κτεο:νομοθεσία:νόμοι:77465_902_2019

Πίσω

77465 902 2019

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:
1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β ́ 1003) όπως ισχύει.
2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β ́ 1032) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β ́1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».”
3) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β ́ 2748) “Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β ́1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ».”
21/10/2019ΠαρωχημένηΥΑ19111 192 2019

Nothing found

Κείμενο

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμ. πρωτ. 74368/861/18-10-2019 Υ.Α. με θέμα: “ Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:

1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β ́ 1003) όπως ισχύει.

2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β ́ 1032) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β ́1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».”

3) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β ́ 2748) “Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β ́1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ».”

Με την εν λόγω τροποποιητική υπουργική απόφαση:

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β ́ 1003) όπως ισχύει ως προς την εξής κατεύθυνση:

α) Αλλάζει ο τίτλος του άρθρου 12 από «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων» σε «Έλεγχος ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων»

β) Στην παρ. 1 η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης όπως ορίζεται στους κωδικούς 7.11.a και 4405.1 των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (B ́ 1003) όπως ισχύει αντίστοιχα, που αφορούν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β ́ 2726), γίνεται με την αναγραφή επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου της παρατήρησης «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία) και ενημερώνεται γι' αυτήν ο προσκομίζων το όχημα.

γ) Στην παρ. 2 για την εκκίνηση των ποινικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β ́ 2726) ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα ν. 4619/2019 (Α ́ 95) όπως ισχύει, από τον δηλούντα.

δ) Στην παρ. 3 διατηρείται η διαδικασία υποβολής στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 , όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, αλλά μόνο για την περίπτωση στην οποία δηλώνεται η επιθυμία για την επιβολή ποινικών κυρώσεων που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

ε) Καταργείται η έκδοση βεβαίωσης διόρθωσης ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως και το υπόδειγμα αυτής στο άρθρου 13 της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β ́1003), καθώς και η διαδικασία προσθήκης τεκμαρτών χιλιομέτρων.

2. Η διαδικασία ελέγχου μέσω των Μηχανογραφικών Συστημάτων των ΚΤΕΟ, της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων της παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β ́ 2832) και της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β ́ 2748) όπως αυτές ισχύουν, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ήτοι, όταν διαπιστώνεται ανακολουθία (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων) μεταξύ διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, αναγράφεται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία).

O Προϊστάμενος της Δ/νσης

Α. Σκυλλάκος

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/77465_902_2019.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:15
  • από admin