κτεο:νομοθεσία:νόμοι:α-33824_2683_2004

Πίσω

Α-33824 2683 2004

Στοιχεία

ΤίτλοςΗμ/νίαΚατάστασηΜεταβολήΣχετικά
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1-6-1999, σελ 57 - 65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.08/10/2004Ενεργή20/05/2018, 26/05/2017, 01/01/2007

Nothing found

Κείμενο

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με τον Ν. 2696/1999 (Α' 57), β) των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως σε αυτά προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38). 2. Την ανάγκη προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1.6.1999. σελ. 57 - 65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 199/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι περιπτώσεις ε) και στ) του παρόντος προσετέθησαν με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. οικ. 37152/2620/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1849/26-5-2017)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων που εκδίδονται στην Ελλάδα.

Οι περιπτώσεις ε) και στ) του παρόντος προσετέθησαν με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. οικ. 37152/2620/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1849/26-5-2017)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως:

α) όχημα: κάθε όχημα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους (ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 431/1983 Α' 160) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/14/ΕΚ της Επιτροπής, (ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1386/74/1998 Β' 86) καθώς και του άρθρου 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 21090/1874/1993 Β' 428) όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994,

β) έκδοση άδειας κυκλοφορίας: η διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορίας οχήματος, που περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης του και τη χορήγηση αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται αριθμός κυκλοφορίας.

γ) άδεια κυκλοφορίας: το έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε ένα κράτος μέλος.

δ) κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για όχημα.

«ε) αναστολή: περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία της Χώρας, μετά την παρέλευση του οποίου - και εφόσον έχουν πάψει να ισχύουν οι λόγοι της αναστολής- μπορεί να επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, χωρίς τούτο να συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης.

στ) ακύρωση της ταξινόμησης: η ακύρωση της εξουσιοδότησης που παρέχει το ελληνικό κράτος για την κυκλοφορία οχήματος στο οδικό δίκτυο, η οποία υλοποιείται με την οριστική διαγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.»

Οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος προσετέθησαν με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. οικ. 37152/2620/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1849/26-5-2017)

1. Οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τα οποία υπόκεινται σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

2. Τα στοιχεία που περιέχονται στην άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω παραρτήματα συμβολίζονται με τους κωδικούς που ορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας.

3. Σε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας για κάποιο όχημα, για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης, χρησιμοποιείται έντυπο άδειας σύμφωνο με τα υποδείγματα των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης, στο οποίο συμπληρώνονται οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

«4. Τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στην Ελλάδα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν: α) τα στοιχεία του παραρτήματος II της παρούσας, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. β) δεδομένα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 29949/1841/2009 (Β' 2112) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5-9-2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)», εάν είναι δυνατό. γ) τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών περιοδικών τεχνικών ελέγχων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου [Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)].

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50), όπως ισχύει.

5. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: - διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και στα κέντρα τεχνικού ελέγχου (Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ) για τους σκοπούς του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. - μπορούν να περιορίζουν τη χρήση και τη διάδοση τέτοιων δεδομένων από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάχρησή τους.»

Το παρόν προσετέθη με το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. οικ. 37152/2620/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1849/26-5-2017)

1. Όταν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνονται από τα ΚΤΕΟ ότι μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο συγκεκριμένου οχήματος η κυκλοφορία του ανεστάλη και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας (έντυπο άδειας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας), σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 9 της οδηγίας), η αναστολή της κυκλοφορίας καταγράφεται ηλεκτρονικά και διενεργείται νέος τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ. Η αναστολή της κυκλοφορίας και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, ο φορέας που έχει παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας τα επαναχορηγεί χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης. Με απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57) και του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α' 49), ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να υιοθετήσει μέτρα για τη διευκόλυνση του νέου ελέγχου του οχήματος του οποίου ανεστάλη η κυκλοφορία. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν άδεια μετακίνησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο μεταξύ ενός συνεργείου επισκευής και ενός κέντρου ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση οχήματος του οποίου η κυκλοφορία ανεστάλη και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αφαιρέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση μεταβίβασης του οχήματος που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, δηλώνει το φορέα που έχει αφαιρέσει και παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου αυτά να αναζητηθούν από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η μεταβίβαση υλοποιείται σύμφωνα με τις οικείες ανά κατηγορία οχήματος διατάξεις περί μεταβίβασης.

3. Επιτρέπεται η ακύρωση της ταξινόμησης οχήματος που κρίθηκε από τον ιδιοκτήτη του ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 116/2004 (Α' 81), κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη του οχήματος που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση οχήματος του οποίου η κυκλοφορία ανεστάλη και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αφαιρέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, με Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, το φορέα που έχει αφαιρέσει και παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου αυτά να αναζητηθούν από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 για τα οχήματα στα οποία αυτή εφαρμόζεται και διαβίβασης του αντίγραφου του πιστοποιητικού καταστροφής καθώς και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η τελευταία προχωρά στην ακύρωση της ταξινόμησης του εν λόγω οχήματος, ήτοι στην οριστική διαγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.

Με το άρθρο 2 της Υ.Α. 71433/7432, ΦΕΚ Β' 2445/2007 προστέθηκε το εντός “…” νέο εδάφιο.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται στην Ελλάδα για την αναγνώριση του οχήματος κατά τη διεθνή κυκλοφορία ή για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. “Οπου στην κρατούσα απόφαση γίνεται αναφορά σε κράτος μέλος νοείται ως αναφορά σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης και του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην Ελβετίας. Τα διακριτικά σήματα των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ενωσης και του Ε.Ο.Χ. πλην Ελβετίας εμφανίζονται στο Παράρτημα V της παρούσας απόφασης.”

Η παράγραφος 5 του παρόντος προσετέθη με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. οικ. 37152/2620/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1849/26-5-2017)

1. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης οχήματος κατά την οδική κυκλοφορία, απαιτείται να φέρει ο οδηγός άδεια κυκλοφορίας σύμφωνη με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση οχήματος του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και περιλαμβάνει μέρος Ι και II, σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/ΕΚ απαιτείται να φέρει ο οδηγός το μέρος Ι.

2. Προκειμένου για την έκδοση στην Ελλάδα νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος, για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, απαιτείται οπωσδήποτε η παράδοση στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του μέρους Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας, καθώς και του μέρους II εφόσον είχε εκδοθεί. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποσύρουν το ή τα παραδιδόμενα μέρη της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το (τα) φυλάσσουν έξι μήνες τουλάχιστον. Ενημερώνουν σχετικά, εντός δύο μηνών, τις αρχές του κράτους μέλους που την είχαν εκδώσει και την επιστρέφουν στις αρχές αυτές, εάν αυτό ζητηθεί, εντός έξι μηνών από την απόσυρση.

3. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη Ι και II αλλά το μέρος II λείπει, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσουν εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχουν λάβει, εγγράφως ή δια της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

4. Για την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων στους νέους όρους (ορισμούς -έννοιες) που αναφέρονται στη νέα άδεια κυκλοφορίας που καθιερώνεται με την παρούσα, από ισχύος της εφαρμόζονται τα παρακάτω:

α) Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται ο όρος βάρος με χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης το kg (ή πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια αυτού) χρησιμοποιείται πλέον ο όρος μάζα με μονάδα μέτρησης το kg.

β) Όπου στις ισχύουσες διατάξεις συμπεριλαμβάνεται ως συνθετικό ορισμού ο όρος βάρος (όπως μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος) με χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης το kg (ή πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια αυτού) χρησιμοποιείται πλέον ο ίδιος ορισμός αντικαθιστώντας τη λέξη βάρος με τη λέξη μάζα (όπως μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα).

γ) Ειδικότερα αντικαθίστανται οι παρακάτω ορισμοί:

αα) «Απόβαρο» με τον ορισμό «Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία» (ΜΟΚ). ββ) «Έλξη» με τον ορισμό «Ρυμουλκούμενη μάζα».

«5. Με την επιφύλαξη της κοινής υπουργικής απόφασης ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 5 παράγραφος 4 και άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας) αναγνωρίζεται, καταρχήν, στη Χώρα μας η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου, σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας οχήματος το οποίο διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό περιοδικού τεχνικού ελέγχου.»

*** Το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος αντικαθίσταται ως προς το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ οικ Α 28591/2802/ 2013 (ΒΛΕΠΕ ΦΕΚ Β'2484/3.10.2013).

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα παρακάτω παραρτήματα:

1. Οι εξωτερικές διαστάσεις του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας, είναι πριν διπλωθεί 240 Χ 142 χιλιοστά του μέτρου (mm) και όταν διπλωθεί έχει 80 Χ 142 χιλιοστά του μέτρου (mm). 2. Το έντυπο φέρει πίκμαση (τσάκισμα) ώστε να διπλώνει ευχερώς και να καταλήγει (μετά το δίπλωμα) σε σχήμα διαστάσεων 80 Χ 142 χιλιοστά του μέτρου (mm). «3. Κάθε έντυπο άδειας κυκλοφορίας φέρει μοναδικό αριθμό αποτελούμενο από ένα σύνολο χαρακτήρων (γράμματα και ψηφία) που απονέμεται από την αρμόδια για την προμήθεια των εντύπων υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και λειτουργεί ως αριθμός ταυτοποίησης (αναγνώρισης) αυτού. 4. Η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από δύο όψεις: την ΟΨΗ Α και την ΟΨΗ Β των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ και IV της παρούσας απόφασης. Κάθε όψη αποτελείται από τρεις σελίδες την 1η, τη 2η και την 3η. Στην 1η σελίδα της ΟΨΗΣ Α αναγράφεται το όνομα και το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους έκδοσης του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, η ονομασία της εκδούσας Υπηρεσίας, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος [του οποίου προηγείται ο εναρμονισμένος κοινοτικός κωδικός (Α)], και ο αριθμός του εντύπου.»

1. Χρώμα λαχανί. 2. Συνθετικό χαρτί υψηλής περιεκτικότητας σε συνθετικές ίνες και συνθετικά υλικά σύνδεσης, ώστε να είναι αναλλοίωτο και ανθεκτικό, κυρίως στις αναδιπλώσεις (στραπατσάρισμα). 3. Το συνολικό ποσό των ινών δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 50% του βάρους του έτοιμου προϊόντος. 4. Να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια απέναντι σε οποιαδήποτε πλαστογράφηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει: α) Να φέρει ενσωματωμένη υδατογράφιση με την ένδειξη κεφαλαίων γραμμάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», που να είναι ορατή με το διερχόμενο απ' αυτό φως.β) Στη μάζα του χαρτιού να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωμες ίνες, από δύο ή τρεις χρωματισμούς (ερυθρές, μπλε και κίτρινες) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού ποσού των ινών του χαρτιού, ορατές μόνο με υπεριώδεις ακτίνες. γ) Να είναι και από τις δύο πλευρές επιστρωμένες με υλικό που να δίνει τον χαρακτήρα του ματ, χρώματος λαχανί. 5. Να είναι ευχερής η αμφίπλευρη εκτύπωση σε αυτό των διαφόρων στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια με μεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως μελάνης γραφής, μελάνης διαρκείας, χρώματα σφραγίδας, μελανοταινίας γραφομηχανής, μελανοταινίας Υ.Η. κ.λ.π. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο βαθιά ώστε, για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο να χρειάζεται βαθιά και επομένως ορατή απόξυση του υλικού. “6. Να αντέχει στην κακομεταχείριση, στις συνεχείς πτυχώσεις, σχίσιμο κλπ. Για το σκοπό αυτό, το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας πρέπει: α. Να έχει βάρος, μετρούμενο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 536 και 3039 από 195-220 gr/ m2.” β) Η αντοχή του σε εφελκυσμό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1924 (2ο μέρος) και ISO 3781, να μην είναι μικρότερη από 90Ν σε εφελκυσμό προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 60Ν σε εφελκυσμό προς την εγκάρσια κατεύθυνση. γ) Η αντοχή στο σχίσιμο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1974, να μην είναι μικρότερη των 4000 mΝ προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 4500 mN προς την εγκάρσια κατεύθυνση. δ) Η αντοχή του σε διάτρηση κατά ISO 2758, να μην είναι μικρότερη των 550 Κρα. “ε. Η αντοχή του σε συνεχείς πτυχώσεις κατά ISO 5626 (MIT Tester, Τάση 0,5 kg) να μην είναι μικρότερη των 25.000 προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 15.000 προς την εγκάρσια κατεύθυνση. στ. Η επιμήκυνση σε θραύση, μετρούμενη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1924-2, να είναι κατ' ελάχιστο 10% προς την κατεύθυνση της μηχανής (MD) και κατ' ελάχιστο 17% προς την εγκάρσια κατεύθυνση.” «7. Οι ίνες κατά ISO 9184-1,2,3 να αποτελούνται από κυτταρίνη RYON συνθετικές ίνες τύπου «PES» ή «PA».» 8. Να είναι ποτισμένο με ανθεκτικά στη γήρανση συνθετικά μέσα. 9. Την προσφορά πρέπει να συνοδεύει δείγμα του χαρτιού που θα προσφερθεί, με μία υδατογράφιση (για την περίπτωση δείγματος) οποιουδήποτε περιεχομένου. 10. Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού, πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας. 11. Οι γραμμές που διαχωρίζουν τους κωδικούς στην 1η, 2η και 3η σελίδα της Α όψης και στην 1η σελίδα της Β όψης θα πρέπει να γίνουν σε ποιο σκούρα απόχρωση του χρώματος λαχανί.

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 A Αριθμός κυκλοφορίας
2 B Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
C Ονομαστικά στοιχεία:
C.1 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
3 C.1.1 Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης
4 C.1.2 Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)
5 C.1.3 Διεύθυνση στοκ ράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατάτη στιγμή έκδοσης του εγγράφου
6 C.4 Μνεία του γεγονότος ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Ι)Είναι κύριος του οχήματος ΙΙ)Δεν είναι κύριος του οχήματος ΙΙΙ)Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος
D Όχημα
7 D.1 Μάρκα
8 D.2 Τύπος Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν) Έκδοση (εφόσον υπάρχει)
9 D.3 Εμπορική(−ες) ονομασία(−ες)
10 E Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
F Μάζα:
11 F.1 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών)
12 F.2 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έίχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας
13 F.3 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έίχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας
14 G Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος κατηγορίας πλην της Μ1
15 H Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται)
16 I Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία
17 J Κατηγορία του οχήματος
18 Κ Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται)
19 L Αριθμός αξόνων
20 M Μεταξόνιο (σε mm)
O Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:
21 O.1 Με συστήματα πέδησης (Kg)
22 O.2 Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg)
P Κινητήρας:
23 P.1 Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3)
24 P.2 Μέγιστη καθαρή ισχύς (KW) (όπου προβλέπεται)
25 P.3 Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα
26 P.4 Στροφές κινητήρα της P.2 (min −1)
27 P.5 Αριθμός αναγνώρισης του κινητήρα
28 Q Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)
29 R Χρώμα του οχήματος
S Αριθμός θέσεων:
30 S.1 Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου
31 S.2 Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται)
32 T Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L)
U Στάθμη θορύβου:
33 U.1 Εν στάσει [σε >dB(A)]
34 U.2 Στροφές κινητήρα (min−1)
35 U.3 Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)]
V Καυσαέρια:
36 V.6 Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για Diesel (m−1)
37 V.7 CO2 (g/km)
38 V.9 Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ
39 W Χωρητικότητα δεξαμενής (−ών) καυσίμου (lt) (εκτός Μ1 και L)
Α/Α ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40 1 Όνομα πατρός
41 2 Ποσοστό συνιδιοκτησίας
42 3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
43 4 Ημερομηνίας πρώτης άδειας στην Ελλάδα
44 5 Κωδικός εργοστασίου
45 6 Κωδικός τύπου
46 7 Είδος οχήματος
47 8 Χρήση
48 9 Κωδικός καυσίμου
49 10 Φορολογήσιμη Ισχύς
50 11 Κωδικός χρώματος
51 12 Οδηγία πέδησης
52 13 Σχήμα αμάξης
53 14 Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (εκτός L και M1 ΙΧ)
54 15 Τύπος αμάξης
55 16 Τροχοί (Αριθμός)
56 17 Ελαστικά (εκτός L και M1 ΙΧ)
57 18 ΦΠR/ΦΠρ (kg)
58 19 Ωφέλιμη μάζα (kg) (εκτός L και M1 ΙΧ)
59 20 Ωφέλιμη μάζα συρμού (kg)
60 21 Μάζα συρμού εν κυκλοφορία (kg)
61 22 Προηγούμενος αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα
62 23 Έδρα
63 24 Ειδικός αριθμός δικαιώματος
64 25 Διαστάσεις αμάξης (mm)
65 26 Αριθμός Βιβλιαρίου Μεταβολών
66 27 Ολικές διαστάσεις συρμού (mm)
67 28 Είδος αμάξης

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • κτεο/νομοθεσία/νόμοι/α-33824_2683_2004.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2021/04/21 17:02
  • από admin