κτεο:νομοθεσία:νόμοι:28366_2098_06_2009

Πίσω

28366 2098 06 2009

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρμογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήματα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα05/11/2009Ενεργή9527 535 2009

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
59851 3658 2009Εγκύκλιος11/05/2009∆ιευκρίνιση στην αριθµ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρµογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήµατα µε αµιγώς υδραυλικό σύστηµα πέδησης που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµαταΗ συμφωνία ADR υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας και για τα ABSΕνεργή
9527 535 2009Εγκύκλιος25/09/2009Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδησηΤεχνικός έλεγχος ABS
- Δικαιολογητικά
- Εκ των υστέρων ABS
- Προεγκατεστημένο ABS
Διευκρινιστική της 22.8.12
Διευκρινίσεις σε κτεο:νομοθεσία:νόμοι:28366_2098_06_2009 & & 43592/3254 63561/4700 FIXME
Ενεργή
216046 2021Εγκύκλιος06/08/2021Έγγραφο για ABS, σε μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4.Ενεργή

Κείμενο

- Οι παρ. 1 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 της ΥΑ 68176/4406/2015 (ΦΕΚ Β' 67/16.1.2015). ==================================================== - Οι παρ. 1 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 της ΥΑ ΦΑ1/30747/1136/2015 (ΦΕΚ Β' 1309/1.7.2015). ====================================================== - Η περίπτ. β της παρ. 3 της παρούσης τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της ΥΑ 20188/1129/16 (ΦΕΚ Β΄853/30.4.2016). ======================================================== - Η περίπτ. β της παρ. 3 της παρούσης τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΥΑ 74919/4049 (ΦΕΚ Β΄3974/12.12.2016).

«1. Οχήματα για τις διατάξεις της παρούσας θεωρούνται τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Π.δ. 431/1984, όπως τροποποιήθηκε με την 32353/1475/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών».

2. Από 1.1.2009 απαγορεύεται:

2.1. Η μεταβίβαση κυκλοφορούντων στη χώρα μας οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λ.π.) . Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήματος, εφόσον δεν αποδεικνύεται από την έγκριση τύπου του οχήματος, αποδεικνύεται με:

α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή

β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή

γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται μετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν.1575/1985 στην οποία αναφέρονται για το προσκομιζόμενο για έλεγχο στο ΚΤΕΟ όχημα: Τα στοιχεία του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακός τύπος, αριθμός αναγνώρισης (VIN).

Ότι φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κλπ.). Τα βασικά δομικά στοιχεία του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, τη θέση ενός εκάστου επί του οχήματος και αν είναι οπτικά προσπελάσιμο χωρίς να αποσυναρμολογηθεί κανένα μηχανικό μέρος.

Η προειδοποιητική λυχνία ή λυχνίες ή άλλες διατάξεις προειδοποίησης που υπάρχουν στο όχημα με ειδική αναφορά στον τρόπο αφής-σβέσης τους (ανάμματος-σβησίματος) μέσω των οποίων ενημερώνεται ο οδηγός για την καλή λειτουργία του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ή την τυχόν αναφορά βλάβης.

Η τυχόν ύπαρξη και η θέση της επί του οχήματος υποδοχής για τη σύνδεση διαγνωστικής συσκευής του συστήματος A.B.S.

Η περιγραφή υπάρχουσας διάταξης ηλεκτρική συνδεσμολογίας με το έλκον ή ελκόμενο κατά περίπτωση όχημα., που να αφορά το σύστημα A.B.S.

2. Η πρώτη ταξινόμηση οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λ.π.). Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήματος, εφόσον δεν αποδεικνύεται από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή συνδυασμό της άδειας κυκλοφορίας με την αναφερόμενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου, αποδεικνύεται με:

α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή

β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή

γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1 .γ της παρούσας απόφασης.

«3. α) Από 1-4-2015, ή από την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της 1-4-2015, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα μετά την 1-1-1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. Εφόσον ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιηθεί πριν τις 31-3-2015 και διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό έως τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο». «β) Απαγορεύεται n κυκλοφορία των οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας που φέρει το όχημα κατά την έκδοση της παρούσας ως εξής: i. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017. ii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017. iii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017. ίν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017. ν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017».

4. Στα οχήματα της παραγράφου 1 που κυκλοφορούν στη χώρα και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, προκειμένου να επιτρέπεται η μεταβίβαση τους ή η κυκλοφορία τους, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα, είναι δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

5. Καταργείται η υπ' αριθμ. 32500/1462/2003 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.

6. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/28366_2098_06_2009.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/19 14:55
  • από admin