κτεο:νομοθεσία:νόμοι:υα_α1.οικ_27683_2320_2008

Πίσω

ΥΑ Α1.ΟΙΚ 27683 2320 2008

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1/οικ11383/840/2007 (ΦΕΚ Β΄ 309) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων»22/06/2008Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 160/Α).

2. Τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (Α ́ 125) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 383/Β).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. H παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. Α1/οικ11383/840/2007 (ΦΕΚ Β ́ 309) κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

Α. Άδεια συλλογής−μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, η οποία χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ή με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όταν η συλλογή και μεταφορά γίνεται σε περισσότερες από μία περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Δικαιολογητικό 1

Β. Μελέτη−έκθεση πραγματογνώμονα ADR, εξουσιοδοτημένου από το ΥΜΕ, με την οποία βεβαιώνεται ότι το όχημα ικανοποιεί τις πρόσθετες απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR που αφορούν αυτό και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003, κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει. Στη μελέτη θα περιλαμβάνεται σχεδιάγραμμα με την κάτοψη και την τομή του θαλάμου φόρτωσης σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, περιγραφή του υλικού του δαπέδου και των τοιχωμάτων αυτού. Θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει μηχανισμός συμπίεσης και θα περιγράφονται διατάξεις που δεν αυξάνουν την πίεση στο χώρο φόρτωσης, εφόσον απαιτείται και υπάρχουν.

Δικαιολογητικό 2

Γ. Έκθεση από «Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ», όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.201/48692/5161/2004 (ΦΕΚ Β ́/1340/31.8.2004), στην οποία θα καθορίζεται τουλάχιστον ο τρόπος και η δυνατότητα επίτευξης της ψύξης (θερμοκρασία) που απαιτεί η υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003, κοινή υπουργική απόφαση οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου φόρτωσης καθώς και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων του θαλάμου. Σε περίπτωση χρήσης ψυκτικής συσκευής, θα περιγράφεται ο εξοπλισμός (τύπος, ψυκτική ικανότητα κ.λπ.).

Δ. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, χωρίς να έχουν επισημανθεί σοβαρές ή επικίνδυνες (Σ.Ε ή Ε.Ε) ελλείψεις, με ετήσια ημερομηνία λήξης λόγω μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τα ανωτέρω (Β) και (Γ) δικαιολογητικά εκδίδονται εις διπλούν, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο φάκελο του οχήματος της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών και το δεύτερο, θεωρημένο από την υπηρεσία, στον ιδιοκτήτη του οχήματος προκειμένου να το προσκομίζει στο ΚΤΕΟ για κάθε έλεγχο από αυτό».

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως ακολούθως:

Δικαιολογητικό 3

«6. Κατά τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ, ο σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων της εταιρείας μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, θα επιλαμβάνεται της απαίτησης που προβλέπει το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή υπουργική απόφαση ότι ο χώρος είναι καθαρός και απολυμασμένος. Για το παραπάνω χορηγεί σχετική βεβαίωση στην οποία επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση του συγκεκριμένου χώρου φόρτωσης δεν έχει διενεργηθεί καμία φόρτωση.

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα διενεργείται τεχνικός έλεγχος του οχήματος.

Έλεγχος ΚΤΕΟ

Τα ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της κατηγορίας του οχήματος (υ.α. 44800/123/85 όπως ισχύει) και διαπιστώνουν, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα (Β) και (Γ) δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και τις πρόσθετες απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR που αφορούν αυτό, ότι το όχημα εξακολουθεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας του.

Επιπρόσθετα διενεργείται έλεγχος συμμόρφωσης του οχήματος προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή υπουργική απόφαση και οι τυχόν διαπιστούμενες παρεκκλίσεις, σημειώνονται ως ακολούθως:

− Χώρος φόρτωσης μη κλειστός: σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1304.

− Χώρος φόρτωσης μη στεγανός: σημειώνεται Επικίνδυνη Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 6302 (η διαπίστωση γίνεται με οπτικό έλεγχο από το εσωτερικό του χώ− ρου).

− Χώρος φόρτωσης μη σύμφωνος με τα προσκομιζόμενο (Β) δικαιολογητικό: σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1304.

− Ψυκτική συσκευή μη υπάρχουσα, ή μη λειτουργούσα, ή άλλου τύπου από την περιγραφόμενη στο (Γ) δικαιολογητικό: σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 16107.

Εφόσον στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), που εκδίδεται από το ΚΤΕΟ, έχουν επισημανθεί σοβαρές ελλείψεις, δεν παρέχεται το δικαίωμα να διενεργείται έργο μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων. Σε περίπτωση επικίνδυνων ελλείψεων, εκτός των άλλων, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών για την ανάκληση της άδειας του οχήματος, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης της σχετικής άδεια συλλογής−μεταφοράς ιατρικών αποβλήτων».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/υα_α1.οικ_27683_2320_2008.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/16 18:35
  • από admin