κτεο:νομοθεσία:νόμοι:οικ_φ1_26579_3183_2007

Πίσω

ΟΙΚ Φ1 26579 3183 2007

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων και των ορίων θολερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων.18/05/2007Ενεργή

Nothing found

Κείμενο

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα βενζινοκίνητα, υγραεριοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα: 1. Κατά τον τεχνικό έλεγχο τους από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 2. Κατά την έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) από τα ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 3. Κατά τον τυχαίο έλεγχο τους από τις κινητές μονάδες ελέγχου ή άλλες αρμόδιες αρχές ή όργανα.

1. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συγκέντρωσης των εκπεμπόμενων ρύπων μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οχημάτων, καθώς και η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να κυμαίνεται ο συντελεστής « λ», εξαρτώνται από τη τεχνολογία κατασκευής του οχήματος, και το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες 1, 2, 3 και 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1−10−1986

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
βραδυπορία
(ρελαντί)
υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % ≤ 4,5 −−−−−−−−−−−−
Υδρογονάνθρακες
(HC) ppm
≤ 800 ≤ 700

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1−10−1986

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
βραδυπορία
(ρελαντί)
υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % ≤ 3,5 −−−−−−−−−−−−
Υδρογονάνθρακες
(HC) ppm
≤ 500 ≤ 400

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1−7−2002

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
βραδυπορία
(ρελαντί)
υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % ≤ 0,5 ≤ 0,3
Υδρογονάνθρακες
(HC) ppm
≤ 120 ≤ 100
Συντελεστής λ −−−−−−−−−−−−−− 0,97 – 1,03 ή όπως
προβλέπει ο κατα−
σκευαστής

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1−7−2002

ΡΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
βραδυπορία
(ρελαντί)
υψηλές στροφές
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) % ≤ 0,3 ≤ 0,2
Υδρογονάνθρακες
(HC) ppm
≤ 120 ≤ 100
Συντελεστής λ −−−−−−−−−−−−−− 0,97 – 1,03 ή όπως
προβλέπει ο κατα−
σκευαστής

2. Τα όρια του πίνακα 4 ισχύουν για οχήματα των οποίων οι εκπομπές καυσαερίων ρυθμίζονται με κάποιο προηγμένο σύστημα ελέγχου εκπομπών, όπως ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα, και έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις οριακές τιμές των σειρών Α ή Β του πίνακα στο τμήμα 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/69/ΕΚ ή μεταγενέστερα. Όταν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με την οδηγία 70/220/ ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 98/69/ΕΚ, τότε τα όρια του πίνακα 4 έχουν εφαρμογή για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 11ουλίου 2002.

3. Τα οχήματα που εντάσσονται στις περιπτώσεις των πινάκων 3 και 4, μπορούν να μετρηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που πρότεινε ο κατασκευαστής κατά τη διαδικασία της έγκρισης τύπου και έχουν γίνει δεκτές από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τα οχήματα των ίδιων περιπτώσεων, η μέγιστη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO και HC είναι αυτή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Αν η περιεκτικότητα αυτή δεν είναι γνωστή, ισχύουν τα όρια των παραπάνω πινάκων 3 και 4.

4. Στα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με κινητήρες δίχρονους ή WANKEL και εντάσσονται στις περιπτώσεις των πινάκων 1 και 2, δεν μετριέται η συγκέντρωση των υδρογονανθράκων.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οχημάτων είναι η ακόλουθη:

1. Όργανα ελέγχου

α. Οι μετρήσεις γίνονται με αναλυτές καυσαερίων οι οποίοι είναι, πιστοποιημένα, κλάσεως Ι ή 0, σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετρολογίας (OIML). Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται από έγκριση αναγνωρισμένου ή κοινοποιημένου φορέα της ΕΕ.

β. Πριν τη μέτρηση πρέπει να έχει ελεγχθεί η ροή των καυσαερίων στον αναλυτή (με συνδεδεμένο το σωλήνα δειγματοληψίας, η κατάσταση των φίλτρων του αναλυτή καυσαερίων και να έχει προθερμανθεί και βαθμονομηθεί με φιάλη προτύπου αερίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Διαδικασία μέτρησης αυτοκινήτων χωρίς ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα.

α. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει λόγος ανέφικτου ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, της παρούσας.

β. Λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του κατασκευαστή του οχήματος, ο κινητήρας προθερμαίνεται για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να φθάσει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Αν οι συστάσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες, αρκεί αφ' ενός οι στροφές του ρελαντί να έχουν σταθεροποιηθεί και να βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπονται παρακάτω και αφ' ετέρου ο κινητήρας να βρίσκεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, που εξακριβώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

1) Η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, μετρούμενη με καθετήρα στο σωλήνα στάθμης του ελαίου, είναι τουλάχιστον 70° C.

2) Από τη λειτουργία και την παύση του ανεμιστήρα ψύξης του κινητήρα (η μέτρηση γίνεται μετά την παύση της λειτουργίας του ανεμιστήρα).

3) Από την ένδειξη του οργάνου μέτρησης της θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού ή του ελαίου που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων, όταν είναι εφικτή η διαπίστωση σε ποια ακριβώς θέση ή περιοχή των ενδείξεων του οργάνου δείχνει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

γ. Ο επιλογέας (λεβιέ) του κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στο νεκρό σημείο και ο συμπλέκτης να είναι συμπλεγμένος.

δ. Συνδέεται ο μετρητής στροφών του αναλυτή καυσαερίων στον κινητήρα. Για τον προσδιορισμό των στροφών του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στροφόμετρο του οχήματος, εφόσον διατίθεται.

ε. Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε βραδυπορία (ρελαντί) στις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και με ανοχή ±100 στροφές ανά λεπτό, εισάγεται ο σωλήνας δειγματοληψίας καυσαερίων στην εξάτμιση, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του αναλυτή. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία του κατασκευαστή του κινητήρα, οι στροφές του ρελαντί πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 700 και 900 ανά λεπτό. Μετά τη σταθεροποίηση των ενδείξεων του αναλυτή ή μετά το πέρας 30 δευτερολέπτων (όποιο συμβεί πρώτα), καταγράφονται οι ενδείξεις του αναλυτή.

στ. Αν προβλέπεται η μέτρηση της συγκέντρωσης υδρογονανθράκων στις υψηλές στροφές, επιταχύνεται ο κινητήρας από τις στροφές βραδυπορίας, με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο, και σταθεροποιείται τις 2500±300 στροφές ανά λεπτό. Μετά τη σταθεροποίηση των ενδείξεων του αναλυτή ή το πέρας 30 δευτερολέπτων (όποιο συμβεί πρώτα), καταγράφονται οι συγκεντρώσεις των υδρογονανθράκων. Η μέτρηση στις ψηλές στροφές είναι ανεξάρτητη από τη μέτρηση στο ρελαντί και μπορεί να γίνει πριν ή μετά από αυτή.

ζ. Όταν η συγκέντρωση C02 είναι μικρότερη από 9%, ο ελεγκτής πρέπει να ελέγξει τη στεγανότητα της γραμμής εξάτμισης ώστε να είναι βέβαιος ότι η μέτρηση δεν έχει αλλοιωθεί από ενδεχόμενες διαρροές που θα την ακύρωναν.

η. Η τιμή του CO η οποία χρησιμοποιείται για τη σύγκριση με τα όρια του ανάλογου πίνακα, είναι αυτή που προκύπτει μετά τη διόρθωση της ένδειξης του αναλυτή, σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

* αν το CO που διαβάζεται + το C02 που διαβάζεται >= 15%, τότε το CO με διόρθωση = CO που διαβάζεται

* αν το CO που διαβάζεται + το C02 που διαβάζεται < 15%, τότε το CO με διόρθωση = CO που διαβάζεται χ 15/(CO που διαβάζεται + C02 που διαβάζεται).

θ. Η διαδικασία των ελέγχων των παραγράφων ε, στ, ζ και η επαναλαμβάνεται στην περίπτωση πολλαπλών εξατμίσεων για όλους τους σωλήνες εξάτμισης οι οποίοι δεν είναι δυνατό να ενωθούν σε μια μοναδική έξοδο, αν αυτό δεν αντιβαίνει στις οδηγίες του κατασκευαστή. Ως αποτέλεσμα λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων.

ι. Οχήματα στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναφέρεται διπλό καύσιμο (βενζίνη - υγραέριο), μετρώνται στη βενζίνη.

3. Διαδικασία μέτρησης αυτοκινήτων με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα ή άλλο προηγμένο σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων.

α. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει λόγος ανέφικτου ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, της παρούσας.

β. Για κάθε δοκιμή ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να φθάσει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

γ. Ο επιλογέας (λεβιέ) του κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στο νεκρό σημείο και ο συμπλέκτης να είναι συμπλεγμένος.

δ. Συνδέεται ο μετρητής στροφών του αναλυτή καυσαερίων στον κινητήρα. Για τον προσδιορισμό των στροφών του κινητήρα μπορεί χρησιμοποιηθεί το στροφόμετρο του οχήματος, εφόσον διατίθεται.

ε. Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε βραδυπορία (ρελαντί) στις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και με ανοχή ±100 στροφές ανά λεπτό, εισάγεται ο σωλήνας δειγματοληψίας καυσαερίων στην εξάτμιση, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του αναλυτή. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία του κατασκευαστή του κινητήρα, τότε οι στροφές του ρελαντί πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 700 και 900 ανά λεπτό.

στ. Με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο, ο κινητήρας επιταχύνεται από τις στροφές βραδυπορίας και σταθεροποιείται μεταξύ 2000 και 3000 στροφών ανά λεπτό ή στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής (υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι πάνω από 2000, αλλιώς εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας). Μετά τη σταθεροποίηση των ενδείξεων του αναλυτή ή το πέρας 30 δευτερολέπτων (όποιο συμβεί πρώτα), ελέγχονται οι τιμές των HC του CO και του λ. Εάν οι τιμές που μετρήθηκαν είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων και ο κινητήρας βρίσκεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, κρατούνται οι στροφές σταθερές για 3 λεπτά (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τον κινητήρα), μετά το τέλος των οποίων γίνεται καταγραφή των συγκεντρώσεων των HC του CO και η τιμή του λ.

ζ. Οι στροφές του κινητήρα μειώνονται στο ρελαντί. Μετά από σταθεροποίηση των ενδείξεων ή την παρέλευση 30 δευτερολέπτων (όποιο συμβεί πρώτα), καταγράφονται οι συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. Η μέτρηση στο ρελαντί είναι ανεξάρτητη από τη μέτρηση στις ψηλές στροφές και μπορεί να γίνει πριν ή μετά από αυτή.

η. Η διαδικασία των ελέγχων των παραγράφων ε, στ και ζ επαναλαμβάνεται στην περίπτωση πολλαπλών εξατμίσεων για όλους τους σωλήνες εξάτμισης οι οποίοι δεν είναι δυνατό να ενωθούν σε μία μοναδική έξοδο και αν αυτό δεν αντιβαίνει στις οδηγίες του κατασκευαστή. Ως αποτέλεσμα λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων.

θ. Οχήματα στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναφέρεται διπλό καύσιμο (βενζίνη - υγραέριο), μετρώνται στη βενζίνη.

1. Σε περίπτωση που ο έλεγχος του οχήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα κριτήρια, χαρακτηριστεί ως ανέφικτος ή ανεπιτυχής, τότε:

α. Κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από τα ΚΤΕΟ δεν χορηγείται καταλληλότητα και απαιτείται ο επανέλεγχος του.

β. Δεν εκδίδεται Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) από τα ΚΤΕΟ ή τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

γ. Κατά τον τυχαίο έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου ή από άλλες αρμόδιες αρχές ή όργανα, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

2. Κριτήρια ανέφικτου ελέγχου Όταν πληρείται μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις, ο έλεγχος χαρακτηρίζεται ανέφικτος. α. Το σύστημα εξάτμισης δεν είναι πλήρες, παρουσιάζει διαρροές ή έχει τρύπες.

β. Δεν είναι δυνατή η μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων, λόγω φθοράς ή τροποποίησης της εξόδου του συστήματος εξάτμισης, η οποία παρεμποδίζει την εισαγωγή του στελέχους δειγματοληψίας του αναλυτή καυσαερίων. Όπου η ταυτοποίηση με τις οριακές τιμές που περιγράφονται στα παραπάνω σημεία γι, γ2, γ3 και γ4, δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω εφαρμόζονται στα οχήματα που θα ταξινομηθούν ή θα τεθούν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1 Ιουλίου 2008.

1. Η μέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων διενεργείται κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με το μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και το συμπλέκτη συμπλεγμένο.

2. Προετοιμασία του οχήματος:

α. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει λόγος ανέφικτου ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, της παρούσας. β. Προθέρμανση του κινητήρα

Ο κινητήρας πρέπει να έχει θερμανθεί πλήρως, για παράδειγμα η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με καθετήρα στο σωλήνα στάθμης του ελαίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη, εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω του σχήματος του οχήματος, η μέτρηση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μπορεί να διαπιστωθεί με άλλο τρόπο, όπως π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.

γ. Καθαρισμός συστήματος εξάτμισης

Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τρεις τουλάχιστον κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο. Με εξαίρεση όσων προδιαγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν απορρίπτεται κανένα όχημα εκτός εάν έχει υποβληθεί σε προετοιμασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων β' και γ'.

3. Διαδικασία δοκιμής:

α. Ο κινητήρας, και ο τυχόν υπερτροφοδότης, πρέπει να είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα από την άφεση του επιταχυντή. β. Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης πρέπει το ποδόπληκτρο του επιταχυντή να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης. γ. Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας πρέπει να φθάνει την ταχύτητα αποκοπής ή, στα οχήματα με αυτόματη μετάδοση της κίνησης, την ταχύτητα που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 της ταχύτητας αποκοπής, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση της ταχύτητας του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και άφεσης του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Φ2/64580/2288/99 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

4. Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης υπερβαίνει την οριακή τιμή του επόμενου άρθρου της παρούσας. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται πέντε μετρήσεις και απορρίπτονται η μέγιστη και η ελάχιστη μέτρηση.

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, οχήματα με οριακή τιμή συντελεστή απορρόφησης 2,5 m-1 και 3,0 m-1: α. απορρίπτονται μετά από δύο κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης, εφόσον μετρήθηκαν τιμές συντελεστή απορρόφησης υπερβαίνουσες το 3,6 m-1. β. εγκρίνονται μετά από δύο κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης, εφόσον μετρήθηκαν τιμές συντελεστή απορρόφησης κατώτερες του 2,0 m-1

1. Οριακές τιμές.

Το επίπεδο συγκέντρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνο που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή ή τις ακόλουθες οριακές τιμές του συντελεστή απορρόφησης «Κ»:

α. για πετρελαιοκινητήρες με φυσική αναρρόφηση την τιμή Κ= 2,5 m-1

β. για πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση την τιμή Κ = 3,0 m-1 γ. την τιμή Κ = 1,5 m-1, ή ισοδύναμες τιμές αν χρησιμοποιείται άλλου τύπου συσκευή από εκείνη που χρησιμοποιείται για την έγκριση τύπου ΕΚ, για τα οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου σύμφωνα με τις οριακές τιμές:

γ1) της σειράς Β του πίνακα στο τμήμα 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι, της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/69/ΕΚ ή μεταγενέστερης -(Ελαφρά πετρελαιοκίνητα οχήματα - Euro4)

γ2) της σειράς Β1 των πινάκων στο τμήμα 6.2.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 1999/96/ΕΚ ή μεταγενέστερης τροποποίησης - (Βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα - Euro4)

γ3) της σειράς Β2 των πινάκων στο τμήμα 6.2.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 1999/96/ΕΚ ή μεταγενέστερης τροποποίησης - (Βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα - Euro5)

γ4) της σειράς Γ των πινάκων στο τμήμα 6.2.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 1999/96/ΕΚ ή μεταγενέστερη τροποποίηση - (Βαρέα οχήματα - EEV)

1. Σε περίπτωση που ο έλεγχος του οχήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα κριτήρια, χαρακτηριστεί ως ανέφικτος ή ανεπιτυχής, τότε:

α. Κατά τον τεχνικό έλεγχο του από τα Κ.Τ.Ε.Ο. δεν χορηγείται καταλληλότητα και απαιτείται ο επανέλεγχος του.

β. Δεν εκδίδεται Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) από τα ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

γ. Κατά τον τυχαίο έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου ή από άλλες αρμόδιες αρχές ή όργανα, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

2. Κριτήρια Ανέφικτου ελέγχου

α. Το σύστημα εξάτμισης δεν είναι πλήρες ή σε καλή κατάσταση ή παρουσιάζει διαρροές.

β. Δεν είναι δυνατή η μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων, λόγω φθοράς ή τροποποίησης της εξόδου του συστήματος εξάτμισης, η οποία παρεμποδίζει την εισαγωγή του στελέχους δειγματοληψίας του νεφελόμετρου.

γ. Ο εκ κατασκευής εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών, εφόσον υπάρχει, δεν είναι πλήρης ή σε καλή κατάσταση ή παρουσιάζει διαρροές.

δ. Προβλήματα στην τροφοδοσία του κινητήρα (αδυναμία σταθεροποίησης των στροφών του κινητήρια -μη ανταπόκριση στις επιταχύνσεις - υπερβολικά υψηλό ή ασταθές ρελαντί).

ε. Παρέμβαση στην αντλία έγχυσης με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη της μέγιστης γωνιακής ταχύτητας.

3. Κριτήρια Ανεπιτυχούς ελέγχου.

Υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων οριακών τιμών συντελεστή απορρόφησης του άρθρου 6, της παρούσας.

Το εδάφιο Αβ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Φ50/75660/3565/99 (ΦΕΚ Β' 1999) ΚΥΑ αντικαθίσταται.

Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν την 1-1-1980 ελέγχονται με τη μέθοδο της πρότυπης κλίμακας BACHARACH που καθιερώθηκε με την αριθμ. 36790/85 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 733). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 5,6 και 7 της παρούσας.

1. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται:

α. η υπ' αριθ. Φ50/94474/4556/1.11.1994 απόφαση μας «Καθορισμός μεθόδου μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οδικών οχημάτων» (ΦΕΚ Β' 829),

β. η υπ' αριθμ. Φ50/94475/4557/Ί.11.1994 απόφαση μας «Καθορισμός μεθόδου μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων θολερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων οχημάτων» (ΦΕΚ Β' 829), καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/οικ_φ1_26579_3183_2007.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:07
  • από admin