κτεο:νομοθεσία:νόμοι:κυα_3326_212_2015

Πίσω

ΚΥΑ 3326 212 2015

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος15/01/2015ΕνεργήΚΥΑ48680 5032 2012, 86813 6572 2017

ΚωδικόςΈιδοςΗμ/νίαΤίτλοςΠαρατηρήσειςΚατάσταση
ΚΥΑ48680 5032 2012ΦΕΚ12/11/2012Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματοςΠρώτο ποινολόγιο. Καταργήθηκε από 3326/212/2015Καταργήθηκε
86813 6572 2017Εγκύκλιος16/02/2017Εφαρμογή της αριθμ. 334/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.Aρκεί η διαπίστωση της αναιτιολόγητης μη αποστολής ̟προς το Υ̟ουργείο μας από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, μέχρι τη 12η βραδινή της ημέρας διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, έστω και ενός μόνο εκ των απαιτούμενων
δεδομένων
Ενεργή

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 268), όπως αυτό αντικαταστάθηκε τελευταία με την παράγραφο 12 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (Α' 82).

β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α' 224).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α' 152).

ε. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

στ. του Π.Δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 176).

ζ. της υπ' αριθμ. 2821/2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β' 2893).

η. Της υπ' αριθμ. 31404/2005 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττόμενων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001» (Β' 868).

θ. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α. Τα όργανα ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

β. Οι περιπτώσεις των παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους φορείς Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) και στο ελεγκτικό προσωπικό τους, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.

γ. Τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και δ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

1. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς ΙΚΤΕΟ και στο ελεγκτικό προσωπικό τους, είναι οι ακόλουθες:

α. Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ.

β. Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, διάρκειας από δέκα (10) ημέρες έως ένα (1) χρόνο.

γ. Προσωρινή αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες.

δ. Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ.

Οι κυρώσεις της προσωρινής και οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, των περιπτώσεων β' και δ', επιβάλλονται στα ΙΚΤΕΟ για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, ενώ οι αντίστοιχες κυρώσεις της προσωρινής και οριστικής απαγόρευσης λειτουργίας των περιπτώσεων β' και δ' επιβάλλονται στα ΙΚΤΕΟ για τα οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

2.Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από διοικητικές, οικονομικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

3.Η Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (ΔΕΟΕ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) και η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, τηρούν ασφαλές μηχανογραφημένο μητρώο, ανά ΙΚΤΕΟ που λειτουργεί νόμιμα, όπου καταχωρίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στο φορέα και το ελεγκτικό προσωπικό του.

1. Πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στα ΙΚΤΕΟ, επισύρουν:

α. Η παράλειψη ανάρτησης της άδειας λειτουργίας στον προβλεπόμενο χώρο ή η μη επίδειξη της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

β. Η παράλειψη ανάρτησης του ισχύοντος τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο χώρο.

γ. Η μη υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, αντιγράφου του παραστατικού καταβολής του προστίμου που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας.

δ. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε εκπρόθεσμο όχημα χωρίς να έχει εκδοθεί το παραστατικό καταβολής, ή να έχει δεσμευθεί ηλεκτρονικό παράβολο, του προβλεπόμενου πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για ένα (1) έως και δύο (2) οχήματα για τα οποία διαπιστώνεται η παράβαση. Άνω των δύο (2) οχημάτων, το πρόστιμο επιβάλλεται ανά όχημα, σωρευτικά με το αρχικό. Ταυτόχρονα, το ΙΚΤΕΟ καθίσταται υπόχρεο να αποδώσει εξ ιδίων πόρων στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό το οποίο ευρέθη να μην έχει αποδοθεί, από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 8 της παρούσας.

ε. Η είσπραξη από το ΙΚΤΕΟ του αντίτιμου του πρόσθετου τέλους διενέργειας εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων εντύπων παραβόλων ή χωρίς τη δέσμευση του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού παραβόλου. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση. Ταυτόχρονα, το ΙΚΤΕΟ καθίσταται υπόχρεο να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό το οποίο ευρέθη να μην έχει αποδοθεί, από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 8 της παρούσας.

στ. Η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από προσωπικό του οποίου η ισχύς του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ έχει λήξει. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά ημέρα ελέγχου του ελεγκτή για τον οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οχημάτων για τα οποία αυτή διαπιστώνεται.

ζ. Η καταγραφή τουλάχιστον πέντε (5) μη υφιστάμενων δευτερευουσών ελλείψεων, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός (1) ή περισσότερων οχημάτων.

η. Η καταγραφή τουλάχιστον δύο (2) μη υφιστάμενων σοβαρών ελλείψεων, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός (1) οχήματος.

θ. Η μη ακύρωση και επανέκδοση ΔΤΕ το οποίο φέρει λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, όπου αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ι. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενός (1) οχήματος με την παράλειψη σημείων τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την κατηγορία του οχήματος.

ια. Η λήψη και αποστολή, κατά τη διάρκεια μίας (1) ημέρας, φωτογραφιών του ελεγχόμενου οχήματος, οι οποίες είναι: (i)είτε μη προβλεπόμενες (ii)είτε προβληματικές ως προς την ευκρίνειά τους, με αποτέλεσμα από το σύνολό τους να μην διαπιστώνεται - επαληθεύεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής του, η εμπορική ονομασία του (μοντέλο) και, κατά προσέγγιση, ο χρωματισμός του. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες φωτογραφίες είναι τρεις ή περισσότερες, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να επαληθεύεται - διαπιστώνεται από δύο τουλάχιστον φωτογραφίες. (iii)είτε οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες φωτογραφίες διαπιστώνεται ότι εμφανίζει όχημα με διαφορετικό κάποιο από τα χαρακτηριστικά οπτικής αναγνώρισης, σε σχέση με τις υπόλοιπες προβλεπόμενες φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία αναγνώρισης (εμπορική ονομασία, χρωματισμός, αριθμός κυκλοφορίας και εργοστάσιο κατασκευής).

Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά δύο (2) οχήματα για τα οποία διαπιστώνεται η παράβαση (500 ευρώ για 1 ή 2 οχήματα, 1.000 ευρώ για 3 ή 4 οχήματα κ.ο.κ.).

2.Πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στα ΙΚΤΕΟ, επισύρουν:

α. Η καταγραφή τουλάχιστον μίας (1) μη υφιστάμενης επικίνδυνης έλλειψης, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός (1) οχήματος.

β. Η μη διαπίστωση μίας (1) έως και τριών (3) υφιστάμενων σοβαρών ελλείψεων, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός (1) οχήματος. Άνω των τριών (3) ελλείψεων, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε μη διαπιστούμενη σοβαρή έλλειψη, σωρευτικά με το αρχικό.

γ. Η μη τήρηση στο αρχείο του ΙΚΤΕΟ των προβλεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών και παραστατικών.

3.Πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στα ΙΚΤΕΟ, επισύρουν:

α. Η χρήση ΔΤΕ διαφορετικού από το εγκεκριμένο από την αρμόδια Υπηρεσία.

β. Η λειτουργία του ΙΚΤΕΟ με αριθμό προσωπικού μικρότερο του ελάχιστου απαιτούμενου από τις ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων για την αναπλήρωση του προσωπικού.

γ. Η μη διάθεση ή η απόκρυψη στοιχείων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

δ. Η μη διαπίστωση μίας (1) υφιστάμενης επικίνδυνης έλλειψης, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός (1) οχήματος. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε μη διαπιστούμενη επικίνδυνη έλλειψη.

ε. Η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση ΔΤΕ από κάτοχο πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ κατηγορίας μη αντίστοιχης με αυτήν του ελεγχθέντος οχήματος. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση.

στ. Η μη εμφάνιση σε ψηφιακή φωτογραφία της ημερομηνίας και ώρας λήψης της φωτογραφίας ή η εμφάνισή της με μη προβλεπόμενο τρόπο (όπως μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος και όχι από την ίδια τη φωτογραφική μηχανή λήψης της φωτογραφίας). Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά ημέρα που διαπιστώνεται η παράβαση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οχημάτων για τα οποία αυτή διαπιστώνεται.

4.Σε περίπτωση βεβαίωσης περισσότερων της μιας παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

5.Στις περιπτώσεις ζ και η' της παραγράφου 1, α' και β' της παραγράφου 2 και δ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του ΔΤΕ το οποίο το ίδιο εξέδωσε. Στον κάτοχο του οχήματος ή τον εκπρόσωπό του επανεκτυπώνεται και χορηγείται από το ΙΚΤΕΟ ΔΤΕ με τα καινούργια ευρήματα.

Η διαπίστωση των παραπάνω γίνεται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 8 της παρούσας, κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου ΙΚΤΕΟ. Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας επιτόπιου ελέγχου πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή ΚΤΕΟ. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται είτε κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου οχήματος από το ΙΚΤΕΟ είτε με επανάληψη του ελέγχου του οχήματος μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου και την έκδοση ΔΤΕ, από τον ίδιο ελεγκτή ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ. Η επιλογή του προσώπου επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων ελέγχου ή ανάλογα με την εντολή που τους έχει δοθεί.

Επίσης, η διαπίστωση των παραπάνω μπορεί να γίνει από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 8 της παρούσας με εξ αποστάσεως έλεγχο, εφόσον από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων τεκμηριώνεται σαφώς η παράβαση.

6.Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

1. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας δέκα (10) ημερών, επισύρουν:

α. Η παράλειψη τήρησης των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις βάσεων δεδομένων και στοιχείων από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ.

β. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με μηχανήματα ελέγχου με προβληματική λειτουργία που επηρεάζει την μετρητική τους ικανότητα.

γ. Η έκδοση ΔΤΕ από ελεγκτή μετά τη διενέργεια του ελέγχου από άλλο ελεγκτή, εξαιρουμένης της περίπτωσης διενέργειας ελέγχου καυσαερίων στην πύλη του ΙΚΤΕΟ.

δ. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με δυσλειτουργία του υλικού ή/και του λογισμικού των κεντρικών μονάδων των αυτομάτων γραμμών ελέγχου ή/και του μηχανογραφικού συστήματος με αποτέλεσμα: i)είτε να επηρεάζεται η ορθή αποτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου ή η ακρίβεια και ορθότητα αυτών. ii)είτε να προκαλείται τελικώς αδυναμία εξαγωγής των αποτελεσμάτων ελέγχου του οχήματος, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις, και συγκέντρωσής τους στον εξυπηρετητή (server) του ΙΚΤΕΟ, προκειμένου να εκτυπωθούν στο ΔΤΕ ή το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) και να αποσταλούν ακολούθως στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΥΠΥΜΕΔΙ.

ε. Η έκδοση ΔΤΕ που δεν ταυτίζεται με τα αποτελέσματα των ελέγχων που αποστέλλονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ προς το ΥΠΥΜΕΔΙ.

2.Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας τριάντα (30) ημερών, επισύρουν:

α. Η άρνηση του υπευθύνου του ΙΚΤΕΟ να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο.

β. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με έλλειψη μηχανημάτων ελέγχου ή με μηχανήματα ελέγχου μη διακριβωμένα ή μη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

3.Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας έξι (6) μηνών, επισύρει η λειτουργία ΙΚΤΕΟ συστεγασμένου με επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας και ιδίως συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας.

4.Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας ενός (1) έτους, επισύρουν:

α. Η μη επιτρεπτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παρέμβαση στα μηχανήματα και τις συσκευές, εντός και εκτός αυτομάτων γραμμών ελέγχου, ή στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ με σκοπό: i)όχημα που δεν πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις να κριθεί κατάλληλο ii)να παραβιασθούν ισχύουσες διατάξεις ορθής διενέργειας του τεχνικού ελέγχου (ενδεικτικά αναφέρονται η τήρηση ελάχιστων χρόνων, η αλλοίωση (παραποίηση) των φωτογραφιών του ελεγχόμενου οχήματος κ.λπ.).

Δεν θεωρείται παρέμβαση η τυχόν μη ορθή χρήση των συσκευών ή των μηχανημάτων ελέγχου από τον ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο.

β. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ κατά το χρονικό διάστημα που η άδεια λειτουργίας του έχει αφαιρεθεί ή έχει απαγορευτεί η λειτουργία του προσωρινά.

5.Η άδεια λειτουργίας που αφαιρέθηκε προσωρινά, επαναχορηγείται μετά την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσής της και εφόσον διαπιστωθεί αρμοδίως ότι ήρθησαν οι λόγοι που την επέβαλαν στις περιπτώσεις που απαιτείται να γίνουν διορθωτικές ενέργειες, τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν καταβληθεί τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Στην περίπτωση που επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου, εκδίδεται άρση της απαγόρευσης εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

6.Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό διάστημα τριπλασιάζεται.

1.Για τη διενέργεια, κατά τη διάρκεια μίας (1) ημέρας, τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε χρόνο μικρότερο του ελάχιστου καθοριζόμενου, επιβάλλονται πρόστιμα ως ακολούθως:

α. Ενός (1) έως και τριών (3) οχημάτων, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

β. Άνω των τριών (3) έως και έξι (6) οχημάτων, πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, σωρευτικά με το προηγούμενο πρόστιμο.

γ. Άνω των έξι (6) οχημάτων, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά τρία (3) οχήματα που διαπιστώνεται η παράβαση (1.000 ευρώ για 7 έως 9 οχήματα, 2.000 ευρώ για 10 έως 12 οχήματα κ.ο.κ.), σωρευτικά με τα δύο προηγούμενα πρόστιμα.

2.Για την, κατά τη διάρκεια μίας (1) ημέρας, έναρξη διενέργειας από έναν ελεγκτή επόμενου τεχνικού ελέγχου, ενόσω διενεργείται ακόμη προηγούμενος από τον ίδιο, επιβάλλονται πρόστιμα ως ακολούθως:

α. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις που δια-πιστώνεται η παράβαση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

β. Για άνω των τριών (3) έως και έξι (6) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση, πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, σωρευτικά με το προηγούμενο πρόστιμο.

γ. Άνω των έξι (6) περιπτώσεων που διαπιστώνεται η παράβαση, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση (1.000 ευρώ για 7 έως 9 περιπτώσεις, 2.000 ευρώ για 10 έως 12 περιπτώσεις κ.ο.κ.), σωρευτικά με τα δύο προηγούμενα πρόστιμα.

3.Για τη λειτουργία ΙΚΤΕΟ χωρίς προσαρμογή του Μηχανογραφικού του Συστήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μετά την τασσόμενη από την αρμόδια Υπηρεσία προθεσμία, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, έως και την 5η ημέρα.

β. Πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας, προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας δέκα (10) ημερών.

4.Για την αναιτιολόγητη μη αποστολή προς το ΥΠΥΜΕΔΙ:

i)το αργότερο μέχρι την 12η βραδινή της ημέρας διενέργειας του ελέγχου, των αποτελεσμάτων τεχνικού ελέγχου των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών, των προβλεπόμενων φωτογραφιών και των αρχείων τύπου XML όλων των δεδομένων των τεχνικών ελέγχων

ii)εντός των οριζόμενων προθεσμιών, των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχείων, δεδομένων και καταστάσεων από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ, πλέον των ανωτέρω αναφερομένων, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α. Για χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, έως και τη 10η ημέρα. β. Για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα (10) συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας δέκα (10) ημερών.

5.Για τη λειτουργία ΙΚΤΕΟ χωρίς ή με μη ισχύον πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ή πιστοποιητικό διαπίστευσης, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Για χρονικό διάστημα μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πρόστιμο χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα, έως και την 5η ημέρα.

β. Για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας δέκα (10) ημερών. Η κύρωση αυτή προσαυξάνεται κατά αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες που το ΙΚΤΕΟ λειτούργησε χωρίς πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ή διαπίστευσης.

6.Για τη διενέργεια ελέγχων ή/και την έκδοση ΔΤΕ από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει αρχική πιστοποίηση ως ελεγκτές ΙΚΤΕΟ, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά όχημα, εάν η πράξη τελέστηκε χωρίς τη γνώση της διοίκησης της επιχείρησης.

β. Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας έξι (6) μηνών, εάν η πράξη τελέστηκε σε γνώση της διοίκησης της επιχείρησης.

7.Για την έκδοση ΔΤΕ χωρίς τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας:

α. Δέκα (10) ημερών, εάν η πράξη τελέστηκε χωρίς τη γνώση ή τη συμμετοχή της διοίκησης της επιχείρησης.

β. Ενός (1) έτους, εάν η πράξη τελέστηκε σε γνώση ή με τη συμμετοχή της διοίκησης της επιχείρησης.

8.Εάν η επιβαλλόμενη κύρωση είναι πρόστιμο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3της παρούσας.

9.α. Για τις περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες η επιβαλλόμενη διοικητική κύρωση είναι κλιμακούμενο πρόστιμο (παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου), σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης, ανεξαρτήτως πλήθους οχημάτων, εντός έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται. Το ποσό που διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, κατά περίπτωση, υπολογίζεται επί του προστίμου που αντιστοιχεί στο πλήθος των οχημάτων ή των περιπτώσεων που κατεγράφησαν κατά την υποτροπή.

β. Για τις περιπτώσεις παραβάσεων των παραγράφων 3, 4και 5 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης, ανεξαρτήτως αριθμού ημερών, εντός έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής κύρωσης, η επιβαλλόμενη κύρωση διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής κύρωσης, η κύρωση τριπλασιάζεται. Το ποσό του προστίμου ή η χρονική διάρκεια της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή της απαγόρευσης λειτουργίας που διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, κατά περίπτωση, υπολογίζεται επί της κύρωσης που αντιστοιχεί στον αριθμό των ημερών για τις οποίες τελέστηκε η παράβαση κατά την υποτροπή.

γ. Για τις περιπτώσεις παραβάσεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αυτοτελώς οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

1.Την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την οριστική απαγόρευση λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, επισύρει η νέα υποτροπή μέσα σε ένα έτος από την προηγούμενη παράβαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4, για την οποία αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας ή απαγορεύτηκε η λειτουργία για εξήντα (60) ημέρες, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 4.

2.Στην έννοια της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή της οριστικής απαγόρευσης λειτουργίας περιλαμβάνεται και η στέρηση του δικαιώματος του φορέα ΙΚΤΕΟ (φυσικού ή νομικού προσώπου) για ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ στο σύνολο της Επικράτειας. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μετέχουν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή εκπροσωπούν ή/και δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το νομικό πρόσωπο. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να συμμετάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο ή να εκπροσωπούν ή/και να δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο νομικό πρόσωπο με αντικείμενο τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

1. Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας δέκα (10) ημερών, επισύρουν:

α. Η διενέργεια, κατά τη διάρκεια μίας (1) ημέρας, τεχνικών ελέγχων τουλάχιστον τριών (3) οχημάτων σε χρόνο μικρότερο του ελάχιστου καθοριζόμενου.

β. Η έναρξη διενέργειας επόμενου τεχνικού ελέγχου, ενόσω διενεργείται ακόμη προηγούμενος από τον ίδιο ελεγκτή, για τουλάχιστον τρεις (3) περιπτώσεις κατά τη διάρκεια μίας (1) ημέρας.

γ. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος με την παράλειψη σημείων τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την κατηγορία του οχήματος. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται ανά δύο (2) οχήματα που διαπιστώνεται η παράβαση (10 ημέρες για 1 ή 2 οχήματα, 20 ημέρες για 3 ή 4 οχήματα κ.ο.κ.).

δ. Η συμμετοχή στην πράξη της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

ε. Η, εκ προθέσεως, μη διαπίστωση, κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος, μίας (1) υφιστάμενης σοβαρής έλλειψης ή, αντίστροφα, η καταγραφή μίας (1) μη υφιστάμενης σοβαρής έλλειψης. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε σοβαρή έλλειψη.

2.Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας είκοσι (20) ημερών, επισύρει η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση ΔΤΕ όταν το πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ έχει λήξει.

3.Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, επισύρει η, χωρίς πρόθεση, μη διαπίστωση, κατά τον τεχνικό έλεγχο, υφιστάμενων ελλείψεων ή, αντίστροφα, η καταγραφή μη υφιστάμενων ελλείψεων, ως εξής:

α. Διάρκειας δέκα (10) ημερών, για άνω των πέντε (5) δευτερευουσών ελλείψεων, είτε αυτές αφορούν σε ένα (1) ή σε περισσότερα οχήματα.

β. Διάρκειας δέκα (10) ημερών, ανά δύο (2) σοβαρές ελλείψεις ενός (1) οχήματος (10 ημέρες για 1 ή 2 ελλείψεις, 20 ημέρες για 3 ή 4 ελλείψεις κ.ο.κ.).

γ. Διάρκειας ενός (1) μηνός για μία (1) επικίνδυνη έλλειψη.

4.Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας τριών (3) μηνών, επισύρουν:

α. Η έκδοση ΔΤΕ χωρίς τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

β. Η έκδοση ΔΤΕ από ελεγκτή μετά τη διενέργεια ελέγχου από προσωπικό που δεν είναι εφοδιασμένο με το απαιτούμενο πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ ή από άλλο ελεγκτή, εξαιρουμένης της περίπτωσης διενέργειας ελέγχου καυσαερίων στην πύλη του ΙΚΤΕΟ.

γ. Η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση ΔΤΕ όταν το πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία του ελεγχθέντος οχήματος.

δ. Η, εκ προθέσεως, μη διαπίστωση, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός (1) οχήματος, τουλάχιστον μίας (1) υφιστάμενης επικίνδυνης έλλειψης ή, αντίστροφα, η καταγραφή τουλάχιστον μίας (1) μη υφιστάμενης επικίνδυνης έλλειψης

5.Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή, ο χρόνος αφαίρεσης του πιστοποιητικού διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή, ο χρόνος αφαίρεσης του πιστοποιητικού τριπλασιάζεται.

6. Το πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ που αφαιρέθηκε προσωρινά, επαναχορηγείται μετά την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσής του.

1.Η διαπίστωση των αναφερόμενων στα προηγούμενα άρθρα παραβάσεων της παρούσας γίνεται εξ αποστάσεως ή με επιτόπιους ελέγχους.

2.Ως όργανα των εξ αποστάσεως διενεργούμενων ελέγχων ορίζονται:

α. Η Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (ΔΕΟΕ) του ΥΠΥΜΕΔΙ, με βάση: i)Τα αποστελλόμενα ή υποβαλλόμενα από τα ΙΚΤΕΟ στοιχεία μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΥΠΥΜΕΔΙ ή με αλληλογραφία και ii)Την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται από τα ΙΚΤΕΟ στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΥΠΥΜΕΔΙ και παρέχονται στη ΔΕΟΕ, μέσω κατάλληλου εποπτικού περιβάλλοντος, από τη ΔΑΣΛΕ.

β. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών (ΔΑΣΛΕ) του ΥΠΥΜΕΔΙ για παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Μηχανογραφικού Συστήματος και μπορούν να διαπιστωθούν εξ αποστάσεως, με μηχανογραφικά μέσα. Συνδρομή στο ανωτέρω έργο δύναται να παρασχεθεί από παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής εγγεγραμμένους στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία.

γ. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των κατά τόπους Περιφερειών, με βάση: i)Τα αποστελλόμενα ή υποβαλλόμενα από τα ΙΚΤΕΟ στοιχεία μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΥΠΥΜΕΔΙ ή με αλληλογραφία ii)Την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται από τα ΙΚΤΕΟ στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΥΠΥΜΕΔΙ και παρέχονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέσω κατάλληλου εποπτικού περιβάλλοντος, από τη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ και iii)Τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της Υπηρεσίας από Δημόσια Αρχή ή έπειτα από αξιολόγηση υποβληθείσας καταγγελίας και εφόσον από τα παρατιθέμενα στοιχεία τεκμηριώνεται παράβαση. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν δύνανται να διενεργήσουν εξ αποστάσεως έλεγχο σε Δημόσια ΚΤΕΟ.

δ. Οποιοδήποτε όργανο της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και άλλα όργανα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδικά, αλλά όχι αποκλειστικά, για τον έλεγχο της είσπραξης και απόδοσης ή μη του πρόσθετου ειδικού τέλους εκπρόθεσμης προσέλευσης (περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας).

3.Ως όργανα των επιτόπιων διενεργούμενων ελέγχων ορίζονται:

α. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του ΣΕΕΥΜΕ. Η εντολή διενέργειας του ελέγχου δίδεται από το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος.

β. Για τους ελέγχους των ΙΚΤΕΟ της Περιφέρειας, υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ή υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ, των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων των κατά τόπους Περιφερειών, εκτός των υπαλλήλων των Δημοσίων ΚΤΕΟ. Η εντολή διενέργειας του ελέγχου δίδεται από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας.

γ. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και άλλα όργανα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδικά, αλλά όχι αποκλειστικά, για τον έλεγχο της είσπραξης και απόδοσης ή μη του πρόσθετου ειδικού τέλους εκπρόθεσμης προσέλευσης (περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας).

4.Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελείς τουλάχιστον ομάδες, συγκροτούμενες από τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ελεγκτικά όργανα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Εφόσον η ομάδα συγκροτείται από υπαλλήλους των Περιφερειών, ένα τουλάχιστον μέλος της είναι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της παρούσας.

5.Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά από ενδείξεις μη ορθής λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ ή μετά την υποβολή καταγγελίας κατόπιν αξιολόγησής της, από την οποία κρίνεται η αναγκαιότητα διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ή σε τυχαία επιλογή ΙΚΤΕΟ προς έλεγχο στα πλαίσια της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα μας.

1.Η ΔΕΟΕ και η ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ, ως όργανα εξ αποστάσεως ελέγχων, συντάσσουν:

α. Έκθεση βεβαίωσης παράβασης, με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν. Η έκθεση αυτή συντάσσεται στην περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία διενέργειας του εξ αποστάσεως ελέγχου κρίνονται επαρκή για τη θεμελίωση της παράβασης. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ και κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΕΟΕ ή στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

β. Έκθεση καταγραφής ευρημάτων για πιθανή τέλεσης παράβασης. Η έκθεση αυτή συντάσσεται στην περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία διενέργειας του εξ αποστάσεως ελέγχου δεν κρίνονται επαρκή για τη θεμελίωση της παράβασης και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ και κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΕΟΕ ή στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία αποστέλλεται η έκθεση καταγραφής ευρημάτων διενεργεί περαιτέρω έλεγχο και, εφόσον απ' αυτόν θεμελιώνεται παράβαση, συντάσσει έκθεση βεβαίωσης παράβασης. Η έκθεση κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΕΟΕ ή στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

2.Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των κατά τόπους Περιφερειών, ως όργανα εξ αποστάσεως ελέγχων, συντάσσουν έκθεση βεβαίωσης παράβασης, με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τη διενέργεια εξ αποστάσεως ελέγχου. Η έκθεση κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ, στη ΔΕΟΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

3.Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του ΣΕΕΥΜΕ, ως όργανα επιτόπιων ελέγχων, συντάσσουν έκθεση βεβαίωσης παράβασης, με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ και κοινοποιείται στη ΔΕΟΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

4.Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως όργανα επιτόπιων ελέγχων, συντάσσουν έκθεση βεβαίωσης παράβασης, με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ και κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ, στη ΔΕΟΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

5.Οποιοιδήποτε υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης, ως όργανα εξ αποστάσεως και επιτόπιων ελέγχων, συντάσσουν έκθεση βεβαίωσης παράβασης, με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τη διενέργεια εξ αποστάσεως ή/και επιτόπιου ελέγχου. Η έκθεση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ και κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ, στη ΔΕΟΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

6.Η έκθεση βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στο νόμιμο εκπρόσωπο του ελεγχόμενου ΙΚΤΕΟ και, κατά περίπτωση, στον ελεγκτή του ΙΚΤΕΟ για την υποβολή των απόψεών τους εγγράφως, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημέρας παραλαβής του εγγράφου. Αν οι έγγραφες αιτιάσεις κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει εγγράφως το ΣΕΕΥΜΕ, τη ΔΕΟΕ και, κατά περίπτωση, τη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 της παρούσας διοικητικές κυρώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και με βάση τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης του οργάνου ελέγχου.

Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται απαραιτήτως στη ΔΟΥ του παραβάτη στην περίπτωση που επιβάλλεται πρόστιμο και στην οικεία Αστυνομική Αρχή στην περίπτωση που επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ. Επίσης, κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ, τη ΔΕΟΕ και τη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ.

Στην περίπτωση επιβολής προστίμου για παραβάσεις των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (διενέργεια ελέγχου σε εκπρόθεσμο όχημα χωρίς να έχει καταβληθεί το πρόσθετο ειδικό τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης), η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καθίσταται βεβαιούσα αρχή, υπόχρεη για την άμεση σύνταξη και αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ χρηματικού καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), στον οποίο επισυνάπτεται (για λόγους ενημέρωσης) και η πράξη επιβολής κύρωσης ή βεβαίωσης παράβασης.

7.Η ανωτέρω απόφαση επιβολής κυρώσεων αποστέλλεται, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στο νόμιμο εκπρόσωπο του ΙΚΤΕΟ και, κατά περίπτωση, στον ελεγκτή ΙΚΤΕΟ.

i)Στην περίπτωση επιβολής προστίμου, με το έγγραφο αυτό στο οποίο αναγράφονται και οι Κωδικοί Αριθμοί Εσόδων υπέρ των οποίων αποδίδεται το σχετικό ποσό στη ΔΟΥ, καλείται ο εκπρόσωπος του ΙΚΤΕΟ να καταβάλει το πρόστιμο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

ii)Στην περίπτωση επιβολής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, με το έγγραφο αυτό καλείται ο εκπρόσωπος ή ο ελεγκτής εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την επόμενη της ημέρας παραλαβής του εγγράφου, να παραδώσει την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό ελεγκτή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, η άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό ελεγκτή παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν.

iii)Στην περίπτωση επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, με το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στο ΙΚΤΕΟ η απόφαση απαγόρευσης της λειτουργίας του.

iv)Στην περίπτωση επιβολής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, η ΔΑΣΛΕ διακόπτει τη διασύνδεση του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΙΚΤΕΟ με το δικτυακό τόπο του ΥΠΥΜΕΔΙ, μετά από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο αναφέρεται ρητά η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διακοπής διασύνδεσης.

8.Ως ημερομηνία επιβολής της κύρωσης της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή της αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, λαμβάνεται η ημερομηνία παράδοσης της άδειας λειτουργίας ή του πιστοποιητικού ελεγκτή ή η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατά την προηγούμενη παράγραφο πενθήμερη προθεσμία. Στην περίπτωση επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, ως ημερομηνία επιβολής της κύρωσης λαμβάνεται η έκτη εργάσιμη ημέρα από την επόμενη της ημέρας παραλαβής του ως άνω εγγράφου.

1.Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, καταβάλλεται με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Στην περίπτωση που το επιβληθέν πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 7i του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μετά τη αποστολή χρηματικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή.

2.Το ποσό του διοικητικού προστίμου περιέρχεται κατά το ήμισυ στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 και της υπ' αριθμ. 31404/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001» (Β' 868) και κατά το υπόλοιπο ήμισυ αποτελεί έσοδο του δημοσίου και εισπράττεται στον ΚΑΕ 3739 με την ονομασία «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές». Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προστίμου υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή του.

Τα όργανα ελέγχου των περιπτώσεων α' και β' και δ' της παραγράφου 2 και α' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 διενεργούν ελέγχους και στα Δημόσια ΚΤΕΟ για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας τους, όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 2963/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε τελευταία με την παράγραφο 12 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012.

Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν έκθεση με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν ως προς την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ και την υποβάλλουν στον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη προς λήψη απόφασης αναστολής της λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ μέχρι την αποκατάσταση της παράβασης, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας του, επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου για τους ελεγχόμενους υπαλλήλους του ΚΤΕΟ. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το Δημόσιο ΚΤΕΟ, στο ΕΕΥΜΕ, τη ΔΕΟΕ και, κατά περίπτωση, στη ΔΑΣΛΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ ή την αρμόδια ΔΟΥ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 48680/5032/2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 3153).

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/κυα_3326_212_2015.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/19 07:12
  • από admin