κτεο:νομοθεσία:νόμοι:9527_535_2009

Πίσω

9527 535 2009

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση25/09/2009Ενεργή28366 2098 06 2009, Φ106 10007 1312 2009

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάστασηΠρωτότυπο
59851 3658 2009Εγκύκλιος11/05/2009∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρµογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήµατα µε αµιγώς υδραυλικό σύστηµα πέδησης που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµαταΗ συμφωνία ADR υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας και για τα ABSΕνεργή59851_3658_2009.pdf
28366 2098 06 2009Εγκύκλιος05/11/2009∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρμογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήματα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματαΠάντα η νομοθεσία για τα ADR υπερισχύει της εθνικής για τα ABSΕνεργή28366_2098_06_2009.pdf
43592 3254 2010Εγκύκλιος21/10/2010Διεσκριμήσεις της εγκσκλίοσ 9527/535/09.Διευκρινίσεις: Αντίπροσωποι ΣΑΠ και Φύλλα Δοκιμών (test report)Ενεργή3254.pdf
ΟΙΚ. 45144 3126Εγκύκλιος11/07/2017Τροποποίηση - ε̟πικαιροποίηση της υ̟π’ αριθμ. 9527/53 5/25-09-2009 εγκυκλίου «Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμ̟λοκής κατά την πέδηση» του Γ.Γ. του πρώην Υπουργείου Μεταφορών & ΕπικοινωνιώνΕνεργήοικ._45144_3126.pdf
216046 2021Εγκύκλιος06/08/2021Έγγραφο για ABS, σε μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4.Ενεργήωχ6ρ465χθξ-6σμ.pdf
 • Τεχνικός έλεγχος ABS
  - Δικαιολογητικά
  - Εκ των υστέρων ABS
  - Προεγκατεστημένο ABS
  Διευκρινιστική της 22.8.12
  Διευκρινίσεις σε κτεο:νομοθεσία:νόμοι:28366_2098_06_2009 & & 43592/3254 63561/4700 FIXME

Α.1 Οχήματα για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4.

Α.2 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕ∆ΗΣΗ (Π.Χ. ABS)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 28366/2098/06 (Β` 441) Υ.Α (α ́ σχετικό) και την αριθμ. 1876/55/09 εγκύκλιο του Υπουργού Μ.Ε. ( β ́ σχετικό) είναι επιτρεπτή η εκ των υστέρων τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (π.χ. ABS) που εφεξής ονομάζεται ΣΑΠ.

Τα οχήματα στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με τα σχετικά η εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ εφεξής ονομάζονται ΟΕΠΣΑΠ. Τα ΟΕΠΣΑΠ είναι τα εξής :

Α.2.1. Οχήματα που κυκλοφορούσαν στη χώρα πριν την 1/1/2009. Η τοποθέτηση ΣΑΠ πρέπει να γίνει μέχρι τις 31-10-2010, διότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν μεταβιβάζονται. Αν δεν πρόκειται να μεταβιβαστούν η καταληκτική ημερομηνία τοποθέτησης ΣΑΠ είναι η 31-12-2013, διότι μετά την ημερομηνία αυτή απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.

Α.2.2 Οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα πριν την 1-1-2009 και είτε ήδη ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά ή θα πρωτοταξινομηθούν μέχρι την 31-12-2010. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμησή τους, αν δεν φέρουν ΣΑΠ.

Για τα οχήματα της περίπτωσης αυτής που η πρώτη ταξινόμησή έγινε ή θα γίνει το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 μ έχρι την 31-12-2010 χωρίς ΣΑΠ, ισχύει το χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω περίπτωσης Α.2.1.

Για παράδειγμα σε μεταχειρισμένο που εισήχθη εντός του 2008 και θα ταξινομηθεί το ∆εκέμβριο του 2009, αν ο ιδιοκτήτης του αποφασίσει να το μεταβιβάσει το Μάρτιο του 2011, οφείλει ενόψει μεταβίβασης να τοποθετήσει στο όχημα ΣΑΠ. Αν όμως δεν προτίθεται να το μεταβιβάσει η καταληκτική ημερομηνία τοποθέτησης ΣΑΠ είναι η 31-12-2013 ειδάλλως μετά δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του).

«Α. 2.3. Τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που εισάγονται στη Χώρα μας, μετά την 1/1/2009 και δεν φέρουν ΣΑΠ, ανεξάρτητα από το σύστημα πέδησης με το οποίο είναι εφοδιασμένα (αμιγώς υραυλικό, μικτό ή αερόφρενα), δεν ανήλουν στην κατηγορία ΟΕΠΣΑΠ και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων τοποθέτηση σε αυτά ΣΑΠ ούτε και η ταξινόμηση τους.»

Η παράγραφος Α.2.3 τροποποιήθηκε από Οικ. 45144/3126/2017

Α.2.4. Προκειμένου για οχήματα των κατηγοριών της παρ. Α1 που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα και εντάσσονται στη γ. σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν.

Α.3 ΟΧΗΜΑΤΑ με ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ

Βλέπε ενότητα Γ ́

Α4. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ

Oχήματα των κατηγοριών της παραγράφου Α1 εφοδιασμένα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης εξαιρούνται της υποχρέωσης τοποθέτησης ΣΑΠ. ∆ιαδικαστικά το ανωτέρω είδος συστήματος πέδησης διαπιστώνεται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο τους από τα ΚΤΕΟ και αναγράφεται στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) η παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ABS»., η οποία επαναλαμβάνεται στο ∆ΤΕ κάθε επόμενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Προκειμένου για οχήματα με μικτό σύστημα πέδησης (αεροϋδραυλικό) θα τοποθετούνται Σ.Α.Π. στους τροχούς που έχουν κύκλωμα πέδησης με αέρα (συνήθως στους πίσω τροχούς) και θα εφαρμόζεται η διαδικασία των εκ των υστέρων τοποθετημένων ΣΑΠ του κεφαλαίου Β ́.

Α.5. ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με την παρούσα

Σύμφωνα με την παρούσα εκδίδονται οι παρακάτω βεβαιώσεις - δήλωση. Αυτές αναφέρονται σε μεμονωμένα οχήματα, για παράδειγμα σε αρθρωτά οχήματα εκδίδονται ξεχωριστές βεβαιώσεις – δήλωση για τον τράκτορα και το επικαθήμενο.

Α.5.1. Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ)

Εκδότες : Ο Εξουσιοδοτημένος Τεχνίτης τοποθέτησης ΣΑΠ σύμφωνα με την παρ Β.4.1. και ο

Υπεύθυνος Συνεργείου τοποθέτησης σύμφωνα με την παρ. Β.3. της παρούσας.

Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ΣΑΠ

Πώς εκδίδεται: Σύμφωνα με την παρ. Β.4.4. και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ́

Α.5.2 Βεβαίωση Καλής λειτουργίας (ΒΚΛ)

Εκδότης : Ο Εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής σύμφωνα με την παρ. Β.4.2.

Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ

Πως εκδίδεται : Σύμφωνα με την παρ. Β.4.5 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ ́

Α.5.3. Βεβαίωση ΚΤΕΟ τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ)

Εκδότης : Το ΚΤΕΟ

Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ

Πώς εκδίδεται : Σύμφωνα με την παρ. Β..5 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε ́

Α.5.4. Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ

Εκδότης : Ο Εξουσιοδοτημένος Τεχνίτης τοποθέτησης ΣΑΠ, σύμφωνα με την παρ. Γ.3.2.

Πότε εκδίδεται : Για την έκδοση ως άνω άδειας κυκλοφορίας σε όχημα με προ εγκατεστημένο ΣΑΠ.

Πώς εκδίδεται : Σύμφωνα με την παρ Γ.3.2.β και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ∆ ́

Α.5.5 Βεβαίωση KTEO ύπαρξης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΥΠ

Εκδότης : Το ΚΤΕΟ

Πότε εκδίδεται : Μετά τον έλεγχο σε ΚΤΕΟ ότι υφίσταται ΣΑΠ

Πώς εκδίδεται : Σύμφωνα με την παρ. Γ.3 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ ́.

Β.1 ΓΕΝΙΚΑ

Β.1.1 Το ΟΕΠΣΑΠ πρέπει να διαθέτει ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, προκειμένου να εγκατασταθεί εκ των υστέρων ΣΑΠ.

Β.1.2 Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του ΣΑΠ ανά κατηγορία οχήματος σύμφωνα με την παρ. Α.1 στο δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του ΟΕΠΣΑΠ για την οποία το ολοκληρωμένο σύστημα είναι κατάλληλο. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια αναφορά καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ της παρούσας ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός και το είδος των ελεγχόμενων αξόνων ανά κατηγορία ΟΕΠΣΑΠ.

Β.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ

Β.2.1 Το ΣΑΠ αποτελεί ολοκληρωμένο Σύστημα (ΚΙΤ-Retrofit) , για την εκ των υστέρων τοποθέτηση του επί του οχήματος. ∆ιευκρινίζεται ότι με τον όρο Ολοκληρωμένο Σύστημα, προσδιορίζεται και επιβάλλεται ότι όλα τα εξαρτήματα που το αποτελούν ,παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή .

Β.2.2 Το ΣΑΠ έχει Έγκριση Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 71/320/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερη της, σε αντιστοιχία με τις Κατηγορίες των οχημάτων ΟΕΠΣΑΠ της παρ. Α.1 ανωτέρω.

Η έγκριση τύπου θα αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο και θα συνοδεύει το ΣΑΠ.

Για τις ανάγκες της παρούσας γίνεται δεκτό και φύλλο δοκιμών (test report ) κοινοποιημένου εργαστηρίου κράτους μέλους της ΕΕ με θεώρηση από την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερη.

Β.2.3 Το ΣΑΠ να είναι Καινούργιο. Αυτό αποδεικνύεται από το τιμολόγιο πώλησης του ΣΑΠ και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του, σύμφωνα με την παρ. Β.5.2

Β.2.4 Το ΣΑΠ εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο των απαιτούμενων αξόνων που αναφέρεται στο δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. ή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ́ .

Β.2.5 Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε αστοχίας του ΣΑΠ, το ίδιο το ΣΑΠ να επιστρέφει το Σύστημα Πέδησης του οχήματος σε Λειτουργία Ασφαλούς Κατάστασης [FAIL-SAFE CONDITION], θέτοντας εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληματικούς άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορείας, της εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθμευσης.

Β.3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ – ΜΗΤΡΩΟ

Β.3.1 Προκειμένου το Συνεργείο να έχει δικαίωμα Τοποθέτησης και Συντήρησης του Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ), πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας και ειδικότητας στα Συστήματα Μηχανικών μερών ή Πέδησης και να έχει εξουσιοδοτηθεί από την Κατασκευάστρια Εταιρεία του ΣΑΠ ή Εξουσιοδοτημένο προς τούτο Αντιπρόσωπό του σύμφωνα με την παρ. Β.3.4. της παρούσας.

Β.3.2 Προϋπόθεση νομιμότητας συνεργείου:

Το Συνεργείο πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Ν.1575/1985 και του Π.∆. 78/1988 όπως ισχύουν για τις ειδικότητες μηχανικών μερών ή πέδησης.

Β.3.3 Προϋπόθεση ειδικότητας Υπεύθυνου Συνεργείου :

Ο κατά το νόμο Υπεύθυνος του Συνεργείου πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αυτή του Μηχανοτεχνίτη ή του Τεχνίτη Πέδησης, που καθορίζεται στο Ν.1575/1985 όπως ισχύει.

Β.3.4 Εξουσιοδότηση συνεργείου από την κατασκευάστρια εταιρία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της.

Η εξουσιοδότηση του Συνεργείου χορηγείται εγγράφως από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό της και αφορά στη δυνατότητα και ικανότητα του συνεργείου αυτού να τοποθετεί, ρυθμίζει και συντηρεί τον συγκεκριμένο τύπο ή τύπους ΣΑΠ. Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει ελέγξει και διαπιστώσει την επάρκεια μέσων και εγκαταστάσεων του Συνεργείου, αναφορικά με το χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με το ΣΑΠ.

β) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της, έχει την υποχρέωση να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς με σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών συγκεκριμένο Τεχνίτη ή Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ του Συνεργείου και να παρέχει ονομαστικό πιστοποιητικό επάρκειάς τους.

Β.3.5 Μητρώο εξουσιοδοτημένων συνεργείων – τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ, έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων και Εξουσιοδοτημένων τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ .

Το μητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών ή της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. για την παράδοση του Μητρώου.

=== Β.4 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΑΠ – ΜΗΤΡΩΟ ===

Β.4.1 Εξουσιοδοτημένοι τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ

Οι Τεχνίτες που τοποθετούν ΣΑΠ έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ,αυτή του Μηχανοτεχνίτη η τεχνίτη Πέδησης που καθορίζεται στον ν.1575/85.

Οι τεχνίτες αυτοί έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο Β.3.4. είναι και οι μόνοι Τεχνίτες που έχουν δικαίωμα Τοποθέτησης, Ρύθμισης και Συντήρησης του τύπου ή των τύπων ΣΑΠ για τους οποίους έχουν πιστοποιηθεί.

Οι ανωτέρω Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ, έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο Β.4.4 της παρούσης.

Εκδίδουν επίσης την προβλεπόμενη στην παρ.Γ.3.2. της παρούσας υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα ∆ ́ για τα οχήματα με προεγκατεστημένο ΣΑΠ

Β.4.2 Εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητές ΣΑΠ.

Το Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) αποτελεί κρίσιμο σύστημα που αφορά στην Οδική Ασφάλεια.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η μέγιστη αξιοπιστία του ΣΑΠ που τοποθετείται εκ των υστέρων (Retrofit) στα οχήματα της ανωτέρω παραγράφου Α.1., καθορίζεται δεύτερος βαθμός ελέγχου τοποθέτησης, ρύθμισης και καλής Λειτουργίας του ΣΑΠ, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή ΣΑΠ στο συνεργείο που αυτό τοποθετήθηκε. Επιθεωρητές ΣΑΠ δύναται να είναι μόνο ∆ιπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. η άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίοι έχουν εκτενώς εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΠ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (S) ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ (Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 4S/4Μ Κατ’ ελάχιστο σε δύο άξονες άμεσα ελεγχόμενους (διευθυντήριο και κινητήριο) ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 2S/2Μ Κατ’ ελάχιστο σε 1 άξονα άμεσα ελεγχόμενο

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους

ΦΟΡΤΗΓΑ 2-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Και στους 2 άξονες 3-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο)

4S/4Μ 	Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες

άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 6S/6Μ Σε όλους τους άξονεςοτημένο Αντιπρόσωπό της.

Οι ανωτέρω Επιθεωρητές ΣΑΠ έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β.4.5. της παρούσης.

Β.4.3 Μητρώο εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών ΣΑΠ.

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών ΣΑΠ. Το μητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών ή της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενημερώσει τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε., για την παράδοση του Μητρώου.

Β.4.4 Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου (ΒΚΤ).

Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επί του ΟΕΠΣΑΠ, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ́, η οποία υπογράφεται από κοινού από τον Εξουσιοδοτημένο Τεχνίτη Τοποθέτησης ΣΑΠ και τον υπεύθυνο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου Τοποθέτησης ΣΑΠ στο οποίο αυτό τοποθετήθηκε.

Στην ΒΚΤ επισυνάπτονται:

α. Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα του ΣΑΠ (RETROFIT KIT) που τοποθετήθηκε

β. Το δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. της παρούσας

Β.4.5 Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή (ΒΚΛ)

Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επί του ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση της Βεβαίωσης Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) ως ανωτέρω, ο Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής ΣΑΠ εκτελεί έλεγχο της όλης διάταξης ΣΑΠ, της συμβατότητας του συγκεκριμένου ΣΑΠ (RETROFIT KIT) μ ε το συγκεκριμένο ΟΕΠΣΑΠ, των ρυθμίσεων και της καλής λειτουργίας του ΣΑΠ.

Εφόσον διαπιστωθεί συμβατότητα, πληρότητα και ορθή λειτουργία, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ ́ της παρούσας, η οποία υπογράφεται από τον Εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή ΣΑΠ, ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1599/1986 περί ψευδούς βεβαίωσης. «Οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές δεν εκδίδουν Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ) σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το οποίο τυχόν έχουν εργασιακή σχέση.

Ομοίως, Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, του ο̟οίου ο ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια εταιρεία έχει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με εξουσιοδοτημένο ε̟ιθεωρητ ή ΣΑΠ (επί παραδείγματι, σημειώνεται η ̟περίπτωση, κατά την οποία, ο τεχνικός δ/ντής ή ελεγκτής ενός Ιδιωτικού ΚΤΕΟ τυγχάνει να είναι ̟παράλληλα και εξουσιοδοτημένος ε̟πιθεωρητής ΣΑΠ), δεν εκδίδει Βεβαίωση για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί ΒΚΛ από τον συγκεκριμένο επιθεωρητή.»

Το τελευταίο εδάφιο της Β.4.5 αντικαταστάθηκε από Οικ. 45144/3126/2017

Β.4.6 Αρχείο βεβαιώσεων.

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ του οποίου οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές εκδίδουν ΒΚΛ και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο έχουν την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου Αρχείου των ανωτέρω Βεβαιώσεων που εκδίδουν (ΒΚΤ και ΒΚΛ) αντίστοιχα.

Β.5 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΕΟ - ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ)

Β.5.1 Γενικά

Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ στο ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη - συνεργείο και εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή ΣΑΠ αντίστοιχα, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ, που χαρακτηρίζεται ως διασκευή, προκειμένου να επαληθευτεί ότι το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο όχημα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις δύο ανωτέρω βεβαιώσεις, και να εκδοθεί η βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ από το ΚΤΕΟ.

Η ακολουθούμενη διαδικασία περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους. Β.5.2 ∆ικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου διασκευής Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήματος, λόγω της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του :

Υποβάλλει:

α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

β. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) μετά των συνημμένων της (αναλυτικό σχεδιάγραμμα του ΣΑΠ και το δικαιολογητικό της παρ Β.2.2.)

γ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ΣΑΠ (ΒΚΛ).

Επιδεικνύει :

α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα της παραγράφου Α1 που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το 2009.

β. Το ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 της κυα Φ23/51193/5992/2007 ( Β ́ 207) ειδικό τέλος για τη διενέργειά του ειδικού ελέγχου επιτρεπόμενης διασκευής οδικού οχήματος.

δ. Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT KIT) είναι καινούργιο, σύμφωνα με παρ. Β2.3 της παρούσης και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ( για τα κυκλοφορούντα) ή ο αριθμός πλαισίου για τα λοιπά. Επικυρωμένα φωτ/φα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ

Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος.

Β.5.3 ∆ιενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ σε ΟΕΣΑΠ

α. ∆ιενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήματος πέδησης του οχήματος με βάση τα σημεία ελέγχου των κεφαλαίων 2000-3000-4000 « Σύστημα Πέδησης» του Πίνακα της παρ. 3, της υπ’ αριθμ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» (Β ́781), όπως ισχύει.

β. ∆ιενεργείται έλεγχος επαλήθευσης:

 • Ότι το ελεγχόμενο όχημα είναι το περιγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας ή το

πιστοποιητικό ταξινόμησης του και στις ΒΚΤ και ΒΚΛ.

 • Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται και απεικονίζεται στις ΒΚΤ, ΒΚΛ, στο αναλυτικό

σχεδιάγραμμά και το δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. έχει τοποθετηθεί στο όχημα, ότι τα δομικά του στοιχεία (όσα είναι οπτικά προσπελάσιμα) αναγνωρίζονται στο όχημα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν με τον τρόπο που δηλώνεται στη ΒΚΤ (Παράρτημα Β) για κανονική λειτουργία του συστήματος. Στις περιπτώσεις συνδιασμών οχημάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυμ/νου επί του ρυμουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικός.

 • Ότι η ηλεκτρική συνδεσμολογία με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο που

περιγράφεται στις βεβαιώσεις ΒΚΤ είναι τοποθετημένη στα οχήματα και είναι του περιγραφόμενου τύπου.

Β.5.4 Έκδοση Βεβαίωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) ειδικού ελέγχου για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ

α. Η αιτηθείσα βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ χορηγείται μετά από ειδικό έλεγχο και εφόσον:

 • ∆ε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον τεχνικό έλεγχο του

συστήματος πέδησης του οχήματος της ανωτέρω παραγράφου. Β.5.3.α. και

 • Κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου. Β.5.3.β δεν υπάρξουν

παρατηρήσεις.

β. Η βεβαίωση (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β6’ της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ στην οποία επισυνάπτονται η ΒΚΤ και η ΒΚΛ.

γ. Υπόδειγμα της ανωτέρω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα Ε ́ της παρούσης.

Β.5.5 Ακύρωση ∆ΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του ΟΕΠΣΑΠ.

Αν κατά τον τεχνικό έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος της ανωτέρω παρ.

Β.5.3. διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις τότε αφαιρείται το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (∆ΤΕ) και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση των επικίνδυνων ελλείψεων.

Για τη χορήγηση νέου δελτίου τεχνικού ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 Υ.Α. (Β ́781), όπως ισχύει.

=== Β.6 ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΣΑΠ ===

Ο κάτοχος του ΟΕΠΣΑΠ στο οποίο τοποθετήθηκε εκ των υστέρων ΣΑΠ, καταθέτει τη (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου Β.5, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης., η οποία εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με τη προσθήκη της παρατήρησης :

α. «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία).

β. «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΚΕΥΗ – ABS σε ….. ΑΞΟΝΑ» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία) στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. (μικτό σύστημα πέδησης).

Γ.1 ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ

Τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που εισάγονται μετά την 1/1/2009 πρέπει ήδη να έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, το οποίο είτε είναι εκ κατασκευής, είτε έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων και νομιμοποιηθεί στη Χώρα προηγούμενης κυκλοφορίας. Αν τα οχήματα αυτά δεν έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, ∆ΕΝ είναι επιτρεπτή η ταξινόμησή τους και εξαιρούνται της δυνατότητας της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ . Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 28366/2098/06 Υ.Α (Β` 441) ( α ́ σχετικό), και προκειμένου τα ανωτέρω οχήματα να ταξινομηθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας η διαπίστωση της ύπαρξης ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠ γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 2.2 της ανωτέρω απόφασης, δηλαδή από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή από το συνδυασμό της ξένης άδειας κυκλοφορίας με την αναφερόμενη σ’ αυτή έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί και από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της ξένης κρατικής αρχής (στις περιπτώσεις που προστέθηκε το ABS σε άλλο κράτος) που νομιμοποίησε την διασκευή σε αυτό το κράτος (σε περίπτωση βέβαια που αυτό δεν προκύπτει από αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας) . Εφόσον αυτό δεν αποδεικνύεται με τον ανωτέρω τρόπο, προβλέπονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις διαπίστωσης:

α. Από βεβαίωση του Εργοστασίου Κατασκευής του οχήματος ή

β. Από βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή

γ. Από βεβαίωση ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ) που εκδίδεται μετά από μερικό εκούσιο έλεγχοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ Πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαμορφωτών συστήματος ΣΑΠ ανά ελεγχόμενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων του συστήματος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν. 1575/1985.

Γ.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ

Κυκλοφορούντα οχήματα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που ήδη είναι εφοδιασμένα με ΣΑΠ (έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ) δεν μεταβιβάζονται μετά την 31 - 12 - 2010 ή δεν επιτρέπεται η περαιτέρω κυκλοφορία τους μετά την 31-12-2013, αν δεν έχει προηγηθεί η διαπίστωση της ύπαρξής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. παρ. 2.1 της αριθμ. 28366/2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α ́ σχετικό).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 28366/2098/06 Υ.Α (Β` 441) ( α ́ σχετικό), για τα ανωτέρω οχήματα η διαπίστωση της ύπαρξης ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠ γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 2.1 της ανωτέρω απόφασης. Εφόσον δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου, προβλέπονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις διαπίστωσης:

α. Από βεβαίωση του Εργοστασίου Κατασκευής του οχήματος ή

β. Από βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή

γ. Από βεβαίωση ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ) που εκδίδεται μετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν. 1575/1985.

Προκειμένου για οχήματα των κατηγοριών της παρ. Α1 που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα και εντάσσονται στη γ. σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν.

=== Γ.3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΤΕΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΥΠ) ===

Γ.3.1 Γενικά

Η βεβαίωση ΒΚΤΕΟΥΠ εκδίδεται από ΚΤΕΟ, μ ετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ, σύμφωνα με την παρ. Β.4.1 της παρούσας που βεβαιώνει εκτός των άλλων ότι το όχημα φέρει ΣΑΠ εκ κατασκευής.

Γ.3.2 ∆ικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ μερικού εκούσιου ελέγχου του συστήματος πέδησης για την έκδοση της βεβαίωσης.

Πριν από την έναρξη του ελέγχου, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει και επιδεικνύει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 της αριθμ. Φ1/55671/6474/06 Υ.Α (ΦΕΚ 1661/Β/13-11-06) περί εκουσίου ελέγχου και επιπλέον την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Συγκεκριμένα:

Υποβάλλει:

α. Αίτηση για τη διενέργεια του μερικού εκούσιου ελέγχου.

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ∆ ́ της παρούσας, υπογεγραμμένη από Εξουσιοδοτημένο Τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ, της παρ. Β.4.1. της παρούσης, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της παραγράφου 2.1.γ της ανωτέρω Υ.Α. 28366/2098/06 (Β 441).

Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία:

α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (για κυκλοφορούντα οχήματα) ή το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου (για μεταχειρισμένα οχήματα).

β. Το ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) (για κυκλοφορούντα οχήματα).

γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 της κ.υ.α. Φ23/51193/5992/2007 (Β ́ 207) ειδικό τέλος για τη διενέργειά του μερικού εκούσιου ελέγχου.

δ. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής ή/και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας από την οποία έχει εισαχθεί το όχημα.

Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε διενεργείται ο μερικός εκούσιος έλεγχος.

Γ.3.3 ∆ιενέργεια από ΚΤΕΟ μερικού εκούσιου ελέγχου του συστήματος πέδησης για την έκδοση της ΒΚΤΕΟΥΠ

α. ∆ιενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήματος πέδησης του οχήματος με βάση τα σημεία ελέγχου των κεφαλαίων 2000-3000-4000 « Σύστημα Πέδησης» του Πίνακα της παρ. 3, της υπ’ αριθμ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» (Β ́781), όπως ισχύει.

β. ∆ιενεργείται έλεγχος επαλήθευσης:

 • Ότι το ελεγχόμενο όχημα είναι το περιγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του

(κυκλοφορούν όχημα) ή στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (ανάριθμο όχημα), την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή τον έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής και στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ.

 • Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του εξουσιοδοτημένου

τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ υπάρχει στο όχημα, ότι τα δομικά του στοιχεία, όσα είναι οπτικά προσπελάσιμα, αναγνωρίζονται στο όχημα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν δηλώνοντας κανονική λειτουργία του συστήματος. Στις περιπτώσεις συνδιασμών οχημάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυμ/νου επί του ρυμουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικός.

 • Ότι η ηλεκτρική συνδεσμολογία με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο που

περιγράφεται στις υπεύθυνες δηλώσεις είναι τοποθετημένη στα οχήματα και είναι του περιγραφόμενου τύπου.

Γ.3.4 Έκδοση Βεβαίωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ)

α. Η Έκδοση ΒΚΤΕΟΥΠ μετά από εκούσιο έλεγχο οχήματος με προεγκατεστημένο ΣΑΠ χορηγείται εφόσον:

 • ∆ε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον εκούσιο τεχνικό

έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος της ανωτέρω παραγράφου. Γ.3.3.α. και * Κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου. Γ.3.3.β δεν υπάρξουν παρατηρήσεις.

β. Η βεβαίωση εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ.4 της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

γ. Υπόδειγμα της ανωτέρω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ ́ της παρούσης.

Γ.3.5 Ακύρωση ∆ΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του κυκλοφορούντος ΟΕΠΣΑΠ.

Αν κατά τον μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης κυκλοφορούντος οχήματος της ανωτέρω παρ. Γ.3.3.. διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις ,τότε αφαιρείται το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (∆ΤΕ) και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας του . Για τη χορήγηση νέου ∆ΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 Υ.Α. (Β ́781), όπως ισχύει.

=== Γ.4 ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΩΤΗΣ Η ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ ===

Γ.4.1 Ο κάτοχος του οχήματος με ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ & Ε) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α), κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά αυτού του εδαφίου. Η υπηρεσία στη συνέχεια εκδίδει είτε νέα άδεια κυκλοφορίας (σε κυκλοφορούν όχημα) είτε πρώτη άδεια κυκλοφορίας (σε ανάριθμο όχημα). Στις άδειες αυτές προστίθεται η παρατήρηση «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ…..ABS…» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία).

α. Για τα κυκλοφορούντα Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήματος, (εφόσον δεν αποδεικνύεται από την έγκριση τύπου του οχήματος) αποδεικνύεται με ενα εκ των δικαιολογητικών της παρ. 2.1. α (βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) ή 2.1.β (β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ) της α. σχετικής απόφασης ή για τα ανάριθμα πρωτοταξινομούμενα (εφόσον δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας κυκλοφορίας ή συνδυασμό της άδειας κυκλοφορίας με την αναφερόμενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου ή και έγγραφο της ξένης αρχής που νομιμοποίησε την διασκευή) αποδεικνύεται με ενα εκ των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.α (βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) ή 2.2.β (βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ) της α. σχετικής απόφασης ή

β. Τη ΒΚΤΕΟΥΠ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου Γ.3.4.

Γ.4.2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απ. 32498/1560/03 ( Β` 937) οχήματα των κατηγοριών της παρ. Α.1. που ταξινομήθηκαν ως καινουργή μετά την 1/1/2004 φέρουν υποχρεωτικά ΣΑΠ κατα συνέπεια, και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σε αυτά τα οχήματα ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εφαρμογή των διαδικασιών της α. σχετικής απόφασης και της παρούσας

Γ.4.3. Σε κάθε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας μεταφέρονται στη νέα άδεια οι παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας που τίθενται σύμφωνα με την παρούσα.

=== Γ.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ===

Γ.5.1. Το ΚΤΕΟ και η αρμόδια Υπηρεσία Μ & Ε της Ν.Α. διατηρούν το δικαίωμα της αίτησης Τεχνικών Πληροφοριών και διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τον κάτοχο του οχήματος, από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, ή του (ΣΑΠ) ή τους επίσημους αντιπροσώπους τους στη χώρα μας, καθώς και την αρμόδια αρχή ταξινόμησης του οχήματος στη χώρα προέλευσης, προκειμένου για ανάριθμα οχήματα. Για παράδειγμα η Υπηρεσία ΚΤΕΟ της χώρας μπορεί να διασταυρώσει αν πραγματικά όχημα φέρει προεγκατεστημένο ΣΑΠ εκ κατασκευής όπως δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ∆.

Γ.5.2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ΜΕ των ΝΑ της χώρας διατηρούν το δικαίωμα εκκίνησης των προβλεπομένων διαδικασιών επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες εκδότες ΒΚΤ και υπεύθυνης δήλωσης (παρ. Γ.3.3.β ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1575/85 και ν.1599/86 στους δε παραβάτες εκδότες ΒΚΛ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/86

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακα με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαμορφωτών συστήματος ΣΑΠ ανά ελεγχόμενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα βεβαίωσης καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου Συνεργείου.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα βεβαίωσης καλής λειτουργίας (ΒΚΛ) εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ́: Υπόδειγμα κειμένου υπεύθυνης δήλωσης του τεχνίτη που διενέργησε τον έλεγχο σε όχημα με ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: Υπόδειγμα βεβαίωσης έλεγχου Κ.Τ.Ε.Ο ΒΚΤΕΤΟΠ εκ των ύστερων τοποθετημένου συστήματος αντιεμπλοκης πεδησης (ΣΑΠ)

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ́: Υπόδειγμα βεβαίωσης έλεγχου (ΚΤΕΟ) σε όχημα με προεγκατεστημένο σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης (ΣΑΠ) (ΒΚΤΕΟΥΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά

Πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαμορφωτών συστήματος ΣΑΠ ανά ελεγχόμενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΠ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (S) ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ (Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 4S/4Μ Κατ’ ελάχιστο σε δύο άξονες άμεσα ελεγχόμενους (διευθυντήριο και κινητήριο)
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 2S/2Μ Κατ’ ελάχιστο σε 1 άξονα άμεσα ελεγχόμενο
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους
ΦΟΡΤΗΓΑ
2-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Και στους 2 άξονες
3-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο)
4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 4S/4Μ Κατ ́ ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο
ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 6S/6Μ Σε όλους τους άξονες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/9527_535_2009.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/19 11:52
 • από admin