κτεο:νομοθεσία:νόμοι:ν_4819_2021

Πίσω

Ν 4819 2021

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.23/07/2021ΕνεργήΦ50 48597 5875 2009

Nothing found

Σχετικά

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
Ν 4819 2021ΦΕΚ23/07/2021Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 121 : Ρύθμιση για την χωροθέτηση ΙΚΤΕΟ

Άρθρο 169 : Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία ΙΚΤΕΟ και έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
Ενεργή

Κείμενο

…..

1. Η παρ. 2β του άρθρου 2 του π.δ. της 24/31 Μαΐου 1985 (Δ’ 270) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παρ. 2α σε περίπτωση που έχουν κατασκευαστεί με επικάλυψη από σκληρό υλικό (π.χ. γυαλί) από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 μέτρα.»

2. Η παρ. 16 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται και η χρήση εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέντρων, καθώς και η χρήση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).»

3. Το ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της υπ’ αρ. 284/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΠΖΥΩΚΨ-0ΜΖ), όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, χρησιμοποιείται για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος και εντάσσεται στην κατηγορία χρήσης γης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018, κατά παρέκκλιση τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).

4. Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρ. 4 δύναται να ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου.

β. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς του.

γ. Ο μέγιστος συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 0,6.

δ. Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ανέρχονται στα πέντε μέτρα (5μ).

ε. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είναι τα δέκα μέτρα (10 μ.), μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

στ. Το ύψος της περίφραξης του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων, δύναται να ανέρχεται στα τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50 μ.), εκ των οποίων το συμπαγές μέρος στα δύο μέτρα (2 μ.).

5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 (Α’ 22) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης που αφορά σε νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α’ 167) η οριζόμενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο που ανεγείρεται βάσει οικοδομικής αδείας της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών που εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.»

6. Στο άρθρο 8 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Στις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο πυκνοδομημένο τμήμα πολεοδομικών μελετών σύμφωνα με την καταργηθείσα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, δύναται να χορηγούνται οικοδομικές άδειες πριν από την πράξη εφαρμογής με την προϋπόθεση τακτοποίησης των κατά τον υπολογισμό υποχρεώσεων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη και τήρησης των οριζόμενων στην παρ. 10 του άρθρου 43 του παρόντος προϋποθέσεων.»

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να οριοθετούνται συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε., να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης και στη δόμηση, τη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, ειδικοί όροι και περιορισμοί στάθμευσης, ειδικοί όροι φωτισμού, ειδικοί τρόποι σήμανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, συμβατικής ή ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πολεοδομικός, αρχιτεκτονικός ή μορφολογικός όρος ή περιορισμός, που κρίνεται αναγκαίος για την αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης. Με τις ίδιες αποφάσεις χορηγούνται όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών αδειών και βεβαιώσεων εγκατάστασης, για την εκτέλεση των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων σχετικών διαδικαστικών και ουσιαστικών διατάξεων.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2947/2001 (Α’ 228) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (Α’ 112) δύνανται να τροποποιούνται και μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για λόγους διόρθωσης σφαλμάτων και εν γένει αναβάθμισης της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης.

9. Η εφαρμογή των σχεδίων πόλης των ν.δ. 1923 και ν. 1337/1983 (Α’ 33) στις χαρακτηριζόμενες ως «κοινόχρηστοι χώροι - άλση» εκτάσεις, οι οποίες παρά την ένταξή τους στο σχέδιο πόλης εξακολουθούν να διέπονται απόλυτα από τη δασική νομοθεσία, πραγματοποιείται χωρίς τη σύνταξη πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, κατά περίπτωση, εξαιρουμένων των εκτάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ιδρυθεί ή εποπτεύονται από ν.π.δ.δ..Υπόχρεος της καταβολής των αποζημιώσεων είναι αποκλειστικά ο οικείος Δήμος ή ο κατά περίπτωση φορέας διαχείρισης του χώρου. Η διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος ακολουθεί αυτήν της απόκτησης των κοινωφελών χώρων.

10. Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), εκπονούν υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α..

11. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα από 21.9.1979 (Δ’ 567) και από 26.5.1989 (Δ’ 411) προεδρικά διατάγματα, την αρμοδιότητα της έγκρισης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πλατώματα, πεζοδρόμια ή πεζόδρομους ως ορίζονται από τα ανωτέρω διατάγματα με τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικές χρήσεις γης στην ως άνω περιοχή, έχουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ασκούν τον κατά περίπτωση επιβαλλόμενο έλεγχο που ορίζεται από τα ανωτέρω διατάγματα. Οι αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από αρχαιολογικές και άλλες άλλες ειδικές διατάξεις για την περιοχή του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.

…..

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (Β’ 1975), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1α του άρθρου 1 της ΥΑ Οικ. 64008/5839/2014 (Β’ 3102/18/11/2014) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του 24.4.85 (Δ’ 181), επί της εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως ισχύει, πληρουμένων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είχε εγκατασταθεί στις ανωτέρω περιοχές πριν την 18η.11.2014 και είχε μέχρι την ημερομηνία αυτήν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες για την κατασκευή εισόδου - εξόδου οχημάτων δεν απαιτείται η διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης.».

2. Τροποποιείται η περ. ε’ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 ως εξής:

«ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον απαιτείται, από την αρμόδια οδό υπηρεσία για τα σχέδια εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως ισχύει.».

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/ν_4819_2021.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/18 10:50
  • από admin