κτεο:νομοθεσία:νόμοι:11711_151_2020

Πίσω

11711 151 2020

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 30).18/02/2020ΕνεργήΝ. 4663 2020

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
70201 2021Εγκύκλιος17/03/20211) Πληροφόρηση σχετικά με τις Ιταλικές άδειες κυκλοφορίας
2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών της Ιταλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο επιβατηγού οχήματος στην Ιταλία
3) Διευκρινίσεις σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών ΙΧ οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλίου μας
-ΙΤΑΛΙΑ:
* Όχι αυτοκόλλητο, όχι παρατήρηση, θέλουμε ΔΤΕ (για όσα ΔΑΟ > 17/9/20)
* online έλεγχος χιλιομέτρων
* δεχόμαστε και αντίγραφο αν το δούμε online
-ΔΤΕ: Πρωτότυπο και έλεγχος γνησιότητας και συχνότητας μέσω του site προτύπων εγγράφων άλλων χωρών ΕΕ
-Πότε έλεγχο αντί αναγνώρισης και παρατηρήσεις στο ΔΤΕ
-Τα τιμολόγια πλέον μόνο για έλεγχο χλμ όχι για αποφυγή ΔΤΕ. Μόνο ημερομηνία ΔΑΟ
Ενεργή
12829 192 2020Εγκύκλιος06/03/2020Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)Παραδείγματα
* ΔΤΕ από χώρα ξένης άδειας
* Ημερομηνίες για ισχύ ΔΤΕ (αν είχε και αν δεν είχε υποχρέωση στη χώρα του)
* Πότε έλεγχος και πότε ταξινόμιση
* Μεταφορά ελλείψεων στο πιστοποιητικό αναγνώρισης
* Συχνότητες στις χώρες Ε.Ε.
Ενεργή
27955 425 2020Εγκύκλιος14/05/2020Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α ́30).Παραδείγματα για το πότε δεν χρειάζεται ΔΤΕ εξωτερικού ή/και αναγνώριση πιστοποιητικού για την ταξινόμηση ανάριθμουΕνεργή

Κείμενο

ΣΧΕΤ: Ο ν.4663/2020 (Α ́30).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12/02/2020 δημοσιεύθηκε ο ν.4663/2020 (Α ́30) «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις». Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του εν λόγω νόμου, αρμοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, διευκρινίζονται τα εξής: Ι. Με το άρθρο 53 του ν.4663/2020 (Α ́ 30) προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ), που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία που εισάγει το εν λόγω άρθρο αφορούν στην υποβολή των κάτωθι τριών (3) πρόσθετων δικαιολογητικών για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας των προαναφερόμενων επιβατηγών οχημάτων, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της γνησιότητας και τη μη παραποίηση των διανυθέντων πραγματικών χιλιομέτρων τους:

α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του.

β) Αντίγραφο του τιμολογίου ή αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησής του.

γ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του με την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Επί των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών επισημαίνονται τα εξής:


GDPR για τιμολόγια

Στο αντίγραφο του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης σε χώρα του εξωτερικού, εισαγόμενου μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος προς ταξινόμηση στη χώρα μας, δύναται να διαγραφεί οποιοδήποτε αναγραφόμενο στοιχείο αφορά στο ποσό πώλησης του εν λόγω οχήματος, ή άλλα στοιχεία που εμπίπτουν στον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία ∆εδομένων).Εξαιρέσεις

Η διαδικασία που εισάγεται με το εν λόγω άρθρο για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ), που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, δεν αφορά τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα που υπάχθηκαν στο καθεστώς του ιστορικού τέλους ταξινόμησης προ της 12-2-2020, ημερομηνίας έκδοσης του ν.4663/2020 (Α ́ 30), καθώς επίσης και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατηγά οχήματα που το τιμολόγιο πώλησής τους σε χώρα του εξωτερικού , ή το ∆ελτίο Άφιξης Οχήματος (∆.Α.Ο.), ή το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους, έχει εκδοθεί προ της ανωτέρω αναφερόμενης ημερομηνίας (12-2-2020), τα οποία ταξινομούνται στη χώρα μας με τη διαδικασία που ίσχυε προ της έκδοσης του ανωτέρω Νόμου.Το ξένο ΔΤΕ απαιτείται στην αναγνώριση από το ΚΤΕΟ

Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον των απαιτήσεων του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, διευκρινίζεται ότι απαιτείται η προσκόμιση και του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου του Κράτους αυτού, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το οποίο πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της ∆ήλωσης Άφιξης του Οχήματος (∆.Α.Ο.) στη χώρα μας. Η απαίτηση αυτή ισχύει εφόσον το όχημα είχε καταστεί υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα τεχνικού ελέγχου στο κράτος της Ε.Ε. που κυκλοφορούσε πριν εισαχθεί στη χώρα μας. Στο εν λόγω Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται και ο αριθμός χιλιομέτρων (ή μιλίων) του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (ή μιλίων) του εν λόγω εισαγόμενου μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος, κατά τον τεχνικό έλεγχό του στο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. που κυκλοφορούσε πριν εισαχθεί στη χώρα μας.


Στην ανγνώριση βάζουμε τα χιλιόμετρα που βλέπουμε στο όχημα

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται μετά την αναγνώριση του πιστοποιητικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. πριν από την ταξινόμηση, αναγράφονται τα χιλιόμετρα στο πεδίο «∆ιανυθέντα Χιλιόμετρα με βάση την ένδειξη του μετρητή των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος.


…. Οι υπόλοιπες παράγραφοι δεν αφοροούν το ΚΤΕΟ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/11711_151_2020.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/12/01 21:35
  • από 185.191.171.37