κτεο:νομοθεσία:νόμοι:9995_680_2013

Πίσω

9995 680 2013

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της υ.α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948) για την ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων16/04/2013Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

ΣΧΕΤ. : α. Το με αριθμ. πρωτ. 22/2013/25.02.2013 έγγραφο - ερώτημα του Φορέα ελέγχου ADR και ATP «Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ»

β. Η με αριθμ. πρωτ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ Β’ 309) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων» υ.α.

γ. Η με αριθμ. πρωτ. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ Β’ 309) απόφασης “Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων”» υ.α.

δ. Η με αριθμ. πρωτ. Φ.201/48692/5161/2004 (ΦΕΚ Β’ 1340) «Ρύθμιση θεμάτων για την έκδοση Πιστοποιητικού μετά τον περιοδικό ειδικό και τεχνικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) που διενεργούν διεθνείς μεταφορές – ∆ιαδικασία περιοδικού τεχνικού ελέγχου» υ.α.

ε. Η με αριθμ. πρωτ. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β’ 1419) κ.υ.α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»

στ. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β ́1537) « Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» κ.υ.α.

ζ. Η 44800/123/17.12.85 (ΦΕΚ Β' 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» υ.α., όπως ισχύει

η. Η με αριθμ. πρωτ. 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β’ 37) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» κ.υ.α.

Με αφορμή το (α) σχετικό έγγραφο αλλά και προφορικά ερωτήματα στην Υπηρεσία μας που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται ορισμένες διατάξεις της (γ) σχετικής με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Πεδίο εφαρμογής (β) και (γ) σχετικών υ.α.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υ.α. αφορούν στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα-ψυγεία ΦΙΧ προκειμένου να ταξινομηθούν για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες (ΕΑΥΜ) και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζονται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

2. Έκθεση από Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ

Στο σημείο Γ της παρ. 2 της (β) σχετικής υ.α. όπως αυτή τροποποιήθηκε από τη (γ) όμοια, προβλέπεται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα- ψυγεία ΦΙΧ η έκθεση από «Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ», όπως αυτοί ορίζονται στη (δ) σχετική. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να καθορίζεται μεταξύ άλλων, τουλάχιστον ο τρόπος και η δυνατότητα επίτευξης της ψύξης στο χώρο φόρτωσης του οχήματος που απαιτεί η (ε) σχετική κ.υ.α. όπως αντικαταστάθηκε με την (στ) όμοια. Οι «Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ», οι οποίοι διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία σε εργαστηριακές μετρήσεις ψυχόμενων και μηχανικά ψυχόμενων εξοπλισμών, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της (γ) σχετικής, λόγω της απαίτησης η οποία έχει τεθεί από την εθνική νομοθεσία για χρήση οχήματος με δυνατότητα ψύξης ≤ 8 0 C.

Στη συγκεκριμένη απόφαση δεν αναφέρεται ρητώς ότι τα εν λόγω οχήματα, πέραν του αρχικού ελέγχου από «Εμπειρογνώμονα ΑΤΡ» κατά την ταξινόμησή τους και της έκδοσης της σχετικής έκθεσης, πρέπει να επανελέγχονται για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του ψυκτικής τους συσκευής και να ανανεώνεται η ισχύς της αρχικά χορηγηθείσας έκθεσης. Στη νέα παρ. 6 της (β) σχετικής όπως ισχύει, προβλέπεται όμως ότι: «Τα ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της κατηγορίας του οχήματος και διαπιστώνουν σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα (Β) και (Γ) δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και τις πρόσθετες απαιτήσεις του μέρους 9 της ADR που αφορούν αυτό, ότι το όχημα εξακολουθεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας του.»

Έχοντας υπόψη την παραπάνω διάταξη και δεδομένου ότι η μεταφορά των ΕΑΥΜ πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει να γίνεται επανέλεγχος της ψυκτικής επάρκειας της συσκευής του εξοπλισμού μεταφοράς από «Εμπειρογνώμονα ΑΤΡ» και εφόσον τα αποτελέσματα είναι επιτυχή να ανανεώνεται η σχετική έκθεση για χρονική περίοδο τριών (3) ετών.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται επιτυχή εφόσον επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από +15 0 C, η εσωτερική θερμοκρασία του κενού εξοπλισμού, η οποία προηγουμένως έχει φτάσει την εξωτερική θερμοκρασία, μπορεί να φτάσει σε μία μέγιστη χρονική διάρκεια τριών ωρών στην οριακή θερμοκρασία των +8 0 C.

Η έκθεση αυτή σε ισχύ, πρέπει να προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ σε κάθε περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος όπου όταν διαπιστώνεται ότι η ψυκτική συσκευή δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί ή είναι διαφορετικού τύπου από την περιγραφόμενη, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 16107 της (ζ) σχετικής υ.α..

Ως εκ τούτου, όλα τα οχήματα ταξινομημένα για την μεταφορά ΕΑΥΜ, θα πρέπει έως τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ να έχουν έκθεση από «Εμπειρογνώμονα ΑΤΡ» σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

3. Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR

To Πιστοποιητικό έγκρισης ADR εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ της χώρας που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τη σημείωση του τμήματος 9.1.2 της (η) σχετικής κ.υ.α. δεν απαιτείται για οχήματα άλλα από αυτά που ανήκουν στις κατηγορίες EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs όπως αυτές ορίζονται στο 9.1.1.2 της ίδιας κ.υ.α.

Ο κύριος όγκος των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων μεταφέρονται με οχήματα-ψυγεία ταξινομημένα αποκλειστικά για το σκοπό αυτό εντός κατάλληλων- πιστοποιημένων κατά UN συσκευασιών.

Τα οχήματα-ψυγεία ΦΙΧ μεταφοράς ΕΑΥΜ δεν ανήκουν σε καμία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού έγκρισης ADR για αυτά.

Εάν όμως τα ΕΑΥΜ ταξινομούνται σε κάποιο κωδικό UN για τον οποίο προβλέπεται από την στήλη 14 του πίνακα Α του κεφ. 3.2 της (η) σχετικής ότι αυτά μπορούν να μεταφερθούν και με άλλο τρόπο πέραν των συσκευασιών όπως π.χ. με όχημα των κατηγοριών FL ή AT, και εφόσον σε εξαιρετική περίπτωση επιλεγεί αυτού του είδους η μεταφορά, εξυπακούεται ότι τα εν λόγω οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR. Παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/9995_680_2013.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/17 11:40
  • από admin