κτεο:νομοθεσία:νόμοι:6736_433_2013

Πίσω

6736 433 2013

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Ορισµός Φορέα εξέτασης ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP).22/03/2013

Nothing found

Κείμενο

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α. της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α’/2001) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,

β. του άρθρου 2 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α’/2010) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ∆ημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.∆. 63/2005 ( ΦΕΚ 98/Α’/2005),

δ. του άρθρου 1 του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,

ε. του άρθρου 4 του Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α’/2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων»,

στ. της αριθμ. 46615/5342/30-10-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων με θέμα «∆ιορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων»,

ζ. της κ.υ.α. 52167/4683/2012 (ΦΕΚ 37/Β’/2012) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»,

η. της κ.υ.α. 57687/5114/2012 (ΦΕΚ 70/Β’/2012) «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ATP) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1 η Σεπτεμβρίου 1970, και τροποποιήθηκε και ισχύει την 2 η Ιανουαρίου 2011»,

θ. του άρθρου 3 της υ.α. 32591/3257/21-05-2001 (ΦΕΚ 703/Β’/2001) «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR», 1ΑΔΑ: ΒΕΑΤ1-ΖΡΗ

ι. της κ.υ.α. 40077/2850/12/2013 (ΦΕΚ 121/Β’/2013) «Αρχική –περιοδική επιμόρφωση – κατάρτιση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)»,

ια. του άρθρου 6 της υ.α. Φ.201/48692/5161/20-08-2004 (ΦΕΚ 1340/Β’/2004) «Ρύθμιση θεμάτων για την έκδοση Πιστοποιητικού μετά τον περιοδικό ειδικό και τεχνικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP) που διενεργούν διεθνείς μεταφορές- ∆ιαδικασία περιοδικού τεχνικού ελέγχου».

2. Την με αριθμ. οικ. 9242/626/22-2-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Φορέων Εκπαίδευσης του ελεγκτικού προσωπικού των ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP).

3. Την από 8-3-2013 αίτηση του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την οποία δηλώνεται εκ μέρους του, το ενδιαφέρον και η δυνατότητα για ορισμό του ως Φορέα Εκπαίδευσης των ελεγκτών των ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων και υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

4. Το γεγονός ότι η αίτηση του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της κ.υ.α. 40077/2850/12/2013 (ΦΕΚ 121/Β’/2013).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Εκπαιδευτικό Φορέα για την ειδική επιμόρφωση – κατάρτιση των ελεγκτών των ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα Α του άρθρου 2 της κ.υ.α. 40077/2850/12/2013 (ΦΕΚ 121/Β’/2013).

2. Το διδακτικό προσωπικό για την παροχή επιμόρφωσης – κατάρτισης είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα, τα αντικείμενα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ή είναι πραγματογνώμονες ADR ή εμπειρογνώμονες ATP, οριζόμενοι από τον Εκπαιδευτικό Φορέα.

3. Το εν λόγω εργαστήριο θα πρέπει εντός του χρονικού διαστήματος ενός έτους από την υπογραφή της παρούσας απόφασης να πιστοποιηθεί για την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2008

4. Οι Εκπαιδευτικοί Φορείς υποχρεούνται να τηρούν όλες τις διατάξεις της κ.υ.α 40077/2850/12/2013 (ΦΕΚ 121/Β’/2013).

5. Ο Εκπαιδευτικός Φορέας οφείλει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), να προσαρμόζεται με την εκάστοτε Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και να ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τα θέματα αυτά, με σχετικές εκθέσεις.

6. Οι ακριβείς ημερομηνίες της εκπαίδευσης και το ύψος των διδάκτρων, καθορίζεται από τον Εκπαιδευτικό Φορέα.

7. Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών από την έκδοσή της, με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγηση. 2ΑΔΑ: ΒΕΑΤ1-ΖΡΗ

8. Ο ορισμός του Εκπαιδευτικού Φορέα ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από αυτόν οι υποχρεώσεις του

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/6736_433_2013.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/17 11:19
  • από admin