κτεο:νομοθεσία:νόμοι:οικ_50481_801_2020

Πίσω

ΟΙΚ 50481 801 2020

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία17/08/2020Ενεργή12829 192 2020, 27955 425 2020

Nothing found

Κείμενο

ΣΧΕΤ.:

α) Η με αριθμ. πρωτ. 12829/192/6-3-2020 εγκύκλιος της Γεν. Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΥΗ4465ΧΘΞ-ΤΒ3)

β) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 27955/425/14-5-2020 εγκύκλιος της Γεν. Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών «Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)» (ΑΔΑ: 68ΒΥ465ΧΘΞ-ΣΦΜ)


Μετά τις 31-03-2019 στην Ιταλία εκδίδουν ΔΤΕ και όχι αυτοκόλλητο

Συμπληρωματικά της ανωτέρω (α) σχετικής εγκυκλίου και ειδικότερα της παρ. 3 αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι το αυτοκόλλητο σήμα που επικολλάται στις ιταλικές άδειες κυκλοφορίας γίνεται αποδεκτό για την ταξινόμηση στη χώρα μας μεταχειρισμένων οχημάτων προερχόμενων από την Ιταλία, εφόσον σε αυτό αναγράφεται ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων, αλλά δεν γίνεται δεκτό για τη διαδικασία της αναγνώρισης στο ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου εκδίδονται στη χώρα τους από τις 23-1-2019 σε δοκιμαστική φάση και από τις 31-3-2019 σε καθολική εφαρμογή. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ιταλία, στα οποία έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στη χώρα τους μετά τις 31-3-2019, απαιτείται, μεταξύ των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών, να είναι εφοδιασμένα και με ισχύον πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του ν. 4663/2020. Το πιστοποιητικό αυτό αναγνωρίζεται στα ΚΤΕΟ της χώρας μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υ.α. και στις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί.


Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα υποδείγματα των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου των άλλων κρατών - μελών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/roadworthiness-certificate_en.

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

Γ. Βλαβιανός Πολ. Μηχ. με Α ́ βαθμό

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/οικ_50481_801_2020.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 10:09
  • από admin