κτεο:νομοθεσία:νόμοι:21477_1594_2005

Πίσω

21477 1594 2005

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού R111 για την πλευρική σταθερότητα βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων18/04/2005Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

Σχετ. : α) Ἡ αριθμ. οικ. 4736/2522/4-8-2004 κ.υ.α (Β΄ 1303/25-8-2004)

β) Η αριθμ. 76389/3344/00/21-2-2001 υ.α. (Β΄ 254/2001)

γ) Η αριθμ. 72411/3149/00/22-8-2201 υ.α. (Β΄ 1133/2001)

δ) Η αριθµ. 75422/4180/9-2-2005 εγκύκλιος

1. Έπειτα από ερωτήματα Νομαρχιακών Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικονωνιών καθώς και κατασκευαστών Βυτίων σχετικά με την εφαρµογή του κανανισµού R111 του ΟΗΕ, για την πλευρική σταθερότητα βυτιοφόραΝ οχημάτων μεταφορᾶς επικινδύνων εµμπορευµάπων που απαπεῖται σπὀ τις διατάξεις τις εναρµονισµένης στο ελληνικό δίκαιο οδηγίας 2001/7/ΕΕ και σε συνεχεια της σχεπκής (δ) εγκυκλίου μας σας γνωρίζουμε τα εξἠς:

ο) Σε περίπωση που το απαπούµενα στην παρ. 3α της προαναφερόµενης εγκυκλίου μας τεχνικά χαράκτηριοτικά δεν δίνονται σε εθνικές εγκρίσεις τύπου είτε σε κατασκευαστικά εγχειρίδια είτε από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, τότε μποτούν να λαμβάνονται από το πληροφοριακό έντπυπο που συνοδεύει πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό R11 για άλλο κατασκευαστή πλήρους οχήµατος, εφόσον υφίσταται, είτε από μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τους ἐξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας φορείς ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκεµής οχημότων και δεξαμενών µεταφαράς επικινδύνων υλικών (ADR).

β) Στο πρακπκό δοκιμής του πλήρους οχήματος [που αναφέρεται στο Κεφ. ΙΔ της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης] θα συνυποβάλλεται η έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 2 της (δ) σχετικής εγκυκλίου μας. θα αναφέρεται ρητά ότι πληρούνται οἱ διατάξεις του Κανογισμού R111 του ΟΗΕ και θα αναγράφεται ο αριθμός της έκθεσης ελέγχου.

Υ) Οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην χώρα µας ως μεταχειρισμένα με χρήση ισχύοντος πιστοποιητικού ADR και είχαν ταξινομηθεί στη χώρα προέλευσης μετά τήν 1η Ιανσυαρίου 2005, θα πρέπει να πληρούν τς απαπήσεις του κανονισμού R111 του ΟΗΕ. Για το λόγο αυτό, πέρον 1ου υσχύοντος πιστοποιητικού ADR, θα πρέπει υποχρετικά να πρροσκοµίζεται και πιστοποιητικό σύµφωνα µε τον προαυαφερόµενο κανονισμό ἡ έκθεση ελέγχου βάσει των οποίων ταξνοµήθηκαν στο εξωτερικό και από τα αποία θα προκύπτει η πλήρωση των όρων του κανονισμού.

δ) Ο ΣΕΛΑ προς τον οποίο αποστέλλεται το παρόν πορακαλείται όπως ζητήσει από τα µέλη του που εκπροσωπούν στην χώρα µας εργοστάσια κατασκευής φορτηγών οχημάτων να διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να διευκολύνεται η διαδικασία ὑπολογισμών και ελέγχων πλήρωσης των απαιτήσεων του κανονισμού R111 (περί εyστάθειας tvν οχημάτων) για τα οχήματα ποὺ εξοπλ;iζονται µε δεξαμενές μεταφοράς επικινδύνωύ υλικών.

ε) Τα σωματεία στα οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα µέλη τους για τις ῥυθµίσεις που προβλέπονται παραπάνω.

2 Συνημμένα σας αππστέλλουµε το νεό τεχνικό υπόμνημα της παρ. 3α της (ὅ) σχετικής εγκυκλίου µας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ.

ΠΑΝ. ΑΥΜΠΕΡΟΠΙΟΥΛΟΣ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/21477_1594_2005.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/16 09:41
  • από admin