κτεο:νομοθεσία:νόμοι:24996_2840_2011

Πίσω

24996 2840 2011

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων.03/06/2011Ενεργή01/07/2019, 31/10/2019

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
74368 861ΦΕΚ31/10/2019Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:
1) Οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003)
όπως ισχύει.
2) Οικ. 24996/2840/2011 “Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων” (Β’ 1123), όπως ισχύει».
3) 20794/2222/2012 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ” (Β’ 1466), όπως ισχύει».
Ενσωματώθηκε
297030 2022Εγκύκλιος27/09/2022Εκτύπωση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)Σε περίπτωση που δε χωράει όλο το ιστορικό χιλιομέτρων στο ΔΤΕ τότε εκτυπώνεται και 2η σελίδα.
Το ιστορικό μπορεί να τυπωθεί και σε στήλες πίνακα στο ΔΤΕ
Ενεργή

Κείμενο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 268),

β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α'),

γ. του άρθρου 2 του ν.δ. 638/70 «περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.» όπως ισχύει,

δ. της ΥΑ 58413/7516/10-10-02 «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων» (Β' 1350).

2. Την ανάγκη βελτίωσης και επικαιροποίησης της ανωτέρω απόφασης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου (ΙΚΤΕΟ) καλύπτει τα παρακάτω:

(α) Την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων ελέγχου απευθείας, και χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσης συσκευής από την αυτόματη γραμμή, εκτός εκείνων που η καταγραφή τους γίνεται μετά από οπτικό έλεγχο (οπτικές ελλείψεις), οπότε η εισαγωγή των αποτελεσμάτων του οπτικού ελέγχου είναι επιτρεπτό να γίνει με τη χρήση φορητής συσκευής καταχώρησης [personal digital assistant (PDA)].

(β) Την επεξεργασία των δεδομένων ελέγχου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες, τα πρότυπα και τη χρησιμοποίηση των κωδικών αριθμών ελλείψεων που προδιαγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις, όπως ισχύει, με τη χρήση των δεδομένων του τεχνικού αρχείου οχημάτων, όποτε αυτό απαιτείται.

(γ) Την εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου στην έντυπη μορφή του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

(δ) Την τήρηση στατιστικών στοιχείων με βάσει τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.

(ε) Την τήρηση βάσεως δεδομένων με όλα τα στοιχεία των ελέγχων που έχει διενεργήσει το ΙΚΤΕΟ.

(στ) Την υποστήριξη των διαδικασιών απόδοσης του δικαιώματος του δημοσίου και την τήρηση των σχετικών στοιχείων τεχνικών ελέγχων.

(ζ) Την αυτόματη και άμεση αποστολή μετά την ολοκλήρωση του κάθε τεχνικού ελέγχου, των δεδομένων ελέγχου που κρίνονται απαιτητά στον Κεντρικό Υπολογιστή του Μ.Σ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

(η) Την αυτόματη λήψη και ενημέρωση του αρχείου τεχνικού ελέγχου από το δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(θ) Την αυτόματη λήψη πληροφοριακών αρχείων και οδηγιών εφαρμογής από δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(ι) Την υποστήριξη των απαιτήσεων διαπίστευσης κατά τη διαπίστευση του ΙΚΤΕΟ σε συνεργασία με τον φορέα διαπίστευσης.

(ια) Την τήρηση των στοιχείων διακίνησης των ΔΤΕ (εκδιδόμενα ΔΤΕ, αρχικοί έλεγχοι, επανέλεγχοι, άκυρα, κατεστραμμένα, κ.λπ.).

(ιβ) Την υποστήριξη αυτόματης αποστολής των αρχείων τυποποιημένης μορφής XML. Τα αρχεία αυτά είναι το ημερολόγιο συντήρησης, ο κατάλογος με τα στοιχεία και την ειδικότητα του προσωπικού που υπηρετεί στο ΙΚΤΕΟ και το δελτίο εκπαίδευσής του, καθώς και το αρχείο βαθμονόμησης (calibration) οργάνων.

(ιγ) Την τήρηση «ημερολογίου συντήρησης» των μηχανημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

(ιδ) Την τήρηση «δελτίου εκπαίδευσης» του προσωπικού του ΙΚΤΕΟ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

(ιε) Την τήρηση ημερολογίου βαθμονόμησης (calibration) των οργάνων ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

(ιστ) Τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο (internet) και την υποστήριξη επαρκούς κρυπτογράφησης για ανταλλαγή δεδομένων με το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με ασφαλή τρόπο.

(ιζ) Τη διασταύρωση των στοιχείων του ελεγχόμενου οχήματος με εκείνα που περιέχονται σε σχετικά αρχεία που λαμβάνονται από το δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΔΙ. όποτε αυτά είναι διαθέσιμα (π.χ. αρχείο κλεμμένων αυτοκινήτων).

(ιη) Την τήρηση φωτογραφικού υλικού σύμφωνα τις απαιτήσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, για όσο διάστημα το ΙΚΤΕΟ έχει υποχρέωση να τηρεί αντίγραφα των εκδιδόμενων ΔΤΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς τις απαιτήσεις των παραγράφων (α) και (ιη) του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι 10.6.2012.

 • Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).
 • Η παρ. 6 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).
 • Η περίπτωση v της παραγράφου 6γ του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οικ: 53116/540/1-7-2019 με ημερομηνία ισχύος από 26/9/19.
 • Η περίπτωση vi της παραγράφου 6γ του άρθρου 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οικ: 53116/540/1-7-2019 με ημερομηνία ισχύος από 26/9/19.
 • Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οικ: 53116/540/1-7-2019 με ημερομηνία ισχύος από 26/9/19 και αντικαταστάθηκε από 2.14.6 την 31/10/2010 .

Κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος εκτελούνται οι κατωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες. Η σειρά ή η πιθανή συγχώνευση διαδικασιών είναι επιλογή του ΙΚΤΕΟ. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλάτησης της κάθε λειτουργίας και δυνατότητα προσθήκης και νέων διαδικασιών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1.1 Σκοπός της λειτουργίας της πύλης είναι η υποδοχή του οχήματος στην είσοδο του ΙΚΤΕΟ και η εισαγωγή στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και των στοιχείων που προσδιορίζουν τον εργοστασιακό τύπο του οχήματος.

1.2 Περιγραφή της λειτουργίας

(α) Ο υπάλληλος του ΙΚΤΕΟ ελέγχει την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος και εισάγει στο τερματικό της πύλης τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τύπο του οχήματος.

(β) Το Μ.Σ. καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία και ώρα, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εισερχομένου οχήματος τη συγκεκριμένη ημέρα.

(γ) Εκτυπώνεται εις διπλούν ο αύξων αριθμός του εισερχομένου οχήματος που αποτελεί τον χαρακτηριστικό αριθμό ελέγχου του οχήματος. Κάτω από τον παραπάνω αριθμό εκτυπώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και η ημερομηνία ελέγχου. Το ένα αντίτυπο δίδεται στον πολίτη και το άλλο τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου. Εναλλακτικά ως χαρακτηριστικός αριθμός ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στις διάφορες φάσεις του ελέγχου και ο αριθμός κυκλοφορίας.

2.1. Σκοπός της λειτουργίας είναι η εισαγωγή στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ των λοιπών τεχνικών στοιχείων του οχήματος και ο έλεγχος των στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας και των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

2.2. Περιγραφή της λειτουργίας

(α) Ο πολίτης παραδίδει στον υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

(β) Ο υπάλληλος εισάγει στο τερματικό του τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον χαρακτηριστικό αριθμό ελέγχου που χορηγήθηκε στην πύλη.

(γ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, βάσει του «Αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ επιτρέπει την άντληση στοιχείων Αδειών Κυκλοφορίας μόνο κατά τη λειτουργία Γραμματείας - Ταμείου, για οχήματα που έχουν εισέλθει στο ΙΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο.

(δ) Σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι καταγεγραμμένο στο ανωτέρω αρχείο, τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας εισάγονται από τον υπάλληλο στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ και αποστέλλονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία ελέγχου στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου, το ΙΚΤΕΟ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (φαξ) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και του εκδοθέντος Δ.Τ.Ε. στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τηρεί το φάκελο του οχήματος. Η τελευταία προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και εφόσον το όχημα είναι νόμιμο καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας, ειδάλλως ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Εισαγωγή στοιχείων από την άδεια κυκλοφορίας στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ επιτρέπεται και σε περιπτώσεις αδυναμίας άντλησης στοιχείων από το Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας λόγω αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(ε) Εφόσον απαιτείται γίνεται άντληση και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων της έγκρισης τύπου του οχήματος από το «Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (ΤΑΟ)», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από τη Δ.Ο.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(στ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου του οχήματος, και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του, που είναι καταχωρισμένος σε αυτό.

Τα στοιχεία που αντλούνται είναι: ο κωδικός ΚΤΕΟ, ο αριθμός Δ.Τ.Ε., η ημερομηνία έκδοσης Δ.Τ.Ε., η ημερομηνία επόμενου ελέγχου, το τελικό αποτέλεσμα, οι κωδικοί ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και η ένδειξη χιλιομετρητή (οδομέτρου). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα στοιχεία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

Εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου τεχνικού ελέγχου από τον υπάλληλο στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ βάσει του Δ.Τ.Ε. που προσκομίζει ο πολίτης, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί από Δημόσιο ΚΤΕΟ πριν την 4-1-2013 ή σε περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Αν το Δ.Τ.Ε. που προσκομίζει ο πολίτης έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης Δ.Τ.Ε. του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που αντλήθηκε από το σύστημα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και έχει εκδοθεί από Δημόσιο ΚΤΕΟ μετά την 4-1-2013 ή από ΙΚΤΕΟ ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης, τότε το ΚΤΕΟ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση το ΙΚΤΕΟ διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που η ένδειξη χιλιομετρητή είναι μικρότερη από εκείνη που είναι καταγεγραμμένη κατά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, σημειώνεται στο χώρο παρατηρήσεων το εξής: “Ενδειξη χιλιομετρητή προηγ. Δ.Τ.Ε.: ΧΧΧΧΧΧ”, όπου ΧΧΧΧΧΧ η ένδειξη χιλιομετρητή από το προηγούμενο Δ.Τ.Ε.

(ζ) Εμφανίζεται στην οθόνη κατάλογος με τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου και δίπλα σε κάθε ένα από αυτά θέση επιβεβαίωσης. Ο υπάλληλος ελέγχει τις θέσεις επιβεβαίωσης με βάση τα παραδοθέντα από τον πολίτη έγκυρα δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης από τον υπάλληλο νέων δικαιολογητικών καθώς και σημείωσης τυχόν παρατηρήσεων. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η λειτουργία της Γραμματείας πρέπει να έχουν ελεγχθεί όλες οι θέσεις επιβεβαίωσης.

(η) Εμφανίζεται αυτόματα το ποσόν που πρέπει να καταβληθεί με ανάλυση του κόστους του κανονικού ελέγχου, του κόστους του τυχόν εκπροθέσμου ελέγχου, και του συνολικού ποσού.».

Ελέγχεται η ταυτότητα του οχήματος με βάση τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, την πινακίδα κυκλοφορίας, τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου, την πινακίδα του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά και τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος.

Εάν ο χαραγμένος αριθμός πλαισίου του οχήματος δε συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας, εκτός από τα προβλεπόμενα, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται αναγράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων ο χαραγμένος αριθμός πλαισίου.

(α) Εισάγεται ο χαρακτηριστικός αριθμός ελέγχου του οχήματος στο μηχάνημα ελέγχου.

(β) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα των ειδικών παραμετρικών στοιχείων του συγκεκριμένου ελέγχου από το Αρχείο Τεχνικού Ελέγχου (ΑΤΕ) ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία προστίθενται ή συμπληρώνονται από τον υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ.

(γ) Γίνεται έλεγχος των συστημάτων του οχήματος σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

(δ) Γίνεται αυτόματη μεταφορά στο σύστημα του ΙΚΤΕΟ των τιμών ελέγχου που προέκυψαν από τις μετρήσεις, απευθείας από την αυτόματη γραμμή.

(ε) Γίνεται αυτόματη σύγκριση από το σύστημα των μετρήσεων με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία επιτρεπτά όρια.

(στ) Γίνεται αυτόματη εξαγωγή του αποτελέσματος του ελέγχου και καταχώρησή του στο σύστημα του ΙΚΤΕΟ.

Ελέγχονται τα σημεία του οχήματος που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Προς τούτο εισάγονται στο σύστημα οι κωδικοί αριθμοί σημείων ελέγχου που παρουσιάζουν ελλείψεις και ο χαρακτηρισμός των ελλείψεων (σοβαρή, δευτερεύουσα, επικίνδυνη). ==== 6. Λήψη φωτογραφικού υλικού ====

α. Γενικές απαιτήσεις

i. Έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες) με σύστημα προστασίας από εξωτερικές παρεμβάσεις (αλλαγή οπτικού πεδίου, κατεύθυνσης), συνδεδεμένες με το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΤΕΟ, εγκαθίστανται σε όλες τις γραμμές ελέγχου ελαφρών, βαρέων και δικύκλων.

ii. Οι φωτογραφίες είναι μορφής JPEG, διαστάσεων 640 * 480 εικονοστοιχείων (pixels), και η ονομασία του κάθε αρχείου είναι «ΚΚΚ_ΑΑΑΑΑΑΑ_ΦΦ_ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ. ΩΩΛΛ», όπου ΚΚΚ ο αριθμός του ΙΚΤΕΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ΦΦ ο αριθμός φωτογραφίας, όπως αυτός ορίζεται ακολούθως και ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ η ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. 135.ΑΑΑ1234.01.20.01.2011.1354.]ρ9). Στην περίπτωση αναρίθμου οχήματος αντί του αριθμού κυκλοφορίας αναγράφεται ο πλήρης αριθμός πλαισίου του οχήματος.

iii. Οι κάμερες εμφανίζουν υποχρεωτικά σε ένα άκρο της ψηφιακής φωτογραφίας την ημερομηνία και ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ).

iv. Δεν είναι επιτρεπτή η επεξεργασία των φωτογραφιών από κανενός είδους λογισμικό.

v. Οι φωτογραφίες απαιτείται να είναι ευκρινείς.

vi. Πρέπει να διασφαλίζεται από το ΙΚΤΕΟ η τήρηση όλων των απαιτήσεων λήψης του φωτογραφικού υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

vii. Στον ελεγκτή παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επαλήθευσης της ορθής λήψης της κάθε φωτογραφίας, ώστε αν απαιτηθεί να λάβει νέα εγκαίρως, πριν μετακινηθεί το όχημα.

β. Σταθερές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες)

i. Μία κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο πλησίον της αρχής της γραμμής ελέγχου, εξωτερικά ή παρακείμενα του συστήματος αυτόματης γραμμής, με σκόπευση προς τη θέση όπου επί το πλείστον διενεργείται μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, κατά την έναρξη του τεχνικού ελέγχου (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=01).

ii. Δεύτερη κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο με σκόπευση προς την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την οπίσθια πλευρά του οχήματος, κατά το πέρας του τεχνικού ελέγχου (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=02).

iii. Στις φωτογραφίες που λαμβάνονται από τις ανωτέρω κάμερες απαιτείται να είναι ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος αλλά και να εμφανίζεται ελάχιστο οπτικό πεδίο παραπλεύρως του προς έλεγχο οχήματος για την ταυτοποίηση του ΙΚΤΕΟ.

iv. Για κάθε αυτοτελές όχημα (επιβατικό, φορτηγό, λεωφορείο, δίκυκλο), που δεν είναι μέρος συνδυασμού οχημάτων ή αρθρωτού λεωφορείου, οι ανωτέρω φωτογραφίες ΦΦ=01 και ΦΦ=02 απεικονίζουν την εμπρόσθια και την οπίσθια πλευρά του οχήματος, όπως ορίστηκαν ανωτέρω.

v. Για κάθε συνδυασμό οχημάτων – ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο ή ελκυστήρα (τράκτορα) με επικαθήμενο – και ανεξάρτητα αν έχει τον ίδιο ή διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, καθώς και για κάθε αρθρωτό λεωφορείο: • στη φωτογραφία ΦΦ=01 απεικονίζεται η εμπρόσθια πλευρά του ρυμουλκού ή του τράκτορα ή του εμπρόσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου • στη φωτογραφία ΦΦ=02 απεικονίζεται η οπίσθια πλευρά του ρυμουλκούμενο ή του επικαθήμενου ή του οπίσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου

γ. Κινητή (φορητή) φωτογραφική μηχανή (κάμερα)

i. Οι λάκκοι επιθεώρησης των γραμμών ελέγχου των ελαφρών και των βαρέων οχημάτων ή ο ανυψωτήρας των γραμμών ελέγχου των ελαφρών οχημάτων και των δικύκλων, είναι εφοδιασμένοι με κινητή κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών των ελεγχόμενων οχημάτων. Η κάμερα αυτή είναι ασύρματη ή ενσύρματη, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη ή προσαρτημένη στο χειριστήριο του τζογομέτρου ή σε φορητή συσκευή καταχώρησης [personal digital assistant (PDA)]. Εάν δεν διαθέτει αυτοτελή φωτισμό το προς φωτογράφηση αντικείμενο πρέπει να φωτίζεται, π.χ με το φακό του χειριστηρίου του τζογομέτρου.

ii. Για κάθε όχημα πλην δικύκλων, ρυμουλκουμένων -ημιρυμουλκουμένων και οπίσθιου τμήματος αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της εμπρόσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

iii. Για κάθε ρυμουλκούμενο - ημιρυμουλκουμένων και οπίσθιο τμήμα αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της οπίσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

iv. Για κάθε δίκυκλο, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ολόκληρης της μίας πλευράς (αριστερής ή δεξιάς) του δικύκλου υπό κατάλληλη γωνία έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστος ο αριθμός κυκλοφορίας της πινακίδας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

«v. Για κάθε όχημα, πλην ρυμουλκούμενου - ημιρυμουλκούμενου ή οπίσθιου τμήματος αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας του πίνακα οργάνων του οχήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς η αναγραφόμενη ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Η κάμερα δεν πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά στην ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκειμένου να εμφανίζεται στη φωτογραφία, στο βαθμό που είναι εφικτό, ολόκληρος ο πίνακας οργάνων (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=04).»

«vi. Για κάθε όχημα επιτρέπεται η λήψη πρόσθετων φωτογραφιών, κατά την κρίση του ελεγκτή οι οποίες θα θεμελιώνουν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή προβλήματα του οχήματος. Αυτές θα αποθηκεύονται και δεν θα αποστέλλονται. (αριθμός φωτογραφιών ΦΦ=05 και άνω).»

δ. Ακολουθεί πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό φωτογραφιών ανάλογα με το είδος του διενεργούμενου ελέγχου

Property ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1 Κατά τον διενεργούμενο για πρώτη φορά στο όχημα έλεγχο, ήτοι ένα (1) έτος ή τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα (από την κυκλοφορία στην Ελλάδα σαν καινούργιο) Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες
2 Κατά τον πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως μεταχειρισμένα, καθώς και για τα εκποιούμενα ως ανάριθμα από τον Οργανισμό ∆ιαχείρισης ∆ημόσιου Υλικού(Ο∆∆Υ) ή από άλλο φορέα οχήματα, πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες
3 Κατά τον διενεργούμενο για επόμενη φορά στο όχημα έλεγχο, στη λήξη του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες
4 Κατά τους επανελέγχους των ανωτέρω ελέγχων 1, 2 και 3 Οι δύο φωτογραφίες των σταθερών καμερών ΦΦ=01 και ΦΦ=02
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Αρχικοί και Επανέλεγχοι Οι δύο φωτογραφίες των σταθερών καμερών ΦΦ=01 και ΦΦ=02

Εμφανίζονται στην οθόνη του τερματικού όλα εκείνα τα στοιχεία και αποτελέσματα του ελέγχου τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ), εφ' όσον απαιτείται, και ακολουθεί η εκτύπωση.

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.δ και 6 του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι τις 10.6.2012. και προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 αναφορικά με την ΚΕΘ με τη δημοσίευση της σχετικής νομοθεσίας περί Κ.Ε.Θ.

Αντικαταστάθηκε από άρθρο 3 74368_861_2019 –> η διαδικασία έγινε σύμφωνη με ΥΑ19111/192/2019

α) Η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων οχήματος ελέγχεται σε κάθε τεχνικό έλεγχο. Η σύγκριση των ενδείξεων γίνεται αυτόματα από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ. Όπου διαπιστώνεται ανακολουθία (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων) μεταξύ διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, αναγράφεται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία).

β) Μετά το πέρας κάθε τεχνικού ελέγχου (αρχικού, περιοδικού ή επανελέγχου), εκτυπώνονται αυτόματα από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ, στο χώρο του Υποπίνακα Δ3 «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ» της δεξιάς στήλης του Δ.Τ.Ε., όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, υπό τη μορφή πίνακα τριών στηλών με τις εξής κεφαλίδες: «Αριθμός Δ.Τ.Ε.» - «Ημερομηνία» - «Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων». Εάν ο διαθέσιμος χώρος του ανωτέρω Υποπίνακα του Δ.Τ.Ε. δεν επαρκεί, η εκτύπωση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

γ) Σε περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. εκδίδεται Δ.Τ.Ε. με την παρατήρηση «ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Μ.Σ. ΤΟΥ ΥΠ.Υ.ΜΕ.» στο χώρο εκτύπωσης του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων.

δ) Σε περίπτωση που μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. διαπιστωθεί ανακολουθία των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, το ΙΚΤΕΟ καθίσταται υπόχρεο να ακυρώσει το εκδοθέν Δ.Τ.Ε. με την ανωτέρω παρατήρηση, να εκδώσει νέο Δ.Τ.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία της ανωτέρω (α) παρ. και να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος για το γεγονός και την υποχρέωση παραλαβής του νέου Δ.Τ.Ε. Η ανωτέρω απαίτηση υλοποιείται με άντληση του ιστορικού του τεχνικού ελέγχου του οχήματος αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.»

 • Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (ε) της παρ. 1 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).

1. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ έχει πρόσβαση στο Internet, συνδέεται καθημερινά σε δικτυακό τόπο του Υ.ΠΥ.ΜΕ.ΔΙ. και εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:

«(α) Ασφαλή σύνδεση με χρήση αποκλειστικού κωδικού χρήστη, κωδικού ασφαλείας και πιστοποιητικού (user id, password, client certificate)».

«(β) Αυτόματη προώθηση των αποτελεσμάτων τεχνικού ελέγχου των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών, τα οποία είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή από την κεντρική μονάδα της αυτόματης γραμμής, καθώς και του ονόματος και της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας του αρχείου μετρήσεων, στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που γίνονται από την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Το ΙΚΤΕΟ οφείλει να παραδώσει στη Δ.Ο.Π. εκτελέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο να δέχεται ως είσοδο το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο (ή αρχεία) της αυτόματης γραμμής ελέγχου του, και να εξάγει τα δεδομένα του αρχείου εισόδου σε αρχείο εξόδου συγκεκριμένης μορφής. Το εκτελέσιμο θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα και οδηγίες μεταγλώττισης (compilation), όπως γλώσσα προγραμματισμού και έκδοση, ακριβή σύνταξη των εντολών μεταγλώττισης και εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης/μεταγλώττισης. Οι τεχνικές λεπτομέρειες των απαιτουμένων και ο τρόπος αποστολής τους καθορίζονται με εγκύκλιο της Δ.Ο.Π. Η Δ.Ο.Π. απαγορεύεται να κοινοποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία σε τρίτους».

«(γ) Αποστολή του φωτογραφικού υλικού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, πλην των φωτογραφιών της περίπτωσης Y.V., της παρ. 6, του άρθρου 2».

(δ) Αυτόματη μεταφορά προς το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. αρχείων τύπου XML όλων των δεδομένων με την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων των εν λόγω οχημάτων και αμέσως μετά την εκτύπωση του ΔΤΕ.

«(ε) Τα αρχεία τύπου XML που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο συμπεριλαμβάνουν και το φωτογραφικό υλικό της παρ. 6 του άρθρου 2 (πλην της περίπτωσης Y.v) καθώς και τον μοναδικό κωδικό συσχέτισης που έχει επιστραφεί από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κατά την επιτυχή αποστολή των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο (β). Σε περίπτωση εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, στα αρχεία τύπου XML που αποστέλλονται, συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία των εντύπων παραβόλων (σειρά, αριθμός, ποσό) ή των διπλότυπων Δ.Ο.Υ. (τύπος Α ή Β σειρά, αύξων αριθμός, ημερομηνία έκδοσης και ποσό). Τα ανωτέρω στοιχεία εκτυπώνονται στο χώρο των παρατηρήσεων του Δ.Τ.Ε.».

(στ) Έλεγχος αν υφίστανται νεώτερες εκδόσεις «πληροφοριακών» αρχείων και αν ναι αυτόματη και ασφαλή μεταφορά τους στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ (download).

(ζ) Έλεγχος αν υπάρχει αίτημα μεταφοράς Μεταφερόμενων Αρχείων και σε περίπτωση ύπαρξης του αιτήματος την αυτόματη και ασφαλή μεταφορά τους στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (upload).

(η) Έλεγχος αν υφίσταται νεώτερη έκδοση του Αρχείου Τεχνικού Ελέγχου (ΑΤΕ) και του Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων (ΤΑΟ), και αν ναι αυτόματη και ασφαλή μεταφορά του στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ (download).

2. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ στην σύνδεση που πραγματοποιείται το αργότερο 48 ώρες μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός μεταφέρει αυτόματα στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, βάσει των οποίων γίνεται η απόδοση του δικαιώματος 10% του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το ΙΚΤΕΟ υποχρεούται να γνωρίζει στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. την περιοχή αρίθμησης (από - έως) των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου που χρησιμοποιεί. Αυτό γίνεται με τη διακίνηση του «Αρχείου αρίθμησης ΔΤΕ».

Τα μεταφερόμενα αρχεία είναι αρχεία παραγόμενα από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ με την άντληση στοιχείων από τα διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα και όχι αρχεία που δημιουργούνται με εισαγωγή δεδομένων (data entry) για το σκοπό αυτό.

Η ισχύς των σημείων β', γ' και ε' του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς τις απαιτήσεις αυτές το αργότερο μέχρι 10.6.2012.

 • Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).

1. Το ΙΚΤΕΟ είναι υπεύθυνο για την πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλει στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το XML αρχείο δεδομένων ελέγχου υφίσταται έλεγχο από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ πριν την αποστολή του στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ο έλεγχος συνίσταται στο ότι έχουν συμπεριληφθεί όλα τα δεδομένα που προβλέπεται να αποστέλλονται στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ότι τα δεδομένα αυτά είναι σωστά.

2. Στην περίπτωση που εντοπιστούν λανθασμένα δεδομένα μετά την έκδοση του Δ.Τ.Ε., απαιτείται επανέκδοσή του. Η εφαρμογή ακυρώνει το λανθασμένο Δ.Τ.Ε. και εκδίδει νέο, το οποίο παραδίδεται από το ΙΚΤΕΟ στον πολίτη χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Επανέκδοση του Δ.Τ.Ε. απαιτείται όταν υπάρχουν λάθη στα δεδομένα, όπως ενδεικτικά στην ένδειξη χιλιομετρητή, στους οπτικούς ελέγχους, κ.α. Σε περίπτωση που γίνει επανέκδοση Δ.Τ.Ε. απαιτείται επανυποβολή του αρχείου XML που περιλαμβάνει το σύνολο των ορθών δεδομένων.

3. Στην περίπτωση που δεν έπρεπε να εκδοθεί το Δ.Τ.Ε. επειδή το ΙΚΤΕΟ δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε αυτόν τον έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του Δ.Τ.Ε. και στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αυτού στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για ακυρώσεις Δ.Τ.Ε. το ΙΚΤΕΟ ενημερώνει σχετικά το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στοιχείων διακίνησης Δ.Τ.Ε.

 • Η παρ. 5 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).
 • Η παρ. 8 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).
 • Στην αρχή της παρ. 9 του παρόντος τέθηκε η εντός “” φράση, με την παρ. 4γ του άρθρου 3 της ΥΑ 41557/5065/ 2013 (ΦΕΚ Β' 2200/6.9.2013).

1. Το ρολόι του Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ είναι συγχρονισμένο με την εθνική ώρα Ελλάδας.

2. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία και ακριβή ώρα έναρξης και λήξης του τεχνικού ελέγχου, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εισερχομένου οχήματος τη συγκεκριμένη ημέρα.

3. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ οφείλει να προσαρμόζεται στις τροποποιήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και στις επικαιροποίησεις και βελτιώσεις που γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και εντός του χρονικού διαστήματος που κάθε φορά ορίζεται.

4. Τα δεδομένα ελέγχου πρέπει να διακινούνται - φυλάσσονται τοπικά στο συγκεκριμένο ΙΚΤΕΟ με τρόπο ασφαλή που δεν επιτρέπει την καταστροφή - αλλοίωση - διαρροή τους.

«5. Η μηχανογραφική εφαρμογή του ΙΚΤΕΟ δεν επιτρέπει την τροποποίηση μετρήσεων που προέρχονται από την αυτόματη γραμμή. Επιπλέον είναι προστατευμένη με τους ενδεδειγμένους τεχνικά τρόπους από τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος που την έχει προμηθεύσει, ο οποίος εγγυάται τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, και οφείλει να καταγγέλλει κάθε προσπάθεια παραβίασης του λογισμικού από τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέρειας) κατά τις γενικές διατάξεις.»

6. Η εφαρμογή πρέπει να διασφαλίζει την αυτόματη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

7. Η εφαρμογή οφείλει να καταγράφει επακριβώς όλες τις διακινήσεις (επιτυχείς και μη) των δεδομένων των τεχνικών ελέγχων και των αναφερομένων αρχείων σε αυτή την απόφαση.

«8. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ κρατάει όλα τα δεδομένα των τεχνικών ελέγχων καθώς και εκείνα που ανταλλάσει με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. επί τρία (3) χρόνια στο μαγνητικό δίσκο και επί πέντε (5) χρόνια σε αρχεία backup. Εάν λόγω αιτιολογημένης μη επικοινωνίας το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ δεν καταφέρει να αποστείλει επιτυχώς στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δεδομένα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εντός των οριζόμενων χρονικών ορίων, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να τα αποστέλλει μέσω του Μ.Σ. τους αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.»

9. «Τα ΙΚΤΕΟ οφείλουν μέσω του Μ.Σ. τους:»

(α) να αποστέλλουν αυτόματα και άμεσα στη Δ.Ο.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τα δεδομένα των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων οχημάτων

(β) να αποστέλλουν στη Δ.Ο.Π. μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις βάσει των οποίων γίνεται η απόδοση του 10%

(γ) να λαμβάνουν και να ενημερώνουν αυτόματα το αρχείο τεχνικού ελέγχου, το τεχνικό αρχείο οχημάτων και το αρχείο αδειών κυκλοφορίας από δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(δ) να λαμβάνουν αυτόματα πληροφοριακά αρχεία και οδηγίες εφαρμογής από δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(ε) να τηρούν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω στατιστικές καταστάσεις:

- Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), είδος ελέγχου (π.χ. αρχικός, περιοδικός, κ.λπ.) και κατηγορία οχήματος (π.χ. ΕΙΧ, ΕΔΧ, ΦΙΧ κ.λπ.) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνία από ηη1/μμ1/εεεε1 έως ηη2 /μμ2/εεεε2)

- Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα, είδος ελέγχου και ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Μέσος όρος πλήθους και μέγιστος αριθμός ελέγχων ανά ημέρα, είδος ελέγχου, κατηγορία οχήματος και ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Μέσος όρος χρόνου ελέγχου ανά ημέρα, είδος ελέγχου και κατηγορία οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Μέσος όρος χρόνου και ελάχιστος χρόνος ελέγχου ανά ημέρα, είδος ελέγχου και ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), κατηγορία οχήματος και ανά προσκομίζοντα του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), κατηγορία οχήματος και ανά ιδιοκτήτη οχημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Μέσος όρος ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), κατηγορία οχήματος και ανά ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Ημερήσιος μέσος χρόνος ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος (σύνολο των διαρκειών ελέγχου/αριθμό ελέγχων) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια ελέγχου ανά ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- Εμφάνιση των δέκα ιδιοκτητών οχημάτων με τους περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σ' αυτή τη κατάσταση τυπώνεται ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος και ανά αποτέλεσμα ελέγχου.

- Εμφάνιση των δέκα προσκομιζόντων οχημάτων με τους περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σ' αυτή τη κατάσταση τυπώνεται ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος και ανά αποτέλεσμα ελέγχου

Σε όλες τις καταστάσεις εμφανίζονται στις δύο τελευταίες στήλες ποσοστά (%) των επιτυχών και των ανεπιτυχών ελέγχων σε σχέση με το σύνολο των ελεγχθέντων οχημάτων.

Σε περίπτωση που ένα κριτήριο από μία κατάσταση δεν συμπληρώνεται η κατάσταση θα καλύπτει όλες τις πιθανές τιμές του κριτηρίου (π.χ. αν τα χρονικά διαστήματα δεν συμπληρώνονται, η κατάσταση θα αφορά όλους τους ελέγχους του ΙΚΤΕΟ από την αρχή της λειτουργίας ως σήμερα).

(στ) να υποστηρίζουν την αυτόματη αποστολή των αρχείων τυποποιημένης μορφής XML προς τη Δ.Ο.Π. (ημερολόγιο συντήρησης, δελτίο εκπαίδευσης, αρχείο βαθμονόμησης οργάνων)

(ζ) να τηρούν ημερολόγιο συντήρησης, δελτίο εκπαίδευσης του προσωπικού και ημερολόγιο βαθμονόμησης (calibration) των οργάνων ελέγχου.

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς τις απαιτήσεις του σημείου (9.ε) του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι 10.6.2012.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα της, και από την ημερομηνία αυτή καταργεί την 58413/7516/10-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1350).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ημ/νία: 03.06.2011

 • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/24996_2840_2011.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:08
 • από admin