κτεο:νομοθεσία:νόμοι:οικ_49372_3352_2017

Πίσω

ΟΙΚ 49372 3352 2017

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ07/07/2017Ενεργή09/11/2022

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
350919 2022ΦΕΚ11/08/2022Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β’ 2726)Τροποποόιηση σχετικά με όρια ηλικίας. Έχει ενσωματωθει
Προσθήκη ελέγχου ecall
Ενεργή

Κείμενο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101).

β. Των άρθρων 15 και 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), όπως ισχύει.

γ. Του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α' 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

δ. Των άρθρων 37 και 41 του ν. 2963/2001 (Α' 268), όπως αυτά ισχύουν.

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (Α' 98).

στ. Του π.δ. 109/2014 (Α' 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ζ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

η. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Της αριθμ. οικ. 4402/88/2017 (Β' 127) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».

ι. Της αριθμ. οικ. 20871/2017 (ΥΟΔΔ' 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ια. Της αριθμ. Υ198/16 (ΦΕΚ 3722 Β/17-11-2016) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

2. Την ανάγκη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 3-4-2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2014/45/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 3-4-2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους» και την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ.

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για το θεσμό του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

1. Ο τεχνικός έλεγχος, που προβλέπει η παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται στα οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h, των ακόλουθων κατηγοριών όπως αυτές αναφέρονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ [κοινή υπουργική απόφαση εναρμόνισης οικ.48145/2327/2003 (Β' 1207)], στην οδηγία 2003/37/ΕΚ [κοινή υπουργική απόφαση εναρμόνισης 12521/A20/2014/2005 (Β' 1198)] και στην οδηγία 2007/46/ΕΚ [κοινή υπουργική απόφαση εναρμόνισης 29949/1841/2009 (Β' 2112)]:

α. Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού - κατηγορία οχημάτων M1,

β. μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων καθημένων, επιπλέον της θέσης του οδηγού - κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

γ. μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα έως και 3,5 τόνους-κατηγορία οχημάτων Ν1

δ. μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων-κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3,

ε. ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και ως κατάλυμα προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων - κατηγορίες οχημάτων Ο3 και

στ. από τη θέση σε ισχύ της παρούσας τα δίκυκλα οχήματα (μοτοσυκλέτες) κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα και από 1ης Ιανουαρίου 2022, δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα -κατηγορίες οχημάτων L4e, L5e και L7e- με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3,

ζ. τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h.

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

α. οχήματα τα οποία κινούνται ή χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις και οχήματα τα οποία ουδέποτε ή σπανίως χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ή οχήματα αγώνων, που εμπίπτουν στην περίπτωση «Ε. Εξαιρέσεις» της παρ. 6 της υπ' αριθ. ΣΤ/1831/1978 (Β' 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει.

β. τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις δημοσίας τάξεως και το πυροσβεστικό σώμα.

γ. οι τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 οι οποίοι χρησιμοποιούνται για αγροτικούς, ανθοκομικούς, δασοκομικούς, κτηνοτροφικούς ή αλιευτικούς σκοπούς μόνο στην ελληνική επικράτεια και κυρίως στο έδαφος που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές, όπως γεωργικές και δασικές οδοί καθώς και γεωργικές γαίες,

δ. Πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR), τα οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σ' αυτά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ' αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν ελέγχονται από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ).

ε. Ειδικά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού τσίρκων και εμποροπανηγύρεων, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως και 40 km/h, τα οποία κινούνται μόνο στο ελληνικό έδαφος.

3. Με απόφαση:

α. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 86 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), όπως ισχύει και του άρθρου 18 του ν.3446/2006 (Α' 49) καθορίζονται εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο των τουριστικών τραίνων όπως αυτά καθορίστηκαν με το άρθρο 30 του ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό» (Α' 198).

β. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, ακόμα και για τις περιπτώσεις οχημάτων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

1) «όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο μη κινούμενο σε τροχιές όχημα ή το ρυμουλκούμενό του•

2) «μηχανοκίνητο όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο τροχοφόρο όχημα το οποίο κινείται αυτόνομα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h

3) «ρυμουλκούμενο»: μη αυτοπροωθούμενο όχημα που είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να έλκεται από μηχανοκίνητο όχημα•

4) «ημιρυμουλκούμενο»: κάθε ρυμουλκούμενο που προορίζεται να ζεύγνυται σε μηχανοκίνητο όχημα κατά τρόπο ώστε το μηχανοκίνητο όχημα να φέρει σημαντικό μέρος της μάζας του και της μάζας του φορτίου του•

5) «δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα»: κάθε μηχανοκίνητο όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, και κάθε τρίκυκλο ή τετράκυκλο•

6) «όχημα ταξινομημένο σε κράτος μέλος»: όχημα το οποίο είναι ταξινομημένο ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε κράτος μέλος•

7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: κάθε όχημα το οποίο θεωρείται ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την περίπτωση «Ε. Εξαιρέσεις» της παρ. 6 της υπ' αριθ. ΣΤ/1831/1978 (Β' 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει και πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις: - κατασκευάσθηκε ή ταξινομήθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον πριν από 30 έτη, - ο ειδικός τύπος του, σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, δεν κατασκευάζεται πλέον, - από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων•

8) «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ταξινομείται το όχημα•

9) «τεχνικός έλεγχος»: ο έλεγχος, σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης, που διενεργείται ώστε να εξασφαλισθεί ότι ένα όχημα είναι ασφαλές προς χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο και ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον•

10) «έγκριση»: η διαδικασία σύμφωνα με την οποία πιστοποιείται ότι ένα όχημα πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες 2002/24/ΕΚ, 2003/37/ΕΚ και 2007/46/ΕΚ•

11) «ελλείψεις»: τεχνικά ελαττώματα και άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο•

12) «πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου»: Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε) που εκδίδει το κέντρο τεχνικού ελέγχου, το οποίο περιέχει το αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου•

13) «ελεγκτής»: πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου•

14) «αρμόδια αρχή»: αρχή ή δημόσιος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του συστήματος τεχνικού ελέγχου καθώς και για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, όταν χρειάζεται. Αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μόνο για τους τροχοφόρους ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5•

15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή εγκατάσταση που έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί τεχνικό έλεγχο. «Κέντρα τεχνικού ελέγχου» είναι τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του άρθρου 18 του ν. 3446/2006•

16) «εποπτικός φορέας»: φορέας ή εποπτικοί φορείς διορισμένος/διορισμένοι με αρμοδιότητα την εποπτεία των κέντρων τεχνικού ελέγχου. Ο εποπτικός φορέας μπορεί να υπάγεται στην αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.Εποπτικοί φορείς είναι:– το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.), – οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, – τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και άλλα όργανα που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών•

17) «μικρό νησί»: ένα νησί με λιγότερους από 5000 κατοίκους το οποίο δεν συνδέεται με άλλα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με οδικές γέφυρες ή σήραγγες. Ο αριθμός των κατοίκων προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού - Κατοικιών που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας•

18) «αραιοκατοικημένη περιοχή»: οριοθετημένη περιοχή με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των πέντε προσώπων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο•

19) «δημόσιο οδικό δίκτυο»: οδικό δίκτυο που προορίζεται για δημόσια χρήση, όπως είναι οι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές οδοί, οι επαρχιακές οδοί, οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας και οι αυτοκινητόδρομοι.

Τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) της Χώρας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ο τεχνικός έλεγχος, που προβλέπει η παρούσα απόφαση, διενεργείται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α' 49), όπως αυτό ισχύει, τα οποία εξουσιοδοτούν και εποπτεύουν οι αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Κράτους.

Ο κύριος ή ο κάτοχος οχήματος υποχρεούται για τη διατήρηση του οχήματος σε ασφαλή και τεχνικώς αξιόπιστη κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57) όπως ισχύει και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.

Τροποποιήθηκε από 350919 2022

Τα οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο ανά τα κάτωθι χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη της χρονικής ευελιξίας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου: α) οχήματα των κατηγοριών Μ1, N1 L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με κινητήρα κυβισμού άνω των 125 cm3 τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία β) οχήματα της κατηγορίας Μ1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος γ) οχήματα της κατηγορίας T5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για εμπορευματικές οδικές μεταφορές: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία Οχήματα που εμπίπτουν στην παρ. 1, πλην της περίπτωσης ζ, του άρθρου 3 «πεδίο εφαρμογής» της παρούσας: α. και πρόκειται να ταξινομηθούν ή χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε μία φορά ανά έτος. β. και εκποιούνται ως ανάριθμα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή από άλλο φορέα οχήματα, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 86 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), όπως ισχύει και του άρθρου 18 του ν.3446/2006 (Α' 49) ορίζεται ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος, τηρουμένων των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος, είναι δυνατή η υποβολή ενός οχήματος σε τεχνικό έλεγχο πριν τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, όταν τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η οδική ασφάλεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), όπως ισχύει. Η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονική επίσπευση είναι δυνατό να προβλεφθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και για τις εξής περιπτώσεις: α. μετά από ατύχημα που επηρεάζει τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας του οχήματος ήτοι τροχοί, ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, συστήματα αερόσακων, σύστημα διεύθυνσης και σύστημα πέδησης, β. όταν τα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας του οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.

1. Τα οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο ανά τα κάτωθι χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη της χρονικής ευελιξίας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου:

α. οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, καθώς και L4e, L5e και L7e εξοπλισμένα με κινητήρα καύσης κυβισμού άνω των 125 cm3: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία,

β. οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνταιως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος,

γ. τροχοφόροι ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1b, T2b, T3b, T4.1b,T4.2b, T4.3b που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στο δημόσιο οδικό δίκτυο για επαγγελματικές οδικές μεταφορές: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία.

2. Οχήματα που εμπίπτουν στην παρ. 1, πλην των τροχοφόρων ελκυστήρων της περ. στ’ του άρθρου 3 «πεδίο εφαρμογής» της παρούσας:

α. και πρόκειται να ταξινομηθούν ή χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

β. και εκποιούνται ως ανάριθμα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή από άλλο φορέα οχήματα, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

3. Mε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) και του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α’ 49) ορίζεται ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος, τηρουμένων των χρονικών διαστημά- των που προβλέπονται στην παρ. 1.

4. Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος, είναι δυνατή η υποβολή ενός οχήματος σε τεχνικό έλεγχο πριν τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, όταν τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η οδική ασφάλεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57). Η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονική επίσπευση είναι δυνατό να προβλεφθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και για τις εξής περιπτώσεις:

α. μετά από ατύχημα που επηρεάζει τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας του οχήματος ήτοι τροχοί, ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, συστήματα αερόσακων, σύστημα διεύθυνσης και σύστημα πέδησης,

β. όταν τα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας του οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί»

1. Για τις κατηγορίες οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των κατηγοριών L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα και των κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κινητήρα κυβισμού άνω των 125 cm^3, ο τεχνικός έλεγχος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα πεδία που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 2.

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, τα K.T.E.O διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα I παρ. 3, χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη ή μια εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I παρ. 3. Ο έλεγχος μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει την εξακρίβωση αν τα αντίστοιχα μέρη και κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφάλειας και περιβάλλοντος που ίσχυαν κατά το χρόνο της έγκρισης, ή κατά περίπτωση, του μεταγενέστερου εξοπλισμού του οχήματος.

Οι τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται με τις διαθέσιμες τεχνικές και τον διαθέσιμο εξοπλισμό χωρίς τη χρήση εργαλείων για αποσυναρμολόγηση ή αφαίρεση τμημάτων του οχήματος.

3. Για τα οχήματα των κατηγοριών L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα και των κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κινητήρα κυβισμού άνω των 125 οι τομείς, τα σημεία και οι μέθοδοι ελέγχου, καθορίζονται στην υπ' αριθμ. Φ.23/24327/2887/2009 (Β'945) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.

1. Για κάθε ελεγχόμενο σημείο, στο παράρτημα I προβλέπεται κατάλογος με τον ελάχιστο αριθμό πιθανών ελλείψεων και τον βαθμό σοβαρότητάς τους.

2. Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων κατατάσσονται σε μία από τις κάτωθι ομάδες:

α) δευτερεύουσες ελλείψεις, οι οποίες δεν έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια του οχήματος ή στο περιβάλλον και άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ελάσσονος σημασίας

β) σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες ενδέχεται να διακυβεύσουν την ασφάλεια του οχήματος ή να επηρεάσουν το περιβάλλον ή να θέσουν σε κίνδυνο άλλους οδικούς χρήστες, ή άλλες σημαντικότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

γ) επικίνδυνες ελλείψεις, οι οποίες συνιστούν άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή επηρεάζουν το περιβάλλον και οι οποίες δικαιολογούν την απαγόρευση από τις αρμόδιες αρχές της χρήσης του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

3. Όχημα του οποίου οι ελλείψεις εμπίπτουν σε περισσότερες από μία από τις ομάδες ελλείψεων της παραγράφου 2 κατατάσσεται στην ομάδα που αντιστοιχεί στην έλλειψη με τον υψηλότερο βαθμό σοβαρότητας. Όχημα, στο οποίο διαπιστώνονται περισσότερες ελλείψεις στο πλαίσιο των ίδιων πεδίων ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται στην προβλεπόμενη στο παράρτημα I παρ. 2 έκταση του τεχνικού ελέγχου, μπορεί να κατατάσσεται στην ομάδα που αντιστοιχεί στην επόμενου σοβαρότερου βαθμού έλλειψη, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

1. Τα Κ.Τ.Ε.Ο. εκδίδουν πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος [Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε) ], στο οποίο επισημαίνονται τουλάχιστον τα τυποποιημένα στοιχεία των αντιστοίχων εναρμονισμένων σε επίπεδο Ένωσης κωδικών που καθορίζονται στο παράρτημα II.

2. Τα Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγούν πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ή σε περίπτωση σύνταξης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου, επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, σε περίπτωση νέας ταξινόμησης στην Ελλάδα οχήματος που έχει ήδη ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω κράτος μέλος, σαν αυτό να είχε εκδοθεί στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ισχύει ακόμη βάσει της συχνότητας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα.

Η ανωτέρω αναγνώριση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις οχημάτων για την ταξινόμηση των οποίων πέραν του περιοδικού τεχνικού ελέγχου απαιτείται και ειδικός έλεγχος διασκευής βάσει ισχυουσών διατάξεων εθνικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση αμφιβολιών, μπορεί να ελέγχεται η ισχύς του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου πριν από την αναγνώρισή του. Η περιγραφή του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από τις 20 Μαΐου 2018. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για οχήματα των κατηγοριών L3e, L4e, L5e και L7e.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 5 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, καταρχήν, η ισχύς ενός πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας οχήματος το οποίο διαθέτει έγκυρη απόδειξη για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

5. Από τις 20 Μαΐου 2018 τα ΚΤΕΟ, ευθύς μετά το πέρας της διενέργειας του ελέγχου, κοινοποιούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις πληροφορίες που περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) που χορηγούν. Το Υπουργείο διατηρεί τις πληροφορίες αυτές, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών και μέχρι την οριστική διαγραφή του οχήματος στο ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του φορολογικού συστήματος.

6. Για τους σκοπούς του ελέγχου του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, εφόσον αυτός υπάρχει, οι πληροφορίες που περιελήφθησαν τουλάχιστον στον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο παρέχονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο στους ελεγκτές. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με σκοπό τη μείωση ή την αλλοίωση της ένδειξης της καταγεγραμμένης από όχημα απόστασης, η παραποίηση αυτή επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις.

7. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται ή διατίθενται ηλεκτρονικά άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

  Μόνο για τις περιπτώσεις δευτερευουσών ελλείψεων, ο τεχνικός έλεγχος θεωρείται επιτυχής, οι ελλείψεις επιδιορθώνονται και το όχημα δεν υποβάλλεται σε νέο έλεγχο.

Στις περιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων, ο τεχνικός έλεγχος θεωρείται ανεπιτυχής. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 86 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), όπως ισχύει και του άρθρου 18 του ν.3446/2006 (Α' 49) καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιτρέπεται η χρήση του συγκεκριμένου οχήματος προτού να απαιτηθεί να υποβληθεί σε νέο τεχνικό έλεγχο (επανέλεγχο), το οποίο ωστόσο δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

Στις περιπτώσεις επικίνδυνων ελλείψεων, ο τεχνικός έλεγχος θεωρείται ανεπιτυχής. Με την αναφερόμενη στην παρ. 2 απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις είτε απαγόρευσης της χρησιμοποίησης του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο είτε περιορισμένης κυκλοφορίας του μέχρι να επισκευαστούν οι ελλείψεις και να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), όπου θα βεβαιώνεται ότι το όχημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση για ασφαλή κυκλοφορία. Σε κάθε περίπτωση η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναστέλλεται, χωρίς ωστόσο να απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησής του.

Το Κ.Τ.Ε.Ο. που διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος ταξινομημένου στη Ελληνική Επικράτεια χορηγεί αποδεικτικό για κάθε όχημα που υποβάλλεται με επιτυχία σε τεχνικό έλεγχο. Η περιγραφή του αποδεικτικού παρατίθεται στις υπ' αριθμ. 44800/123/1985 απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» (Β'781) και 71703/8028/03 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» (ΒΊ824), όπως κάθε φορά ισχύουν, και κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από τις 20 Μαίου 2018. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος τεχνικός έλεγχος.

Όταν το ελεγχθέν όχημα ανήκει σε μια κατηγορία οχημάτων για την οποία δεν απαιτείται ταξινόμηση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να αναρτάται το αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου σε ορατό σημείο του εν λόγω οχήματος.

Για λόγους ελεύθερης κυκλοφορίας, το αποδεικτικό που εκδίδεται από ένα ΚΤΕΟ ή μια αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 1, αναγνωρίζεται στη Χώρα μας.

1. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος III.

2. Τα Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει συντηρούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι κατασκευαστές.

3. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για μετρήσεις πρέπει να διακριβώνεται κατά περιόδους σύμφωνα με το παράρτημα III και να επαληθεύεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι σχετικές εθνικές διατάξεις ή ο κατασκευαστής του εξοπλισμού.

Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) στα οποία οι ελεγκτές πραγματοποιούν τους τεχνικούς ελέγχους είναι: – Τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο., ως δημόσιοι φορείς, αποτελούν οργανικές μονάδες των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, που συγκροτούνται βάσει του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καταρτίστηκαν οι οργανισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών της Χώρας. – Τα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., ως ιδιωτικοί φορείς, εξουσιοδοτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του ν. 2963/2001 (Α' 268) και του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α'32), «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

Προκειμένου να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας, τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) πιστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α' 82), κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Η πιστοποίηση των ΚΤΕΟ κατά το υπόψη πρότυπο, διασφαλίζει την ποιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην παροχή των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις ικανοτήτων και εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα IV και είναι εφοδιασμένοι με ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή που τους έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 7737/939/13 (Β'302) «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ικανοτήτων και εκπαίδευσης. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 3.

Οι ελεγκτές οι οποίοι απασχολούνται στα ΚΤΕΟ της Χώρας ή είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή, μέχρι και την 20ή Μαΐου 2018, απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος IV.

Κατά τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, οι ελεγκτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφερόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η αρμόδια αρχή έχει την πεποίθηση ότι τηρείται ένα υψηλό επίπεδο αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.

Το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο όχημα και οι οποίες είναι αναγκαίο να επισκευαστούν.

Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου είναι δυνατόν να τροποποιούνται από τα ΚΤΕΟ, ύστερα από εντολή των εποπτικών φορέων ή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από διατάξεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όταν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου είναι προφανώς λανθασμένα.

Η εποπτεία των κέντρων τεχνικού ελέγχου εξασφαλίζεται από τους κάτωθι φορείς: – το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.). – τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. – τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και τα άλλα όργανα που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Εποπτικός φορέας εκτελεί τουλάχιστον τα καθήκοντα που προβλέπονται στο παράρτημα V σημείο 1 και πληροί τις απαιτήσεις των σημείων 2 και 3 του εν λόγω παραρτήματος. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που αφορούν την οργάνωση, τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ανεξαρτησίας, που ισχύουν για το προσωπικό των εποπτικών φορέων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 3326/212/15 (158 Β') «Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

1. Το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται εθνικός σύνδεσμος, αρμόδιος για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της 2014/45/ ΕΕ οδηγίας.

2. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επαφής του οικείου συνδέσμου και την ενημερώνει αμελλητί για τυχόν αλλαγές τους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται:

1. Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), όπως ισχύει.

2. Στον Ποινικό Κώδικα (π.δ. 283/1985, Α' 106) όπως ισχύει.

3. Στην υπ' αριθμ. 3326/212/2015 απόφαση «Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (Β' 158), όπως ισχύει.

Επιτρέπεται μέχρι τις 20 Μαΐου 2023, η χρήση των αναφερομένων στο άρθρο 12 εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με το παράρτημα III για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων.

Οι απαιτήσεις του παραρτήματος V εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Λόγω όγκου των παραρτήμάτων δε καταγράφόνται. Εναλλακτικά υπάρχει ολόκληρο το ΦΕΚ

Τροποποιήθηκε το παράρτημα 1 από 350919 2022

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 20η Μαΐου 2017, εκτός του άρθρου 17 που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την 20η Μαίου 2018 καταργείται η αριθμ. 37566/5116/10/2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 87), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας. Κάθε αναφορά στην ανωτέρω καταργούμενη κοινή υπουργική απόφαση θεωρείται αναφορά στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/οικ_49372_3352_2017.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2023/01/18 09:43
  • από admin