κτεο:οδηγίες:σημ_όριο_ηλικίας

Πίσω

Όριο Ηλικίας Οχημάτων

Κατηγορία Οχήματος Μέγιστα Έτη για θέση σε Κυκλοφορία Μεταχειρισμένων Έτη για απόσυρση1) Σχετ. νομοθεσία
Αστικά, Ημιαστικά και Υπεραστικά λεωφορεία 15 έτη 2) 27 έτη 3) παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268)
Ειδικά τουριστικά λεωφορεία 5 έτη 4)5) 27 έτη6) περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284)
Ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία 23 έτη 7) παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267)
ΕΔΧ - ΤΑΞΙ 5 έτη 8) 9) 10) 11)
→ Περιφέρεια Αττικής 12) και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 13): 15 έτη ≤ 1950 κ.ε. και 18 έτη > 1950 κ.ε.
→ Λοιπές περιοχές: 20 έτη
→ Περιοχές με λιγότερους από 3000 κατοίκους: 24 έτη
περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82)
ΕΙΧ - Εκμισθωμένα με οδηγό - 10 έτη 14) και 12 έτη για τα ανοιχτού τύπου υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2’ της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
Σχολικά Λεωφορεία 8 έτη 15)16) 27 έτη 17) δεύτερο εδαφίο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40),

1)
Άρθρο 66, Ν. 4850/2021 (Ά 208): Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022
2) , 3) , 4) , 6) , 15) , 17)
από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου
5)
να είναι προέλευσης εσωτερικού, ΕΕ ή ΕΟΧ
7)
από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
8)
πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου
9)
ως και την 31.12.2021, επιτρέπεται να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των πέντε (5) ετών, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης από 1ης.9.2019 και ύστερα και με την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτού, δεν έχει παρέλθει πενταετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής του οχήματος (άρθρο 44 Ν. 4850 - ΦΕΚ Ά 208 5-11-2021)
10)
Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου
11)
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59/30.3.2018), ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η ισχύς των περιπτώσεων Αθήνας & Θεσσαλονίκης και Λοιπών περιοχών για χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ (3) ετών με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ισχύ δύο (2) ετών
12)
πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87)
13)
πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος
14)
από την ημερομηνία πρώτης άδειας, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος
16)
να είναι προέλευσης εσωτερικού ή ΕΕ
  • κτεο/οδηγίες/σημ_όριο_ηλικίας.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/12/20 11:42
  • από admin