κτεο:νομοθεσία:νόμοι:8280_526_2019

Πίσω

8280 526 2019

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Εξαίρεση ελέγχου καινουργών Ελκυστήρων µε πιστοποιητικό ΕΤ σύµφωνα µε την 98/91/ΕΚ06/01/2006Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

ΣΧΕΤ: Την από 8/2/06 αίτηση της Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την Υ.Α. 76389/3344/00/01 (Β 254/01), με την οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η αρ. ΣΤ 29900/77 (1318/77) απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών, ορίστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για την έγκριση τύπου οχήματος (μεμονωμένου), για την εκτέλεση ειδικών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων. Μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνεται και πρακτικό δοκιμής του πλήρους οχήματος (συμπεριλαμβάνονται τα αρθρωτά οχήματα) από εξουσιοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 104/99, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/91/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο με την ΚΥΑ 3512/267/2000 (Β 1351) και αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, τα οποία προορίζονται για τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη δε μπορούν να απαγορεύουν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχήματος, (ολοκληρωμένου από βασικό όχημα, κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο με την ΚΥΑ 47271/3950/92 (Β 764) ), για λόγους που αφορούν το βασικό όχημα και τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφ’ όσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της ανωτέρω οδηγίας για το βασικό όχημα και δεν έπαψαν να πληρούνται λόγω της ολοκλήρωσής του.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι ένας καινούργιος ελκυστήρας, που αποτελεί μέρος αρθρωτού οχήματος, δεν τροποποιείται κατά τη δημιουργία του αρθρωτού οχήματος, παρακαλούμε:

Για τις ανάγκες του άρθρου 1 της ΚΥΑ 76389/3344/00/01 και συγκεκριμένα της προστιθέμενης παραγράφου 4 σημείο α), εφ’ όσον ο ελκυστήρας είναι καινουργής και διαθέτει πιστοποιητικό ΕΤ σύμφωνα με την οδηγία 98/91/ΕΚ ή τον ισοδύναμο Κανονισμό Αρ.105 της ΟΕΕ/ΗΕ, που αφορά τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, δεν απαιτείται έλεγχος (πρακτικό δοκιμής) του ελκυστήρα από Φορέα Ελέγχου, εφ’ όσον συνοδεύεται από:

1. ∆ελτίο Κοινοποίησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΜΕ σύμφωνα με το ανωτέρω πιστοποιητικό ΕΤ του οχήματος και

2. Βεβαίωση από το εργοστάσιο κατασκευής ή το νόμιμο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής ότι ο συγκεκριμένος ελκυστήρας (με αναγραφή του αριθμού πλαισίου) καλύπτεται από το ανωτέρω πιστοποιητικό ΕΤ.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/8280_526_2019.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/17 18:21
  • από admin