κτεο:νομοθεσία:νόμοι:78275_925_2019

Πίσω

78275 925 2019

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία του τεχνικού ελέγχου μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 74368/861/18-10-2019 υ.α.16/12/2019Ενεργή17/04/202174368 861, ΥΑ19111 192 2019

Nothing found

Κείμενο

1.Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο Β΄ 3975 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση του θέματος με την οποία τροποποιούνται οι παραπάνω σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 12 της (α) σχετικής υ.α. όπως αυτό είχε τροποποιηθεί από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 70959/767/2019 (Β΄ 3593) υ.α., ως εξής:

α) Η εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων δεν σημειώνεται πλέον ως Σοβαρή Έλλειψη στους κωδικούς σημείων ελέγχου 7.11.a και 4405.1. Όταν διαπιστώνεται ανακολουθία, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων), τίθεται επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία) και ενημερώνεται γι’ αυτήν ο προσκομίζων το όχημα.

β) Εξακολουθεί να ισχύει η καταγραφή στο ΔΤΕ όλων των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων του οχήματος.

γ) Καταργείται η διαδικασία της προσθήκης τεκμαρτών χιλιομέτρων στις περιπτώσεις διαπίστωσης ανακολουθίας της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από το ΚΤΕΟ.

δ) Κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον ενδιαφερόμενο στο ΚΤΕΟ μόνο στην περίπτωση που αυτός επιθυμεί τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν στην παραποίηση του μετρητή.

ε) Τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις των (β) και (γ) σχετικών αποφάσεων της μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ με την κατάργηση της αυτόματης σημείωσης της Σοβαρής Έλλειψης από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ στην περίπτωση ανακολουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και την αναγραφή της παρατήρησης επί του ΔΤΕ «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία)

2.Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας από ΚΤΕΟ της χώρας μετά την εφαρμογή από 26/09/2019 της (α) σχετικής υ.α. όπως ισχύει και για την ορθότερη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου, σας διευκρινίζουμε τα εξής, σχετικά με τον έλεγχο του ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων:

α. Για μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων εκτός λειτουργίας

αα) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από την αλληλουχία των τεχνικών ελέγχων που έχουν συντελεστεί πριν τις 26/09/2019 μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων εκτός λειτουργίας (π.χ. με ίδια ένδειξη αριθμού χιλιομέτρων σε διαδοχικούς ελέγχους ή με ένδειξη “0” ή “-” κ.λπ.) και δεν υφίσταται μείωση του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων, τίθεται επί του ΔΤΕ η παρατήρηση «ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία).

ββ) Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων είναι εκτός λειτουργίας σε έλεγχο που διενεργείται μετά τις 26/09/2019, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.) στο σημείο ελέγχου με κωδικό 7.11.b της (α) σχετ. υ.α. και τίθεται επί του ΔΤΕ η παρατήρηση «ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

Κατά τον επανέλεγχο του οχήματος:

– όταν πραγματοποιείται επισκευή του μετρητή θα πρέπει να αναγράφεται ένδειξη διανυθέντων χιλιομέτρων μεγαλύτερη από την τελευταία καταγεγραμμένη σε τεχνικό έλεγχο πριν ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων διαπιστωθεί εκτός λειτουργίας και τίθεται επί του ΔΤΕ η παρατήρηση «ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ.». διαφορετικά,

– όταν γίνεται αντικατάσταση του μετρητή με καινούριο ή μεταχειρισμένο και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά, αναγράφεται η ένδειξη του μετρητή κατά τη στιγμή του ελέγχου και τίθεται επί του ΔΤΕ η παρατήρηση «ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ.»

β. Για μηδενισμό και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων ή αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με άλλον

αα) Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων (οποτεδήποτε χρονικά αυτό έχει συμβεί) τίθεται επί του ΔΤΕ η παρατήρηση «ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΣΤΑ……ΧΛΜ.» (αναγράφεται ο αριθμός χιλιομέτρων μετά τον οποίο μηδενίζεται και επανεκκινείται ο μετρητής)

ββ) Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με άλλον, μεταξύ ελέγχων που έχουν συντελεστεί πριν τις 26/09/2019, στο ΔΤΕ που εκδίδεται τίθεται η παρατήρηση «ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που έγινε η αντικατάσταση του μετρητή).

γγ) Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μετά τις 26/09/2019 και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά, στο ΔΤΕ που εκδίδεται τίθεται η παρατήρηση «ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που έγινε η αντικατάσταση του μετρητή).»

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/78275_925_2019.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:16
  • από admin