κτεο:νομοθεσία:νόμοι:8913_1089

Πίσω

8913 1089

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους05/03/2013Ενεργή09/09/2018

Nothing found

Κείμενο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α' 49).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98) .

γ. Των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθμ. Υ43/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β' 2094).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Η παράγραφος 5 στο τέλος του άρθρου προσστέθηκε με την οικ. 53007/590/9-9-2018 ('Β 3295)

1. Τα τέλη διενέργειας στα Δημόσια ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των υπόχρεων κατηγοριών οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ (€)
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ επανέλεγχος
1 Επιβατικά οχήματα
1α. Ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών 32,52 4,07
1β. Δημόσιας χρήσης 30,89 3,25
1γ. Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά 30,89 3,25
2 Ασθενοφόρα 42,28 4,88
3 Νεκροφόρες 36,59 4,07
4 Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 42,28 4,88
5 Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 39,02 4,88
6 Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες (αυτοτελή ή μέρη συρμού με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας)    
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 55,28 6,50
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 61,79 7,32
7 Λεωφορεία    
7α. Μονώροφα μήκους έως 10 μέτρα 52,85 5,69
7β. Μονώροφα μήκους άνω των 10 μέτρων 60,98 7,32
7γ. Αρθρωτά - Διώροφα 65,04 8,13
8 Ρυμουλκούμενα - Ημιρυμουλκούμενα (μέρη συρμού με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας)    
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 40,65 4,07
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 48,78 4,88
9 Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας 69,11 8,13
10 Τουριστικά τρενάκια 60,98 7,32
11 Μοτοποδήλατα 16,26 1,63
12 Μοτοσυκλέτες 20,33 2,44

2. Οι τιμές των τελών του πίνακα της παραγράφου 1 μειώνονται κατά:

α. Δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών η νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι η κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας. Το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50).

β. Εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

γ. Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για οχήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

3. Οι τιμές των τελών, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, προσαυξάνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του Ευρώ.

4. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στα Δημόσια ΚΤΕΟ το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55), όπως κάθε φορά ισχύει.

«5. Για την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου οποιασδήποτε κατηγορίας οχήματος, που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλεται τέλος τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4,04) €. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιεί- ται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του ευρώ».

1. Τα τέλη διενέργειας των ειδικών ελέγχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (ΟΕΕ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στα διάφορα επί μέρους συστήματα, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Ενός πρότυπου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου ανάλογα με το είδος των ελέγχων:

Είδος ελέγχου Τιμή σε ευρώ (€)
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ επανέλεγχος
Έλεγχος καυσαερίων 715,45 178,86
Έλεγχος θορύβου 357,72 89,43
Έλεγχος της κατανάλωσης του κινητήρα 357,72 89,43
Άλλοι έλεγχοι 715,45 178,86

β. Ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου ανάλογα με το είδος των ελέγχων:

Είδος ελέγχου Τιμή σε ευρώ (€)
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ επανέλεγχος
Έλεγχος καυσαερίων 243,90 60,98
Έλεγχος θορύβου 71,54 17,89
Έλεγχος της κατανάλωσης του κινητήρα 71,54 17,89
Άλλοι έλεγχοι 143,09 35,77

2. Τα τέλη διενέργειας ειδικού ελέγχου σε περίπτωση επιτρεπόμενης διασκευής οδικού οχήματος ισούνται:

α. Με τα τέλη διενέργειας αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 για την κατηγορία του οχήματος, σε περίπτωση διασκευής για την οποία απαιτείται μικρής εκτάσεως έλεγχος.

β. Με το διπλάσιο των τελών διενέργειας αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 για την κατηγορία του οχήματος, σε περίπτωση διασκευής για την οποία απαιτείται μεσαίας εκτάσεως έλεγχος.

γ. Με το τριπλάσιο των τελών διενέργειας αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 για την κατηγορία του οχήματος, σε περίπτωση διασκευής για την οποία απαιτείται μεγάλης εκτάσεως έλεγχος.

Τα τέλη διενέργειας επανελέγχου ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο καθορίζονται στο ένα τέταρτο (1/4) των αντίστοιχων ποσών των προηγούμενων εδαφίων.

δ. Κατάταξη των ελέγχων ανάλογα με την έκτασή τους:

i) Στους ελέγχους μικρής εκτάσεως κατατάσσονται ο προβλεπόμενος στην υπ' αριθμ. 45199/3246/07/2008 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11.7.2007 για το μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων» (Β' 1703), όπως κάθε φορά ισχύει, για την απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης LPG ή φυσικού αερίου CNG, και άλλοι έλεγχοι ανάλογης έκτασης που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ii) Στους ελέγχους μεσαίας εκτάσεως κατατάσσονται: Ο έλεγχος ταξινόμησης που διενεργείται κατά τη διαδικασία της ταξινόμησης κυκλοφορούντος οχήματος με μετατροπή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12641/1368/2011 (Β' 797) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο έλεγχος για την έκδοση βεβαίωσης τοποθέτησης ΣΑΠ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής (ABS) σε όχημα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28366/2098/2006 (Β' 441) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως κάθε φορά ισχύει, και την υπ' αριθμ. 9527/535/25-9-2009 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο έλεγχος για την έγκριση της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18586/698/2000 (Β' 411) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο έλεγχος για την έγκριση της διασκευής (μετασκευής) οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35075/2205/09/2010 (Β' 1600) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως κάθε φορά ισχύει, και άλλοι έλεγχοι ανάλογης έκτασης που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

iii) Στους ελέγχους μεγάλης εκτάσεως κατατάσσονται:

Ο έλεγχος φορτηγών αυτοκινήτων για την έγκριση της προσθήκης ή της αφαίρεσης άξονα/ων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΣΤ/20270/1973(Β'884) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο έλεγχος μετατροπής που διενεργείται κατά την διαδικασία έκδοσης της έγκρισης της μετατροπής κυκλοφορούντος οχήματος με μετατροπή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12641/1368/2011 (Β' 797) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως κάθε φορά ισχύει, και άλλοι έλεγχοι ανάλογης έκτασης που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

3. Το τέλος διενέργειας ειδικού ελέγχου σε περιπτώσεις αντικατάστασης ή διασκευής του κινητήρα, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου καυσαερίων, καθορίζεται σε 143,09 ευρώ. Το τέλος διενέργειας επανελέγχου ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος καθορίζεται σε 35,77 ευρώ.

4. Το τέλος διενέργειας ειδικού ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος (πρακτικού ελέγχου οχήματος), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενός πρότυπου οδικού οχήματος, για την έκδοση έγκρισης τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται σε 715,45 ευρώ. Το τέλος διενέργειας επανελέγχου ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος καθορίζεται σε 178,86 ευρώ.

5. Το τέλος διενέργειας ειδικού ελέγχου αμαξώματος οχήματος, προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις για διοικητικές πράξεις υλοποιούμενες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (όπως πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων, μεταβίβαση κ.λπ.), ισούται με το τέλος διενέργειας αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1. Το τέλος διενέργειας επανελέγχου ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο καθορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4) του αντίστοιχου ποσού του προηγούμενου εδαφίου.

6. Τα τέλη διενέργειας ειδικών ελέγχων μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε ένα σύστημα του οχήματος καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) του τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

β. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε δύο συστήματα του οχήματος καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) του τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

γ. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε τρία συστήματα του οχήματος καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) του τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

δ. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος σε τέσσερα ή περισσότερα συστήματα του οχήματος καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1.

Ως συστήματα του οχήματος νοούνται:

1) Σύστημα πέδησης 2) Σύστημα διεύθυνσης 3) Ορατότητα 4) Φανοί, ανακλαστήρες και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 5) Άξονες, τροχοί, ελαστικά και ανάρτηση 6) Πλαίσιο και εξαρτήματα πλαισίου 7) Λοιπός εξοπλισμός 8) Οχλήσεις.

7. Τα τέλη διενέργειας του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

Είδος ελέγχου Τιμή σε ευρώ (€)
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ επανέλεγχος
1 Επιβατικά αυτοκίνητα 4,07 2,44
2 Φορτηγά αυτοκίνητα 8,13 3,25
3 Λεωφορεία 9,76 4,07
4 Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) 9,76 4,07
5 Μοτοσικλέτες 1,63 0,41

Οι τιμές των τελών του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του Ευρώ.

1. Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνικών (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών σειρών) ή δελτίων κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου ΕΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισπράττεται ειδικό τέλος ως εξής:

α. Οχήματα κατηγορίας M1, N1, Ο1 και Ο2: διακόσια (200) € ευρώ.

β. Οχήματα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4: τριακόσια είκοσι (320) € ευρώ.

γ. Οχήματα κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: εκατόν είκοσι (120) € ευρώ.

δ. Δεξαμενές μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR: διακόσια (200) € ευρώ.

ε. Τουριστικά τρένα: τριακόσια είκοσι (320) € ευρώ.

Οι ορισμοί των παραπάνω κατηγοριών δίνονται στην κ.υ.α. 29949/1841/2009 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)» (Β' 2112), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Για τη χορήγηση μεμονωμένων εγκρίσεων τύπου ή δελτίων κοινοποίησης μεμονωμένων εγκρίσεων άλλων χωρών των περιπτώσεων α', β', γ', δ', ε' της παραγράφου 1 εισπράττεται το ένα δεύτερο (1/2) του αντίστοιχου ειδικού τέλους.

3. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τροποποίηση εθνικών (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών σειρών) ή ΕΕ εγκρίσεων τύπου εισπράττεται το αντίστοιχο ειδικό τέλος που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

4. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τροποποίηση δελτίων κοινοποίησης ΕΕ εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου ειδικού τέλους που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

5. Εάν στην αρχική εθνική (συμπεριλαμβανομένης και της μικρής σειράς) ή ΕΕ έγκριση τύπου περιλαμβάνονται παραπάνω από πέντε παραλλαγές, εισπράττεται επιπλέον ειδικό τέλος ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του πενταπλάσιου του ειδικού τέλους της παραγράφου 1.

6. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση εθνικών (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών σειρών) ή ΕΕ εγκρίσεων τύπου με περισσότερες από πέντε νέες παραλλαγές, εισπράττεται επιπλέον ειδικό τέλος ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του πενταπλάσιου του ειδικού τέλους της παραγράφου 1.

7. Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ σε συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ ή κανονισμό της ΕΕ ή της ΟΕΕ του ΟΗΕ ή εθνική νομοθεσία εισπράττεται ειδικό τέλος διακοσίων (200) € ευρώ. Το αυτό τέλος εισπράττεται για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τροποποίηση των ανωτέρω εγκρίσεων τύπου.

8. Για τη χορήγηση δελτίων κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου ΕΕ σε συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ ή κανονισμό της ΕΕ ή της ΟΕΕ του ΟΗΕ ή εθνική νομοθεσία εισπράττεται ειδικό τέλος πενήντα (50) € ευρώ.

Το αυτό τέλος εισπράττεται για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τροποποίηση των ανωτέρω δελτίων κοινοποίησης.

1. Τα τέλη που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης και ο αναλογών σ' αυτά ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται να επιβάλλεται:

α. Καταβάλλονται πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή την έκδοση της σχετικής πράξης.

β. Αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισάγονται τα μεν τέλη στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375 με κατονομασία «Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων», ο δε αναλογών σ' αυτά ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1119 με κατονομασία «ΦΠΑ σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».

2. Τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται ως ακολούθως:

α. Είτε με διπλότυπο είσπραξης τύπου Β' ή τύπου Α'.

β. Είτε με ειδικά έντυπα παραβόλων σε ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν βάσει της υπ' αριθ μ. 1093246/5486/0016/16.10.2000 (Β' 1292) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αριθμ. 1073515/6068/Δ-0016/2007 (Β' 1370) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθμ. Φ23/51193/5992/2007 (Β' 786) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/8913_1089.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:11
  • από admin