κτεο:νομοθεσία:νόμοι:στ_29900_1997

Πίσω

ΣΤ 29900 1997

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλπ.01/03/1978Ενεργή06/06/2019, 12/11/2019, 02/06/2020

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
ΟΙΚ Γ4 81499 3581 2019Εγκύκλιος05/11/2019Βυτιοφόρα φορτηγά μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής ≤ 1000 λίτρωνΔιευκρινίσεις για τα 1000lt - Τι ελέγχει το ΚΤΕΟΕνεργή
Γ4 33468 980 2020Εγκύκλιος09/06/2020Γνωστοποίηση δημοσίευσης υ.α. σχετικά με τα βυτιοφόρα ≦ 1000 λίτρωνΔημοσίευση παράτασης αναγραφής στην άδεια κυκλοφορίας για ADR ≦ 1000 λίτρων.Ενεργή
ΟΙΚ.Γ2 56216 1689 2020Εγκύκλιος21/09/2020Διευκρίνιση σχετικά με τους ελκυστήρες ADR* Αρκεί η προσκόμιση ισχύοντος πιστοποιητικού ADR από την χώρα προηούμενης ταξινόμισης
* Οι ελκυστήρες δε χρειάζονται ADR
Ενεργή

Κείμενο

Εχοντας υπόψη: Το άρθρο 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Νόμο 614/77, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε ως εξής τη διαδικασία εγκρίσεως για την κυκλοφορία στην Ελλάδα των αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων ως και των μοτοσυκλετών.

  • Στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ προστίθεται νέα παράγραφος 6 από το άρθρο 2 της Γ4/46264/2389 (ΦΕΚ ΄Β 2448) ⇒ Αφορά ADR έως 1000lt
  • Στο τέλος της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ , προστίθεται εδάφιο (Άρθρο 2 Αριθμ. οικ. Γ4/81483/3579/12-11-19 (ΦΕΚ 4108'Β) ⇒ Παράταση για την αναγαραφή στην άδεια για ADR έως 1000lt
  • Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται (Άρθρο 1 της Γ4/29303/861/2-6-20 (ΦΕΚ 2107 'Β) ⇒ Παράταση για την αναγαραφή στην άδεια για ADR έως 1000lt

1. Προκειμένου να εκδοθή έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα ενός τύπου οχήματος (αυτοκινήτου, ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου ή μοτοσυκλέττας) θα πρέπει το όχημα να πληροί όλους τους όρους του ΚΟΚ και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων διοικητικών πράξεων.

2. Αρμοδία για τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων και την έκδοση των εγκρίσεων είναι η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

“3. Για κανένα όχημα που τίθεται το πρώτο σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως καινουργές μετά την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αυτής, δεν θα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας αν δεν έχει προηγουμένως εκδοθεί έγκριση του τύπου αυτού από την αναφερόμενη, στην προηγούμενη παράγραφο, αρμόδια Υπηρεσία.

“Εναλλακτικά, για οχήματα της κατηγορίας Μ1 (όπως η κατηγορία αυτή ορίζεται στην κοινή απόφαση 47271/3950/92 (Β' 764) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει εκάστοτε), που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, περιλαμβανομένων και αυτών που χρησιμοποιούν καύσιμο πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), τα μοτοποδήλατα, τις μοτοσικλέτες και τα τρίτροχα οχήματα, χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, εφ' όσον έχουν”

α) Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΕ όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει εκάστοτε ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου…που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΕ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Το δελτίο αυτό εκδίδεται από την αρμοδία Υπηρεσία που αναφέρεται στην παρ. 2 και

β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης που περιγράφεται στην ΚΥΑ 47271/3950/92 (Β' 764) όπως αυτή εκάστοτε ισχύει ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης που περιγράφεται στην ΚΥΑ 21090/1874/94 (Β' 428) ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος”.

“4. Οπου στα επόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΑ απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εργοστασίου κατασκευής και αντιγράφου εγκρίσεως κυκλοφορίας οχήματος επικυρωμένο από Αρμόδια Προξενική Αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η εθνική έγκριση τύπου οχήματος, είναι δυνατή εναλλακτικά η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θεωρημένων μόνο από υπεύθυνο του εργοστασίου κατασκευής που θα ορίζεται από επικυρωμένη επίσημα επιστολή του εργοστασίου κατασκευής, θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης.

Η παραπάνω εναλλακτική δυνατότητα ισχύει μόνο για δικαιολογητικά που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης”.

“4. Για κάθε καινουργές ή μεταχειρισμένο όχημα που τίθεται σε κυκλοφορία στην χώρα μας, για να εκτελεί οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, εφόσον προηγουμένως έχει εκδοθεί έγκριση τύπου μεμονωμένου οχήματος και πιστοποιητικό εγκρίσεως ADR, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο ΙΔ της παρούσας απόφασης. Εναλλακτικά, χορηγείται άδεια κυκλοφορίας:

α) Σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί δελτίο κοινοποίησης της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΜΕ της “ανακοίνωσης σχετικά με την παροχή έγκρισης τύπου (πλήρους) οχήματος ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, έγκριση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΟΚ όπως αυτή κάθε φορά ισχύει” και πιστοποιητικό εγκρίσεως ADFI τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΔ της παρούσας απόφασης.

β) Σε μεταχειρισμένα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης ADR χώρας προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, με την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της ξένης άδειας κυκλοφορίας τους”.

“5. Για κάθε μεταχειρισμένη μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο που τίθεται σε κυκλοφορία στη χώρα μας χορηγείται πρώτη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον το έτος κατασκευής τους δεν υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία αφίξεώς τους στην χώρα μας και έχει εκδοθεί έγκριση τύπου μεμονωμένου οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΣΤ.

Της έκδοσης έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος και της προϋπόθεσης άφιξης του οχήματος εντός μίας πενταετίας, εξαιρούνται:

α) Τα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας χώρας Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εφόσον γι αυτά πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρ.1 του Κεφ. ΙΣΤ της παρούσας.

β) Τα οχήματα που καλύπτονται από ισχύουσα εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ.

γ) Τα οχήματα που κυκλοφορούσαν πριν την εισαγωγή τους στη χώρα μας, με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του κατόχου τους, χώρας μη μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ..”

«6. Από 1.10.2019, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων της παρ.4Α του παρόντος άρθρου είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτά διαθέτουν δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερης των χιλίων (1000) λίτρων. Ειδικά τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤ 1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται σε επιθεώρηση από φορείς διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ADR, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 32591/3257/2001 (Β΄ 703), κάθε τρία (3) έτη. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών.».

H ύπαρξη της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης και έλλειψης ή λήξη της ισχύος του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Απριλίου 2020».

«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

Για την έκδοση εγκρίσεως τύπου, για αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα και μοτοσυκλέττες που εισάγονται από το εξωτερικό, συγκροτημένα πλήρη οχήματα (με αμάξωμα ή χωρίς αμάξωμα προκειμένου για φορτηγά και λεωφορεία) πρέπει να υποβληθή σχετική αίτηση του εισαγωγέα, στην αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του προηγούμενου Κεφαλαίου, αρμοδία Υπηρεσία.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. “Επιβατηγά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέττες και τρίκυκλα επιβατηγά”:

α) Τεχνικό υπόμνημα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α' της παρούσης.

“β) Εικονογραφημένα έντυπα του εργοστασίου κατασκευής, στα οποία απεικονίζεται το όχημα σε διάφορες όψεις και δίδονται τα τεχνικά του στοιχεία ή πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής στο οποίο αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφίες βασικών όψεων του οχήματος”.

“γ) Κυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης κυκλοφορίας του οχήματος που εκδόθηκε από την αρμόδια Κρατική Αρχή της χώρας, στην οποία κατασκευάσθηκε το όχημα ή χώρας μέλους της ΕΟΚ.

Τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στην έγκριση τύπου του οχήματος λαμβάνονται από την παραπάνω έγκριση κυκλοφορίας και συμφωνούν με εκείνα που αναγράφονται στα δικαιολογητικά της 44030/82 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 59/Β/82). Αν ορισμένα στοιχεία δεν προκύπτουν από την εν λόγω έγκριση κυκλοφορίας, αυτά λαμβάνονται από το δικαιολογητικό της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής”.

“Για μεμονωμένες περιπτώσεις αυτοκινήτων οχημάτων, που κατασκευάστηκαν σε Χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., για τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχει εκδοθεί έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα κατασκευής ή άλλη χώρα της Ε.Ο.Κ., κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, γεγονός που αποδεικνύεται από θεωρημένη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή αρμοδίας Κρατικής Αρχής, αντί του δικαιολογητικού αυτού, υποβάλλεται θεωρημένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Κρατικής Αρχής χώρας της Ε.Ο.Κ., που εκδίδει τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, στο οποίο θα αναγράφονται, τα στοιχεία του αυτοκινήτου, δηλαδή, το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα και ότι με βάση την ισχύουσα στη χώρα αυτή νομοθεσία (κατονομάζεται η χώρα) με τα συνημμένα δικαιολογητικά (κατονομάζονται τα συνημμένα δικαιολογητικά) μπορεί να πάρει άδεια κυκλοφορίας στη χώρα που έχει εκδόσει αυτό το πιστοποιητικό”.

δ) Επίσημες μεταφράσεις των στοιχείων που αναφέρονται στα αμέσως προηγούμενα εδάφια β' και γ', εκτός αν είναι σε αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική γλώσσα.

“2. “Ρυμουλκά, φορτηγά και φορτηγές τρίκυκλες μοτοσυκλέττες (με αμάξωμα ή χωρίς αμάξωμα)”:

α) Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος “Β” της παρούσης.

β) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1(β) και 1(δ) του παρόντος Κεφαλαίου.

γ) Κυρωμένο αντίγραφο έγκρισης κυκλοφορίας ή έγκριση τύπου του πλήρους οχήματος ή του πλαισίου του οχήματος, από την αρμόδια κρατική αρχή της χώρας στην οποία κατασκευάσθηκε το όχημα ή κράτους μέλους της ΕΟΚ. Για τις μεμονωμένες περιπτώσεις οχημάτων που υπάγονται στις διατάξεις της αριθ. 12237/619/86 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών αντί του παραπάνω δικαιολογητικού μπορούν να υποβληθούν τα προβλεπομένα από την απόφαση αυτή δικαιολογητικά.

“δ) Πρακτικό ελέγχου ΚΤΕΟ της χώρας που διαθέτει τμήμα ειδικών ελέγχων. Το πρακτικό ελέγχου εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5(η) του παρόντος Κεφαλαίου.

Το ως άνω πρακτικό ελέγχου είναι αναγκαίο για καινουργή οχήματα ρυμουλκά, φορτηγά και τρίκυκλα φορτηγά στις εξής περιπτώσεις:

ι) Για τα εισαγόμενα πλήρη οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου χωρίς αμάξωμα ή εισάγονται με αμάξωμα διαφορετικό από το αναφερόμενο στην έγκριση τύπου.

ιι) Για την τοποθέτηση αμαξώματος μη εγχώριας κατασκευής ή την τροποποίηση αμαξώματος στην Ελλάδα (στην τροποποίηση δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση της μετατροπής σε θωρακισμένο όχημα).

ιιι) Για την τοποθέτηση αμαξώματος εγχώριας κατασκευής, εναλλακτικά των ισχυουσών διατάξεων εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.”

3. Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα:

α) Τεχνικό υπόμνημα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο παράρτημα Γ' της αποφάσεως αυτής.

“β) Τα στοιχεία, που αναφέρονται στις υποπαραγράφους β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου. Στην περίπτωση που το όχημα φέρει αμάξωμα αντί της έγκρισης τύπου του πλήρους οχήματος μπορεί να υποβληθεί η έγκριση τύπου του πλαισίου και να ακολουθηθεί η διαδικασία της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου όπως αντικαταστάθηκε με την 25040/1649/89 (Β 496) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα για τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχει εκδοθεί έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα κατασκευής ή χώρα της ΕΕ, γεγονός που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή αρμόδια κρατική αρχή, αντί του δικαιολογητικού αυτού υποβάλλεται μελέτη αντοχής του οχήματος, (τεχνική περιγραφή και υπολογισμοί αντοχής), τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ' της απόφασης αυτής. Αν για ορισμένα εξαρτήματα των υπόψη οχημάτων (άξονες, ανάρτηση κλπ), δεν ανευρίσκονται έντυποι κατάλογοι των ειδικών εργοστασίων κατασκευής τους, υποβάλλεται αντί αυτών πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος, στο οποίο αναφέρονται τα τεχνικά δεδομένα”.

4. Λεωφορειακά πλαίσια (αυτοκίνητα-βάσεις λεωφορείων, εισαγόμενα χωρίς αμάξωμα):

α) Τεχνικό υπόμνημα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Δ' της παρούσης.

β) Τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1β, 1γ και 1δ του παρόντος κεφαλαίου.

“5. “Λεωφορεία πλήρη (είτε εισαγόμενα έτοιμα από το εξωτερικό, είτε εισαγόμενα σαν λεωφορειακά πλαίσια και εφοδιαζόμενα με αμάξωμα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε λεωφορειακά πλαίσια που

κατασκευάζονται και λαμβάνουν έγκριση τύπου στην Ελλάδα και εφοδιάζονται με αμάξωμα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα)”:

α) Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Δ της παρούσας.

β) Τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1(β) και 1(δ) του παρόντος Κεφαλαίου.

γ) Κυρωμένο αντίγραφο έγκρισης κυκλοφορίας ή έγκριση τύπου του πλήρους λεωφορείου (ανεξάρτητα από τον αριθμό και την διαρρύθμιση των καθισμάτων και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του αμαξώματος) ή του λεωφορείου πλαισίου, από την αρμόδια κρατική αρχή της χώρας στην οποία κατασκευάσθηκε το όχημα ή κράτους μέλους της ΕΟΚ.

Για τις μεμονωμένες περιπτώσεις λεωφορείων που υπάγονται στις διατάξεις της αριθ. 12237/619/86 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών αντί του παραπάνω δικαιολογητικού μπορούν να υποβληθούν τα προβλεπόμενα από την απόφαση αυτή δικαιολογητικά.

δ) Σχέδιο του λεωφορείου σε πρόσθια, οπίσθια δεξιά και αριστερά πλάγια όψη, καθώς και σε κάτοψη “εν τομή”.

Τα σχέδια πρέπει να είναι λεπτομερή και ακριβή, υπό κλίμακα 1:20 και να σημειώνονται επ' αυτών όλες οι απαραίτητες διαστάσεις.

Εκτός από τα ανωτέρω σχέδια είναι δυνατό να υποβάλλονται και κατακόρυφες τομές του λεωφορείου, διαμήκεις ή εγκάρσιες σε κατάλληλες θέσεις για τη διευκρίνηση λεπτομερειών εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την εκπονούσα το σχέδιο τούτο υπηρεσία.

“ε) Σχέδια κατασκευαστικά τυχόν επιμηκύνσεως του οπισθίου προβόλου του πλαισίου καθώς και τυχόν επιμηκύνσεως ή επιβραχύνσεως του εμπροσθίου προβόλου συνοδευόμενα από μελέτη αντοχής του φορέως και των συνδετικών στοιχείων.

Τα σχέδια, οι υπολογισμοί και οι τεχνικές περιγραφές που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια β, γ, δ και το παρόν (ε) πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Υπομηχανικό εφοδιασμένο με άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τούτου στην Ελλάδα. Τα κατασκευαστικά σχέδια που αναφέρονται στην τυχόν επιμήκυνση ή επιβράχυνση του εμπροσθίου προβόλου πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από έγγραφη συναίνεση ή έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής”.

στ) Τεχνική περιγραφή, η οποία θα αναφέρεται στα βασικά στοιχεία της κατασκευής του αμαξώματος και τον εξοπλισμό του (π.χ. τύποι καθισμάτων, σύστημα εξαερισμού του χώρου των επιβατών, σύστημα θερμάνσεως, αριθμό και ισχύ φωτιστικών σωμάτων, τύπος κρυστάλλων και παραπετασμάτων των παραθύρων κλπ).

ζ) Σχέδια κατασκευαστικά, τυχόν επιμηκύνσεως του οπισθίου προβόλου του πλαισίου, συνοδευόμενα από μελέτη αντοχής του φορέως και των συνδετικών στοιχείων.

Τα σχέδια, οι υπολογισμοί και οι τεχνικές περιγραφές που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια (δ), (ε), (στ) και (ζ) πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Υπομηχανικό, εφοδιασμένο με άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τούτου στην Ελλάδα.

“η) Πιστοποιητικό των Κανονισμών 36 ή 52 κατά περίπτωση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το παραπάνω πιστοποιητικό για το υπό έγκριση λεωφορείο, θα διενεργείται έλεγχος ενός πρωτότυπου οχήματος, σε ΚΤΕΟ που διαθέτει τμήμα ειδικών ελέγχων, με καταβολή του ειδικού τέλους που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1350/83 (Α' 55). Ο έλεγχος θα γίνεται για να διαπιστωθεί, ότι το λεωφορείο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα στοιχεία του υπομνήματος και των λοιπών δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί για την έκδοση της έγκρισης τύπου, καθώς και ότι πληρούνται οι σχετικές διατάξεις περί τεχνικού εξοπλισμού και κυκλοφορίας οχημάτων της κατηγορίας αυτής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα καταγράφονται σε πρακτικό ελέγχου, που θα εκδίδεται από το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον έλεγχο στο λεωφορείο.

Η Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων μπορεί να διενεργήσει και πρόσθετους ελέγχους είτε στο πρωτότυπο όχημα είτε και δειγματοληπτικά και σε άλλα οχήματα του ίδιου τύπου προκειμένου να ελεγχθεί η αρτιότητά τους. Η διαδικασία ελέγχου, ο τύπος του πρακτικού, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με εγκύκλιο”.

“6. “Λεωφορεία πλήρη” (είτε αυτά εισάγονται έτοιμα από το εξωτερικό είτε εισάγονται σαν λεωφορειακά πλαίσια και εφοδιάζονται με αμάξωμα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα) που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

α) Τα στοιχεία που ορίζονται στις υποπαραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (ζ) και (η), της παραγράφου 5, του παρόντος Κεφαλαίου Β'.

β) Κυρωμένο αντίγραφο έγκρισης τύπου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το πλήρες λεψφορείο, είτε αυτό εισάγεται έτοιμο από το εξωτερικό, είτε εισάγεται σαν λεωφορειακό πλαίσιο και εφοδιάζεται στη συνέχεια με αμάξωμα στην Ελλάδα. Η δεύτερη αυτή απαίτηση δεν εφαρμόζεται όταν υποβάλλονται τα αναφερόμενα σε επόμενη παράγραφο πιστοποιητικά Κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ή αντίστοιχης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

β.1) Προκειμένου για λεωφορεία που εισάγονται έτοιμα από το εξωτερικό, η υποβαλλόμενη έγκριση τύπου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το πλήρες λεωφορείο μπορεί να διαφοροποιείται από την αιτούμενη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ.ΜΕ έγκριση τύπου, ως προς τα εξής:

β.1.1) Τον αριθμό και τη διάταξη καθισμάτων

β.1.2) Τον αριθμό και τις διαστάσεις των θυρών επιβατών

β.1.3) Τα ανοίγματα και τις διαστάσεις των πλευρικών παραθύρων β.1.4) Την κλιματιστική μονάδα,

υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής του πλήρους λεωφορείου, θα βεβαιώνει, ότι με τις τροποποιήσεις αυτές η αντοχή του αμαξώματος του λεωφορείου, παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτήν του εγκεκριμένου λεωφορείου.

β.2) Στην περίπτωση που η ξένη έγκριση τύπου δεν περιέχει σχεδιάγραμμα απεικόνισης των διάφορων όψεων του λεωφορείου, θα συνυποβάλλεται σχετικό σχεδιάγραμμα του κατασκευαστή του λεωφορείου, με πρωτότυπη επιστολή της Αρχής έκδοσης της ξένης έγκρισης τύπου, στην οποία θα αναφέρεται ότι το σχεδιάγραμμα αντιστοιχεί στο λεωφορείο που περιγράφεται στην αντίστοιχη έγκριση.

β.3) Προκειμένου για λεωφορείο που εισάγεται ως λεωφορειακό πλαίσιο και στο οποίο τοποθετείται στη συνέχεια αμάξωμα στην Ελλάδα, η έγκριση τύπου του πλήρους λεωφορείου πρέπει να εκδοθεί από την ίδια αρχή που έχει εκδόσει την έγκριση του λεωφορειακού πλαισίου.

β.4) Για μεμονωμένες περιπτώσεις λεωφορείων, που κατασκευάστηκαν σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχει εκδοθεί έγκριση τύπου στο Κράτος κατασκευής ή σε άλλο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (τούτου αποδεικνυομένου από πρωτότυπη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή αρμόδιας για την έκδοση εγκρίσεων τύπου Κρατικής Αρχής), αντί του δικαιολογητικού της παρούσας παραγράφου, θα υποβάλλεται πρωτότυπη επιστολή - βεβαίωση της αρμόδιας Κρατικής Αρχής που εκδίδει τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, στην οποία θα αναγράφονται, τα στοιχεία του λεωφορείου (εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακός τύπος οχήματος, αριθμός πλαισίου και ο τύπος κινητήρα) και θα κατονομάζονται και επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, που με βάση την ισχύουσα στο Κράτος αυτό νομοθεσία, υποβλήθηκαν στην παραπάνω Αρχή, προκειμένου αυτή να εκδώσει την έγκριση κυκλοφορίας του συγκεκριμένου λεωφορείου, η οποία επίσης θα επισυνάπτεται.

γ) Εγκρίσεις τύπου (Πιστοποιητικά) Κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ή αντίστοιχης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για:

ι) το λεωφορείο ιι) τα εγκατεστημένα στο λεωφορείο εξαρτήματα που συγκροτούν τον ειδικό εξοπλισμό αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου [δεξαμενές καυσίμου (φιάλες), βαλβίδες, εύκαμπτες και άκαμπτες γραμμές καυσίμου, συνδετικά στοιχεία κλπ].

“δ) Πιστοποιητικό του κανονισμού 110 (R 110) της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., με βάση το οποίο χορηγείται έγκριση σε τύπο οχήματος όσον αφορά την εγκατάσταση εξαρτημάτων εγκεκριμένου τύπου για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή αντίστοιχης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”

Για την τεκμηρίωση των παραπάνω απαιτούνται:

δ1. Τεχνική περιγραφή του ειδικού εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Στο κείμενο αυτό περιγράφονται τα εγκατεστημένα στο υπό έγκριση λεωφορείο εξαρτήματα που συγκροτούν τον ειδικό εξοπλισμό αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (δεξαμενές καυσίμου (φιάλες), βαλβίδες, εύκαμπτες και άκαμπτες γραμμές καυσίμου, συνδετικά στοιχεία κλπ) και ειδικότερα:

δ1.1. Δεξαμενές καυσίμου (φιάλες)

- αριθμός, χωρητικότητα, διαστάσεις

- τρόπος και υλικό(ά) κατασκευής

- πίεση λειτουργίας/πίεση δοκιμής

- κατασκευαστής/εμπορική ονομασία

- αριθμός σειράς παραγωγής

- διάρκεια χρησιμοποίησής τους, με αναφορά στον αριθμό πληρώσεων ανά έτος και/ή στον ελάχιστο ετήσιο αριθμό πληρώσεων των δεξαμενών

- ανακουφιστικές διατάξεις και/ή βαλβίδες πίεσης που έχουν πιστοποιηθεί για χρήση με τις δεξαμενές και λοιπά παρελκόμενα που προσαρμόζονται σ' αυτές - σχεδιάγραμμα των δεξαμενών και της εγκατάστασής τους.

δ1.2. Παρελκόμενα που προσαρμόζονται στις δεξαμενές καυσίμου (φιάλες) - ανακουφιστικές διατάξεις και/ή βαλβίδες πίεσης (χειροκίνητες ή αυτόματες) που έχουν πιστοποιηθεί για χρήση με τις δεξαμενές

- βαλβίδες που διακόπτουν ή περιορίζουν τη ροή του αερίου όταν αυτή υπερβεί προσχεδιασμένη τιμή

- διατάξεις που διοχετεύουν διαρροές του αερίου καυσίμου εκτός οχήματος. δ1.3. Διατάξεις που ρυθμίζουν ή/και ελέγχουν την παροχή αερίου καυσίμου στον κινητήρα.

δ1.4. Μονάδα ανάμιξης του αέριου καύσιμου με αέρα, πριν την εισαγωγή τους στην πολλαπλή εισαγωγή του κινητήρα.

δ1.5. Δείκτες πίεσης και στάθμης του καυσίμου.

δ1.6. Στόμιο πλήρωσης του οχήματος με αέριο καύσιμο.

δ1.7. Εύκαμπτες γραμμές καυσίμου.

δ1.8. Ακαμπτες γραμμές καυσίμου.

δ1.9. Συνδετικά στοιχεία.

δ1.10. Μονάδα ελέγχου της τροφοδοσίας του κινητήρα με αέριο καύσιμο. δ1.11. Κάθε άλλο εξάρτημα του ειδικού εξοπλισμού του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) που δεν αναφέρεται παραπάνω.

δ1.12. Περιγραφή του τρόπου σήμανσης, με αναφορά στις αναγραφόμενες ενδείξεις, για το όχημα, καθώς και για κάθε εξάρτημα του ειδικού εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), που είναι εγκατεστημένο στο όχημα.

δ1.13. Περιοδικός έλεγχος των εξαρτημάτων του ειδικού εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισμό, με βάση τον οποίο χορηγήθηκε η αρχική πιστοποίηση ή τον κατασκευαστή τους.

δ1.14. Επωνυμίες και διευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης και των υπηρεσιών που προέβησαν στη σχετική πιστοποίηση.

Η Τεχνική αυτή περιγραφή θα υποβάλλεται πρωτότυπη, θα συντάσσεται δε και θα υπογράφεται από αρμόδιο του εργοστασίου κατασκευής του λεωφορείου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίσημη μετάφρασή της από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής στην Ελλάδα.

δ2. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών του Εθνικού Κανονισμού για: ι) το λεωφορείο

ιι) τα εγκατεστημένα στο λεωφορείο εξαρτήματα που συγκροτούν τον ειδικό εξοπλισμό αποθήκευσης και διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου [δεξαμενές καυσίμου (φιάλες), βαλβίδες, εύκαμπτες και άκαμπτες γραμμές καυσίμου, συνδετικά στοιχεία κλπ], με βάση τα οποία εκδόθηκε η ξένη έγκριση τύπου του λεωφορείου.

δ3. Κυρωμένο αντίγραφο του Εθνικού Κανονισμού με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού του πεπιεσμένου αερίου (CNG), με βάση τον οποίο εκδόθηκε από το Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης η υποβαλλόμενη έγκριση τύπου του λεωφορείου και τον Εθνικό Κανονισμό περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίσημη μετάφρασή τους από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής στην Ελλάδα”.

“7. Ρυμουλκά και φορτηγά που χρησιμοποιούν για την κίνηση τους πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) α) Τα στοιχεία που ορίζονται στις υποπαραγράφους α, β, γ, δ, της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου Β', όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση από το άρθρο 2 της urt αριθμ. οικ. 18585/697/2000 υπουργικής απόφασης. β) Πιστοποιητικό του κανονισμού 110 (R 110) της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., με βάση το οποίο χορηγείται έγκριση σε τύπο οχήματος όσον αφορά την εγκατάσταση εξαρτημάτων εγκεκριμένου τύπου για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή αντίστοιχης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Στην περίπτωση που το δικαιολογητικό γ της παραγράφου α του παρόντος αφορά πλαίσιο, θα υποβάλλεται δήλωση του κατασκευαστή του αμαξώματος, ότι η κατασκευή και η τοποθέτηση του αμαξώματος δεν ακυρώνει την ισχύ του πιστοποιητικού της παραγράφου β του παρόντος άρθρου. Θα υποβάλλεται επίσης επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής οχημάτων ή αμαξωμάτων της κατηγορίας των οποίων ζητείται η έγκριση. Αν η μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει η απαλλαγή αυτή. Αν η κατασκευή-τοποθέτηση του αμαξώματος έγινε στο εξωτερικό, προσκομίζεται βεβαίωση των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής-τοποθέτησης του αμαξώματος, ότι η μονάδα που κατασκεύασε-τοποθέτησε το αμάξωμα, έχει άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή.”

“1. Για την ταξινόμηση και έκδοση αδείας κυκλοφορίας μεμονωμένων ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων πλην λεωφορείων, που εισάγονται από το εξωτερικό σαν συγκροτημένα πλήρη οχήματα, πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Κυρωμένο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος, με επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική, στο οποίο θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, σύμφωνα με το κατά περίπτωση υπόδειγμα της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που το ανωτέρω έγγραφο προέρχεται από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει και βεβαιώνει την ακρίβεια των αναγραφομένων στο έγγραφο στοιχείων.

β) Εικονογραφημένο έντυπο του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος (Prospectus) στο οποίο θα απεικονίζεται το όχημα σε διάφορες όψεις και θα δίδονται τεχνικά στοιχεία του. Αντί εντύπου καταλόγου μπορεί να υποβληθούν φωτογραφίες των βασικών όψεων του οχήματος συνημμένες σε σχετικό κυρωμένο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής.

γ) Πιστοποιητικό Καυσαερίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περιπτώσεις αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα υποβάλλεται και σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής διατάξεις.

δ) Πιστοποιητικό Γενικού Ελέγχου Μεμονωμένου Οχήματος (ΓΕΜΟ). Το Πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται ύστερα από έλεγχο του αυτοκινήτου, από ΚΤΕΟ που διαθέτει διάδρομο ειδικών ελέγχων και έχει την κατάλληλη υποδομή. Για τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΚΤΕΟ σχετική αίτηση με επικυρωμένα αντίγραφα εις διπλούν του πιστοποιητικού τελωνείου του οχήματος και των κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικών (α), (β) και (γ). Η μία σειρά των δικαιολογητικών αυτών θεωρείται από το ΚΤΕΟ και επισυνάπτεται στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό ως αναπόσπαστο τμήμα του.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Καυσαερίων τούτο θα εκδοθεί μαζί με το πιστοποιητικό ΓΕΜΟ, από Υπηρεσία ΚΤΕΟ η οποία θα εκδίδει την αναγκαία υποδομή για την έκδοση και των δύο Πιστοποιητικών, ύστερα από έλεγχο του αυτοκινήτου και αφού υποβληθούν όλα τα αναγκαία και για τα δύο Πιστοποιητικά δικαιολογητικά”.

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει “έγκριση κυκλοφορίας του οχήματος”, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που θα καθορισθεί με εγκύκλιό μας. Η ταξινόμηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με βάση τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στην ως άνω “έγκριση κυκλοφορίας του οχήματος”.

1. Για τη χορήγηση εγκρίσεως συναρμολογήσεως στην Ελλάδα αυτοκινήτων, ή ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων από αυτοκίνητα ή μοτοσυκλετών, εντελώς ομοίων με κατασκευαζόμενα σε εργοστάσια του εξωτερικού, με χρησιμοποίηση των αυτών υλικών και εξαρτημάτων τελείως καινουργών και κατόπιν συναινέσεως του κατασκευαστού του οχήματος, πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

α) Αίτηση του υπευθύνου της επιχειρήσεως που θα εκτελεί τη συναρμολόγηση.

“β) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας συναρμολόγησης. Αν η μονάδα συναρμολόγησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από το οποίο προκύπτει η απαλλαγή αυτή”.

γ) Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραρτημάτων Α ή Β ή Γ ή Δ της παρούσης αποφάσεως, κατά περίπτωση.

“δ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου Κεφαλαίου Β'.

Στην περίπτωση που για ορισμένο όχημα δεν έχει εκδοθεί έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα στην οποία κατασκευάσθηκε ή σε χώρα μέλος της ΕΟΚ, προσκομίζεται επικυρωμένη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής, που πιστοποιεί τα περιστατικά αυτά και επικυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια κρατική αρχή χώρας όπως ορίζεται στην περίπτωση αυτή, του πλησιέστερου τύπου προς τον τύπο του οχήματος του οποίου ζητείται η έγκριση συναρμολογήσεως στην Ελλάδα.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου σαν πλησιέστερος τύπος νοείται αυτός που διαφέρει σε ορισμένα στοιχεία, όπως στον κινητήρα, στον αριθμό θυρών. Η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της έγκρισης τύπου μπορεί να ζητά την προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών του εργοστασίου κατασκευής για τη διαπίστωση των διαφορών μεταξύ των τύπων που αναφέρονται παραπάνω.

Αντί της έγκρισης κυκλοφορίας του πλησιέστερου τύπου, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να προσκομίζονται:

αα') Επικυρωμένο πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών που εκδίδεται από αρμόδια κρατική αρχή ή από αρμόδιο αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο από το κράτος Ινστιτούτο ή Οργανισμό χώρας μέλους της ΕΟΚ, ενός οχήματος του υπόψη τύπου που κατασκευάσθηκε από τον κατασκευαστή που παρέχει την εξουσιοδότηση συναρμολόγησης. Από το παραπάνω πιστοποιητικό προκύπτει ότι το όχημα είναι τεχνικά κατάλληλο να τεθεί σε κυκλοφορία στην υπόψη χώρα μέλος της ΕΟΚ, και

ββ') Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου αρμόδιας για την κυκλοφορία οχημάτων κρατικής αρχής χώρας μέλους της ΕΟΚ, από το οποίο προκύπτει ότι το όχημα του υπόψη τύπου, που κατασκευάσθηκε από τον κατασκευαστή που παρέχει την εξουσιοδότηση συναρμολόγησης, έχει κυκλοφορήσει στη χώρα αυτή. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται οπωσδήποτε το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του οχήματος. Αντί του παραπάνω εγγράφου γίνεται δεκτό επικυρωμένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος σε χώρα μέλος της ΕΟΚ”.

ε) Πλήρη κατάλογο του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα χρησιμοποιούμενα στο προς συναρμολόγηση όχημα εξαρτήματα, με τους αριθμούς ανταλλακτικών.

στ) Επιστολή του κατασκευαστού του οχήματος από την οποία θα προκύπτει ότι η συναρμολόγηση από την αιτούσα επιχείρηση γίνεται κατόπιν εγκρίσεώς του.

Η επιστολή αυτή πρέπει να είναι θεωρημένη από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

ζ) Αν για τον προς συναρμολόγηση τύπο οχήματος έχει εκδοθεί έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα Κεφάλαια Α' και Β', δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία γ' και δ'. Στην περίπτωση αυτή, αντί των εν λόγω δικαιολογητικών υποβάλλεται αντίγραφο της εκδοθείσης εγκρίσεως.

2. Αν ωρισμένα εξαρτήματα των αναφερομένων στην, παράγραφο 1, οχημάτων κατασκευάζονται στην Ελλάδα εντελώς όμοια με τα χρησιμοποιούμενα από τον κατασκευαστή του οχήματος αντίστοιχα εξαρτήματα κατόπιν εγκρίσεως αυτού, (π.χ. αμάξωμα ή τμήματα του αμαξώματος, καθίσματα κλπ) υποβάλλεται εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου, κατάσταση περιλαμβάνουσα αναλυτικά τα κατασκευαζόμενα εξαρτήματα, ως και τα αντίστοιχα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια του εργοστασίου του εξωτερικού. Στο υπόμνημα των σχεδίων αυτών θα αναφέρονται απαραιτήτως τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

3. Αφού ελεγχθούν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστωθή από την αρμοδία υπηρεσία ότι είναι πλήρη, ειδοποιείται με έγγραφο ο αιτών να προσκομίση το πρώτο όχημα που θα συναρμολογηθή σε περιφερειακή Υπηρεσία, που θα ορίζεται με το έγγραφο αυτό, για επιθεώρηση. Αν στην έκθεση επιθεωρήσεως του οχήματος δεν υπάρχουν παρατηρήσεις αναφερόμενες στην εν γένει συγκρότηση του οχήματος χορηγείται η αιτηθείσα έγκριση.

“4. Πέρα από τα παραπάνω είναι δυνατή η συναρμολόγηση στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων και μοτοσυκλετών, αφού υποβληθούν τα ίδια δικαιολογητικά και τηρηθεί η ίδια διαδικασία που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

α) Η μελέτη των οχημάτων του υπόψη τύπου, η επιλογή ή κατασκευή των εξαρτημάτων του και η συγκρότηση σε πλήρη οχήματα τουλάχιστον των πρωτοτύπων οχημάτων γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού.

β) Η συναρμολόγηση σε σειρά των οχημάτων του υπόψη τύπου γίνεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στην Ελλάδα μετά από συναίνεση και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού.

γ) Ολα τα χρησιμοποιούμενα για τη συναρμολόγηση εξαρτήματα είναι και αμεταχείριστα, εισάγονται από το εξωτερικό και κατασκευάζονται ή επιλέγονται από τον κατασκευαστικό οίκο του εξωτερικού. Είναι δυνατή η κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα βάσει κατασκευαστικών σχεδίων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού.

δ) Η συναρμολόγηση γίνεται σε μονάδα που λειτουργεί νόμιμα”.

Για την έγκριση κατασκευής ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων πρέπει να υποβληθή σχετική αίτηση στην αρμοδία Τεχνική Δ/νση της Γ.Δ. Μεταφορών συνοδευομένη από τα κάτωθι:

1. Τεχνική περιγραφή του οχήματος:

Η Τεχνική περιγραφή πρέπει να αναφέρεται στα εξής στοιχεία:

α) Το είδος, τη μορφή, τη χρήση του οχήματος καθώς και το μόνιμο εξοπλισμό του (π.χ. ημιρυμουλκούμενο, διαξονικό, κλειστό, μεταφοράς κρεάτων εφοδιασμένο με ψυκτική εγκατάσταση ή μονοαξονικό ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο εξοπλισμένο με τρεις κλίνες, 2 ερμάρια, τραπέζι με 4 καρέκλες, νιπτήρα και κουζίνα υγραερίου κλπ).

β) Το πλαίσιο και την υπερκατασκευή (αμάξωμα) (Επισυνάπτονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια του πλαισίου και του δικτυώματος της

υπερκατασκευής και δίνονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις, όσον αφορά την κατασκευή του πλαισίου του σκελετού της υπερκατασκευής των επενδύσεων, των συνδέσεων κλπ. και τα χρησιμοποιούμενα υλικά τα οποία πρέπει να κατονομάζονται επακριβώς, να συνυποβάλλονται δε αντίστοιχα έντυπα που περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές τους.

γ) Τους άξονες ή τα συγκροτήματα αξόνων.

(Αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του κάθε άξονος ή συγκροτήματος αξόνων και επισυνάπτεται έντυπο του εργοστασίου κατασκευής, στο οποίο εμφαίνονται τα τεχνικά δεδομένα αυτών).

δ) Το σύστημα αναρτήσεως.

(Ελατήρια, σύνδεσμοι, ζυγοί, ράβδοι, στήριγματα, αποσβεστήρες κραδασμών, σταθεροποιηταί κλπ.).

(Επισυνάπτονται έντυπα του εργοστασίου κατασκευής που περιλαμβάνουν τα τεχνικά δεδομένα των εξαρτημάτων που απαρτίζουν το σύστημα αναρτήσεως).

ε) Τον πείρο ζεύξεως, προκειμένου περί ημιρυμουλκουμένου (Αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του πείρου ζεύξεως, επισυνάπτεται δε έντυπο του εργοστασίου κατασκευής που περιλαμβάνει τα τεχνικά δεδομένα του πείρου καθώς και σχέδιο με τις απαραίτητες επεξηγήσεις, από το οποίο να φαίνονται τα βοηθητικά συνδετικά στοιχεία και οι

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της διατάξεως συνδέσεως του πείρου μετά του πλαισίου του ημιρυμουλκουμένου).

στ) Το σύστημα ενσφαίρου τριβέως διευθύνσεως (μύλου), προκεμένου περί ρυμουλκουμένου (Full-Trailler).

(Επισυνάπτονται αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο (ε).

ζ) Το σύστημα ζεύξεως του ρυμουλκουμένου με το ρυμουλκό (ράβδοι έλξεως-σύνδεσμοι).

(Επισυνάπτονται: σχέδιο κατασκευαστικό του συστήματος έλξεως και των λεπτομερειών συνδέσεώς του με το ρυμουλκούμενο ως και το συγκρότημα του συνδέσμου προς το ρυμουλκό, συνοδευόμενο από έντυπο του εργοστασίου κατασκευής του συνδέσμου από το οποίο προκύπτουν τα τεχνικά δεδομένα αυτού).

η) Τους πόδες στηρίξεως κατά την απόζευξη από το έλκον όχημα προκειμένου περί ημιρυμουλκουμένων ή μονοαξονικών ρυμουλκουμένων. (Αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος των ποδών στηρίξεως, υποβάλλεται δε εικονογραφημένο έντυπο του εργοστασίου κατασκευής στο οποίο φαίνονται τα τεχνικά δεδομένα τους. Επίσης υποβάλλεται σχέδιο στο οποίο φαίνονται οι λεπτομέρειες συνδέσεως των ποδών επί του φορέως του οχήματος.

θ) Το σύστημα πεδήσεως.

(Περιγράφεται η λειτουργία των συστημάτων πέδης πορείας και σταθμεύσεως και αναφέρονται αναλυτικά όλα τα εξαρτήματα προς συγκρότηση του δικτύου και επισυνάπτεται πλήρες διάγραμμα αυτού με τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Επίσης επισυνάπτονται έντυπα του εργοστασίου κατασκευής των εξαρτημάτων, στα οποία φαίνονται τα τεχνικά δεδομένα αυτών).

ι) Τους τροχούς και τα ελαστικά.

(Αναφέρεται ο τύπος και οι διαστάσεις των χρησιμοποιουμένων σώτρων και ελαστικών επισώτρων).

ια) Το σύστημα φωτισμού και οπτικής σημάνσεως.

(Αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση ο αριθμός των φωτιστικών σημείων κατά κατηγορίες, η τάση λειτουργίας και η ισχύς των λαπτήρων, σημειώνονται με αντίστοιχους αριθμούς οι θέσεις εγκαταστάσεως αυτών, ως και των ανακλαστήρων φωτός και του ρευματολήπτου στο γενικό σχέδιο του οχήματος).

2. Υπολογισμοί αντοχής του πλαισίου.

Ο υπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Ανάλυση των φορτίων που καταπονούν στατικώς το πλαίσιο και εύρεση των αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις θεωρούνται συγκεντρωμένες στις θέσεις συνδέσεως πλαισίου και αναρτήσεως (μπρακέττα), και στη θέση του πείρου ζεύξεως, προκειμένου περί ημιρυμουλκουμένων ή στη θέση του συνδέσμου με το έλκον όχημα, προκειμένου περί μονοαξονικών ρυμουλκουμένων.

β) Ελεγχος των αναπτυσσομένων τάσεων υπό στατική φόρτιση. Προς τούτο υπολογίζονται οι ροπές κάμψεως και οι τέμνουσες δυνάμεις στις διάφορες θέσεις του πλαισίου και χαράσσονται τα αντίστοιχα διαγράμματα με κατάλληλη κλίμακα, κάτω από σχεδιάγραμμα του οχήματος σε πλάγια όψη. Ο υπολογισμός των αναπτυσσομένων τάσεων είναι απαραίτητο να γίνει τουλάχιστον στις θέσεις των στηριγμάτων του συστήματος αναρτήσεως, στην θέση της μεγίστης ροπής της κάμψεως, στην θέση του πείρου ζεύξεως (για τα ημιρυμουλκούμενα) και των εγκαρσίων γεφυρών στηρίξεως του ενσφαίρου τριβέως διευθύνσεως (μύλου) (για τα ρυμουλκούμενα) ως επίσης και στις θέσεις μεταβολής της διατομής και δη στα ασθενέστερα σημεία. Διά λόγους ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη ότι το πλαίσιο υπόκειται και σε δυναμικές καταπονήσεις κατά την κυκλοφορία του οχήματος, λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής ασφαλείας έναντι της επιτρεπομένης τάσεως κάμψεως και διατμήσεως για το υλικό κατασκευής του, V=1,5.

3. Υπολογισμός για τα συστήματα πεδήσεως.

Τα συστήματα πεδήσεως πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 56 του ΚΟΚ, να επιτυγχάνεται δε δι' αυτών ομοιόμορφη πέδηση όλων των τροχών. Οι υπολογισμοί για τα συστήματα πεδήσεως συνίστανται στην εύρεση της επιτυγχανομένης επιβραδύνσεως του οχήματος, με βάση τα τεχνικά δεδομένα, του οχήματος και των στοιχείων που απαρτίζουν τα συστήματα πεδήσεως αυτού.

Η τιμή της επιβραδύνσεως του οχήματος με την επενέργεια της πέδης πορείας υπό πλήρες φορτίο και επί της μεγίστης κατωφερικής κλίσεως πρέπει να είναι τουλάχιστο 2,5 m/sec2.

4. Υπολογισμοί αντοχής άλλων εξαρτημάτων.

Αν ορισμένα από τα εξαρτήματα του οχήματος δεν προέρχονται από άλλα ειδικά εργοστάσια άλλα κατασκευάζονται από τον ίδιο των κατασκευαστή των ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων και συνεπώς δεν υπάρχουν έντυπα με τα τεχνικά δεδομένα τους (π.χ. ελατήρια αναρτήσεως, άξονες, ράβδοι του συστήματος έλξεως κλπ.) υποβάλλονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια με τις απαραίτητες επεξηγήσεις, ως και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών των χρησιμοποιουμένων υλικών και μελέτη της αντοχής. Κατωτέρω παρέχονται γενικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα στοιχεία στα οποία πρέπει να αναφέρεται η μελέτη αντοχής των ελατηρίων αναρτήσεως, των αξόνων και των ράβδων του συστήματος ζεύξεως των ρυμουλκουμένων που, μερικές φορές, κατασκευάζουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές των ρυμουλκουμένων.

α) Ελατήρια αναρτήσεως.

Ως φορτίον του ζεύγους των ελατηρίων ενός άξονος λαμβάνεται το μέγιστο φορτίο του άξονος, μειωμένο κατά το ίδιο βάρος τούτου και κατά το βάρος των τροχών. Τα ελατήρια υπολογίζονται σε κάμψη. Ειδικότερα

υπολογίζονται οι τιμές της τάσεως κάμψεως, του βέλους κάμψεως και της σταθεράς του ελατηρίου. Στη σχετική μελέτη πρέπει να επισυνάπτονται απαραιτήτως σχέδια που περιλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις καθώς και τα υλικά κατασκευής. Επισυνάπτονται επίσης τα αντίστοιχα έντυπα προδιαγραφών των υλικών. Για τον έλεγχο της αντοχής των ελατηρίων λαμβάνεται, έναντι της επιτρεπομένης για το υλικό τάσεως, κάμψεως, πρόσθετος συντελεστής ασφαλείας (V=2), λόγω της εναλλασσομένης καταπονήσεώς του.

β) Αξονες.

Ως φορτίο καταπονήσεως λαμβάνεται το μέρος εκ του ολικού βάρους του οχήματος, που επιπίπτει στον άξονα, αφαιρουμένου του βάρους των τροχών του, το οποίο δεν καταπονεί τον άξονα. Οι άξονες θεωρούνται ότι υφίστανται σύνθετη καταπόνηση, κάμψεως και στρέψεως (καταπόνηση στρέψεως παρουσιάζεται σε περίπτωση ολισθήσεως των ελαστικών επί του οδοστρώματος, λόγω δραστικής πεδήσεως). Οπως είναι γνωστό, οι άξονες υπόκεινται και σε άλλες καταπονήσεις όπως π.χ. ροπές κατά το οριζόντιο επίπεδο και πλευρικές δυνάμεις (κάθετες προς τα επίπεδα των τροχών) στις στροφές, δυνάμεις αδρανείας κατά την επιτάχυνση και κατά την επιβράδυνση του οχήματος, κλπ. και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται έναντι των επιτρεπομένων για το υλικό τάσεων σε αντίστοιχες καταπονήσεις πρόσθετος συντελεστής ασφαλείας (V=2). Στη μελέτη του άξονος πρέπει να επισυνάπτονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια με τις απαραίτητες επεξηγήσεις στα οποία θα αναφέρονται επίσης όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, για κάθε δε υλικό θα υποβάλλεται το αντίστοιχο έντυπο που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του.

γ) Ράβδοι του συστήματος έλξεως των ρυμουλκουμένων και συνδετικά στοιχεία αυτών.

Οι ράβδοι του συστήματος έλξεως των ράβδων θεωρούνται καταπονούμενες με δυνάμεις αξονικές (εφελκυσμού-θλίψεως). Ως δύναμη καταπονήσεως λαμβάνεται η απαιτούμενη για την έλξη του ρυμουλκουμένου υπό πλήρες φορτίο σε ανωφέρεια κλίσεως τουλάχιστον 35% και σε οδόστρωμα με συνήθη ασφαλτοτάπητα.

Για λόγους ασφαλείας λαμβάνεται και στην περίπτωση αυτή πρόσθετος συντελεστής έναντι της επιτρεπομένης μεγίστης τάσεως για το υλικό V=1,5.

Στη σχετική μελέτη πρέπει να επισυνάπτονται σχέδια κατασκευαστικά που θα περιλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις και το υλικό κατασκευής, ως επίσης και τα έντυπα προδιαγραφών των υλικών. Επί πλέον πρέπει να εμφαίνονται τα συνδετικά στοιχεία (δακτύλιοι, πείροι, κοχλίες ηλώσεις ή συγκολλήσεις κλπ.) και να ελέγχεται η αντοχή τους.

5. Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Γ' της παρούσης.

“6. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων. Αν η μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας προσκομίζεται το έγγραφο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 1 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας”.

7. Τα σχέδια, τα φύλλα των υπολογιστών, της τεχνικής περιγραφής και του τεχνικού υπομνήματος πρέπει να φέρουν τα προβλεπόμενα χαρτόσημα και να είναι υπογεγραμμένα από τεχνικό, έχοντα κατά Νόμο το δικαίωμα για την εκπόνηση μελέτης, της αντίστοιχης κατασκευής.

Αφού ελεγχθούν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί από την αρμοδία Υπηρεσία ότι είναι πλήρη, ειδοποιείται με έγγραφό της ο αιτών να προσκομίσει το πρώτο ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που θα κατασκευασθεί σε περιφερειακή Υπηρεσία, που θα ορίζεται με το έγγραφο αυτό, για επιθεώρηση.

Μαζί με το όχημα πρέπει να διατίθεται και κατάλληλο ρυμουλκό για την περίπτωση εκτελέσεως ορισμένων δοκιμών σε πορεία (π.χ. του συστήματος πεδήσεως κλπ.).

Αν στην έκθεση επιθεωρήσεως που θα υποβληθεί από την εν λόγω υπηρεσία δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις χορηγείται η αιτηθείσα έγκριση.

Σε περίπτωση που ζητείται η έγκριση συναρμολογήσεως στην Ελλάδα αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών ή μοτοποδηλάτων όχι ακριβώς ομοίων προς τα κατασκευαζόμενα και κυκλοφορούντα στο εξωτερικό (περί των οποίων προβλέπει το Κεφ. Γ' της παρούσης αλλά σε παραλλαγή κατόπιν συναινέσεως του εργοστασίου του εξωτερικού), πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την σχετική αίτηση τα εξής:

1. Σχέδιο του οχήματος υπό κλίμακα στο οποίο θα φαίνονται οι κύριες διαστάσεις αυτού ως και φωτογραφίες διαφόρων όψεων.

2. Σχέδια κατασκευαστικά, όλων των κατασκευαζομένων από τον αιτούνται μερών του οχήματος συνοδευόμενα από περιγραφές της διαδικασίας κατασκευής και των χρησιμοποιουμένων υλικών, και θεωρημένα από το τμήμα κατασκευών του εργοστασίου του εξωτερικού.

3. Πίνακας, αναλυτικός, των χρησιμοποιουμένων εξαρτημάτων και συγκροτημάτων που εισάγονται πλήρη από το εξωτερικό.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να είναι, επίσης, θεωρημένος από το τμήμα κατασκευών του εργοστασίου του εξωτερικού και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο έντυπο κατάλογο ανταλλακτικών.

“4. Τα δικαιολογητικά της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ' της απόφασης αυτής. Τα δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται στο όχημα που κατασκευάζεται στο εξωτερικό και του οποίου ζητείται να γίνει στην Ελλάδα συναρμολόγηση με παραλλαγή ή παραλλαγές”.

5. Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α ή Β ή Γ ή Δ της παρούσης, κατά περίπτωση.

“6. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής αυτοκινήτων. Αν η μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται το έγγραφο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της περιπτ. β' της παρ. 1 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας”.

7. Οι εκθέσεις, οι πίνακες και οι περιγραφές που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2, 3, 4 εφ' όσον είναι συντεταγμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

8. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών ακολουθεί και στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 18 του Κεφ. Γ'. Απαιτούμενα Στοιχεία και Διαδικασίες για την Εγκριση Κατασκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων, Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων.

Για την έγκριση κατασκευής αυτοκινήτου οχήματος μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου υποβάλλονται προς την αρμοδία Τεχνική Διεύθυνση της Γ.Δ. Μεταφορών τα κάτωθι:

1. Αίτηση του υπευθύνου του εργοστασίου που θα κάνει την κατασκευή.

2. Τεχνική περιγραφή του οχήματος.

Η Τεχνική περιγραφή πρέπει να είναι λεπτομερής και πλήρης, να αναφέρεται δε στα εξής στοιχεία:

α) Το είδος του οχήματος.

β) Το πλαίσιο και την υπερκατασκευή (δομή, υλικά, περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής, σε συνδυασμό με τα υποβαλλόμενα σχέδια). γ) Τον κινητήρα (πλήρη στοιχεία του κινητήρος και των συστημάτων τροφοδοσίας εναύσεως και ψύξεως, ως και διαγράμματα της ισχύος και της ροπής στρέψεως, συναρτήσει των στροφών).

δ) Τους άξονες.

ε) Το σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως (κιβώτια οδ. τροχών, άτρακτοι, σύνδεσμοι κλπ.).

στ) Το σύστημα αναρτήσεως (ελατήρια, ζυγοί, στηρίγματα, αποσβεστήρες κραδασμών κλπ.).

ζ) Το σύστημα διευθύνσεως (πηδάλιον, άξων, πυξίς διευθύνσεως, ράβδοι, αρθρώσεις).

η) Το σύστημα πεδήσεως.

θ) Το ηλεκτρικό σύστημα (συσσωρευτές, σύστημα φορτίσεως αυτών, σύστημα φωτισμού και οπτικής σημάνσεως).

ι) Τους τροχούς και τα ελαστικά (τύποι και διαστάσεις).

ια) Τον εξοπλισμό του οχήματος (ενδεικτικά όργανα, βοηθητικές συσκευές και εξαρτήματα ως π.χ. καθίσματα, κάτοπτρα πορείας, υαλοκαθαριστήρες, ανακλαστήρες φωτός, ηχητικά όργανα κλπ.).

3. Τεχνικό υπόμνημα συντεταγμένο σύμφωνα με υπόδειγμα των παραρτημάτων Α ή Β ή Γ ή Δ της παρούσης κατά περίπτωση.

4. Αναλυτικός πίνακας των χρησιμοποιουμένων εξαρτημάτων και συγκροτημάτων που κατασκευάζονται από άλλα (ειδικά) εργοστάσια, συνοδευόμενος από αντίστοιχα έντυπα που περιλαμβάνουν τα τεχνικά δεδομένα αυτών.

5. Μελέτη αντοχής του φορέως, σε στατική και δυναμική καταπόνηση με τα σχετικά διαγράμματα καμπτικών ροπών, τεμνουσών δυνάμεων κλπ. σχεδιασμένα κάτω από αντίστοιχη όψη του οχήματος, υπό κατάλληλη κλίμακα.

6. Μελέτη αντοχής των χρησιμοποιουμένων συνδετικών στοιχείων του φορέως ως και των συνδετικών των διαφόρων μερών που απαρτίζουν το όχημα (ηλώσεις, κοχλίες, συγκολλήσεις), προς το πλαίσιο και μεταξύ των.

7. Μελέτη της ευσταθείας και γενικά της συμπεριφοράς του οχήματος στο δρόμο, υπό την μεγίστη ταχύτητα, σε ευθύγραμμη οδό, σε οδό με τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίσεις, κατά τις στροφές, υπό την μεγίστη επιτάχυνση και επιβράδυνση, κατά την προσβολή από πλευρικό άνεμο κλπ.

8. Μελέτη των συστημάτων πεδήσεως (θεωρητικός υπολογισμός της επιταχυνόμενης επιβραδύνσεως).

9. Υπολογισμός της ακτίνος του ελαχίστου κύκλου στροφής και της επιφανείας σαρώσεως (swept path).

10. Υπολογισμός της μειώσεως της ελαχίστης κατακορύφου αποστάσεως από το έδαφος, όταν το όχημα φέρει το πλήρες φορτίο του.

11. Στους υπολογισμούς που γίνονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφου 5 έως 10, πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων. Επίσης πρέπει να επισυνάπτονται στις μελέτες των παραγράφων 5 και 6 έντυπα τεχνικών προδιαγραφών των αναφερομένων υλικών.

12. Σχέδια κατασκευαστικά, υπό κλίμακα 1:10 ή 1:5, του φορέως και όλων των κατασκευαζομένων μερών και εξηρτημάτων στα οποία θα σημειώνονται οι διαστάσεις και θα περιγράφονται σε υπόμνημα τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Στα σχέδια πρέπει επίσης να δίδονται οι λεπτομέρειες του τρόπου συνδέσεως των διαφόρων μερών και να περιγράφονται τα συνδετικά στοιχεία.

13. Τα στις ανωτέρω παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αναφερόμενα φύλλα και σχέδια πρέπει να φέρουν τα προβλεπόμενα ένσημα και να είναι δε υπογεγραμμένα από τεχνικό που έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, το δικαίωμα να εκπονεί μελέτες αντιστοίχων κατασκευών.

“14. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής οχημάτων της κατηγορίας των οποίων ζητείται η έγκριση. Αν η μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται το έγγραφο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β' παρ. 1 κεφάλαιο Γ' της παρούσας”.

15. Αφού ελεγχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και διαπιστωθεί από την αρμοδία Υπηρεσία ότι είναι πλήρη, καθορίζεται με έγγραφο της Υπηρεσίας αυτής ο χρόνος εντός του οποίου πρέπει ο αιτών να προσκομίσει το πρώτο όχημα που θα κατασκευάσει, για τις απαραίτητες δοκιμές στο προβλεπόμενο από το Ν.Δ. 15/73 αυτοκινητοδρόμιο.

16. Οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν και η σχετική διαδικασία θα καθορισθούν με απόφασή μας που θα εκδοθεί μετά την ίδρυση και εξοπλισμό του εν λόγω αυτοκινητοδρομίου.

“17. Προς το παρόν και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του

αυτοκινητοδρομίου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία επικυρωμένο πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών από αρμόδια κρατική αρχή ή αρμόδιο αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο από το κράτος ινστιτούτο ή Οργανισμό χώρας μέλους της ΕΟΚ που γίνονται επί πρωτοτύπου οχήματος του υπόψη τύπου.

Από το παραπάνω πιστοποιητικό προκύπτει το είδος και τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών που έχουν γίνει και ότι το όχημα είναι τεχνικά κατάλληλο να τεθεί σε κυκλοφορία στην υπόψη χώρα μέλος της ΕΟΚ. Για μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά με διακεκριμένο πλαίσιο και λεωφορεία με διακεκριμένο πλαίσιο μπορεί να υποβάλλεται αντί του παραπάνω πιστοποιητικού πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών από σχετική τεχνική σχολή ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδος που γίνονται επί πρωτοτύπου οχήματος του υπόψη τύπου.

Από το παραπάνω πιστοποιητικό προκύπτει το είδος και τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών που έχουν γίνει και ότι το όχημα είναι τεχνικά κατάλληλο να κυκλοφορήσει”.

“18. Ολες οι δαπάνες για τους παραπάνω ελέγχους στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και τη μεταφορά του οχήματος βαρύνουν τον αιτούντα κατασκευαστή”.

“19. Η έγκριση κατασκευής οχημάτων, που είναι παραλλαγές άλλων, που η κατασκευή τους έχει ήδη εγκριθεί στην Ελλάδα και οι παραλλαγές αυτές ανάγονται σε τροποποιήσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν επηρεάζουν καθόλου τις μελέτες, και τους υπολογισμούς των παραπάνω παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10, δίδεται χωρίς να υποβληθεί το δικαιολογητικό της παρ. 17. Υποβάλλονται συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2, 3, 4, 12, 13 και 14, όπως και τεχνική έκθεση του ίδιου όπως παραπάνω τεχνικού, από την οποία αιτιολογημένα θα προκύπτει, ότι οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις μελέτες και τους υπολογισμούς, όπως παραπάνω ειδικότερα αναφέρεται”.

“20. Η έγκριση κατασκευής, φορτηγών με διακεκριμένο πλαίσιο και λεωφορείων με διακεκριμένο πλαίσιο, που είναι παραλλαγές άλλων, που η κατασκευή τους έχει ήδη εγκριθεί στην Ελλάδα και οι παραλλαγές αυτές ανάγονται σε τροποποιήσεις, οι οποίες επηρεάζουν κάποια μελέτη ή υπολογισμό των παραπάνω παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10, αλλά προκύπτει αποδεδειγμένα, από σύγκριση ότι, οδηγούν σε ευνοϊκότερες καταπονήσεις από εκείνες που υφίσταται το όχημα πριν τις τροποποιήσεις δίδεται χωρίς να υποβληθεί το δικαιολογητικό της παρ. 17.

Υποβάλλονται συμπληρωματικά όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του κεφαλαίου αυτού και επιπλέον πίνακας υπογραμμένος από τον ίδιο όπως παραπάνω τεχνικό, στον οποίο να γίνεται αμέσως σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης και των υπολογισμών για το όχημα πριν και μετά τις τροποποιήσεις.

Για τις απαραίτητες συγκρίσεις των καταπονήσεων υποβάλλονται, αν είναι απαραίτητο μελέτες και υπολογισμοί του οχήματος πριν τις τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 (περιπτώσεις οχημάτων των οποίων η κατασκευή έχει εγκριθεί με τις προγενέστερες της απόφασης αυτής διατάξεις)”.

“21. Στις περιπτώσεις των εγκρίσεων των παραπάνω παρ. 19 και 20 αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και διαπιστωθεί ότι είναι πλήρη, ειδοποιείται με έγγραφο ο αιτών να προσκομίσει ένα όχημα για επιθεώρηση στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.

Αν στην έκθεση επιθεώρησης του οχήματος δεν υπάρχουν παρατηρήσεις χορηγείται η έγκριση”.

“22. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί σε χώρα μέλος της ΕΟΚ η κυκλοφορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, αντί των παραπάνω δικαιολογητικών και διαδικασίας μπορεί η έγκριση κατασκευής και τύπου των οχημάτων αυτών να γίνεται αφού υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία:

α) Για τα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέττες: τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση γενικής έγκρισης τύπου οχήματος που εισάγεται από το εξωτερικό ως συγκροτημένο πλήρες όχημα.

β) Για τα μοτοποδήλατα: δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση γενικής έγκρισης τύπου μοτοποδηλάτου που εισάγεται από το εξωτερικό ως συγκροτημένο πλήρες όχημα και επικυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου σε χώρα μέλος της ΕΟΚ.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις α' και β' υποβάλλεται επί πλέον και το δικαιολογητικό της παρ. 14 του Κεφαλαίου αυτού, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 της 5400/84 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών”.

1. Η μετατροπή κλειστών επιβατηγών αυτοκινήτων σε ανοικτά είναι δυνατή, εφ' όσον συντρέχουν οι παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

α) Τα κλειστά οχήματα που μετατρέπονται είναι καινούργια εισαγόμενα πλήρη συγκροτημένα ή συναρμολογούμενα στην Ελλάδα οχήματα και έχουν τύχει γενικής έγκρισης τύπου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ολα τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

β) Η μετατροπή γίνεται μετά από συναίνεση και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων.

γ) Η μετατροπή γίνεται σε μονάδα που λειτουργεί νόμιμα και υπό την επίβλεψη μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα.

2. Με βάση τα παραπάνω γενικά δεδομένα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν έγκρισης μετατροπής καινούργιων κλειστών επιβατηγών αυτοκινήτων σε ανοικτά και έγκρισης τύπου των ανοικτών οχημάτων, υποβάλλουν στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του υπευθύνου της επιχείρησης η οποία εκτελεί τη μετατροπή. β) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας η οποία εκτελεί τη μετατροπή. Αν η υπόψη μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού εγγράφου της αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει η απαλλαγή αυτή. Στην άδεια λειτουργίας ή το σχετικό έγγραφο αναγράφεται το αντικείμενο της μονάδας που πρέπει να καλύπτει τη μετατροπή κλειστών επιβατηγών αυτοκινήτων σε ανοικτά. γ) Τεχνικό υπόμνημα του ανοικτού οχήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α' της παρούσης απόφασης.

δ) Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής του κλειστού οχήματος από την οποία προκύπτει ότι η μετατροπή του σε ανοικτό από την αιτούσα επιχείρηση γίνεται με την έγκρισή του. Η επιστολή αυτή είναι θεωρημένη, ως προς το γνήσιο των υπογραφών, από αρμόδια αρχή. Μαζί με την επιστολή υποβάλλεται και επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. ε) Σχέδιο πρωτότυπο διαφανές και φωτοτυπία του ανοικτού επιβατηγού αυτοκινήτου, όπως αυτό είναι μετά την πλήρη μετατροπή, σε εμπρόσθια, οπίσθια, πλάγια δεξιά, πλάγια αριστερά όψη και σε κάτοψη. Το σχέδιο αυτό είναι λεπτομερές και ακριβές υπό κλίμακα 1:20 και σε αυτό σημειώνονται όλες οι απαραίτητες διαστάσεις. Η φωτοτυπία του παραπάνω σχεδίου επικυρώνεται από το τμήμα κατασκευών του εργοστασίου κατασκευής και θεωρείται ως προς το γνήσιο των υπογραφών από αρμόδια αρχή. στ) Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια σε φωτοτυπία των αλλαγών που επέρχονται στο όχημα κατά τη μετατροπή υπό κατάλληλη κλίμακα και με τις απαραίτητες διαστάσεις και επεξηγήσεις, όπως χρησιμοποιούμενα υλικά κλπ. Και τα σχέδια αυτά επικυρώνονται από το τμήμα κατασκευών του εργοστασίου κατασκευής και θεωρούνται ως προς το γνήσιο των υπογραφών από αρμόδια αρχή.

ζ) Λεπτομερή τεχνική περιγραφή της διαδικασίας μετατροπής, η οποία συνοδεύεται από πίνακα των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Στην περιγραφή αυτή αναφέρεται και ο αριθμός της γενικής έγκρισης τύπου στην Ελλάδα του κλειστού επιβατηγού αυτοκινήτου που μετατρέπεται σε ανοικτό.

Τα δικαιολογητικά των περιπτ. γ', ε', στ' και ζ' υπογράφονται και σφραγίζονται από μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό που έχει ισχύουσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα και φέρουν, όπως και το δικαιολογητικό της περίπτ. α', τα απαραίτητα χαρτόσημα και μηχανόσημα.

3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι είναι πλήρη ειδοποιείται με έγγραφο η αιτούσα επιχείρηση να προσκομίσει το πρώτο όχημα, που έχει μετατραπεί σε ανοικτό, σε περιφερειακή υπηρεσία Συγκοινωνιών που ορίζεται στο έγγραφο αυτό για επιθεώρηση.

Η περιφερειακή υπηρεσία μετά την επιθεώρηση συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία πρακτικό και λεπτομερή τεχνική έκθεση επιθεώρησης, που συνοδεύονται από ζηγολογία του απόβαρου του οχήματος και της κατανομής του στους άξονες.

Η αρμόδια κεντρική υπηρεσία εκδίδει την έγκριση μετατροπής και τύπου του οχήματος εφ' όσον στα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάρχει καμμία παρατήρηση ή επιφύλαξη για την εν γένει άρτια συγκρότηση του οχήματος. Η ίδια υπηρεσία εγκρίνει και το διαφανές σχέδιο της παρ. 2 (περιπτ. ε'), το οποίο στη συνέχεια αναπαράγεται με μέριμνα της αιτούσας επιχείρησης σε ικανό αριθμό φωτοτυπιών για τη σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)”.

1. Η μετατροπή επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων, σε θωρακισμένα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, αντίστοιχα, είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

α) Τα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, που μετατρέπονται στην Ελλάδα καθώς και τα επιβατηγά που μετατρέπονται στο εξωτερικό σε θωρακισμένα είναι καινούργια. Ολα τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

β) Η μετατροπή γίνεται μετά από συναίνεση και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων.

γ) Η μετατροπή γίνεται σε μονάδα που λειτουργεί νόμιμα.

2. Με βάση τα παραπάνω γενικά δεδομένα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν έγκρισης μετατροπής επιβατηγών ή φορτηγών αυτοκινήτων, σε θωρακισμένα επιβατηγά ή φορτηγά αυτοκίνητα, αντίστοιχα υποβάλλουν στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του υπευθύνου της επιχείρησης, η οποία εκτελεί τη μετατροπή ή του εισαγωγέα του θωρακισμένου οχήματος.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας, η οποία εκτελεί τη μετατροπή. Αν η υπόψη μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού εγγράφου της αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει η απαλλαγή αυτή. Στην άδεια λειτουργίας ή στο σχετικό έγγραφο αναγράφεται το αντικείμενο της μονάδας, που πρέπει να καλύπτει τη θωράκιση επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων ή τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων. Στην περίπτωση που η μετατροπή γίνεται στο εξωτερικό αντί του επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας μπορεί να προσκομισθεί βεβαίωση κρατικής αρχής ότι η μονάδα λειτουργεί νόμιμα και ασχολείται με τη θωράκιση επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων ή τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων.

γ) Τεχνικό υπόμνημα του θωρακισμένου αυτοκινήτου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α ή Β της παρούσας απόφασης (αν πρόκειται για επιβατηγό ή φορτηγό αυτοκίνητο, αντίστοιχα). Σε θωρακισμένα φορτηγά οχήματα, που προορίζονται για χρηματαποστολές, μπορούν να υπάρχουν στο αμάξωμά τους πλευρικά υαλόφρακτα παράθυρα και καθίσματα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού ασφαλείας.

δ) Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής του επιβατηγού ή φορτηγού οχήματος, από την οποία προκύπτει ότι η μετατροπή του σε θωρακισμένο από την αιτούσα επιχείρηση γίνεται με την έγκρισή του.

Η επιστολή αυτή είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο των υπογραφών από αρμόδια αρχή. Μαζί με την επιστολή υποβάλλεται και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

ε) Σχέδιο πρωτότυπο διαφανές και φωτοτυπία του θωρακισμένου επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, όπως αυτό είναι μετά την πλήρη μετατροπή σε εμπρόσθια, οπίσθια, πλάγια δεξιά, πλάγια αριστερά όψη και σε κάτοψη. Το σχέδιο αυτό είναι λεπτομερές και ακριβές, υπό κλίμακα 1:20 και σε αυτό σημειώνονται όλες οι απαραίτητες διαστάσεις. Η φωτοτυπία του παραπάνω σχεδίου επικυρώνεται από το τμήμα κατασκευών του εργοστασίου κατασκευής και θεωρείται, ως προς το γνήσιο των υπογραφών, από αρμόδια αρχή.

στ) Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια σε φωτοτυπία των αλλαγών, που επέρχονται στο όχημα, κατά τη μετατροπή, υπό κατάλληλη κλίμακα και με τις απαραίτητες διαστάσεις και επεξηγήσεις, όπως χρησιμοποιούμενα υλικά κλπ και τα σχέδια αυτά επικυρώνονται από το τμήμα κατασκευών του εργοστασίου κατασκευής και θεωρούνται ως προς το γνήσιο των υπογραφών, από αρμόδια αρχή.

ζ) Λεπτομερή τεχνική περιγραφή της διαδικασίας μετατροπής, η οποία συνοδεύεται από πίνακα των υλικών και εξαρτημάτων, που χρησιμοποιούνται. Στην περιγραφή αυτή αναφέρεται και ο αριθμός της γενικής έγκρισης τύπου στην Ελλάδα, του επιβατηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου, που μετατρέπεται σε θωρακισμένο επιβατηγό ή φορτηγό αυτοκίνητο, αντίστοιχα. Και το δικαιολογητικό της περίπτωσης αυτής επικυρώνεται και θεωρείται όπως τα δικαιολογητικά της περίπτωσης στ'.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ, ε, στ και ζ υπογράφονται και σφραγίζονται από μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό που έχει ισχύουσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα και φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και μηχανόσημα. Επίσης τα υπόψη δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τρία επιπλέον χαρτοσημασμένα αντίγραφα μέσα σε ιδιαίτερο φάκελο για την έκδοση πρακτικού ελέγχου αμαξώματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι είναι πλήρη, ειδοποιείται με έγγραφο η αιτούσα επιχείρηση να προσκομίσει το πρώτο όχημα, που έχει μετατραπεί σε θωρακισμένο, σε περιφερειακή Υπηρεσία ΚΤΕΟ, που ορίζεται στο έγγραφο αυτό, για επιθεώρηση.

Η υπηρεσία ΚΤΕΟ, μετά την επιθεώρηση συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) λεπτομερή τεχνική έκθεση επιθεώρησης, που συνοδεύεται από ζυγολόγια του αποβάρου του οχήματος και της κατανομής του στους άξονες. Η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων) εκδίδει την έγκριση μετατροπής και τύπου του οχήματος, εφόσον στην έκθεση επιθεώρησης του ΚΤΕΟ δεν υπάρχει καμία παρατήρηση ή επιφύλαξη, για την εν γένει άρτια συγκρότηση του οχήματος. Το εγκεκριμένο το διαφανές σχέδιο της παραγράφου 2 (περίπτωση ε'), το οποίο στη συνέχεια αναπαράγεται με μέριμνα της αιτούσας επιχείρησης σε ικανό αριθμό φωτοτυπιών, για τη σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Για την ταξινόμηση και στη συνέχεια έκδοση άδειας κυκλοφορίας των υπόψη οχημάτων, υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και δήλωση του επιβλέψαντος τεχνικού (παράγρ. 1 περίπτωση γ'), κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

α) Είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μηχανολόγου μηχανικού (ή υπομηχανικού) στην … (αναφέρεται η χώρα) με αριθμό … (αναφέρεται ο αριθμός της άδειας) και έχω ορισθεί από την επιχείρηση … (αναφέρεται ο τίτλος της επιχείρησης), ως επιβλέπων τεχνικός, για τη μετατροπή επιβατηγών ή φορτηγών αυτοκινήτων, σε θωρακισμένα επιβατηγά ή φορτηγά αυτοκίνητα, αντίστοιχα.

β) Η μετατροπή του επιβατηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής … (αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής) τύπου …(αναφέρεται ο τύπος), με αριθμό πλαισίου … (αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου) και αριθμού κινητήρα … (αναφέρεται ο αριθμός κινητήρα) σε θωρακισμένο επιβατηγό ή φορτηγό αυτοκίνητο, αντίστοιχα, περατώθηκε … (αναγράφεται η χρονολογία ολοκλήρωσης της μετατροπής).

γ) Η μετατροπή του παραπάνω οχήματος έγινε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της έγκρισης μετατροπής και τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό … (αναγράφεται ο αριθμός της έγκρισης), τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, για την έκδοσή της και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

δ) Το παραπάνω όχημα είναι καινούργιο, όλα τα υλικά και εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν σ' αυτό είναι καινούργια και αμεταχείριστα και το όχημα πληροί τους όρους του ΚΟΚ και των με εξουσιοδότησή του εκδοθέντων διατάξεων και τα εχέγγυα, για την ασφαλή κυκλοφορία.

Στην περίπτωση που η μετατροπή γίνεται στο εξωτερικό ο υπεύθυνος της μονάδας που έκανε την μετατροπή υποβάλλει κυρωμένη βεβαίωση με κείμενο όμοιο με αυτό της παραπάνω δήλωσης.

Για φορτηγά αυτοκίνητα που μετατρέπονται σε θωρακισμένα στο εξωτερικό ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Β της ΣΤ-29900/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών”.

“Για την ταξινόμηση και στη συνέχεια έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφ. Γ', Δ', Ε', ΣΤ' και Ζ' της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση επιβλέποντος τις εργασίες κατασκευής, συναρμολόγησης, κλπ. τεχνικού, που έχει δικαίωμα επίβλεψης τέτοιων εργασιών, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 8 του Νόμ. 1599/86, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

α) Είμαι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος…(αναφέρεται ο τίτλος σπουδών και ο αριθμός της άδειας άσκησης επαγγέλματος), έχω δικαίωμα επίβλεψης των εργασιών…(αναφέρονται οι εργασίες που επιβλέπει, π.χ. κατασκευή, συναρμολόγηση κ.λπ.) και έχω ορισθεί από την επιχείρηση… (αναφέρεται ο τίτλος της επιχείρησης) ως επιβλέπων τεχνικός για τις εργασίες που προαναφέρονται.

β) Η…(αναφέρεται η εργασία π.χ. κατασκευή, κ.λπ.) του…(αναφέρεται το είδος του αυτοκινήτου, π.χ. επιβατηγό, κ.λπ.) εργοστασίου κατασκευής …(αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής) τύπου…(αναφέρεται ο τύπος) με αριθμ. πλαισίου και κινητήρα…(αναφέρονται οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα) αντίστοιχα περατώθηκε…(αναφέρεται η ημεροχρονολογία ολοκλήρωσης της υπόψη εργασίας).

γ) Η…(αναφέρεται η εργασία) του παραπάνω οχήματος έγινε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της έγκρισης…(αναφέρεται η εργασία) και τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμούς… (αναφέρονται οι αριθμοί), τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί για την έκδοσή τους και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

δ) Το παραπάνω όχημα είναι εξ ολοκλήρου καινούργιο, όλα τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι καινούργια και αμεταχείριστα και το όχημα πληροί τους όρους του ΚΟΚ και των με εξουσιοδότησή του εκδοθέντων διατάξεων και τα εχέγγυα για ασφαλή κυκλοφορία”.

1. Οι πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης εκδοθείσες εγκρίσεις τύπων ως και εγκρίσεις συναρμολογήσεως ή κατασκευής οχημάτων εξακολουθούν να ισχύουν, εφ' όσον δεν έχουν ανακληθεί ή καταργηθεί.

2. Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης καταργείται κάθε άλλη προγενεστέρα διάταξη που ρυθμίζει τα αυτά θέματα.

“3. Για τα οχήματα που είχαν εισαχθεί ή βρίσκονταν στους τελωνειακούς χώρους της Ελλάδος πριν και την 31.12.1983 δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' της απόφασης αυτής. Οσον αφορά τον έλεγχο των εκπεμπομένων καυσαερίων για τα ίδια, κατά το προηγούμενο εδάφιο, οχήματα μπορεί να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών 16120/81 (ΦΕΚ 292/Β/81)”.

“4. Για τα καινούργια ρυμουλκούμενα οχήματα που είχαν εισαχθεί ή βρίσκονται στους τελωνειακούς χώρους της Ελλάδος πριν την 11.10.1982, τα τεχνικά στοιχεία τους μπορούν να λαμβάνονται, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση β' της 17457/84 απόφασης (ΦΕΚ 337/Β/84) και από μελέτη αντοχής του οχήματος (τεχνική περιγραφή και υπολογισμό αντοχής) που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Δ' της ΣΤ-29900/77 απόφασης. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τα εγχώριας παραγωγής καινούργια ρυμουλκούμενα οχήματα ανεξαρτήτως έτους παραγωγής τους, εφόσον αποδείχνεται από επίσημο έγγραφο κρατικής αρχής ότι το εργοστάσιο κατασκευής αυτών έπαψε να λειτουργεί”.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει μετά δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο από την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΕ, ή μεταγενέστερη αυτής μαζί με τα συνημμένα της, δηλαδή α) του πακέτου πληροφοριών, β) των αποτελεσμάτων δοκιμών (σύμφωνα με το παράρτημα VIII της 47271/3950/92 (Β' 764) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει εκάστοτε), γ) όνομα(τα) και δείγμα(τα) της υπογραφής του(των) προσώπου(ων), που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωσης της θέσης τους στην εταιρεία σήμερα ή αντίγραφο από την έγκριση τύπου οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΕ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος μαζί με τα συνημμένα της και

2. Αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης των εκδόσεων και των παραλλαγών που καλύπτει η έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σύμφωνα με τις οδηγίες 70/156/ΕΕ και 92/61/ΕΕ ή μεταγενέστερη αυτών ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος“. “Για την έκδοση δελτίου κοινοποίησης της “ανακοίνωσης σχετικά με την παροχή έγκρισης τύπου οχήματος ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΟΚ όπως αυτή κάθε φορά ισχύει”, πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση του εισαγωγέα ή του κατόχου του οχήματος στην αναφερόμενη στην παρ. 2 του Κεφ. Α' αρμόδια Υπηρεσία.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο της “ανακοίνωσης σχετικά με την παροχή έγκρισης τύπου οχήματος ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΟΚ όπως αυτή κάθε φορά ισχύει” μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτή, δηλαδή το πακέτο πληροφοριών και το πρακτικό δοκιμών σύμφωνα με το περιθωριακό 221000 του π.δ. 104/1999”.

1) Η μετατροπή πλαισίων φορτηγών, φορτηγών, λεωφορειακών πλαισίων, λεωφορείων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σε ειδικά οχήματα είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η μετατροπή γίνεται σε μονάδα που λειτουργεί νόμιμα.

β) Τα πλαίσια φορτηγών, φορτηγά, λεωφορειακά πλαίσια, λεωφορεία, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα που μετατρέπονται σε ειδικά οχήματα είναι καινούργια.

γ) Τα οχήματα που προέρχονται από πλαίσια φορτηγών, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα επιτρέπεται να φέρουν παράθυρα στο χώρο φόρτωσής τους ενώ απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στο χώρο αυτό κατά την κίνησή τους.

Τα οχήματα που προέρχονται από λεωφορειακά πλαίσια, λεωφορεία, μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις. Οι θέσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεντρωμένες στον αυτό χώρο, μπορούν επίσης να έχουν και επιπλέον θέσεις οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται κατά την κυκλοφορία του οχήματος.

Στα οχήματα αυτά και όσον αφορά:

- τις διαστάσεις των καθισμάτων και του χώρου, όπου αυτά είναι τοποθετημένα

- το πλήθος, το είδος και τις διαστάσεις των θυρών επιβατών και εξόδων κινδύνου (θύρες κινδύνου, παράθυρα κινδύνου, θυρίδες διαφυγής) - το διάδρομο και την πρόσβαση από τα καθίσματα προς τις θύρες επιβατών και τις εξόδους κινδύνου

- τα πλευρικά παράθυρα για εξασφάλιση θέας και φυσικού φωτισμού στους επιβάτες

- το λοιπό εξοπλισμό για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των επιβατών (αερισμός, θέρμανση, τεχνητός φωτισμός κλπ)

θα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των ισχυουσών κανονιστικών αποφάσεων καθορισμού τύπου υπεραστικών ή τουριστικών λεωφορείων ή λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού.

Τα καθίσματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται, όταν το όχημα είναι εν κινήσει, πρέπει να αναγνωρίζονται σαφώς από τους χρήστες τους.

2. Με βάση τα παραπάνβ γενικά δεδομένα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να τύχουν έγκρισης μετατροπής πλαισίων φορτηγών, φορτηγών, λεωφορειακών πλαισίων, λεωφορείων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σε ειδικά οχήματα υποβάλλουν στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Εγκριση τύπου πλαισίου φορτηγού ή φορτηγού ή λεωφορειακού πλαισίου ή λεωφορείου ή ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους πριν την μετατροπή 3) Πρακτικό ΚΤΕΟ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 5(η) του κεφαλαίου Β 4) Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το παράρτημα Β, Γ, Δ ανάλογα με το είδος του οχήματος

5) Σχέδιο πρωτότυπο διαφανές και φωτοτυπία του ειδικού οχήματος, όπως αυτό είναι μετά την πλήρη μετατροπή, σε εμπρόσθια, οπίσθια, πλάγια δεξιά, πλάγια αριστερά όψη και κάτοψη. Το σχέδιο αυτό είναι λεπτομερές και ακριβές, υπό κλίμακα 1:20 και σε αυτό σημειώνονται όλες οι απαραίτητες διαστάσεις.

6) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας, η οποία εκτελεί τη μετατροπή. Αν η υπόψη μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού εγγράφου της αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει η απαλλαγή αυτή. Στην άδεια λειτουργίας ή στο σχετικό έγγραφο αναγράφεται το αντικείμενο της μονάδας, που πρέπει να καλύπτει κατασκευή - διασκευή αμαξωμάτων”.

“1. Απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την έγκριση τύπου οχήματος (μεμονωμένου) για την εκτέλεση ειδικών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων.

Για την έκδοση, από την αρμόδια για την ταξινόμησή του Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της έγκρισης τύπου οχήματος (υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε) που εκτελεί οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, απαιτούνται τα εξής:

α. Εγκριση τύπου πλαισίου του οχήματος ή δελτίου κοινοποίησης της “ανακοίνωσης σχετικά με την παροχή έγκρισης τύπου πλαισίου ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΟΚ όπως αυτή κάθε φορά ισχύει”.

β. Εγκριση τύπου δεξαμενής της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΜΕ (υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ) και πρωτότυπη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής της δεξαμενής (υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ) με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή καλύπτεται από την

προαναφερόμενη έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενής που έχει εκδοθεί από αρμόδια ξένη αρχή ή φορέα ορισμένο από αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ, που εκδίδεται από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΜΕ ή πρακτικό (έκθεση) δοκιμής του εξουσιοδοτημένου φορέα (υπόδειγμα του Παραρτήματος Η) για την περίπτωση μεμονωμένων καινουργών ή μεταχειρισμένων δεξαμενών σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

γ. Πρακτικό δοκιμής του πλήρους οχήματος (με τη δεξαμενή) (υπόδειγμα του Παραρτήματος Θ και Θ1) του εξουσιοδοτημένου φορέα ότι το συγκεκριμένο όχημα πληροί τις διατάξεις του π.δ. 104/1999 όπως αυτό ισχύει.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Για την έκδοση του πρακτικού δοκιμών της δεξαμενής από τον εξουσιοδοτημένο φορέα υποβάλλονται σ' αυτόν τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα:

- Αίτηση του κατασκευαστή της δεξαμενής ή νόμιμου εκπροσώπου του. - Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας, η οποία εκτελεί τη κατασκευή της δεξαμενής. Αν η υπόψη μονάδα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλεται σχετικό έγγραφο της αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει η απαλλαγή αυτή. Στην άδεια λειτουργίας ή στο σχετικό έγγραφο αναγράφεται το αντικείμενο της μονάδας, που πρέπει να καλύπτει την κατασκευή δεξαμενών. Στην περίπτωση που η κατασκευή γίνεται στο εξωτερικό αντί του επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας μπορεί να προσκομισθεί βεβαίωση κρατικής αρχής ότι η μονάδα λειτουργεί νόμιμα και ασχολείται με την κατασκευή δεξαμενών.

- Λεπτομερή περιγραφή της δεξαμενής σχετικά με την δομή της (υλικά κατασκευής, συγκολλήσεις), του εξοπλισμού που διαθέτει, μέσα πρόσδεσης του περιβλήματος, κλάση μεταφερομένων υλών για την οποία ζητείται η πιστοποίηση.

- Μελέτη αντοχής της δεξαμενής και ειδικότερα του σχεδιασμού του περιβλήματος που καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτήσεις των περιθωριακών 211120 έως και 211128 (προσθήκη Β1 του Παραρτήματος Β του ΠΔ 104/99), τη γεωμετρική σύνθεση και απεικόνιση της διατομής και τον θεωρητικό υπολογισμό της χωρητικότητας με προσαρμογή στις ειδικές απαιτήσεις για κάθε κλάση μεταφερομένων εμπορευμάτων.

- Λεπτομερή σχέδια Α3 σε κλίμακα 1:50 με τομές και όψεις στις οποίες αποτυπώνονται ο εξοπλισμός της δεξαμενής καθώς επίσης οι συγκολλήσεις (πάχη, υλικό), οι ενισχύσεις, η βάση σύνδεσης της δεξαμενής και τα μέσα πρόσδεσής της με τη βάση του οχήματος.

- Πιστοποιητικά του εξοπλισμού που διαθέτει η δεξαμενή βάσει διεθνών προτύπων.

Οι μελέτες, οι τεχνικές περιγραφές και τα σχεδιαγράμματα συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανικό ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτούνται και για την περίπτωση έκδοσης πρακτικού δοκιμής ή έκθεσης από τον φορέα, που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του πιστοποιητικού εγκρίσεως ADR της δεξαμενής από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ.

β. Για την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου της δεξαμενής από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΜΕ απαιτείται η αποστολή από τον εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου του πρακτικού δοκιμών με μία πλήρη σειρά των θεωρημένων δικαιολογητικών.

γ. Για την έκδοση από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων δελτίου κοινοποίησης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενής που έχει εκδοθεί από αρμόδια ξένη αρχή ή από φορέα ορισμένο από αυτή σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΚ απαιτείται η υποβολή του πρωτοτύπου αντίστοιχου πιστοποιητικού ή επικυρωμένου αντιγράφου αυτού μαζί με τα

επισυναπτόμενα σε αυτή και τα πρακτικά δοκιμής που αναφέρονται σ' αυτό.

δ. Για την έκδοση πρακτικού δοκιμής του πλήρους οχήματος (με την δεξαμενή) από τον εξουσιοδοτημένο φορέα υποβάλλονται σ' αυτόν τα εξής δικαιολογητικά εις διπλούν:

- Aίτηση του κατόχου

- Τεχνικό υπόμνημα νόμιμα χαρτοσημασμένο σύμφωνα με το αντίστοιχο παράρτημα της ΣΤ-29900/77 Υπουργικής απόφασης (υπόδειγμα του Παραρτήματος Β και Γ)

- Τεχνική περιγραφή νόμιμα χαρτοσημασμένη στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων του πλήρους οχήματος (με τη δεξαμενή) σύμφωνα με τον πίνακα του τμήματος 5 της προσθήκης Β2 του παραρτήματος Β' του ΠΔ 104/1999 όπως ισχύει σήμερα (περιθωριακά 220500 έως 220599 του ΠΔ 104/1999) (υπόδειγμα του Παραρτήματος I) - Το δικαιολογητικό της παρ. α του μέρους 1 του Κεφ. ΙΔ της παρούσας απόφασης

- Σχεδιάγραμμα Α3 σε κλίμακα 1:50 νόμιμα χαρτοσημασμένο ή σκαρίφημα με ιδιαίτερη αναφορά στα σημεία σύνδεσης, στα εξαρτήματα κλπ.

Η τεχνική περιγραφή, το τεχνικό υπόμνημα και το σχεδιάγραμμα ή το σκαρίφημα συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανικό ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

ε. Για την έκδοση πιστοποιητικού εγκρίσεως ADR από αρμόδια Ελληνική αρχή, όταν υπάρχει δελτίο κοινοποίησης ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΜΕ σχετικά με την παροχή έγκρισης τύπου (πλήρους) οχήματος ως προς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΟΚ όπως αυτή κάθε φορά ισχύει ή μεμονωμένη έγκριση τύπου πλήρους οχήματος η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. 74801/2069/1990 (Β' 349) Υ.Α. όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

3. Τεχνικές απαιτήσεις

α. Για την έκδοση των πρακτικών δοκιμών (εκθέσεων) από τον εξουσιοδοτημένο φορέα πρέπει να γίνονται όλοι οι έλεγχοι και δοκιμές που προβλέπονται από το π.δ. 104/1999 όπως αυτό ισχύει και να πληρούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις του προαναφερόμενου διατάγματος για την κατηγορία του οχήματος για το οποίο ζητείται η έγκριση. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις, χορηγείται από τον εξουσιοδοτημένο φορέα πρακτικό απόρριψης.

β. Επιτρέπεται η προσαρμογή του προφυλακτήρα ώστε να καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις αποστάσεων προφυλακτήρα από τη δεξαμενή. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η υπέρβαση του ολικού μήκους του οχήματος που προβλέπεται στην έγκριση τύπου του πλαισίου μέχρι 10 cm αποκλειομένης της επέκτασης δεξαμενής ή προβόλου πλαισίου”.

“1. Απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την έγκριση τύπου φορτηγών οχημάτων που δεν πληρούν το Π.Δ. 1161/77 (Α' 380) ή διαθέτουν κουβούκλιο μόνο για θέση οδηγού και προορίζονται να κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους.

α. Για την έκδοση έγκρισης τύπου φορτηγών οχημάτων που δεν πληρούν το π.δ. 1161/77 (Α' 380) “περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών” και προορίζονται να κυκλοφορούν σε ειδικούς περιφραγμένους χώρους, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΜΕ:

1) Εγκριση τύπου του πλαισίου ή του πλήρους οχήματος, χώρας κατασκευής ή χώρας Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εναλλακτικά:

1.1) Πρακτικό δοκιμών από εργαστήριο χώρας ΕΕ εξουσιοδοτημένο από την χώρα αυτή για το σκοπό αυτό, από το οποίο προκύπτει ότι ο τύπος του ελεγχθέντος οχήματος είναι κατάλληλος για οδική κυκλοφορία, σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας αυτής ή

1.2) Επιστολή της αρμόδιας αρχής χώρας κατασκευής του οχήματος από την οποία προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος που προορίζεται να κυκλοφορεί σε ειδικούς περιφραγμένους χώρους, πληροί την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας αυτής για το σκοπό αυτό.

2) Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της ΣΤ-29900/77 (Β'1318) για φορτηγά

3) Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής για όσα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο δικαιολογητικό της παρ. 1 και αναφέρονται στο Τεχνικό υπόμνημα.

4) Εντυπος κατάλογος του οχήματος

5) Μελέτη επιπτώσεων βαρών

β. Για μεμονωμένα καινουργή φορτηγά οχήματα κλειστών χώρων υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ. Για τα μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα κλειστών χώρων υποβάλλονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά εξαιρουμένου του πρώτου δικαιολογητικού δηλ. της ξένης έγκρισης τύπου. Αντί αυτού θα υποβάλλεται η ξένη άδεια κυκλοφορίας του ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής από το Τελωνείο.

2. Απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την έγκριση τύπου φορτηγών οχημάτων που πληρούν το π.δ. 1161/77 (Α' 380) και προορίζονται να κυκλοφορούν σε ειδικούς περιφραγμένους χώρους

Γι' αυτή την περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφ. Β της παρούσας απόφασης

3. Ειδικές διατάξεις

Τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλικών πέραν των προαναφερομένων θα πρέπει να πληρούν και τις απαιτήσεις των διατάξεων του π.δ.104/99 όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει”.

“1. Μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα με άδεια κυκλοφορίας χώρας ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Η ταξινόμηση μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας χώρας ΕΕ ή του ΕΟΧ, γίνεται με την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις μοτοσυκλέτες ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τα μοτοποδήλατα, της άδειας κυκλοφορίας της χώρας ταξινόμησης του οχήματος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό της από την Τελωνιακή αρχή που την παρακράτησε και του πιστοποιητικού θορύβου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ του παρόντος άρθρου. Για οχήματα που εισάγονται από τις προαναφερόμενες χώρες και έχουν ταξινομηθεί σε αυτές εντός διετίας από την ημερομηνία εισαγωγής τους, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση της αρχής ταξινόμησης του οχήματος της χώρας ΕΕ ή του ΕΟΧ στην οποία αναφέρεται ότι το όχημα κυκλοφόρησε στην χώρα αυτή ως καινουργές. Η προαναφερόμενη βεβαίωση δεν απαιτείται στην περίπτωση οχημάτων κατασκευής εργοστασίων χωρών ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή οχημάτων που καλύπτονται από έγκριση τύπου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ και τις ειδικές οδηγίες που θεσπίστηκαν βάσει αυτής. Στην περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η στάθμη θορύβου με την “εν στάσει” μέθοδο τότε δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό θορύβου.

2. Μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα με άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας εκτός ΕΕ ή εκτός του ΕΟΧ.

2.1. Η ταξινόμηση μεταχειρισμένων μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ ή εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες δεν καλύπτονται από ισχύουσα εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, γίνεται με την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος, εφόσον το έτος κατασκευής τους δεν υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία αφίξεώς τους στη χώρα μας.

Για την έκδοση της έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος της χώρας προέλευσης και επίσημη μετάφρασή της. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας στη χώρα προέλευσης του οχήματος, εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη επιστολή αρμόδιας αρχής της από την οποία να προκύπτουν ότι: 1) το όχημα κυκλοφορούσε στη χώρα αυτή, 2) δεν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για την κατηγορία του συγκεκριμένου οχήματος, 3) τα στοιχεία αναγνώρισης του οχήματος.

Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας υποχρεωτικά παρακρατείται ή καταστρέφεται κατά την έξοδο του οχήματος από τη χώρα προέλευσής του, εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη επιστολή αρμόδιας αρχής ή επιστολή επικυρωμένη από το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο της χώρας προέλευσης από τα οποία να προκύπτουν: 1) ότι η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος υποχρεωτικά παρακρατήθηκε ή καταστράφηκε κατά την έξοδο του οχήματος από την χώρα προέλευσης και 2) τα στοιχεία αναγνώρισης του οχήματος.

β. Επιστολή δεόντως επικυρωμένη ή πρωτότυπο τεχνικό εγχειρίδιο ή πρωτότυπος έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή έντυπος κατάλογος φορέα αναγνωρισμένου από το εργοστάσιο κατασκευής ή αρχής της χώρας που εκδόθηκε με μετάφραση δεόντως επικυρωμένη των σημείων από τα οποία προκύπτει: 1) ότι το έτος κατασκευής του δεν υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία άφιξής του. Στην περίπτωση που η επιστολή του εργοστασίου κατασκευής περιλαμβάνει το έτος κατασκευής γενικά πολλών οχημάτων δηλ. δεν αναφέρεται σε εμονωμένο όχημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος για όλα τα οχήματα που καλύπτει, 2) όλα τα τεχνικά στοιχεία που ζητούνται στο παράρτημα Α του κεφαλαίου Β' της παρούσας ή του παραρτήματος της 30560/1979 Υπουργικής απόφασης για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα αντίστοιχα και δεν αναγράφονται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση υποβολής μόνο της επιστολής του εργοστασίου κατασκευής αυτή συνοδεύεται και από φωτογραφίες του οχήματος.

γ. Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα οδηγία ΕΕ ή ισοδύναμου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπήςγιατην Ευρώπη (ΟΕΕ) του ΟΗΕ κατάτην ημερομηνία εισαγωγής του οχήματος στη χώρα μας. Αντί του πιστοποιητικού αυτού γίνεται αποδεκτό και πρακτικό δοκιμών από την αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά από μέτρηση του εκπεμπομένου θορύβου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας για ταξινόμηση οδηγίας ή ισοδύναμου κανονισμού της ΟΕΕ του ΟΗΕ.

«δ. Για τις μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα που θα αφιχθούν στη χώρα μας από 1.10.2003 και μετά πιστοποιητικό σύμφωνα με την 22529/1883/98 (Β' 956) ΚΥΑ (εναρμόνιση της οδηγίας 97/24/ΕΕ Κεφ. V) που αφορά τις εκπομπές καυσαερίων».

ε. Δελτίο τεχνικού ελέγχου του προς ταξινόμηση οχήματος. Το δικαιολογητικό αυτό είναι απαιτητό από την ημερομηνία έναρξης του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των κυκλοφορούντων μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων στη χώρα μας.

στ. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονταν για την ταξινόμηση καινουργών μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων στη χώρα μας κατά τον χρόνο κατασκευής του οχήματος. Ειδικότερα για οχήματα με έτος κατασκευής μέχρι και το 1999 δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού της οδηγίας 93/34/ΕΟΚ που αφορά τον δεκαεπταψήφιο αριθμό αναγνώρισης και για οχήματα κατασκευής μέχρι και το έτος 2000 δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπόλοιπων επιμέρους πιστοποιητικών των οδηγιών 93/14, 93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/92, 93/93, 93/94, 95/1/I, 95/1/11”.

2.2. Η ταξινόμηση μεταχειρισμένων μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών με άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας εκτός ΕΕ ή εκτός του ΕΟΧ, που καλύπτονταν από ισχύουσα εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ κατά τον χρόνο ταξινόμησής τους στην χώρα προέλευσης, γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.1 και δεν αναγράφονται στην έγκριση τύπου, εξαιρουμένου των δικαιολογητικών 2.1 β1 και του 2.1β2 εφόσον το έτος κατασκευής του οχήματος προκύπτει από τα στοιχεία της έγκρισης τύπου.

2.3. Η ταξινόμηση μεταχειρισμένων μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών που κυκλοφορούσαν πριν την εισαγωγή τους στην χώρα μας τουλάχιστον για ένα έτος με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του κατόχου τους, σε χώρα μη μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, γίνεται με την προσκόμιση:

α) της ξένης άδειας κυκλοφορίας.

β) του δικαιολογητικού 2.1.β2 και

γ) πιστοποιητικό θορύβου από το οποίο θα προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου του οχήματος καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ίσχυαν στην χώρα μας κατά τον χρόνο κυκλοφορίας του στην χώρα προέλευσης“.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/στ_29900_1997.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:03
  • από admin