κτεο:νομοθεσία:νόμοι:374362_2021

Πίσω

374362 2021

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων31/12/2021ΕνεργήΠΔ 51 2012

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάστασηΠρωτότυπο
YA 110947 2022ΦΕΚΤροποποίηση της υπ ́ αρ. 374362/23-12-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β ́ 6495)Ενσωματώθηκεfek-2022-tefxos_b-01820-downloaded_-18_01_2023.pdf
279 2022ΦΕΚ28/01/2022Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 374362/23.12.2021 απόφαση του του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6495).Διορθώνει σφάλματαΕνσωματώθηκεfek-2022-tefxos_b-00279-downloaded_-18_01_2023.pdf

Κείμενο

Προοίμιο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) Των παρ. 2ε και 4β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α'49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α'49).

β) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α'131).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α'98).

δ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις.» (Α'184) ε) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

στ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α'151).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121).

η) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'155).

θ) Του άρθρου 11 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α'194) ι) Του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27 ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α'101).

ια) Της υπ' αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδειες οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β' 3056).

ιβ) Της υπ' αρ. 29898/3378/2016 υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α'112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων» (Β' 1318).

ιγ) Της υπ' αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β' 2726).

ιδ) Της υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ» (Β' 1003).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1.Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας περί ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων μετά και την έκδοση του π.δ. 51/2012 (Α'101) με το οποίο καθορίστηκαν οι ελάχιστες προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων.

2.Την υπ' αρ. 356569/10-12-2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία, προκαλείται ετήσια μείωση δημοσίων εσόδων περίπου εξακοσίων ευρώ (600 €), λόγω κατάργησης της ετήσιας τεχνικής επιθεώρησης των εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

1.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 208/ 2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α'194) και το άρθρο 6 της υπ' αρ. οικ. 49372/3352/2017 υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ ΕΚ» (Β' 2726), τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά την ταξινόμησή τους υπόκεινται υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκτοτε σε ετήσια βάση. Ο τεχνικός έλεγχος συνίσταται στον ειδικό τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος παράλληλα με τον οποίο διενεργείται και πλήρης περιοδικός τεχνικός έλεγχος βάσει των κείμενων διατάξεων.

2.Ο ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος διενεργείται σε οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν ή έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α'101), σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου των πινάκων της παρούσης αντίστοιχα με την κατηγορία τους. Ο Περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του περιοδικού τεχνικού ελέγχου όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ' αρ. οικ. 49372/3352/2017 υπουργική απόφαση «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β' 2726) και την υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β' 1003).

3.Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του επιδεικνύει, πέραν των προβλεπόμενων για τον περιοδικό έλεγχο, τα εξής στοιχεία:

α) Τη γνωστοποίηση λειτουργίας/μεταβολής ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας/άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών όπου επιδεικνύεται βεβαίωση έναρξης λειτουργίας - εργασιών από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας).

β) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (μόνο κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).

γ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου (για δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (για ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

4.Ειδικότερα τα ρυμουλκούμενα της κατηγορίας ΒΕ μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.000 kg και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών C1E, D1E και DE μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.250 kg και εφόσον δεν ξεπερνούν τους 3,5 t, υπόκεινται κατά την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε ετησίως σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθόσον για τα οχήματα αυτά δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ελέγχου τους από τα ΚΤΕΟ. Όπου κατά τον έλεγχο ρυμουλκούμενου απαιτείται η συμμόρφωση με σημεία ελέγχου για τα οποία πρέπει να πληρούνται και απαιτήσεις σε σχέση με το έλκον όχημα, το ρυμουλκούμενο όχημα πρέπει κατά την επιθεώρησή του να έλκεται από αυτό.

5.Για τα ρυμουλκούμενα της κατηγορίας ΒΕ μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.000 kg και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών C1E, D1E και DE μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.250 kg και εφόσον δεν ξεπερνούν τους 3,5 t χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η βεβαίωση καταλληλότητας του Υποδείγματος ΙΙ του άρθρου 3 της παρούσης.

6.Τα μοτοποδήλατα κατηγορίας ΑΜ, προκειμένου να ενταχθούν για πρώτη φορά στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, υπόκεινται σε επιθεώρηση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και ελέγχονται σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου που αναφέρονται στον αντίστοιχο Πίνακα που ακολουθεί και χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η βεβαίωση καταλληλότητας του Υποδείγματος ΙΙΙ του άρθρου 3 της παρούσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται υποχρεωτικά στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Με τη λήξη της ως άνω βεβαίωσης και έκτοτε, το εκπαιδευτικό μοτοποδήλατο φέρει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του κατόχου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ετήσιας διάρκειας, στην οποία δηλώνεται ότι το μοτοποδήλατο έχει συντηρηθεί και είναι κατάλληλο από τεχνικής απόψεως για την εκπαίδευση και τη διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του. Η υπεύθυνη δήλωση και η τελευταία χρονικά εκδοθείσα από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση καταλληλότητας επιδεικνύονται στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

7.Για τα λοιπά οχήματα, μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου τους στο ΚΤΕΟ εκδίδεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο αναγράφεται κάτω από την ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» η αναγραφή

«Ειδικός και περιοδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος».

8.Η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου εκ των σημείων ελέγχου το γεγονός καταγράφεται στο πρακτικό Επιθεώρησης με τον αντίστοιχο κωδικό καθώς και η ένδειξη «Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό». Γ ια τα εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C, CE (συρμός ή αρθρωτό) χορηγείται από το ΚΤΕΟ μαζί με το ΔΤΕ και η βεβαίωση του Υποδείγματος Ι του άρθρου 3 της παρούσης που βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α'101) για τη διαπίστωση της ελάχιστης συνολικής μάζας του έμφορτου κατά τον έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήματος. Στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη βεβαίωση έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με το ΔΤΕ.

9.Ειδικότερα για τα ρυμουλκούμενα οχήματα στην χορηγούμενη βεβαίωση καταλληλότητας αναγράφεται και η μάζα τους (όπως αυτή προκύπτει από σχετική τεκμηρίωση ή από ζύγιση) ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση πλήρωσης της ελάχιστης πραγματικής μάζας για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση).

10.Οι χορηγούμενες από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας βεβαιώσεις καταλληλότητας έχουν ετήσια ισχύ.

11.Για τα εκπαιδευτικά οχήματα που ελέγχονται σε ΚΤΕΟ και εφόσον σε αυτά δε διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου των Πινάκων της παρούσας απόφασης ή Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων του

Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα ή του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων μοτοσικλετών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου τίθεται ένα έτος μετά την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Κατάλληλο για εκπαιδευτικό όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 κατηγορίας».

Επίσης, επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) του Παραρτήματος V της ιδίας απόφασης. Ειδικά για όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται σχετική παρατήρηση ανάλογα με την κατηγορία του (μοτοσικλέτες ή λοιπά οχήματα): «Όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη».

12.α) Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου των πινάκων της παρούσης απόφασης ή Σοβαρές Ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων του Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα ή του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων μοτοσικλετών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή αναφορικά με τη διαπίστωση Σοβαρών Ελλείψεων, δηλαδή απαιτείται επανέλεγχος του οχήματος εντός τριάντα (30) ημερών.

β) Αντίστοιχα, στην περίπτωση που διαπιστωθούν Επικίνδυνες Ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων του Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα ή του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων μοτοσικλετών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην απόφαση αυτή.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται η φράση «Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό όχημα». Επίσης, δεν επικολλάται το ΕΣΤΕ του Παραρτήματος V της ιδίας απόφασης.

13.Προκειμένου για ανάριθμα οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν ως εκπαιδευτικά, ο ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος διενεργείται ταυτόχρονα με τον αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο της υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β' 1003) υπουργικής απόφασης λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 αυτής. Πριν από την έναρξη του ελέγχου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατόχου του οχήματος, όπως αυτός αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας του οχήματος (πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου, πιστοποιητικό ΟΔΔΥ ή βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας), στην οποία δηλώνεται ότι το όχημα πρόκειται να ταξινομηθεί ως εκπαιδευτικό.

14.Ακολουθούν Πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται οι χρησιμοποιούμενοι από την μηχανογραφική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των ΚΤΕΟ κωδικοί αριθμοί, τα σημεία προς έλεγχο [όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α'101)] και οι διαπιστούμενες ελλείψεις για τις οποίες σημειώνεται από το ΚΤΕΟ στο ΔΤΕ, Σοβαρή Έλλειψη.

Οι λοιποί κωδικοί για τα μοτοποδήλατα κατηγορίας ΑΜ και τα ρυμουλκούμενα οχήματα των κατηγοριών ΒΕ, C1E, D1E και DE δεν αφορούν τα προαναφερόμενα μηχανογραφικά συστήματα αλλά χρησιμοποιούνται σαν σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

**ΠΙΝΑΚΕΣ**

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.B.01 Ταχύτητα οχήματος Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 100 km/h
ΕΚΠ.B.02 (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν διαθέτει τέσσερις (4) πόρτες επιβατών
ΕΚΠ.B.03 Πόρτες επιβατών Λιγότεροι από τέσσερις
ΕΚΠ.B.04 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.B.05 (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.B.06 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησηςΛείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης
οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού ή δεν είναι τοποθετημένη η ενδεικτική λυχνία σε εμφανές σημείο
ΕΚΠ.B.07 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού (εφόσον υπάρχει) Είναι μεγαλύτερη των 3.500 kg
ΕΚΠ.B.08 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα Έχει λιγότερους από τέσσερις
ΕΚΠ.B.09 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα
«L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.B.10 Ελάχιστος αριθμός καθρεφτών τέσσερις (4) και τοποθετημένους δύο (2) εξωτερικά Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας στα εμπρόσθια και οπίσθια καθίσματα
ΕΚΠ.B.11 (ένας αριστερά και ένας δεξιά) και δύο (2) εσωτερικά Δεν διαθέτει ή δεν λειτουργεί

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΕ (ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΕ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.BE.01 Συνδυασμός από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας Β και ρυμουλκούμενο Το όχημα κατηγορίας Β δεν πληροί όλα τα κριτήρια ως εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας Β
ΕΚΠ.BE.02 Ταχύτητα συνδυασμού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 100 km/h
Ρυμουλκούμενο
ΕΚΠ.BE.03 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 1.000 kg ή με- γαλύτερη των 3.500 kg
ΕΚΠ.BE.04 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 800 kg
ΕΚΠ.BE.05 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή
ΕΚΠ.BE.06 Διαμέρισμα φορτίου α) Το ύψος του κλειστού αμαξώμα- τος δεν είναι τουλάχιστον ίδιο με το ύψος του μηχανοκίνητου οχήματος
β) Το πλάτος του κλειστού αμαξώ- ματος είναι ελαφρώς στενότερο από το μηχανοκίνητο όχημα αλλά δεν εξασφαλίζεται η θέα προς τα πίσω μόνο με τη χρήση εξωτερικών καθρεπτών
ΕΚΠ.BE.07 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C (ΦΟΡΤΗΓΑ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.C.01 Ταχύτητα οχήματος Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.C.02 (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Λιγότεροι από τρεις
ΕΚΠ.C.03 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.C.04 (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.C.05 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης
οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτή ή δεν είναι τοποθετημένη η ενδεικτική λυχνία σε εμφανές σημείο.
ΕΚΠ.C.06 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού (εφόσον υπάρχει) Είναι μικρότερο των 8,00 μέτρων
ΕΚΠ.C.07 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα μόνο στην περίπτωση που ο θάλαμος οδήγησης είναι διπλός (μέχρι 5 θέσεων) Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.C.08 Μήκος οχήματος Είναι μικρότερη των 12.000 kg
ΕΚΠ.C.09 Πλάτος οχήματος Είναι μικρότερη των 10.000 kg
ΕΚΠ.C.10 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Δεν φέρει συσκευή ταχογράφου
ΕΚΠ.C.11 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.C.12 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη Δεν είναι κλειστού αμαξώματος (εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή) και δεν έχει πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης ή δεν φέρει κλειστή τέντα (εκτός από την πίσω πλευρά της που μπορεί να είναι ανοικτή) με πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης
ΕΚΠ.C.13 στον Κανονισμό 3821/1985 (ταχογράφος) Έχει λιγότερους από δύο
ΕΚΠ.C.14 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.C.15 Διαμέρισμα φορτίου Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CE (ΣΥΡΜΟΙ: ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CΕ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.CE.Ρ.01 Συνδυασμός από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας C και ρυμουλκούμενο Το όχημα κατηγορίας C δεν πληροί όλα τα κριτήρια ως εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας C
ΕΚΠ.CE.Ρ.02 Ταχύτητα συνδυασμού
(Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών)
Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.CE.Ρ.03 Μήκος συνδυασμού Είναι μικρότερο των 14,00 μέτρων
ΕΚΠ.CE.Ρ.04 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα συνδυασμού (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 20.000 kg
Ρυμουλκούμενο (συρόμενο)
ΕΚΠ.CE.Ρ.05 Μήκος Είναι μικρότερο των 7,50 μέτρων
ΕΚΠ.CE.Ρ.06 Πλάτος Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.CE.Ρ.07 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 5.000 kg
ΕΚΠ.CE.Ρ.08 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.CE.Ρ.09 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος (εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή) και δεν έχει πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης ή
δεν φέρει κλειστή τέντα (εκτός από την πίσω πλευρά της που μπορεί να είναι ανοικτή) με πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης
ΕΚΠ.CE.Ρ.10 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα
«L» χρώματος ερυθρού

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CΕ (ΑΡΘΡΩΤΑ: ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CΕ (ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.CE.A.01 Ταχύτητα αρθρωτού οχήματος (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.CE.A.02 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού
(Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών)
Λιγότεροι από τρεις (3)
ΕΚΠ.CE.A.03 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.CE.A.04 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού (εφόσον υπάρχει) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.CE.A.05 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα μόνο στην περίπτωση που ο θάλαμος οδήγησης είναι διπλός (μέχρι 5 θέσεων) Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης
οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτή ή δεν είναι τοποθετημένη η ενδει- κτική λυχνία σε εμφανές σημείο
ΕΚΠ.CE.A.06 Μήκος αρθρωτού οχήματος Είναι μικρότερο των 14,00 μέτρων
ΕΚΠ.CE.A.07 Πλάτος αρθρωτού οχήματος Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.CE.A.08 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα αρθρωτού οχήματος (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 20.000 kg
ΕΚΠ.CE.A.09 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 15.000 kg
ΕΚΠ.CE.A.10 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη
στον Κανονισμό 3821/1985 (ταχογράφος)
Δεν φέρει συσκευή ταχογράφου
ΕΚΠ.CE.A.11 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.CE.A.12 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος (εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή) και δεν έχει πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης ή
δεν φέρει κλειστή τέντα (εκτός από την πίσω πλευρά της που μπορεί να είναι ανοικτή) με πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης
ΕΚΠ.CE.A.13 Ελάχιστος αριθμός εξωτερικών καθρεφτών δύο (2) και τοποθετημένους ένας αριστερά και ένας δεξιά Έχει λιγότερους από δύο (2)
ΕΚΠ.CE.A.14 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα
«L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.CE.A.15 Ζώνες ασφαλείας Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CE (ΣΥΡΜΟΙ: ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CΕ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.CE.Ρ.01 Συνδυασμός από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας C και ρυμουλκούμενο Το όχημα κατηγορίας C δεν πληροί όλα τα κριτήρια ως εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας C
ΕΚΠ.CE.Ρ.02 Ταχύτητα συνδυασμού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.CE.Ρ.03 Μήκος συνδυασμού Είναι μικρότερο των 14,00 μέτρων
ΕΚΠ.CE.Ρ.04 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα συνδυασμού (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 20.000 kg
Ρυμουλκούμενο (συρόμενο)
ΕΚΠ.CE.Ρ.05 Μήκος Είναι μικρότερο των 7,50 μέτρων
ΕΚΠ.CE.Ρ.06 Πλάτος Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.CE.Ρ.07 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 5.000 kg
ΕΚΠ.CE.Ρ.08 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.CE.Ρ.09 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος (εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή) και δεν έχει πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης ή δεν φέρει κλειστή τέντα (εκτός από την πίσω πλευρά της που μπορεί να είναι ανοικτή) με πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης
ΕΚΠ.CE.Ρ.10 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CΕ (ΑΡΘΡΩΤΑ: ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CΕ (ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.CE.A.01 Ταχύτητα αρθρωτού οχήματος (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.CE.A.02 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Λιγότεροι από τρεις (3)
ΕΚΠ.CE.A.03 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.CE.A.04 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού (εφόσον υπάρχει) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.CE.A.05 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα μόνο στην περίπτωση που ο θάλαμος οδήγησης είναι διπλός (μέχρι 5 θέσεων) Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτή ή δεν είναι τοποθετημένη η ενδει- κτική λυχνία σε εμφανές σημείο
ΕΚΠ.CE.A.06 Μήκος αρθρωτού οχήματος Είναι μικρότερο των 14,00 μέτρων
ΕΚΠ.CE.A.07 Πλάτος αρθρωτού οχήματος Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.CE.A.08 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα αρθρωτού οχήματος (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 20.000 kg
ΕΚΠ.CE.A.09 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 15.000 kg
ΕΚΠ.CE.A.10 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη στον Κανονισμό 3821/1985 (ταχογράφος) Δεν φέρει συσκευή ταχογράφου
ΕΚΠ.CE.A.11 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.CE.A.12 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος (εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή) και δεν έχει πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης ή δεν φέρει κλειστή τέντα (εκτός από την πίσω πλευρά της που μπορεί να είναι ανοικτή) με πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης
ΕΚΠ.CE.A.13 Ελάχιστος αριθμός εξωτερικών καθρεφτών δύο (2) και τοποθετημένους ένας αριστερά και ένας δεξιά Έχει λιγότερους από δύο (2)
ΕΚΠ.CE.A.14 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.CE.A.15 Ζώνες ασφαλείας Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1 (ΦΟΡΤΗΓΑ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1 ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.C1.01 Ταχύτητα οχήματος (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.C1.02 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Λιγότεροι από τρεις
ΕΚΠ.C1.03 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.C1.04 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού (εφόσον υπάρχει) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.C1.05 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα μόνο στην περίπτωση που ο θάλαμος οδήγησης είναι διπλός (μέχρι 5 θέσεων) Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτή ή δεν είναι τοποθετημένη η ενδει- κτική λυχνία σε εμφανές σημείο
ΕΚΠ.C1.06 Μήκος οχήματος Είναι μικρότερο των 5,00 μέτρων
ΕΚΠ.C1.07 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 4.000 kg ή με- γαλύτερη των 7.500 kg
ΕΚΠ.C1.08 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη στον Κανονισμό 3821/1985 (ταχογράφος) Δεν φέρει συσκευή ταχογράφου
ΕΚΠ.C1.09 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.C1.10 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος (εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή) και δεν έχει πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης ή δεν φέρει κλειστή τέντα (εκτός από την πίσω πλευρά της που μπορεί να είναι ανοι- κτή) με πλάτος ή ύψος τουλάχιστον με αυτό του θαλάμου οδήγησης
ΕΚΠ.C1.11 Ελάχιστος αριθμός εξωτερικών καθρεφτών δύο (2) και τοποθετημένους ένας αριστερά και ένας δεξιά Έχει λιγότερους από δύο (2)
ΕΚΠ.C1.12 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.C1.13 Ζώνες ασφαλείας Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1E (ΣΥΡΜΟΙ: ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1Ε ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.C1E.01 Συνδυασμός από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας C1 και ρυμουλκούμενο Το όχημα κατηγορίας C1 δεν πλη- ροί τα κριτήρια ως εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας C1
ΕΚΠ.C1E.02 Ταχύτητα συνδυασμού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.C1E.03 Μήκος συνδυασμού Είναι μικρότερο των 8,00 μέτρων
Ρυμουλκούμενο (συρόμενο)
ΕΚΠ.C1E.04 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 1.250 kg
ΕΚΠ.C1E.05 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 800 kg
ΕΚΠ.C1E.06 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή
ΕΚΠ.C1E.07 Διαμέρισμα φορτίου α) Το ύψος του κλειστού αμαξώμα- τος δεν είναι τουλάχιστον ίδιο με το ύψος του μηχανοκίνητου οχήματος β) Το πλάτος του κλειστού αμαξώ- ματος είναι ελαφρώς στενότερο από το μηχανοκίνητο όχημα αλλά δεν εξασφαλίζεται η θέα προς τα πίσω μόνο με τη χρήση εξωτερικών καθρεπτών
ΕΚΠ.C1E.08 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.D.01 Ταχύτητα οχήματος (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.D.02 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Λιγότεροι από δέκα (10)
ΕΚΠ.D.03 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.D.04 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδηγού (εφόσον υπάρχει) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.D.05 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτή ή δεν είναι τοποθετημέ- νη η ενδεικτική λυχνία σε εμφανές σημείο
ΕΚΠ.D.06 Μήκος οχήματος Είναι μικρότερο των 10,00 μέτρων
ΕΚΠ.D.07 Πλάτος οχήματος Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.D.08 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη στον Κανονισμό 3821/1985 (ταχογράφος) Δεν φέρει συσκευή ταχογράφου
ΕΚΠ.D.09 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής τροχών (ABS)
ΕΚΠ.D.10 Ελάχιστος αριθμός ενός (1) εσωτερικού καθρέφτη και δύο (2) εξωτερικών καθρεφτών (τοποθετημένους ένας αριστερά και ένας δεξιά) Έχει λιγότερους από τρεις (3)
ΕΚΠ.D.11 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.D.12 Ζώνες ασφαλείας Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό
ΕΚΠ.D.13 Σύστημα κλιματισμού (θέρμανση - ψύξη) Δεν διαθέτει ή δεν λειτουργεί

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ DE (ΣΥΡΜΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ DΕ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.DE.01 Συνδυασμός από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας D και ρυμουλκούμενο Το όχημα κατηγορίας D δεν πληροί τα κριτήρια ως εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας D
ΕΚΠ.DE.02 Ταχύτητα συνδυασμού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h Ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενο
ΕΚΠ.DE.03 Πλάτος ρυμουλκουμένου Είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων
ΕΚΠ.DE.04 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 1.250 kg
ΕΚΠ.DE.05 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 800 kg
ΕΚΠ.DE.06 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος εκτός από την πίσω πλευρά που μπορεί να είναι ανοικτή
ΕΚΠ.DE.07 Διαμέρισμα φορτίου Το πλάτος ή το ύψος του κλειστού αμαξώματος είναι μικρότερα των 2,00 μέτρων
ΕΚΠ.DE.08 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1 ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.D1.01 Ταχύτητα οχήματος (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
ΕΚΠ.D1.02 Ελάχιστος αριθμός επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Λιγότεροι από δέκα (10) ή περισσό- τεροι από δεκαεπτά (17)
ΕΚΠ.D1.03 Ποδόπληκτρα φρένου και συμπλέκτη στη θέση του συνοδηγού Λείπουν ή δεν επενεργούν
ΕΚΠ.D1.04 Ποδόπληκτρο επιταχυντήρα στη θέση του συνοδη- γού (εφόσον υπάρχει) Δεν επενεργεί
ΕΚΠ.D1.05 Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία ή/και ηχητικό σήμα Λείπουν ή δεν ενεργοποιούνται σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε ποδόπληκτρου από τη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτή ή δεν είναι τοποθετημένη η ενδει- κτική λυχνία σε εμφανές σημείο
ΕΚΠ.D1.06 Μήκος οχήματος Είναι μικρότερο των 5,00 μέτρων ή μεγαλύτερο των 8,00 μέτρων
ΕΚΠ.D1.07 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 4.000 kg
ΕΚΠ.D1.08 Συσκευή ελέγχου προβλεπόμενη στον Κανονισμό 3821/1985 (ταχογράφος) Δεν φέρει συσκευή ταχογράφου
ΕΚΠ.D1.09 Σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) Δε φέρει σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών (ABS)
ΕΚΠ.D1.10 Ελάχιστος αριθμός ενός (1) εσωτερικού καθρέφτη και δύο (2) εξωτερικών καθρεφτών (τοποθετημένους ένας αριστερά και ένας δεξιά) Έχει λιγότερους από τρεις (3)
ΕΚΠ.D1.11 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού
ΕΚΠ.D1.12 Ζώνες ασφαλείας Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό
ΕΚΠ.D1.13 Σύστημα κλιματισμού (θέρμανση - ψύξη) Δεν διαθέτει ή δεν λειτουργεί

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1E (ΣΥΡΜΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1Ε ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.D1E.01 Συνδυασμός από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο Το όχημα κατηγορίας D1 δεν πλη- ροί τα κριτήρια ως εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας D1
ΕΚΠ.D1E.02 Ταχύτητα συνδυασμού (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 80 km/h
Ρυμουλκούμενο
ΕΚΠ.D1E.03 Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα (ΜΑΜΦΟ) Είναι μικρότερη των 1.250 kg
ΕΚΠ.D1E.04 Συνολική πραγματική μάζα για τη δοκιμασία προσό- ντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) Είναι μικρότερη των 800 kg
ΕΚΠ.D1E.05 Διαμέρισμα φορτίου Δεν είναι κλειστού αμαξώματος
ΕΚΠ.D1E.06 Διαμέρισμα φορτίου Το πλάτος ή και το ύψος του κλει- στού αμαξώματος είναι μικρότερα των 2,00 μέτρων
ΕΚΠ.D1E.07 Πινακίδα εκπαιδευτικού Δε φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού ή δεν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμε- νες ενδείξεις και το διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ (ΔΙΤΡΟΧΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.ΑΜ.01 Συνολικός αριθμός τροχών Δεν είναι δύο (2)
ΕΚΠ.ΑΜ.02 Ταχύτητα μοτοποδηλάτου (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 45 km/h
ΕΚΠ.ΑΜ.03 Κυβισμός κινητήρα μοτοποδηλάτου (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Ο κυβισμός του κινητήρα είναι ανώτερος των 50 cm³ για κινητήρα εσωτερικής καύσης
ΕΚΠ.ΑΜ.04 Μέγιστη καθαρή ισχύς (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητή- ρα είναι μεγαλύτερη των 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα
ΕΚΠ.ΑΜ.05 Πινακίδα εκπαιδευτικού με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού στερεωμένη στο πίσω μέρος του οχήματος κατακόρυφα πάνω ή κάτω από την πινακίδα κυκλοφορίας
ΕΚΠ.ΑΜ.06 Καθρέφτες Δεν φέρει δύο (2)
ΕΚΠ.ΑΜ.07 Αναδιπλούμενο στήριγμα Δεν φέρει αναδιπλούμενο στήριγμα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 (ΔΙΤΡΟΧΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.Α1.01 Συνολικός αριθμός τροχών Δεν είναι δύο (2)
ΕΚΠ.Α1.02 Ταχύτητα μοτοσικλέτας (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Δεν αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχι- στον 90 km/h
ΕΚΠ.Α1.03 Κυβισμός κινητήρα μοτοσικλέτας Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητι- κών) Ο κυβισμός του κινητήρα είναι κατώτερος των 115 cm³ ή ανώτε- ρος των 125 cm³ για κινητήρα εσω- τερικής καύσης
ΕΚΠ.Α1.04 Ονομαστική ισχύς (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Άνω των 11 kW
ΕΚΠ.Α1.05 Ισχύς ανά μονάδα βάρους (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Άνω του 0,1 kW/kg Ισχύς ανά μονά- δα βάρους μικρότερη των 0,08 kW/ kg για ηλεκτρικό κινητήρα
ΕΚΠ.Α1.06 Πινακίδα εκπαιδευτικού με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού στερεωμένη στο πίσω μέρος του οχήματος κατακόρυφα πάνω ή κάτω από την πινακίδα κυκλοφο- ρίας
ΕΚΠ.Α1.07 Καθρέφτες Δεν φέρει δύο (2)
ΕΚΠ.Α1.08 Αναδιπλούμενο στήριγμα Δεν φέρει αναδιπλούμενο στήριγμα
ΕΚΠ.Α1.09 Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο Φέρει κάνιστρο

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (ΔΙΤΡΟΧΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ) (Τροποποιήθηκε)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.Α2.01 Συνολικός αριθμός τροχών Δεν είναι δύο (2)
ΕΚΠ.Α2.02 Κυβισμός κινητήρα μοτοσικλέτας (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Ο κυβισμός του κινητήρα είναι κατώτερος των 245 cm³ για κινητήρα εσωτερικής καύσης
ΕΚΠ.Α2.03 Ονομαστική ισχύς (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα είναι κατώτερη των 20 kW ή ανώτερη των 35 ΣkW
ΕΚΠ.Α2.04 Ισχύς ανά μονάδα βάρους (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Άνω του 0,2 kW/kg
Ισχύς ανά μονάδα βάρους μικρότερη των 0,15 kW/kg για ηλεκτρικό κινητήρα
ΕΚΠ.Α2.05 Πινακίδα εκπαιδευτικού με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού στερεωμένη στο πίσω μέρος του οχήματος κατακόρυφα πάνω ή κάτω από την πινακίδα κυκλοφορίας
ΕΚΠ.Α2.06 Καθρέφτες Δεν φέρει δύο (2)
ΕΚΠ.Α2.07 Αναδιπλούμενο στήριγμα Δεν φέρει αναδιπλούμενο στήριγμα
ΕΚΠ.Α2.08 Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο Φέρει κάνιστρο

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (ΔΙΤΡΟΧΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ)

Κωδικός αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΚΠ.Α.01 Συνολικός αριθμός τροχών Δεν είναι δύο (2)
ΕΚΠ.Α.02 Κυβισμός κινητήρα μοτοσικλέτας (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Ο κυβισμός του κινητήρα είναι κα- τώτερος των 595 cm³ για κινητήρα εσωτερικής καύσης.
ΕΚΠ.Α.03 Ονομαστική ισχύς (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα είναι κατώτερη των 50 kW
ΕΚΠ.Α.04 Ισχύς ανά μονάδα βάρους (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Ισχύς ανά μονάδα βάρους μικρό- τερη των 0,25 kW/kg για ηλεκτρικό κινητήρα.
ΕΚΠ.Α.05 Μάζα άνευ φορτίου (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών) Είναι μικρότερη των 175 kg
ΕΚΠ.Α.06 Πινακίδα εκπαιδευτικού με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού στερεωμένη στο πίσω μέρος του οχήματος κατακόρυφα πάνω ή κάτω από την πινακίδα κυκλοφορίας
ΕΚΠ.Α.07 Καθρέφτες Δεν φέρει δύο
ΕΚΠ.Α.08 Αναδιπλούμενο στήριγμα Δεν φέρει αναδιπλούμενο στήριγμα
ΕΚΠ.Α.09 Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο Φέρει κάνιστρο

Άρθρο 2: Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγοριών ΒΕ, C1E, C, CE, D1E και DE όσον αφορά στην ελάχιστη συνολική πραγματική μάζα του οχήματος

1.Τα εκπαιδευτικά οχήματα των κατηγοριών BE, C1E, C, CE, D1E και DE, για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α'101) και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις που αφορούν στην ελάχιστη συνολική πραγματική μάζα του οχήματος.

2.Στο πλαίσιο διενέργειας του ειδικού και περιοδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος, όπως αυτός προβλέπεται από την παρούσα απόφαση και συγκεκριμένα στο σημείο ελέγχου που αφορά την ελάχιστη συνολική πραγματική μάζα του οχήματος απαιτείται από τα ΚΤΕΟ, μαζί με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και η έκδοση βεβαίωσης ειδικού ελέγχου του Υποδείγματος Ι της παρούσης που βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α' 101) για τη διαπίστωση της συνολικής μάζας του έμφορτου κατά τον έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήματος. Στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη βεβαίωση έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με το ΔΤΕ. Για τα ρυμουλκούμενα οχήματα των κατηγοριών ΒΕ, C1E, D1E και DE που δεν ελέγχονται από τα ΚΤΕΟ ο εν λόγω έλεγχος γίνεται κατά την επιθεώρησή τους στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την αναγραφή επί της χορηγούμενης βεβαίωσης καταλληλότητας του Υποδείγματος ΙΙ της παρούσης της μάζας που προκύπτει από σχετική τεκμηρίωση ή ζύγιση.

3.Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών οχημάτων που διαθέτουν ισχύον ΔΤΕ, η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης ειδικού ελέγχου, εντάσσεται στο πλαίσιο έκτακτου ειδικού ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήματος που διενεργείται σε ΚΤΕΟ και στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη βεβαίωση ισχύει έως τη λήξη του ΔΤΕ.

4.Ειδικότερα για την πλήρωση των προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α'101) αναφορικά με τη φόρτωση και ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης και τον τύπο του φορτίου που χρησιμοποιείται, διακρίνονται τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται είναι:

i)Δεξαμενές υγρών: Θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

-Διαφανείς δεξαμενές όπου είναι εύκολα ορατή η στάθμη του υγρού

-Εκ κατασκευής αναγραφή της μέγιστης χωρητικότητας της δεξαμενής

-Η δεξαμενή να είναι βαθμονομημένη

-Πλήρωση των δεξαμενών υποχρεωτικά με νερό

-Πλήρωση των δεξαμενών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της συνολικής χωρητικότητας της δεξαμενής

ii)Συμπαγή φορτία: Θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

-Περιγραφόμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις)

-Περιγραφή του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι τετραγωνικής ή ορθογώνιας διατομής

-Ελάχιστη μάζα ανά μονάδα φορτίου 500 κιλών. Επιτρέπεται και μόνο για την εκπλήρωση της ελάχιστης συνολικής μάζας η χρήση μίας μονάδας φορτίου μάζας μικρότερης των 500 κιλών.

iii)Φορτίο κυβισμένο: Θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

-Φορτίο χύδην από το ίδιο υλικό ή

-Φορτίο σε συσκευασίες με το ίδιο περιεχόμενο ή

-Κομμάτια από το ίδιο υλικό

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περιγραφή του υλικού, αριθμητική καταγραφή των συσκευασιών και διαστάσεις του φορτίου.

5.Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το φορτίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και μετρήσιμο από τους εξεταστές και για το λόγο αυτό με ευθύνη του εκπαιδευτή το εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει να διαθέτει σκάλα για την πρόσβαση στην καρότσα και μέτρο (5-μετρο), για την επιβεβαίωση των διαστάσεων του φορτίου.

6.Στην περίπτωση που εξεταστής υποψηφίων οδηγών έχει αμφιβολίες σχετικά με τη συνολική μάζα του έμφορτου οχήματος, δύναται να ζητήσει πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης τη ζύγιση του οχήματος στο πλησιέστερο ΚΤΕΟ ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα γεφυροπλάστιγγα.

7.Σημειώνεται δε ότι, εφόσον το απόβαρο (για παλαιοτέρου τύπου άδειες κυκλοφορίας) ή η μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος (σημείο G στις νεότερου τύπου άδειες κυκλοφορίας) που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, είναι τουλάχιστον ίσο με την ελάχιστη επιτρεπόμενη μάζα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α'101) για την κατηγορία του οχήματος, τότε δεν απαιτείται φόρτωση του οχήματος ούτε η ζύγισή του. Στη βεβαίωση ειδικού ελέγχου που εκδίδεται από το ΚΤΕΟ και στο σημείο Α του πίνακα αυτής αντί της αναγραφής «Μάζα έμφορτου οχήματος κατά τον έλεγχο» θα αναγράφεται «Μάζα οχήματος (απόβαρο) όπως λαμβάνεται από την άδεια κυκλοφορίας», στο δε σημείο Β «Περιγραφή φορτίου και διαστάσεις κατά τον έλεγχο» θα αναγράφεται: «Δεν απαιτείται η τοποθέτηση φορτίου». Οι ίδιες αναγραφές γίνονται και στη βεβαίωση καταλληλόλητας που εκδίδει η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

8.Η ορθή φόρτωση του οχήματος γίνεται με ευθύνη των εκπαιδευτών της Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα πρόσδεσης σύμφωνα με τις Ελληνικές, Ευρωπαϊκές ή και διεθνείς πρακτικές.

Άρθρο 3: Υποδείγματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης τα εξής τρία (3) Υποδείγματα:

Υπόδειγμα Ι: Βεβαίωση ειδικού ελέγχου για τη συμ-μόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγορίας C ή CE με τις προδιαγραφές του π.δ. 51/2012 (Α'101) σε ότι αφορά τη συνολική ελάχιστη πραγματική μάζα του οχήματος. (βλ. πρωτότυπο)

Υπόδειγμα ΙΙ: Βεβαίωση καταλληλότητας ρυμουλκού- μενου κατηγορίας ΒΕ ή C1E ή D1E ή DE για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ. 51/2012 (Α'101). (βλ. πρωτότυπο)

Υπόδειγμα III: Βεβαίωση καταλληλότητας μοτοποδηλάτου κατηγορίας AM για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ. 51/2012 (Α' 101) (βλ. πρωτότυπο)

Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

Βεβαιώσεις καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων που έχουν τυχόν εκδοθεί από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έκδοση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5: Έναρξη ισχύος και καταργούμενες διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας: - παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 35364/4046/2006 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β ́ 813), - παύουν να ισχύουν τα άρθρα 12 και 13 της υπ’ αρ. 24327/2887/2009 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός, τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας και Τε- χνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» (Β ́ 945), και - καταργείται το Παράρτημα ΙΧ της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β ́ 3056).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 23 Δεκεμβρίου 2021

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/374362_2021.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2023/01/18 12:15
  • από admin