κτεο:νομοθεσία:νόμοι:618_43_2005

Πίσω

618 43 2005

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.20/01/2005Ενεργή01/09/2005

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
17230 671 2005ΦΕΚ01/09/2005Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης».Ενσωματώθηκε

Κείμενο

Έχοντας υπόψη:

1)

α. Τον Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α /1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»,

β. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/16.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση Γ.Γ.Β.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 396/1988 (ΦΕΚ 172/τ.Α΄/16.6.1989) και το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/31.5.1995).

2) Το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/ 1987), το οποίο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Βιομηχανίας να θεσπίζει κανονισμούς για την παραγωγή και διάθεση βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων η χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή του ανθρώπου και να καθορίζει τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής αυτών.

3) Το Ν. 2231/1994 «Σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/τ.Α΄/17.9.1998).

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6) Την υπ’ αριθμ. Οικ. 614/5.4.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης», (ΦΕΚ106/Γ/ 13.4.2004).

7) Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004) «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας τους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και λοιπούς προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».

8) Το Ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/15.6.1977) «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων».

9) Την υπ’ αριθμ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β/1999) Kοινή Yπουργική Aπόφαση «Συμμόρφωση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

10) Την υπ’ αριθμ. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β/ 6.12.2001) Kοινή Yπουργική Aπόφαση «Συμμόρφωση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 1999/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση».

11) Τις Kοινές Yπουργικές Aποφάσεις Β20683/2134/87 (ΦΕΚ 634/Β/26.11.1987) και Β3312/705/95 (ΦΕΚ 130/Β/ 27.2.1995) «Συμμόρφωση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την τροποποίηση αυτής 94/1/ΕΚ σχετικά με συσκευές αερολυμάτων».

12) Την υπ’ αριθμ. 14165/Φ.17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β/ 2.9.1993) υπουργική απόφαση «Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου».

13) Το ΠΔ 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001) περί «Καθιέρωσης μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».

14) Την υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/ 14.2.2001) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».

15) Το 16777/960/3.9.2004 έγγραφο του ΕΛΟΤ περί λήξης της δημόσιας κρίσης του σχεδίου του τεχνικού κανονισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης, διάθεσης και ελέγχου στην ελληνική αγορά των πυροσβεστήρων, τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης αυτών.

α) Φορητός πυροσβεστήρας: Συσκευή που περιέχει κατασβεστικό μέσο, το οποίο, υπό τη δράση εσωτερικής πίεσης, μπορεί, να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς τη φωτιά. Η πίεση αυτή μπορεί να είναι αποθηκευμένη ή να εφαρμόζεται με την απελευθέρωση βοηθητικού αερίου. Ο φορητός πυροσβεστήρας έχει σχεδιασθεί ώστε η μεταφορά και ο χειρισμός του να γίνονται με το χέρι και η μάζα του δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.

β) Πυροσβεστήρας τύπου Αερολύματος (AEROSOL): Είναι ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιεί σαν κατασβεστικό υλικό σκόνες ή αλογονομένους υδρογονάνθρακες υπό μορφή αιωρήματος σε ένα προωθητικό αέριο. Η φιάλη του πυροσβεστήρα φέρει βαλβίδα και το περιεχόμενο ψεκάζεται όταν η βαλβίδα ενεργοποιείται. Ο πυροσβεστήρας δεν αναγομώνεται (μίας χρήσεως που μετά τη χρήση, μερική ή ολική θα πρέπει να απορρίπτεται).

γ) Τροχήλατος πυροσβεστήρας: Είναι ο τροχοφόρος πυροσβεστήρας του οποίου το βάρος υπερβαίνει τα 20 κιλά.

δ) Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής: Πυροσβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του χώρου που προστατεύει και ο οποίος ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή, με επακόλουθη την κατάκλυση του χώρου με το κατασβεστικό υλικό.

ε) Σώμα Πυροσβεστήρα: Αποτελείται από τη φιάλη και τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα.

στ) Εξαρτήματα πυροσβεστήρα: Είναι τα τμήματα του πυροσβεστήρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι μονίμως προσαρτημένα στη φιάλη και υπόκεινται στην πίεση λειτουργίας.

ζ) Φιάλη: Είναι το περιέχον πίεση τμήμα του πυροσβεστήρα που συνήθως αποτελείται από ένα κυλινδρικό τμήμα με κοίλα άκρα και το οποίο έχει μια οπή ή οπές από τις οποίες γίνεται η γόμωση ή στις οποίες προσαρμόζονται εξαρτήματα όπως βαλβίδες, μανόμετρα και διακόπτες.

η) Γόμωση πυροσβεστήρα: Η μάζα ή ο όγκος του κατασβεστικού μέσου που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. Η γόμωση των πυροσβεστήρων με βάση το νερό εκφράζεται σε όγκο (λίτρα), ενώ των άλλων πυροσβεστήρων εκφράζεται σε μάζα (κιλά).

θ) Προωθητικό αέριο: Αέριο ευρισκόμενο εντός του σώματος του πυροσβεστήρα ή εντός φυσιγγίου που προσαρμόζεται ή βρίσκεται εντός του πυροσβεστήρα και δια του οποίου εκτοξεύεται το κατασβεστικό υλικό.

ι) Κατασβεστικό υλικό: Είναι η ουσία που περιέχεται στην φιάλη και η οποία προκαλεί την κατάσβεση.

ια) Φιάλη Προωθητικού Αερίου: Δοχείο υπό πίεση, το οποίο προσαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά στη φιάλη του πυροσβεστήρα και το οποίο περιέχει προωθητικό αέριο (N2 ή CO2), που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του κατασβεστικού υλικού.

ιβ) Συντήρηση: Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν στην διατήρηση ή επαναφορά ενός αντικειμένου σε μια κατάσταση όπου αυτό μπορεί να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.

ιγ) Αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων: Εταιρεία που έχει εγκριθεί από ένα διαπιστευμένο φορέα και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση και/ή την πρόσθετη συντήρηση των πυροσβεστήρων και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας.

ιδ) Ειδικός εξοπλισμός: Ο ελάχιστος απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισμός μιας αναγνωρισμένης εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων.

ιε) Αναγνωρισμένος Φορέας: Φορέας ή Οργανισμός που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/τ. Β΄/14.2.2001) και ο οποίος διενεργεί την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την πιστοποίηση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

ιστ) Αρμόδιο άτομο: Ο τεχνικός υπεύθυνος της αναγνωρισμένης εταιρείας που έχει την απαραίτητη εκπαίδευση ή πείρα και πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και εξοπλισμό και είναι ικανός να διενεργεί τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων.

Η παράγραφος 4, εδάφιο.1 συμπληρώθηκε με τα εντός “…” με το άρθρο 2 της Υ.Α. 17230/671/2005, ΦΕΚ Β' 1218/2005.

1. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά πρέπει να κατασκευάζονται και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εφαρμογής των οδηγιών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσης, να φέρουν την προβλεπόμενη παράγραφο 1 του άρθρου 4 σήμανση και να εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τους κανονισμούς πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

2. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, πρέπει επιπροσθέτως να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσης, σε ότι αφορά τα θέματα πυροπροστασίας που δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω κανονισμούς, να φέρουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στις παραγράφους 2,3,4 και 5 του άρθρου 4 σήμανση και να εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

3. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης και πιστοποίησης των πυροσβεστήρων διενεργείται από κοινοποιημένους φορείς, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, ενώ σε ό,τι αφορά τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, από φορείς που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθ. 3354/91/2001 ( ΦΕΚ 149/τ.Β΄/2001).

4. Για την χορήγηση βεβαίωσης ελέγχων των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τα πρότυπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδικασία: 4.1 Για τους εγχώρια κατασκευαζόμενους ή εισαγόμενους από τρίτες χώρες πυροσβεστήρες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αναγνωρισμένο φορέα τεχνικό φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. Ο ανωτέρω φορέας ελέγχει τα σημεία του Τεχνικού Φακέλου, πραγματοποιεί ελέγχους σε πυροσβεστήρες αντιπροσωπευτικούς της παραγωγής του κατασκευαστή ή της παρτίδας εισαγωγής και αναλόγως χορηγεί Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου για τον υπόψη πυροσβεστήρα.

Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε οι εν συνεχεία παραγόμενοι ή εισαγόμενοι πυροσβεστήρες να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με το εγκριθέν πρότυπο Ο αναγνωρισμένος φορέας είτε διενεργεί τυχαίους ελέγχους σε πυροσβεστήρες, είτε εγκρίνει και επιτηρεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα εφαρμοζόμενα πρότυπα και αναλόγως χορηγεί πιστοποιητικό βεβαίωσης ελέγχου.

“Σε κάθε εισαγόμενη παρτίδα πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα ο αναγνωρισμένος φορέας, εκδίδει με μέριμνα του εισαγωγέα ή κατασκευαστή, κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας του πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με τις διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005), που είναι υποχρεωτικό για την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω πυροσβεστήρων στη χώρα. Το πιστοποιητικό αυτό κατατίθεται:

α) στο αρμόδιο Τελωνείο της χώρας προκειμένου να επιτραπεί ή εισαγωγή.

β) στην 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.” 4.2 Για τους εισαγόμενους πυροσβεστήρες από χώρες της Ε.Ε., από χώρες ΕΖΕΣ και είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία ΕΟΧ και από την Τουρκία, θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 και η συμμόρφωση προς αυτές θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 3 παραγρ. 2. Ως αναγνωρισμένος φορέας μπορεί να ενεργεί κατάλληλα διαπιστευμένος φορέας.

1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε των υπουργικών αποφάσεων Β20683/213/87 και Β3312/705/95 (τροποποίηση της 20683/213/87) περί εφαρμογής της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, είτε της υπουργικής απόφασης 16289/330/1999 περί εφαρμογής της οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, είτε της υπουργικής απόφασης 14132/618/2001 περί εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, ανάλογα με τις ιδιότητες και διαστάσεις του συστήματος πυρόσβεσης.

2. Επειδή οι παραπάνω Οδηγίες καλύπτουν μόνον κινδύνους που οφείλονται στην πίεση και προκειμένου να διασφαλισθεί η καλή συμπεριφορά και αποδοτικότητα των πυροσβεστήρων ως μέσων κατάσβεσης, θεσπίζεται συμπληρωματικά με την παρούσα απόφαση η υποχρεωτική κατασκευή των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα.

α) ΕΛΟΤ. ΕΝ-3. «Φορητοί πυροσβεστήρες»

β) ΕΛΟΤ. 1066-88: «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ».

γ) ΕΝ 1866-98: «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες».

δ) ΕΛΟΤ. ΕΝ 615 «Πυροπροστασία - μέσα πυρόσβεσης - προδιαγραφές κόνεων» Ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση που προβλέπεται στους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3.

2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν :α) την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, ήτοι :(i) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή,(ii) Αριθμός σειράς,(iii) Έτος κατασκευής, (iv) Πίεση δοκιμής.β) τη σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΝ -3 Μέρος 7.

3. Οι πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει επιπροσθέτως να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 18 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1066 «Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (Αεροζόλ)».

4. Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν α) Με ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης τα εξής :(i) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή,(ii) Αριθμός σειράς,(iii) Έτος κατασκευής,(iv) Πίεση δοκιμής.

β) Τη σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 10.2 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1866.

5. Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν :

α) Με ανάγλυφη σήμανση τα εξής :(i) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή,(ii) Αριθμός σειράς,(iii) Έτος κατασκευής,(iv) Πίεση δοκιμής.

β) Σήμανση ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τους φορητούς πυροσβεστήρες (άρθρο 16 του ΕΝ -3 Μέρος 7) και τους τροχήλατους πυροσβεστήρες (άρθρο 10.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1866) και που αφορά στις οδηγίες χρήσεως και συντήρησης, καθώς και στο τύπο και την ποσότητα του κατασβεστικού υλικού.

Oι παραγρ. 1α, 2στ' και 3 αυτού του άρθρου τίθεντια όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 της Υ.Α. 17230/671/2005, ΦΕΚ Β' 1218/2005.

Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. “1. α) Όργανο Ελέγχου

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως όργανο ελέγχου ορίζεται ο αναγνωρισμένος φορέας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2. Ο αναγνωρισμένος φορέας πρέπει επιπροσθέτως να αποτελεί κοινοποιημένο φορέα, στην ΕΕ, για τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 .Επίσης να είναι εγκεκριμένος φορέας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε ότι αφορά τα πρότυπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3354/91/2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) υπουργική απόφαση.”

2. Αναγνωρισμένη Εταιρεία

α) Η αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικού επανελέγχου, αναγόμωσης - συντήρησης πυροσβεστήρων είναι επιφορτισμένη με όλες τις διοικητικές τεχνικές ενέργειες που στοχεύουν στον έλεγχο, στη διατήρηση ή την επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να εκτελέσει τον προορισμό του.

β) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ) Τα διαστήματα περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

δ) Οι εκτελούμενες ενέργειες είναι οι προβλεπόμενες στα Παραρτήματα IV, V, και VI.

ε) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου.

“στ) Οι αναγνωρισμένες εταιρείες υποχρεώνονται να υποβάλλουν τον κανονισμό λειτουργίας τους στον αναγνωρισμένο φορέα. Ο φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον κανονισμό και διενεργεί περιοδική επιτήρηση.

Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει :

Την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας και της άδειας λειτουργίας αυτής από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας που υπάγεται.

Κατάλογο του απασχολούμενου προσωπικού με περιγραφή των προσόντων του. Κατάλογο και περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Διαδικασίες, έγγραφα και έντυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν τα επιμέρους θέματα: Συμφωνίες με τους πελάτες.

Προμήθειες, αξιολόγηση προμηθευτών, επαλήθευση αγοραζόμενων προϊόντων. Αναλυτική περιγραφή εργασιών αναγόμωσης, συντήρησης και περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με τα παραρτήματα III, IV, V, VI της 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005). Καθορισμός της διαδικασίας σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού. Έλεγχος και δοκιμές κατά τη διαδικασία.

Κριτήρια αποδοχής - απόρριψης. Καταστροφή ακατάλληλων πυροσβεστήρων. Έλεγχος του εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών.

Διαχείριση των μη-συμμορφούμενων προϊόντων.

Διορθωτικές ενέργειες.

Εκπαίδευση του προσωπικού.

Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας.

Δήλωση συμμόρφωσης του εκπροσώπου της αναγνωρισμένης εταιρείας ότι οι εργασίες του περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας αυτής.

Τρόπος διαχείρισης άχρηστων υλικών και ουσιών.

Η έκταση της ανωτέρω περιγραφής του κανονισμού λειτουργίας εξαρτάται από το μέγεθος και τη δραστηριότητα της αναγνωρισμένης εταιρείας.

Κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξήτηλη και ευανάγνωστη ετικέττα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέττα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος , ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής:

Ασπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.”

“3. Αρμόδιο Άτομο

Το αρμόδιο άτομο που ορίζεται από την αναγνωρισμένη εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος θα πρέπει να έχει επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την αναγνωρισμένη εταιρεία και να είναι Διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μηχανικός ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, είτε εναλλακτικά να διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας. Επίσης να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρισμένο φορέα που έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ΕΝ ISO/IEC 17024 ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει.

Για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων απαιτείται η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις. Η εκπαίδευση και η εξέταση για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων διενεργούνται από αναγνωρισμένους φορείς, οι οποίοι έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17024. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές και αξιολογητές Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία προς τούτο και οι οποίοι θα ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν αιτήματος του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα. Η χρηματική αποζημίωση αυτών είναι αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και καλύπτεται από τον Αναγνωρισμένο για την εκπαίδευση φορέα.”

4. Ειδικός Εξοπλισμός

Για την λειτουργία της Αναγνωρισμένης Εταιρείας ο ελάχιστος απαιτούμενος απαραίτητος εξοπλισμός είναι :

α) Γεμιστική μηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και διοξειδίου του άνθρακος.

β) Αεροσυμπιεστής ανάλογης δυναμικότητας.

γ) Αντιεκρηκτικό λαμπάκι για τον ενδοσκοπικό έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων. δ) Υδραυλική αντλία με διάταξη ξήρανσης φιαλών και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα με την απαιτούμενη πίεση.

ε) Διάταξη πληρώσεως με προωθητικό αέριο.

στ) Αυτόματη ζυγαριά ενδείξεων μέχρι 200 kgr και ευαισθησίας 20 gr. Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και επανελέγχου που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙV, V και VI της Αναγνωρισμένης Εταιρείας δεν υποκαθιστούν τον έλεγχο της φιάλης του πυροσβεστήρα στα Αναγνωρισμένα Κέντρα Επανελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζει η ΥΑ 14165/ 1993.

Σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά διενεργεί συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υπέρ του Δημοσίου πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημοσίων Εσόδων, μέχρι 30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 Ευρώ.

Με όμοια απόφαση περιορίζεται, απαγορεύεται ή αποσύρεται από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο προϊόν. Η απόσυρση του προϊόντος γίνεται με μέριμνα της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης και περιέχει οποιονδήποτε περιορισμό διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρα ή επιβάλλει την απόσυρσή του από την αγορά, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το ταχύτερο δυνατόν.

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

1. Η Απόφαση 1984/1988 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

2. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, ήτοι:

* 22745/314/15.3.1971 (ΦΕΚ 264/τ. Β΄/1971), ΝΗS - 10) «Τεχνικές απαιτήσεις για τους φορητούς πυροσβεστήρες».

* 14602/284/18.3.1972 (ΦΕΚ 429/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 18) «Φορητοί πυροσβεστήρες - Γενικές οδηγίες και συντήρηση αυτών».

* 14603/285/18.3.1972 (ΦΕΚ 429/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 19 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων Ξηράς κόνεως».

* 25007/517/18.3.1972 (ΦΕΚ 429/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 21 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων νερού».

* 41150/12.9.1972 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 31 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακος».

* 41151/12.9.1972 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 32 «Προδιαγραφή ελέγχου αντοχής χοάνης πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα εις κρούση».

* 41152/12.9.1972 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 33 «Προδιαγραφή περί δοκιμασίας αγωγιμότητας της γόμωσης πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα». * 13854/17.3.1972 (ΦΕΚ 427/τ. Β΄/1972), ΝΗS - 49 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων μηχανικού αφρού».

Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 της Υ.Α. 17230/671/2005, ΦΕΚ Β' 1218/2005 (βλ. οικέιο ΦΕΚ).

α) Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτής οι οποίες, για τις αναφερόμενες σ’ αυτές αναγνωρισμένες εταιρείες και τα αρμόδια πρόσωπα, ισχύουν μετά ένα έτος από τη δημοσίευση.

γ). Επιτρέπεται, για ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας, να διατίθενται στην αγορά πυροσβεστήρες οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις κατασκευής που ισχύουν κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1.1 Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή.

1.2 Όνομα, Διεύθυνση και Τηλέφωνο του Εισαγωγέα (στη περίπτωση εισαγόμενου πυροσβεστήρα).

1.3 Περιγραφή Πυροσβεστήρα.

2.1 Χρησιμοποιούμενο Πρότυπο.

2.2 Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Φιάλης, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/ΕΟΚ.

2.3 Κατάλογος εξαρτημάτων του πυροσβεστήρα με τα κατασκευαστικά τους σχέδια.

2.4 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου και κατασκευαστικού υλικού.

2.5 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του πυροσβεστήρα (πίεση λειτουργίας, θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας κ.λ.π.).

2.6 Αναγραφόμενες ενδείξεις.

2.7 Οδηγίες λειτουργίας.

Συνιστάται να διεξάγονται κατά διαστήματα τακτικοί έλεγχοι όλων των πυροσβεστήρων από τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπό του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πυροσβεστήρας:

α) είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος.

β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του «κοιτάζουν» προς τα έξω.

γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας.

δ) δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων.

Η συχνότητα των ελέγχων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τριμηνιαία και κατά προτίμηση πρέπει να είναι μηνιαία. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται πιο συχνά.

2.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.

2.2 Κάθε πυροσβεστήρας ή τμήμα αυτού θα θεωρείται μη ασφαλής ως προς τη χρήση εάν κατά την άποψη του αρμόδιου ατόμου :

α) η φυσική του κατάσταση κρίνεται μη ικανοποιητική.

β) θα ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί.

γ) η φυσική του κατάσταση του μπορεί να εμποδίσει την ικανοποιητική λειτουργία του.

Για έναν πυροσβεστήρα, τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια περιεχομένου ή πίεσης η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

2.3 Το αρμόδιο άτομο ελέγχει αν ο πυροσβεστήρας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

3.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η συντήρηση καθώς και οι διαδικασίες αναγόμωσης μπορεί να μειώσουν προσωρινά την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας. Θα πρέπει επομένως να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

α) Ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισμένος μόνο αριθμός πυροσβεστήρων θα πρέπει να απομακρυνθεί από μια συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών. β) Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην περιοχή αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες.

γ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης μπορεί να απαιτούνται αυξημένα μέτρα πυρασφάλειας.

4.1 Κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε φορητού πυροσβεστήρα, πρέπει:

α) Να μην παραμένει πίεση στο σώμα του πυροσβεστήρα ή σε κάποιο λάστιχο και/ή στόμιο της συναρμολόγησης.

β) Η κεφαλή ή η βαλβίδα συναρμολόγησης να ξεβιδώνεται αργά έως ότου η παραμένουσα πίεση να διαφύγει μέσω του συστήματος εξαερισμού.

4.2 Εάν υπάρχει ένδειξη ότι η παραμένουσα πίεση δεν έχει εξαχθεί, πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Μία ξαφνική απελευθέρωση πίεσης μπορεί να προκαλέσει εκτόξευση τμημάτων ή περιεχομένων του πυροσβεστήρα. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων ρυθμίσεων σύσφιξης και προσωπικής προστασίας.

4.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια αφαίρεσης των βαλβίδων των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων υψηλής πίεσης πυροσβεστήρων ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.

5.1 Ο ιδιοκτήτης φροντίζει να αναγομωθούν ή να αντικατασταθούν οι πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν ολικώς ή μερικώς εκκενωθεί για κάποιο λόγο, ή ο έλεγχός τους έχει υποδείξει ότι είναι απαραίτητη η αναγόμωση.

5.2 Πριν την αναγόμωση ο πυροσβεστήρας θα εκκενωθεί πλήρως και το κατασβεστικό μέσο θα απορριφθεί.

5.3 Οι πυροσβεστήρες θα αναγομώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή τους και τις αντίστοιχες οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.

5.4 Στους πυροσβεστήρες που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αναγομωθεί, θα σημειώνεται η ημερομηνία αναγόμωσης.

6.1 Τα στοιχεία του ελέγχου και της συντήρησης θα καταγράφονται σε μια ετικέτα η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή.

6.2 Στην ετικέτα θα παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:

α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο

β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή αναγόμωσης (έτος και μήνας).

γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.

δ) όνομα και διεύθυνση της αναγνωρισμένης εταιρείας.

7.1 Το πρόγραμμα συντήρησης που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πυροσβεστήρες θα παραμείνουν αξιόπιστοι κατά τη διάρκεια μακράς λειτουργίας.

Όλοι οι πυροσβεστήρες υπόκεινται σε διαδικασίες συντήρησης από τον κατασκευαστή ή την αναγνωρισμένη εταιρεία σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν αυτά που δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

7.2 Τα καθορισμένα διαστήματα για κάθε περίπτωση συγκεκριμένου πυροσβεστήρα, από την ημέρα κατασκευής του ή την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία ή τον τελευταίο περιοδικό έλεγχο, δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

8.1 Είναι καθήκον του αρμοδίου ατόμου να συμβουλεύσει τον ιδιοκτήτη, για το πότε κατά τη γνώμη του θα πρέπει ένας πυροσβεστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα κυμαίνεται σημαντικά λόγω διαφόρων παραγόντων όπως περιβαλλοντική επίδραση, σκληρή μεταχείριση κλπ.

8.2 Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα, εξαιρουμένων των φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου, δεν θα υπερβαίνει τα 20 έτη.

Οι διαδικασίες συντήρησης θα διεξάγωονται στα διαστήματα που δίνονται στον Πίνακα ΙΙΙ.1

Πίνακας ΙΙΙ.1: Μέγιστα διαστήματα συντήρησης και μέγιστη λειτουργική ζωή.

Τύπος Πυροσβεστήρα Συντήρηση
(παράρτημα IV) (4)
Περαιτέρω
συντήρηση και
ανανέωση
γόμωσης
(παράρτημα V) (1)
Εργαστηριακός
έλεγχος (2) και
ανανέωση γόμωσης
(παράρτημα VI) (1)
Λειτουργική ζωή
πυροσβεστήρα
Αφρός νερό και ουσία
βαβτισμένη σε νερό
1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη
Σκόνη 1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη
Σκόνη - σφραγισμένη
πίεση (3)
1 έτος 15 έτη 10 έτη 20 έτη
Halon 1 έτος - 10 έτη 20 έτη
CO2 1 έτος - 10 έτη Σύμφωνα με Εθνική
Οδηγία ή Οδηγία της
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ί: Εάν τα αποτελέσµαῖα της συντήρησης που διεξάγεται από Το αρμόδιο άτοµο ή Το κέντρο ελέγχου σύμφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του κατασβεστικού υλικού, αυτό εἶναι αποδεκτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η αντικατάσταση των τµηµάτων δεν επηρεάζει τα διαστήματα αυτά. Εάν για παράδειγµα ο ελαστικός σωλήνας ενός φορητού πυροσβεστήρα αντικατασταθεί µετά από 6 χρόνια λειτουργίας του πυροσβεστήρα από την ηµέρα εγκατάστασής του, ο εργαστηριακός έλεγχος από το κέντρο ελέγχου θα πραγµατοποιηθεί µετά από 4 επιπλέον χρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι πυροσβεστήρες µε σφραγισµένη σκόνη θα επιστρέφονται στον κατασκευαστή ώστε να αναγομωθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Διαστήματα μεγαλύτερα του ενάς έτους αλλά όχι μεγαλύτερα από 2 έτη, εἶναι επιτρεπτά σε πολύ Ιδιαπερες περιπτώσεις, µετά από συμφωνία, µε Την αρμόδια υπηρεσία του Ὑπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει ότι οἱ πυροσβεστήρες και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα, όπως συνιστάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΝ. Αυτές οι διαδικασίες θα διεξαχθούν από το αρμόδιο άτομο

Οι διαδικασίες συντήρησης διεξάγονται από το αρμόδιο άτομο ή την αναγνωρισμένη εταιρεία.

Στήλη 1 Πυροσβεστήρες με αποθηκευμένη πίεση: σκόνη, αφρός, νερό και halon

Στήλη 2 Πυροσβεστήρες με σφραγισμένη πίεση (πυροσβεστήρες με αποθηκευμένη πίεση που επιτρέπουν την απομάκρυνση του κλείστρου χωρίς απώλεια της πίεσης): σκόνης

Στήλη 3 Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο προωθητικού αερίου : αφρός, νερό

Στήλη 4 Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο προωθητικού αερίου : σκόνης

Στήλη 5 Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα

Πίνακας IV.1.: Λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης

1 2 3 4 5
1 Ελέγξτε το δείκτη ασφαλείας και τους ενδεικτικούς μηχανισμούς Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε το δείκτη ασφαλείας και τους ενδεικτικούς μηχανισμούς για να προσδιορίσετε αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.
2 Επαληθεύστε και ελέγξτε τους ενδεικτικούς μηχανισμούς πίεσης Χ Χ       Όταν στον πυροσβεστήρα είναι προσαρμοσμένος ένας ενδεικτικός μηχανισμός πίεσης, ελέγξτε τον, και αν αυτός δεν λειτουργεί ελεύθερα ή η ενδεικνυόμενη πίεση είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια, προσφύγετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως. Όταν στον πυροσβεστήρα δεν είναι προσαρμοσμένος  ενδεικτικός μηχανισμός πίεσης, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση που σας παρέχεται με σκοπό να επαληθεύσετε την ακρίβεια της εσωτερικής πίεσης.  Εάν αυτή δεν είναι σωστή, προσφύγετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως.
3 Ελέγξτε εξωτερικά τον πυροσβεστήρα Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα και αν δεν είναι όπως πρέπει, προσφύγετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως.
4 Ζυγίστε τον πυροσβεστήρα  CO2         X Ζυγίστε το πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και συγκρίνετε τη μάζα του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν ο πυροσβεστήρας τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία.  Στην περίπτωση απώλειας περιεχομένου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να αναγομωθεί ή να αποσυρθεί .
5 Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα και το στόμιο εκκένωσης Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε την κατάσταση και την καταλληλότητα χρήσης των ελαστικών σωλήνων και των στομίων εκκένωσης και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζονται και δεν έχουν ραγίσει, φθαρεί ή καταστραφεί.  Ανανεώστε τα αν είναι απαραίτητο.
6 Ελέγξτε τις οδηγίες λειτουργίας Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε την ορθότητα και το ευανάγνωστον των οδηγιών λειτουργίας.
7 Ανοίξτε τον πυροσβεστήρα Χ   Χ Χ   Ανοίξτε τον πυροσβεστήρα, ξεβιδώνοντας το πώμα της κορυφής και απομακρύνετε το φιαλίδιο προωθητιού αερίου.
8 ΝΕΡΟ, ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ Αδειάστε τον πυροσβεστήρα     Χ     Χύστε την αρχική γόμωση σε ένα καθαρό δοχείο και ελέγξτε αν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Όταν το κατασβεστικό υλικό  βρίσκεται σε ξεχωριστό δοχείο, απομακρύνετε το δοχείο αυτό και ελέγξτε το για διαρροές.  Εάν το δοχείο έχει παρουσιάσει διαρροή πετάξτε το.
9 ΣΚΟΝΗ Εξετάστε τη σκόνη του πυροσβεστήρα Χ     Χ   Εξετάστε τη σκόνη του πυροσβεστήρα ώστε να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια πηγμάτων, σβολιάσματος ή ξένων σωμάτων.  Αναταράξτε τη σκόνη αναποδογυρίζοντας και κουνώντας τον πυροσβεστήρα προσέχοντας ώστε να αποφύγετε το χύσιμο της σκόνης.  Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πηγμάτων, σβολιάσματος ή ξένων σωμάτων, ή αν η σκόνη δεν ρέει ελεύθερα, ή αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πετάξτε όλη τη σκόνη και αναγομώστε σύμφωνα με το άρθρο 6 και τη σημείωση 1 του παραρτήματος VI.
10 Ελέγξτε τη λειτουργία και την λειτουργικότητα όλων των εξαρτημάτων     Χ Χ   Καθαρίστε, αν είναι απαραίτητο, και αερίστε τα άλλα τμήματα του πυροσβεστήρα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τρύπες εξαερισμού (ή άλλους εξαεριστικούς μηχανισμούς) που βρίσκονται στο πώμα.  Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας του στομίου του ελαστικού σωλήνα (αν είναι προσαρτημένος), ο σωλήνας εσωτερικής εκκένωσης και η βαλβίδα εξαερισμού (αν υπάρχει), δεν εμποδίζονται.  Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις ή ανανεώσεις. Ελέγξτε αν διακινείται ελεύθερα  ο μηχανισμός λειτουργίας και το σύστημα ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει).  Πραγματοποιήστε τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση.  Προστατέψτε από τη διάβρωση τα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα με ένα λιπαντικό, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
11 Ελέγξτε το μηχανισμό λειτουργίας Χ Χ     Χ Όταν οι πυροσβεστήρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται ο μηχανισμός λειτουργίας, αποσπάστε τον και ελέγξτε την ελεύθερη διακίνηση του μηχανισμού λειτουργίας καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει). Πραγματοποιήστε τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση.  Προστατέψτε από τη διάβρωση τα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα με ένα λιπαντικό, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
12 Εξετάστε το φυσίγγιο αερίου     Χ Χ   Εξετάστε εξωτερικά το φιαλίδιο προωθητικού αερίου για διάβρωση ή ζημιά.  Εάν το φιαλίδιο προωθητικού αερίου έχει υποστεί μηχανική βλάβη ή έχει διαβρωθεί.  Αν απαιτείται αντικατάσταση, πραγματοποιήστε την σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ζυγίστε το φιαλίδιο προωθητικού αερίου και συγκρίνεται το βάρος του με αυτό που είναι σημειωμένο επάνω στο φιαλίδιο προωθητικού αερίου.  Εάν το φιαλίδιο προωθητικού αερίου έχει υποστεί απώλεια περιεχομένου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% του αρχικού περιεχομένου, ή μικρότερο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θέστε το εκτός λειτουργίας και αντικαταστήστε το με ένα φιαλίδιο προωθητικού αερίου όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.  Μπορεί να ισχύουν οι εθνικοί κανονισμοί καθώς και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν δοχεία πίεσης.
13 Ανανεώστε τους σχετικούς δακτυλίους, τα παρεμβύσματα και το διάφραγμα του ελαστικού σωλήνα Χ Χ Χ Χ Χ Αλλάξτε όλους τους σχετικούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους και παρεμβύσματα (ροδέλες) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Εάν υπάρχει διάφραγμα προσαρμοσμένο στον ελαστικό σωλήνα, το διάφραγμα αυτό θα ανανεώνεται πάντα.
14 ΝΕΡΟ, ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ Εξετάστε εσωτερικά το σώμα του πυροσβεστήρα     Χ     Εσωτερικός έλεγχος με τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα.  Ελέγξτε για διάβρωση ή φθορά της εσωτερικής επένδυσης του πυροσβεστήρα.  Ελέγξτε τα ξεχωριστά δοχεία για πρόσθετα και ανανεώστε τα αν παρουσιάζουν διαρροή ή ζημία.
15 ΣΚΟΝΗ Εξετάστε εσωτερικά το σώμα του πυροσβεστήρα Χ     Χ   Εξετάστε τον πυροσβεστήρα σκόνης κατά το δυνατόν περισσότερο.  Εσωτερικός έλεγχος με τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα.  Ελέγξτε για διάβρωση και φθορά της εσωτερικής επένδυσης (αν υπάρχει), βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
16 ΝΕΡΟ, ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΑΦΡΟΣ Ξαναγεμίστε τον πυροσβεστήρα     Χ     Τοποθετήστε ξανά την αρχική γόμωση μέσα στον πυροσβεστήρα, ή αντικαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
17 Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα Χ Χ Χ Χ Χ Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Επαναπροσαρμόστε το διακόπτη ασφαλείας (μηχανισμός που αποτρέπει την απρόσεκτη λειτουργία) και αν είναι απαραίτητο προσαρμόστε νέο καλώδιο ασφαλείας.
18 Συμπληρώστε την ετικέτα λειτουργίας Χ Χ Χ Χ Χ Συμπληρώστε λεπτομερώς την ετικέτα ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

Πίνακας V.1.: Λεπτομερείς διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης

1 Οι διαδικασίες του πίνακα IV.1 διεξάγονται ταυτόχρονα με τις διαδικασίες του πίνακα αυτού.
2 Ελέγξτε τη λειτουργία των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης, των πυροσβεστήρων, όπου αυτοί είναι προσαρμοσμένοι, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3 Εκκενώστε όλους τους τύπους πυροσβεστήρων εκτός από εκείνους με halon και CO2.
4 Ανανεώστε το κατασβεστικό υλικό εάν ο κατασκευαστής δίνει χρόνο ζωής του μέχρι 5 χρόνια ή εξετάστε το κατασβεστικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο Παράρτημα VI.
5 Εξετάστε διεξοδικώς με μεγενθυτικό φακό, για διάβρωση, ζημία, κοιλώματα και χτυπήματα, τα εξής: - πώματα και βαλβίδες - δείκτες - τον ελαστικό σωλήνα και το στόμιο εκκένωσης
6 Εξετάστε διεξοδικά το εσωτερικό του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή ζημία της εσωτερικής επένδυσης, χρησιμοποιώντας φωτιστικό καθετήρα και καθρέφτη.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία συγκόλλησης.  Σε περίπτωση αμφιβολίας για τα σημεία συγκόλλησης ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
7 Εξετάστε και  ελέγξτε την ορθότητα όλων των διακοπτών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη.
8 Επαναφέρετε σε κατάσταση λειτουργίας. Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γομώστε.
9 Τοποθετείστε μια νέα ασφάλεια  και συμπληρώστε την ετικέτα ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Περιγραφή διαδικασιών διεξοδικού ελέγχου πυροσβεστήρων

Πίνακας VI.1: Διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου πυροσβεστήρων

1 Οι διαδικασίες του πίνακα IV.1 και του πίνακα V.1 διεξάγονται ταυτόχρονα με τις διαδικασίες του πίνακα αυτού.
2 Λύστε εντελώς τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα, απορρίψτε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και αντικαταστήστε τα με καινούργια.
3 Σώματα πυροσβεστήρων στα οποία δεν  αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 δεν θα ελέγχονται αλλά θα αποσύρονται  προς καταστροφή.
4 Ελέγξτε την πίεση των πωμάτων της κορυφής και, αν παρέχεται μηχανισμός παύσης, ολοκληρώστε την εκκένωση των ελαστικών σωλήνων ώστε να ελέγξετε την πίεση της φιάλης ή να καθορίσετε την πίεση του μηχανισμού ασφαλείας.  Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά τμήματα.
5 Αντικαταστήστε ή ελέγξτε το μηχανισμό ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6 Επανασυναρμολογήστε και αναγομώστε τον πυροσβεστήρα, εφαρμόστε νέο ασφάλεια  και συμπληρώστε την ετικέτα ελέγχου, βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σκόνη

Η σκόνη μπορεί να απορροφήσει επιβλαβείς ποσότητες υγρασίας αν εκτεθεί στον αέρα ή σε υψηλή σχετική υγρασία, ή εάν η σκόνη είναι πιο ψυχρή από τον περιβάλλοντα αέρα.

α) Πριν ανοίξετε έναν πυροσβεστήρα, βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της συντήρησης, οι προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτή τη σημείωση πρέπει να ακολουθηθούν προσεκτικά. Ανοίξτε τους πυροσβεστήρες σκόνης μόνο υπό τις ξηρότερες διαθέσιμες συνθήκες (υγρασία Rm<70% στους 20 βαθμούς Κελσίου ή κατά την οδηγία του κατασκευαστή) και για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την εξέταση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα στη σκόνη.
β) Είναι ακόμα πιο σημαντικό να αποφευχθεί η ανάμιξη ή αλληλομόλυνση διαφορετικών τύπων σκόνης. Κάποια είδη σκόνης δύνανται να αντιδράσουν με άλλα είδη ώστε να παράγουν νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Η αντίδραση αυτή συχνά γίνεται εμφανής μετά από παρέλευση μερικών εβδομάδων. Το νερό προκαλεί τη δημιουργία πηγμάτων ενώ το διοξείδιο του άνθρακα, σε κλειστό δοχείο, προκαλεί άνοδο της πίεσης που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Ανοίξτε και εξετάστε σε οποιαδήποτε στιγμή, μόνο τους πυροσβεστήρες που περιέχουν τον ίδιο τύπο σκόνης
  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/618_43_2005.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/05/20 15:16
  • από admin