κτεο:νομοθεσία:νόμοι:2805_2021

Πίσω

2805 2021

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο.18/01/2021Ενεργή27/10/2021

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
16771Εγκύκλιος22/01/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσηςΈως 18/10/2022 για τα Μ1 & Ν1 δεχόμαστε σημείωμα
Από 18/10/2022 για τα Μ1 & Ν1 κοτσαδόρος μόνο αναδιπλούμενος ή αποσπώμενος
Ενεργή
156328 2021Εγκύκλιος14/06/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρος)Διευκρινίσεις για κοτσαδόροΕνεργή
335255 2021Εγκύκλιος25/11/2021Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης
(κοτσαδόρος)
Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 292015/2021 (Β ́ 4966) απόφασηςΕνεργή
Υ.Α.292015 2021ΦΕΚ27/10/2021Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).Δίμηνη Παράταση
Τροποποίηση Άρθρων 2, 3,5,9,10,11,12
Ενσωματώθηκε

Κείμενο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 88, της παρ. 2 του άρθρου 90 και το άρθρο 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57). β) Της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 “περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως” και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει. δ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131). ε) Των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). στ) Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). ζ) Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). η) Του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151). θ) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στην παρούσα απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, προϋποθέσεις για την έλξη τους από μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και λοιποί όροι για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του π.δ. 77/1998 (Α’ 71), του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1230/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της υπ’ αρ. 80255/4693/19 υπουργικής απόφασης (Β’ 61).

2. Επιπροσθέτως για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:

α) «Όχημα»: οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και Ν1, Ν2, Ν3 και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, όπως η ονοματολογία των κατηγοριών αυτών ορίζεται στο Παράρτημα IΙ «Ορισμός κατηγοριών και τύπων οχημάτων» της υπ’ αρ. 29949/1841/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2112) και του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

β) «Έλκον όχημα»: όχημα κατηγορίας Μ ή Ν που διαθέτει διάταξη για την προσάρτηση ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, εφόσον επιτρέπεται.

γ) «Ελκόμενο όχημα»: όχημα κατηγορίας Ο. Διακρίνεται σε ημιρυμουλκούμενο (κωδικός αμαξώματος DA) και σε ρυμουλκούμενο. Ο κωδικός αμαξώματος είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 και αναγράφεται στο πεδίο (15) της άδειας κυκλοφορίας.

δ) «Ημιρυμουλκούμενο» (κωδικός αμαξώματος DA): ρυμουλκούμενο το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ζεύγεται σε μονάδα έλξης ή σε ανεξάρτητο τροχοφορείο και να επιβάλει σημαντικό κατακόρυφο φορτίο στο έλκον όχημα ή στο ανεξάρτητο τροχοφορείο. Η ζεύξη προς χρήση για συνδυασμό οχημάτων αποτελείται από κύριο πείρο και έδρανο ζεύξης.

ε) «Ρυμουλκούμενο»: διακρίνεται σε:

 • Ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης (κωδικός αμαξώματος DΒ): έχει τουλάχιστον δύο άξονες, από τους οποίους τουλάχιστον ένας είναι διευθυντήριος άξονας και α) είναι εξοπλισμένο με διάταξη έλξης η οποία μπορεί να κινείται κατακόρυφα (σε σχέση με το ρυμουλκούμενο) και β) μεταδίδει λιγότερο από 100daN ως στατικό κατακόρυφο φορτίο στο όχημα έλξης.
 • Κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο (κωδικός αμαξώματος DC): επιτρέπεται να μεταφέρει στο έλκον το όχημα κατακόρυφο στατικό φορτίο που αποτελεί το μικρότερο μεταξύ του έως 10% του φορτίου που αντιστοιχεί στη μέγιστη μάζα του ρυμουλκούμενου ή φορτίου 1.000daN.
 • Ρυμουλκούμενο με άκαμπτη ράβδο έλξης (κωδικός αμαξώματος DΕ): έχει τουλάχιστον έναν άξονα ή μία ομάδα αξόνων εφοδιασμένων με ράβδο έλξης το οποίο, λόγω της κατασκευής του, μεταφέρει στο έλκον όχημα στατικό φορτίο που δεν υπερβαίνει τις 4.000daN και το οποίο δεν πληροί τον ορισμό του κεντροαξονικού ρυμουλκούμενο. Η ζεύξη προς χρήση για συνδυασμό οχημάτων δεν αποτελείται από κύριο πείρο και έδρανο ζεύξης (πλάκα επικαθίσεως).

Δεν χορηγείται έγκριση τύπου ΕΕ σε ρυμουλκούμενα DE.

Οι κωδικοί αμαξώματος είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 και αναγράφονται στο πεδίο (15) της άδειας κυκλοφορίας.

στ) «Ρυμουλκό»: το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων (ελκυστήρας).

ζ) «Μεταχειρισμένο όχημα»: το ήδη κυκλοφορούν όχημα στη χώρα μας και το ανάριθμο μεταχειρισμένο εισαγωγής όχημα.

η) «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

θ) «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα φορτωμένου συνδυασμού οχημάτων σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

ι) «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως (ΦΠR)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης ρυμουλκού οχήματος.

κ) «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκούμενου (ΦΠρ)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκούμενου.»

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

2.1 Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

2.2 Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

2.3 Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/78 υπουργική απόφαση (Β’ 642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

3. Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Α33824/2683/04 υπουργική απόφαση (Β’ 1514). Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

3.1 Για τα καινούργια οχήματα:

α) δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

β) δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γ) δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δ) πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2112), με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2007/46/ΕΚ, την υπ’ αρ. 5299/406/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 2840) ή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και της υπ’ αρ. 54795/2971/2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 5946).

3.2 Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13700/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 401).

β) Ειδικότερα, για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 που δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται, κατά σειρά προτεραιότητας:

βα) προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος ή

ββ) βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα μας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των πεδίων της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά ή

βγ) δήλωση διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

3.3 Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα:

3.3.1 Για τα οχήματα κατηγορίας Ο1: ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524).

α) Ειδικότερα, όταν για την έκδοση του ανωτέρω ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης υποβλήθηκε:

αα) δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 42) πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117), τότε απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

αβ) δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117), ήτοι η δήλωση αυτή επείχε θέση σημειώματος ρυμούλκησης, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης μηχανικού,

αγ) εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ του οχήματος, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης μηχανικού.

β) Στην περίπτωση που τα ανωτέρω οχήματα δεν διαθέτουν δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος, τότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μηχανικό της ανωτέρω υποπερ. αα), ο οποίος χαράσσει νέο δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης στο ρυμουλκούμενο, της μορφής

«*ΥΥΗΗΜΜΕΕΕΕΑΑΑΑΑΑΑ*», όπου:

i) Πριν και μετά την χάραξη του δεκαεπταψήφιου αριθμού αναγνώρισης χαράσσεται αστερίσκος.

ii) ΥΥ: ο διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στον κωδικό της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που θα εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου.

iii) ΗΗΜΜΕΕΕΕ: ο οκταψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε από την Υπηρεσία η αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου, όπου (ΗΗ): η ημέρα (2ψήφιος αριθμό), (ΜΜ): ο μήνας (2ψήφιος αριθμός) και (ΕΕΕΕ): το έτος (4ψήφιος αριθμός).

iv) ΑΑΑΑΑΑΑ: ο επταψήφιος (7ψήφιος) αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετά την αφαίρεση όλων των γραμμάτων και χαρακτήρων που ενδεχομένως αυτός περιέχει. Ο αριθμός αυτός, εάν υπολείπεται των επτά ψηφίων, συμπληρώνεται με μηδενικά ισάριθμα των ψηφίων που λείπουν, τοποθετημένα στην αρχή της ακολουθίας των επτά ψηφίων. Στην περίπτωση που τα ψηφία υπερβαίνουν τα επτά, αφαιρούνται τα υπερβάλλοντα από την αρχή του αριθμού (π.χ. για τον αριθμό πρωτοκόλλου Γ4/45764/2345, σημειώνεται 0045764).

Ο υπάρχων αριθμός αναγνώρισης διαγράφεται με διακριτή γραφή (είτε βρίσκεται επί του πλαισίου είτε επί του πινακιδίου του οχήματος).

Για τα οχήματα της περίπτωσης αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, επιπλέον, νέα έγχρωμη φωτογραφία του οχήματος με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στην οποία φαίνεται ο νέος χαραγμένος δεκαεπταψήφιος (17ψήφιος) αριθμός αναγνώρισης καθώς και επιπλέον, νέο αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

γ) Για τα οχήματα της παρ. β που δεν διαθέτουν πινακίδιο κατασκευαστή, τότε ο μηχανικός της της ανωτέρω υποπερ. αα) της περ. α) προσαρτά στο ρυμουλκούμενο πινακίδιο με το νέο δεκαεπταψήφιο αριθμό αναγνώρισης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΣΤ/29852/1977 υπουργική απόφαση (Β’ 1288).

3.3.2 Για οχήματα κατηγορίας Ο2:

α) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

β) στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά έχει εκδοθεί ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524) και δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, τότε θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Δ της ΣΤ-29900/77 κανονιστικής απόφασης (Β’ 1318) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

γ) στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος, τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β) της παρ. 3.3.1, όπως δηλ. και για τα ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1.

3.3.3 Για οχήματα κατηγορίας Ο3 και Ο4: άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

3.4 Για τα μεταχειρισμένα οχήματα ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού: επιπλέον των κατά περίπτωση των παρ. 3.2 και 3.3 δικαιολογητικών, απαιτείται η έγκριση ταξινόμησης, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3763/111/2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1163). Διαφορετικά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 80255/4693/2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 61).

4. Ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 που διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις ταξινόμησης σχετικά με τον τρόπο που είχε εκδοθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524):

4.1 Το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης είχε εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του οχήματος.

4.1.1 Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας

β) το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο)

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή,

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος).

Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

4.1.2 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

4.2 Το εκδοθέν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης ταυτιζόταν με τη δήλωση μηχανικού, η οποία είχε εκδοθεί βάσει της υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργικής απόφασης (Β’ 2117). Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

4.2.1 Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπομένων από λοιπές διατάξεις:

α) αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας,

β) το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης/δήλωση μηχανικού (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο),

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν υπάρχει),

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/ και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

4.2.2 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τμήμα του νέου αριθμού αναγνώρισης που πρέπει να χαραχτεί στο ρυμουλκούμενό του, βάσει των αναγραφομένων στην περ. β) της παρ. 3.3.1, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.2.3 Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Μηχανικό της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3.3.1., ο οποίος χαράσσει νέο αριθμό αναγνώρισης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περ. β) της παρ. 3.3.1, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.2.4 Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που κατέθεσε την αίτησή του αρχικά, τα επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

α) βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον νέο αριθμό αναγνώρισης,

β) νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης),

γ) το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

4.2.5 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

4.3 Για την περίπτωση που το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης εκδόθηκε σύμφωνα με Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524) και η δήλωση μηχανικού εκδόθηκε βάσει της υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 42) πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117), ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

4.3.1 Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας,

β) το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο),

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν υπάρχει),

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/ και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

4.3.2 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τμήμα του νέου αριθμού αναγνώρισης που πρέπει να χαραχτεί στο ρυμουλκούμενό του, βάσει των αναγραφομένων στην περ. β) της παρ. 3.3.1, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.3.3 Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Μηχανικό της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3.3.1, ο οποίος συντάσσει νέα δήλωση και χαράσσει νέο αριθμό αναγνώρισης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υποπερ. αα) της περ. α) και της περ. β) της παρ. 3.3.1 αντίστοιχα, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.3.4 Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που κατέθεσε την αίτησή του αρχικά, τα επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

α) την νέα δήλωση μηχανικού,

β) νέες έγχρωμες φωτογραφίες με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν το πινακίδιο δεν έχει αλλάξει, τότε σε αυτό θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης, αλλιώς φωτογραφία του νέου πινακιδίου),

γ) το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

4.3.5 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

5. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου, για τη γνησιότητα του κατατιθέμενου ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης και των στοιχείων που αναγράφονται επί αυτού, τότε η Υπηρεσία αυτή δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία έκδοσης του σημειώματος (στην περίπτωση που οι δυο Υπηρεσίες δεν ταυτίζονται) για ταυτοποίηση στοιχείων καθώς και να επιθεωρήσει το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 29820/83 υπουργικής απόφασης (Β’ 512).

6. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης που έχει εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ, ότι με τον ίδιο δεκαεπταψήφιο αριθμό αναγνώρισης έχει ήδη εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας άλλου οχήματος, τότε:

6.1 Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η οποία επρόκειτο να εκδώσει την νέα άδεια του ρυμουλκούμενου επικοινωνεί με την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας που έχει ήδη εκδώσει άδεια ρυμουλκούμενου με το αυτό αριθμό αναγνώρισης και στη συνέχεια ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται σφάλμα στην καταχώριση που υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα και ότι οι πληροφορίες καταχώρισης είναι πλήρεις και ορθές.

β) Ελέγχονται τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη κατατεθεί στους φακέλους και των δυο οχημάτων και εάν κριθεί απαραίτητο ζητούνται πρόσθετα στοιχεία από τον κατασκευαστή των οχημάτων.

γ) Εάν δεν έχει επέλθει επίλυση της υπόθεσης στα προηγούμενα βήματα, τότε διενεργείται υποχρεωτικά επιθεώρηση για κάθε όχημα στην Υπηρεσία ταξινόμησής του. Η επιθεώρηση διενεργείται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν προσέλθει με το όχημα για επιθεώρηση κατόπιν προσκλήσεώς μέσα σε ένα (1) μήνα, τότε ανακαλείται προσωρινά η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την επιθεώρηση του οχήματος.

δ) Όταν από το αποτέλεσμα του ελέγχου προκύψει αμφισβήτηση της ταυτότητας του οχήματος εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΟΚ (ν. 2696/1999, Α’ 57).

ε) Όταν κατόπιν του παραπάνω ελέγχου ανακαλείται ή χορηγείται με την επιφύλαξη του άρθρου 85 του ΚΟΚ η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος, τότε η Υπηρεσία ταξινόμησης χαράσσει υποχρεωτικά αναγνωριστικό αριθμό ελέγχου, για μεν το όχημα που έχει ήδη ταξινομηθεί τον αριθμό κυκλοφορίας του, για δε το αταξινόμητο όχημα, δεκαεπταψήφιο (17-ψήφιο) αριθμό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περ. β) της παρ. 3.3.1. Και στις δυο περιπτώσεις λαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία του σημείου που χαράχθηκε ο αναγνωριστικός αριθμός, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm.

Ο αναγνωριστικός αριθμός ελέγχου αναγράφεται και αποτυπώνεται στο πρακτικό επιθεώρησης, το οποίο μαζί με τις φωτογραφίες τίθενται στον φάκελο του κάθε οχήματος. Στην περίπτωση που το ελεγχόμενο όχημα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί, η χάραξη αναγνωριστικού αριθμού ελέγχου αναγράφεται στις παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας και ειδικά για το αταξινόμητο όχημα χρησιμοποιείται ως αριθμός αναγνώρισης στο μηχανογραφικό σύστημα έως την επίλυση της υπόθεσης.

στ) Σε περίπτωση που προκύπτει υπαιτιότητα του κατασκευαστή του οχήματος ενημερώνεται απαραίτητα η εγκριτική αρχή του Υπουργείου Μεταφορών.»

1. Tα οχήματα κατηγορίας Ο Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.) φέρουν πινακίδες σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 4700/330/2004 υπουργικής απόφασης (Β’ 192).

2. Tα οχήματα κατηγορίας Ο εκτός των Δ.Χ., φέρουν πινακίδες με συνδυασμό ανά δύο (2) του γράμματος Τ και των δεκατεσσάρων (14) γραμμάτων: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στην ελληνική και λατινική αλφάβητο και ενός αριθμού από το 10000 έως τον αριθμό 99999 σύμφωνα με το Παράρτημα.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής κατασκευής, του αντανακλαστικού υλικού, ο χρωματισμός, το ανάγλυφο κείμενο και οι λοιπές κατασκευαστικές λεπτομέρειες των πινακίδων κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων είναι ίδιες με τις προδιαγραφές των κοινών πινακίδων.

Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

1. Επιτρέπεται η έλξη οχημάτων κατηγορίας Ο από οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και η κυκλοφορία τους ως συνδυασμός οχημάτων εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:

α) Τα οχήματα που συγκροτούν τον συνδυασμό είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.

β) Επιβατικά οχήματα κατηγορίας Μ1, λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και ελαφρά φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν1 έλκουν μόνο ρυμουλκούμενα, των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2.

γ) Φορτηγά οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 έλκουν μόνο ρυμουλκούμενα, όλων των υποκατηγοριών Ο.

δ) Ρυμουλκά οχήματα (ελκυστήρες) κατηγορίας Ν2 και Ν3 μπορούν να έλκουν μόνο ημιρυμουλκούμενα των υποκατηγοριών Ο2, Ο3 και Ο4.

ε) Αναφορικά με την τροχοπέδηση των οχημάτων κατηγορίας Ο καθώς και των συνδυασμών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 56 και 57 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) αντίστοιχα.

2. Προκειμένου να επιτραπεί η κυκλοφορία των κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενων συνδυασμών οχημάτων πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι τεχνικές προϋποθέσεις:

α) Για ρυμουλκούμενα οχήματα: η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) που αναγράφεται στα πεδία (Ο.1) και (Ο.2) της άδειας κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος, είναι μεγαλύτερη ή ίση της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου οχήματος, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας του.

«ΤΜέλκον ≥ ΜΑΜΦΟρυμουλκούμενο» Επιπροσθέτως, ισχύουν τα παρακάτω κατά περίπτωση:

«αα) Για προσάρτηση ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο1 χωρίς σύστημα πέδησης, πεδίο (Ο.2) της άδειας κυκλοφορίας του, σε οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, το ήμισυ της μάζας σε τάξη πορείας του έλκοντος οχήματος (ΑR), πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας για τα Ν1, είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με τη ΜΑΜΦΟ τουρυμουλκουμένου. Η ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

0,5*AR ≥ ΜΑΜΦΟρυμουλκούμενο για Ο1 χωρίς πέδηση σε Μ1, Ν1»

«ββ) Για προσάρτηση ρυμουλκουμένων των κατηγοριών Ο1 με σύστημα πέδησης και Ο2 σε οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, η ΜΑΜΦΟ του έλκοντος οχήματος, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας, είναι μεγαλύτερη ή ίση της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκουμένου, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας αυτού. Η ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 3500 kg.

ΜΑΜΦΟέλκον ≥ ΜΑΜΦΟρυμουλκούμενο για Ο1 με πέδηση και Ο2 σε Μ1, Ν1»

«γγ) Για προσάρτηση ρυμουλκουμένων των κατηγοριών Ο1 με σύστημα πέδησης και Ο2 σε οχήματα παντός εδάφους των κατηγοριών Μ1G και Ν1G, το 1,5πλάσιο της ΜΑΜΦΟ του έλκοντος οχήματος, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας, είναι μεγαλύτερο ή ίσο της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας αυτού. Η ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 3500 kg.

1,5*ΜΑΜΦΟέλκον ≥ ΜΑΜΦΟρυμουλκούμενο για Ο1 με πέδηση και Ο2 σε Μ1G, Ν1G»

β) Για ημιρυμουλκούμενα οχήματα: η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) που αναγράφεται στο πεδίο (Ο.1) της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκού συν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως (ΦΠR), το οποίο αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του, είναι μεγαλύτερο ή ίσο της ΜΑΜΦΟ του ημιρυμουλκούμενου οχήματος, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας του.

ΤΜρυμουλκό + ΦΠR ≥ ΜΑΜΦΟημιρυμουλκούμενο για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

γ) Το Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως του ρυμουλκού οχήματος (ΦΠR), το οποίο και αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου (ΦΠρ), το οποίο και αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του τελευταίου.

ΦΠR ≥ ΦΠρ για αρθρωτά οχήματα

δ) Η Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ), η οποία και αναγράφεται στο πεδίο (F.3) της άδειας κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος, είναι μικρότερη ή τουλάχιστον ίση προς τη Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού (MC).

«ΜΑΜΦΣ ≤ MC για συνδυασμούς οχημάτων»

«ε) Η Μέγιστη επιτρεπόμενη ρυμουλκούμενη μάζα (ER) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τιμές (Ο.1) ή (Ο.2) που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν, για έλξη ρυμουλκούμενου με ή χωρίς σύστημα πέδησης, αντίστοιχα.».

στ) Αναφορικά με τη διάταξη σύνδεσης ισχύουν τα κάτωθι:

αα) Η όλη διάταξη συνδέσεων του ελκομένου μετά του έλκοντος οχήματος είναι επαρκούς αντοχής.

ββ) Οι σύνδεσμοι διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει τη σύνδεση είτε αυτόματα είτε με κατάλληλο ευχερή χειρισμό ώστε να αποκλείεται η αθέλητη αποσύνδεση.

γγ) Η σύνδεση μεταξύ ελκομένου και έλκοντος γίνεται είτε με σύστημα ράβδων που σχηματίζουν σταθερό ισοσκελές τρίγωνο με τον πλησιέστερο προς το έλκον όχημα άξονα του ελκομένου είτε με άλλο σύστημα που εξασφαλίζει απαραίτητα σύνδεση άκαμπτη, κατά την οριζόντια έννοια, με τον πλησιέστερο προς το έλκον όχημα άξονα του ελκομένου.

δδ) Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 η διάταξη σύνδεσης αποσπάται όταν κατά την κυκλοφορία τους δεν προσαρτάται σε αυτά ρυμουλκούμενο όχημα.

3. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο του παρόντος και αφορούν στον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων δημιουργίας συνδυασμών οχημάτων αναλύονται κατωτέρω.

«Για τα μεταχειρισμένα οχήματα, είτε έλκοντα είτε ελκόμενα, όταν για την ανεύρεση των τεχνικών στοιχείων του οχήματος που απαιτούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων της άδειας κυκλοφορίας του απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης του κατασκευαστή του οχήματος, τότε η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά.».

3.1 Έλκοντα οχήματα

«α) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος (M): αναγράφεται στο πεδίο (F.1) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται:

αα) για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου του οχήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης,

αβ) για μεταχειρισμένα οχήματα, κατά σειρά προτεραιότητας από:

 την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή
 από το πινακίδιο του κατασκευαστή που είναι σταθερά επικολλημένο επί του οχήματος.

Στην περίπτωση ελλιπών στοιχείων επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας ή μη ταύτισης των στοιχείων αυτών με τα στοιχεία που αναγράφονται στο πινακίδιο ή γενικότερα όταν δημιουργούνται αμφιβολίες για την ταυτότητα του οχήματος, τότε υποβάλλεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου/ εισαγωγέα του οχήματος στη χώρα μας.

αγ) ειδικά για τα ήδη κυκλοφορούντα στη χώρα μας οχήματα, για τα οποία η τιμή της (Μ) είχε καθοριστεί με εφαρμογή πρότερων διατάξεων, κατ’ εξαίρεση δύναται να διατηρηθεί η τιμή αυτή, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

αδ) Ως προς το πινακίδιο του κατασκευαστή, διευκρινίζεται ότι εάν πρόκειται για ολοκληρωμένο όχημα που φέρει περισσότερα του ενός πινακίδια, προκειμένου να αντληθεί είτε η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα του έμφορτου οχήματος (Μ) κατισχύουν τα στοιχεία του πινακιδίου του κατασκευαστή του τελικού σταδίου έναντι αυτών του κατασκευαστή του βασικού οχήματος.

β) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού (MC): δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, απαιτείται ωστόσο για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ. 2.β ανωτέρω και λαμβάνεται:

βα) για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου του οχήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αυτού,

ββ) για μεταχειρισμένα οχήματα από βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου/ εισαγωγέα του οχήματος στη χώρα μας. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση της τιμής (MC) από την παραπάνω βεβαίωση, τότε:

i) η τιμή (MC) λαμβάνεται από το πινακίδιο του κατασκευαστή που είναι σταθερά επικολλημένο επί του οχήματος. Εάν στο πινακίδιο χρησιμοποιείται η ένδειξη «0», σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να ζευχθεί στο όχημα ρυμουλκούμενο, ή αν δεν υπάρχει πινακίδιο

ii) η τιμή (MC) υπολογίζεται από την εξίσωση: MC = 3,83*HR, όπου HR το μέγιστο φορτίο του κινητήριου άξονα ή του συστήματος κινητηρίων αξόνων του έλκοντος σε kp, η ανωτέρω τιμή δεν θα υπερβαίνει της MC=200*P για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3 ενώ στην περίπτωση αρθρωτού οχήματος που προορίζεται για τη μεταφορά αδιαίρετων φορτίων περιορίζεται στην MC=500*P, όπου Ρ η ισχύς του κινητήρα του έλκοντος οχήματος, όπως αυτή αναφέρεται στο πεδίο (P.2) της άδειας κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων όταν αυτά κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ισχύ.

βγ) Ως προς το πινακίδιο του κατασκευαστή, διευκρινίζεται ότι εάν πρόκειται για ολοκληρωμένο όχημα που φέρει περισσότερα του ενός πινακίδια, προκειμένου να αντληθεί η μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα συνδυασμού (MC) κατισχύουν τα στοιχεία του πινακιδίου του κατασκευαστή του τελικού σταδίου έναντι αυτών του κατασκευαστή του βασικού οχήματος.

γ) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (TM) με ή χωρίς σύστημα πέδησης: αναγράφεται στα πεδία (Ο.1) και (Ο.2) αντίστοιχα της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται:

γα) για καινούργια οχήματα από την έγκριση τύπου του οχήματος ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αυτού.

γβ) για μεταχειρισμένα οχήματα, κατά προτεραιότητα από:

 την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή
 βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου/ εισαγωγέα του οχήματος στη χώρα.

γγ) για την περίπτωση οχημάτων που η εύρεση του TM με σύστημα πέδησης είναι αδύνατη, αυτό υπολογίζεται από την εξίσωση TM=MC-M.»

δ) Μάζα σε τάξη πορείας (ΑR): αναγράφεται στο πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας όλων των οχημάτων εκτός της κατηγορίας Μ1 και λαμβάνεται:

για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος,

για μεταχειρισμένα οχήματα, από τη ζύγιση του οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία. Η μάζα αυτή αντιστοιχεί στη μάζα του οχήματος με τη δεξαμενή (-ές) πλήρη (-εις) τουλάχιστον κατά το 90% της χωρητικότητάς της (τους), συμπεριλαμβανομένης της μάζας του οδηγού, του καυσίμου και των υγρών, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο βασικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και εφόσον έχουν τοποθετηθεί, η μάζα του αμαξώματος, του θαλάμου επιβατών, της ζεύξης και του εφεδρικού τροχού (των εφεδρικών τροχών), καθώς και των εργαλείων.

ε) Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ): αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της Μέγιστης τεχνικά αποδεκτής μάζας έμφορτου οχήματος (M), στο πεδίο (F.1) της άδειας κυκλοφορίας και

αα) των 3,5 τόνων για φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν1 ή

ββ) των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται στο Π.Δ.1161/1977 ή στο Π.Δ.77/1998, για οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3.

στ) Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας του ρυμουλκού (ΦΠR): αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από την εξίσωση ΦΠR = ΜΑΜΦΟ-AR.

ζ) Ωφέλιμη μάζα φορτηγού (ΩR): αναγράφεται στο πεδίο (19) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από την εξίσωση ΩR= ΜΑΜΦΟ-AR.

η) Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού οχήματος (ΜΑΜΦΣ): αναγράφεται στο πεδίο (F.3) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της MC και των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται στο Π.Δ.1161/1977 ή στο Π.Δ.77/1998, για κάθε συνδυασμό οχημάτων.

θ) Μέγιστη επιτρεπόμενη ρυμουλκούμενη μάζα (ER): δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και καθορίζει τη μέγιστη μάζα ελκόμενου οχήματος που επιτρέπεται να ρυμουλκεί το εκάστοτε έλκον και λαμβάνεται από την εξίσωση: ΕR = ΜΑΜΦΣ-ΜΑΜΦΟ.

3.2 Ελκόμενα οχήματα

α) Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος (M): αναγράφεται στο πεδίο (F.1) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται:

αα) για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος,

αβ) για μεταχειρισμένα οχήματα, κατά προτεραιότητα από:

 την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή
 το πινακίδιο του κατασκευαστή που είναι σταθερά επικολλημένο επί του οχήματος ή
 τη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου/ εισαγωγέα του οχήματος στη χώρα μας ή
 τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της ΣΤκανονιστικής απόφασης 29900/1977 (Β' 1318) προκειμένου για οχήματα που στερούνται του τεχνικού αυτού στοιχείου ή έχουν υποστεί μετατροπές, κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. 13700/1978 υπουργική απόφαση (Β' 401).

Ειδικότερα, για τα ήδη κυκλοφορούνται οχήματα των κατηγοριών Ο1 και Ο2 που διαθέτουν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, η τιμή Μ ισούται με την ΜΑΜΦΟ, η οποία προκύπτει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περ. α) της παρ. 3.3.1 του άρθρου 3 ή περ. β) της παρ. 3.3.2 του άρθρου 3, αντίστοιχα.»

β) Μάζα σε τάξη πορείας (ΑR): αναγράφεται στο πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται:

για καινούργια οχήματα, από την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος,

για μεταχειρισμένα οχήματα, μετά από ζύγιση του οχήματος έτοιμου προς κυκλοφορία. Η μάζα αυτή αντιστοιχεί στη μάζα του οχήματος συμπεριλαμβανομένων του καυσίμου και των υγρών, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο βασικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και, εφόσον έχουν τοποθετηθεί, η μάζα του αμαξώματος, πρόσθετης ζεύξης (πρόσθετων ζεύξεων) και του εφεδρικού τροχού (των εφεδρικών τροχών), καθώς και των εργαλείων.

γ) Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ): αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της Μέγιστης τεχνικά αποδεκτής μάζας έμφορτου οχήματος (M) και

αα) των 0,75 τόνων για οχήματα κατηγορίας Ο1,

ββ) των 3,5 τόνων για οχήματα κατηγορίας Ο2,

γγ) των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται στο Π.Δ.1161/1977 ή Π.Δ.77/1998 για οχήματα κατηγοριών Ο3 και Ο4.

δ) Ωφέλιμη μάζα (Ωρ): αναγράφεται στο πεδίο (19) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από την εξίσωση Ωρ= ΜΑΜΦΟ AR.

ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου (ΦΠρ): αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας και λαμβάνεται από τεχνική μελέτη υπολογισμού των επιπτώσεων του φορτίου του ημιρυμουλκουμένου στη θέση του πείρου ζεύξης και επί των αξόνων του οχήματος, η οποία και κατατίθεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως φορτίο για την εκτέλεση των υπολογισμών λαμβάνεται η ωφέλιμη μάζα του ημιρυμουλκουμένου, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο (δ) ανωτέρω.

1. Η θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο για μεταφορά εμπορευμάτων από φορτηγά Δημόσιας (ΦΔΧ) ή Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) είναι δυνατή εφόσον βρίσκεται ή τίθεται σε κυκλοφορία, στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος, έλκον όχημα κατάλληλο για την έλξη του. Η κυκλοφορία του έλκοντος χωρίς το ελκόμενο επιτρέπεται.

2. Για τη θέση σε κυκλοφορία ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 49/1968 (Α’ 294), όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και της υπ’ αρ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (Β’ 707). Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του ελκόμενου οχήματος, στη θέση των παρατηρήσεων, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου τέθηκε σε κυκλοφορία. Οι άδειες κυκλοφορίας των ελκόμενων οχημάτων επανεκδίδονται σε περίπτωση αντικατάστασης του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

3. Είναι δυνατή η έλξη οποιουδήποτε ελκόμενου οχήματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από έλκον ΔΧ στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

4. Η παρ. 7 του κεφ. E της υπ’ αρ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (Β’ 707) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Επιτρέπεται η προσάρτηση ρυμουλκούμενου οχήματος σε ΦΙΧ αυτοκίνητο εφόσον το επάγγελμα ή η επιχείρηση του προσώπου, την οποία το ΦΙΧ αυτοκίνητο εξυπηρετεί, απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκούμενου αυτού και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη. Για το ρυμουλκούμενο που προσαρτάται εκδίδεται άδεια ανεξάρτητου ρυμουλκούμενου οχήματος». 5. Η παρ. 8 του κεφ. Ε της υπ’ αρ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (Β’ 707) αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Επιτρέπεται η κυκλοφορία συνδυασμών οχημάτων ΙΧ εφόσον:

α) για τα ρυμουλκούμενα έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,

β) ο κάτοχος των αδειών κυκλοφορίας των δύο οχημάτων είναι ίδιος και

γ) πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

Ειδικά για την περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες φύλαξης και στάθμευσης σκαφών αναψυχής/λέμβων επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκουμένων μεταφοράς σκαφών αναψυχής/λέμβων διαφορετικού κατόχου, με το ΦΙΧ της επιχείρησης με σκοπό την καθέλκυση και ανέλκυση των σκαφών/λέμβων, με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) και β) του προηγούμενου εδαφίου.

β. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς την προϋπόθεση το επάγγελμα ή η επιχείρηση την οποία το ΦΙΧ εξυπηρετεί να απαιτεί τη χρήση των κατωτέρω ρυμουλκουμένων, ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους να έλκουν:

α) ρυμουλκούμενα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ. (οχήματα υποκατηγορίας Ο1) μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα,

β) ρυμουλκούμενα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερβαίνει τα 3500 χλγ. (οχήματα υποκατηγορίας Ο2) για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για μη εμπορική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου αυτού και τροχόσπιτα.

Η έλξη των ρυμουλκούμενων αυτών μπορεί να γίνεται και από ΦΙΧ που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του ρυμουλκούμενου».

Για τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, δεν απαιτείται η ύπαρξη έλκοντος οχήματος στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος.

1. Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και Λεωφορεία αυτοκίνητα επιτρέπεται να έλκουν, υπό τους όρους της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, ρυμουλκούμενα οχήματα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα του άρθρου 3 και φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του άρθρου 4 και του Παραρτήματος.

2. Οδηγός αυτοκινήτου της παρ. 1.α που έλκει ρυμουλκούμενο όχημα της υποκατηγορίας Ο1 ή Ο2 κατά τα οριζόμενα της παρούσας οφείλει να φέρει και να επιδεικνύει, εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, άδεια κυκλοφορίας του έλκοντος και του ρυμουλκούμενου οχήματος όπου, για την απόδειξη πλήρωσης των προϋποθέσεων έλξης των διατάξεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5, είναι συμπληρωμένοι οι απαραίτητοι εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί.

3. Στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα προσαρτώνται:

α) οχήματα υποκατηγορίας Ο1

β) οχήματα υποκατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου του Ε.Ι.Χ. και τροχόσπιτα.

4. Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 επιτρέπεται να έλκουν ρυμουλκούμενα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για μεταφορά αποσκευών.

Βασικό άρθρο για το ΚΤΕΟ

Το άρθρο 9 τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

«1. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός δυο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.».

2. Άδειες κυκλοφορίας ελκόμενων οχημάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως μέρος ενιαίου συρμού Δημόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσης, δύναται να αντικατασταθούν με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων αντικαθίστανται υποχρεωτικά με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων, εφόσον πρόκειται να εκδοθεί:

α) δεύτερη άδεια κυκλοφορίας ελκόμενου βάσει του ίδιου έλκοντος ή

β) νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία του συρμού ή οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού ή

γ) νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν αντικατάστασης οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού.

3. Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης για έλξη ρυμουλκούμενου ή τοποθέτησης επί αυτής εξαρτήματος στήριξης (π.χ. σχάρα ποδηλάτου, μπαγκαζιέρα), αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται. Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης επί της διάταξης σύνδεσης οιουσδήποτε εξαρτήματος για τη μεταφορά αντικειμένων, όπου επιτρέπεται, μετά το πέρας της μεταφοράς το εξάρτημα θα πρέπει να αφαιρείται και η διάταξη σύνδεσης να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται.

«Τέλος, οι σχάρες ποδηλάτων που τοποθετούνται με ιμάντες στο οπίσθιο μέρος των οχημάτων, χωρίς τη χρήση διάταξης σύνδεσης, θα πρέπει να αφαιρούνται μετά το πέρας της μεταφοράς.».

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από την παρ. 5 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

« Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπό στοιχεία Γ9/46447/2397/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2303).

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α. Η παρ. 5 της υπό στοιχεία ΣΤ-1831/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 72),

β. Η υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 524).

γ. Η υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 642) καθώς και η τροποποίησή της με την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117).

δ. Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 29820/1983 υπουργικής απόφασης (Β’ 512).».

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από την παρ. 6 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έντεκα (11) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από την παρ. 7 του άρθρου 1 της Υ.Α.292015 2021

Το Παραρτήματα Ι και ΙΙ επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 7 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/2805_2021.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/18 12:08
 • από admin